Löydä lähin konttorisi

Missä sijaitsee lähin konttorisi? Kerro meille paikkakuntasi, niin etsimme sinulle lähimmän Säästöpankin konttorin. Voit myös valita suoraan haluamasi konttorin Valitse konttori -alasvetovalikosta.
Takaisin

Haluatko Säästöpankkien yhteisille sivuille?

Kun poistat pankin valinnan, pääset katsomaan koko Säästöpankkiryhmän yhteisiä sivuja.

Raportit ja tiedotteet

Säästöpankkiryhmä jatkaa väkevää suoritustaan – alkuvuosi erittäin onnistunut

Säästöpankkiryhmän alkuvuosi oli liiketoiminnallisesti erittäin onnistunut.  Säästöpankkiryhmä vahvisti asemiaan Suomen pankkimarkkinoitten kärkikaartissa määrätietoisella asiakaskeskeisellä työllään. Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja oli 40,5 miljoonaa euroa. Tuotot kasvoivat 8,5 %

Positiiviset asiakastyytyväisyystulokset vahvistavat, että kovassa muutosvauhdissa Säästöpankkiryhmä on onnistunut muuttumaan asiakkaidensa toiveiden mukaisesti. Asiakkaat arvostavat saamaansa henkilökohtaista palvelua ja heidän tyytyväisyytensä Säästöpankkien toimintaan on erinomaisella tasolla. Tammi-kesäkuussa asiakkaiden antama nettosuositteluindeksi NPS oli 76,7, kun edellisvuoden tulos oli 73,4.

"Säästöpankkiryhmän liiketoiminta eteni ja kasvoi odotetusti, vahvasti ja oikean suuntaisesti. Onnistumisia koettiin kaikilla liiketoiminnan alueilla niin kasvun, tuloksenteon kuin Ryhmän kehittämispanostustenkin suhteen", kertoo Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Pasi Kämäri.

Lainat ja saamiset asiakkailta olivat 7,4 miljardia euroa ja kasvua oli vuodenvaihteesta 6,7 prosenttia.

Säästöpankkiryhmän hallinnoimat rahastopääomat olivat 2,1 miljardia euroa, mikä oli 31,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan hallinnoitujen varojen määrä 2,9 miljardia euroa, jossa kasvua 32 %. Rahastojen osuudenomistajien 173 357 osuudenomistajamäärä kasvoi 15,5 prosenttia.

Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt kasvoivat 10,4 % 710,0 miljoonaan euroon. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 15,4 prosenttia 596,0 miljoonaan euroon.

Säästöpankkiryhmän tuotot yhteensä 136,2 miljoonaa euroa kasvoivat peräti 8,5 prosenttia. Onnistuneen liiketoiminnan kasvun myötä kasvua oli korkokatteessa, palkkionetossa sekä sijoitustoiminnan nettotuotoissa. Tuottojen kasvun lujuutta kuvaa, että vertailukaudella liiketoiminnan muissa tuotoissa oli mukana 8,5 miljoonan euron kertaluontoinen tuotto Visa Europen kauppaan liittyen.

Tuottojen vahvan kasvun ansiosta Säästöpankkiryhmä on panostanut toimintansa kehittämiseen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Erityisesti sähköisten palvelujen kehitykseen on panostettu nykyinen palveluverkosto säilyttäen.

Säästöpankkiryhmä on jatkanut onnistuneesti jälleenrahoituskanavien monipuolistamista. Sp-Kiinnitysluottopankin ensimmäinen toimintavuosi eteni vahvasti ja luottokanta saavutti kesäkuun alkupuolella 1 miljardin euron rajan. Vuoden 2017 loppupuoliskolla Sp-Kiinnitysluottopankin tarkoituksena on laskea liikkeeseen historiansa toinen euromääräinen asuntolainavakuudellinen joukkovelkakirjalaina.

Säästöpankkiryhmän vakavaraisuus jatkoi vahvana. Säästöpankkiryhmän omat varat olivat 969,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 3,5 %. Pääomarakenne on vahva ja koostui suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde oli 19,3% (19,5 %) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 18,3 % (18,5 %).

Finanssivalvonta asetti joulukuussa 2016 Säästöpankkien yhteenliittymälle luottolaitoslain mukaisen harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen osana valvojan arvioon (SREP) liittyvää prosessia. Harkinnanvarainen lisäpääomaavaatimus on suuruudeltaan 0,5 prosenttia ja tulee täyttää ydinpääomalla (CET1). Harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus tuli voimaan 30.6.2017. Säästöpankkiryhmän pääomavaateet lasketaan standardi- ja perusmenetelmin, mikä korostaa Säästöpankkiryhmän vakavaraisuuden vahvuutta.

Tammi-kesäkuu

Säästöpankkiryhmän tulos ennen veroja oli 40,5 miljoonaa euroa (40,2 milj. euroa), jossa oli kasvua vertailukauteen 0,7 prosenttia.

Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 136,2 miljoonaa euroa (125,5 milj. euroa). Kasvua oli korkokatteessa, palkkionetossa sekä sijoitustoiminnan nettotuotoissa. Vertailukaudella liiketoiminnan muissa tuotoissa oli mukana 8,5 miljoonan euron kertaluontoinen tuotto Visa Europen kauppaan liittyen.

Matalasta korkotasosta huolimatta korkokate kasvoi 6,8 prosenttia ollen 69,1 miljoonaa euroa (64,7 milj. euroa). Korkokatteen nousua selittää jälleenrahoituksen hankintakustannusten lasku, talletuskorkojen sopeutus vuoden 2016 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla sekä edelleen kasvanut luotonanto. Korkoriskien hallinnassa käytettävien johdannaisten osuus korkokatteesta oli 10,7 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa).

Palkkiotuotot ja -kulut, netto kasvoi 10,4 prosenttia 39,0 miljoonaan euroon (35,4 milj. euroa). Erityisesti rahastoista, luotonannosta sekä maksuliikenteestä saadut palkkiot kasvoivat.

Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 19,4 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) eli yli kaksinkertaiset vertailukauteen nähden. Sijoitustoiminnan nettotuotot muodostuvat pitkälti myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoituneista voitoista.

Henkivakuutustoiminnan nettotuotot olivat 6,4 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Vakuutusmaksutulo kasvoi vertailukaudesta 3,4 prosenttia.

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa (10,1 milj. euroa). Vertailukaudella liiketoiminnan muissa tuotoissa oli mukana 8,5 miljoonan euron kertaluontoinen tuotto Visa Europen kauppaan liittyen. 

Liiketoiminnan kulut kasvoivat 8,9 prosenttia 89,6 miljoonaan euroon (82,3 milj. euroa). Henkilöstökulut kasvoivat 3,9 prosenttia 39,3 miljoonaan euroon (37,8 milj. euroa). Henkilöstön määrä 30.6.2017 oli 1 399 (1 349). Muut hallintokulut kasvoivat 16,1 prosenttia ollen 35,0 miljoonaa euroa (30,2 milj. euroa). Erityisesti IT-kulut sekä kehitysmenot kasvoivat vertailukaudesta. Muut liiketoiminnan kulut, 9,3 miljoonaa euroa (9,1 milj. euroa), kasvoivat 2,0 prosenttia.

Ryhmän kulu-tuottosuhde oli 61,4 prosenttia ja pysyi vertailukauden tasolla (61,4 %).

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä olivat katsauskaudella 6,0 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa).

Ryhmän arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 7,2 miljoonaa euroa eli lähes kaksinkertaiset vertailukauteen nähden. Kasvu selittyy saamisryhmäkohtaisten arvonalentumisten laskennassa käytetyn mallin parametrien päivityksellä, joissa on huomioitu Ryhmän loppuvuodesta 2016 alkaen käyttöönottamat uudet henkilöasiakkaiden luottoluokitusmallit. Arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista vuositasoisiksi muutettuna olivat 0,20 prosenttia luottokannasta (0,11 %).

Loppuvuoden näkymät

Vuoden 2017 alkupuoliskolla globaalin talouden ja Euroopan kasvunäkymät paranivat merkittävästi. Kasvunäkymien parantuminen oli hyvin laaja-alaista. Eurooppa ja kehittyvät taloudet ovat kiihdyttäneet kasvuaan ja ottaneet kiinni Yhdysvaltoja. Samoin Suomen taloustilanteessa on nähty selkeä käänne parempaan.

Loppuvuoden osalta niin globaali- kuin Euroopan talouskehitys tulee jatkumaan suotuisana. Näin myös Suomen talouden näkymät tulevat parantumaan loppuvuoden aikana ja talouskasvu vuoden 2017 osalta nousee lähelle 3 prosentin tasoa.

Pankkisektoriin keskeisesti vaikuttava markkinakorkotaso on säilynyt matalana eikä merkittäviä muutoksia ole odotettavissa lähiaikoina. Lisäksi korkokatetta ja pankkitoimintaa rasittaa yhä monimutkaistuva sääntely, jonka kustannukset ovat ylittäneet merkittävästi sääntelystä saatavat hyödyt, likviditeetin sääntelyvaateet (LCR maksuvalmiusvaade) ja Euroopan Keskuspankin negatiivisen talletuskoron.

"Uskomme kuitenkin, että matala korkotaso ei vaaranna Säästöpankkiryhmän tuloksentekoa tai vakavaraisuutta. Säästöpankkiryhmä on vakavarainen ja ryhmän riskiasema on maltillinen," sanoo Kämäri.

Säästöpankkiryhmän tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan saman tasoiseksi kuin vuonna 2016. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä.

Oy Samlink Ab on solminut EVRY A/S kanssa maaliskuussa 2017 aiesopimuksen ja käy yksinoikeudella neuvotteluja koko osakekannan kaupasta. Neuvottelujen kohteena on myös Oy Samlink Ab:n noin 50 asiakaspankin valinta uudesta peruspankkijärjestelmästä, jonka toimittaja EVRY A/S olisi. Lopullinen sopimus arvioidaan solmittavan tämän vuoden loppuun mennessä, mikä vaatii kilpailuviranomaisen hyväksynnän. 

Säästöpankkiryhmän tulosarviossa ei ole huomioitu EVRYn kanssa käytävien neuvotteluiden mahdollista tulosvaikutusta, koska osakekaupan taloudellista vaikutusta ei voida arvioida neuvotteluprosessin ollessa kesken.

Vuonna 2017 Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan painopisteenä on edelleen lähellä asiakasta tapahtuva asiakaslähtöinen toiminta ja toimialaa merkittävästi parempi palvelu. Ryhmän pyrkimyksenä on saada aiempaa enemmän asiakkaita, jotka keskittävät pankkiasiointinsa Säästöpankkiin.

"Säästöpankkiryhmä panostaa jatkossakin pankkitoimialan parhaaseen asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen. Tunnistamme asiakkaittemme tarpeet ja palveluiden käyttämisen muutokset. Tiedämme, mitä se vaatii meiltä niin henkilöstön osaamisen kuin erilaisten digitaalisten palveluitten kehittämisen suhteen", Kämäri lupaa.

 

Lisätietoja antaa:
Säästöpankkiryhmä
Toimitusjohtaja, Pasi Kämäri
pasi.kamari@saastopankki.fi
+358 500 688222
www.saastopankki.fi/saastopankkiryhma

 

Säästöpankki on Suomen vanhin pankkiryhmä, jonka asiakkaana on 470 000 suomalaista kotitaloutta, pk-yritystä tai maatilataloutta. Asiakkailleen Säästöpankkiryhmä tarjoaa kattavien vähittäispankkipalvelujen lisäksi sijoittamisen, kodinvaihdon ja vakuuttamisen palvelut. Säästöpankkiryhmään kuuluu 23 Säästöpankin lisäksi Sp-Rahastoyhtiö, Sp-Henkivakuutus, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, SP-Kiinnitysluottopankki Oyj, kiinteistönvälitysketju Sp-Koti ja Säästöpankkiliitto Osk. Säästöpankkiryhmä työllistää noin 1200 ihmistä eri puolilla Suomea.

Säästöpankkiryhmä teki onnistuneen tuloksen hyvällä asiakastyöllä

Säästöpankkiryhmä onnistui erinomaisesti asiakkaittensa kanssa ja vuosi 2016 oli liiketoiminnallisesti vahva. Tulos ennen veroja oli 69,6 miljoonaa euroa. Säästöpankkiryhmän tase oli 10,4 miljardia euroa ja kasvoi vuodessa 13,4 prosenttia.

Kauden tulos hyvä pankkitoiminnan haasteista huolimatta
Säästöpankkiryhmän vuoden 2016 tulos ennen veroja oli 69,6 miljoonaa euroa ja 22,9 % liikevaihdosta. Tulos ennen veroja pysyi vertailukauteen nähden samana, mikä on hyvä suoritus alhaisen markkinakoron ja pankkitoiminnan haasteissa. Tilikauden tulos oli 57,2 miljoonaa euroa (57,6 milj. euroa) ja liikevaihto kasvoi 304,3 miljoonaan euroon (295,6 milj. euroa).

Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot kasvoivat 6,4 % ja olivat 245,4 miljoonaa euroa (230,5 milj. euroa). Kasvua oli erityisesti korkokatteessa, palkkiotuotoissa ja liiketoiminnan muissa tuotoissa. Korkokate kasvoi 5,3 prosenttia ollen 131,7 miljoonaan euroa (125,0 milj. euroa).

"Korkokatteen kasvuun vaikutti erityisesti Säästöpankkiryhmän edullisemmat varainhankinnan kulut kansainvälisillä pääomamarkkinoilla", kertoo Säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Pasi Kämäri.

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n ja Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n liikkeeseenlasketut velkakirjat kasvoivat 96,7 % 2,0 miljardiin euroon (1,0 mrd. euroa).

Palkkiotuotot ja -kulut kasvoivat 3,7 % ollen 71,4 miljoonaa euroa (68,9 milj. euroa). Nousua siivittivät Säästöpankki rahastojen ja luottokorttien palkkiot. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 17,8 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa) eli 13,2 % vertailuvuotta pienemmät. Henkivakuutuksen nettotuotot olivat 11,8 miljoonaa euroa (15,2 milj. euroa).

"Liiketoiminnan kulut nousivat 7,6 % ollen 168,8 miljoonaa euroa johtuen vahvoista tulevaisuuspanostuksista niin henkilöstöön kuin palvelukehitykseen. Panostimme voimakkaasti esimerkiksi henkilöstön jatkuvan osaamisen kehittämiseen."

Arvonalentumisia luotoista ja saamisista kirjattiin vain 8,4 miljoonaa euroa eli 0,12 % luottokannasta. Arvonalentumisten määrä on aiempien vuosien tapaan edelleen hyvin vähäinen.

"Säästöpankkiryhmä jatkoi jo viisi vuotta sitten alkanutta määrätietoista kilpailukykynsä rakentamista ja toimintaedellytystensä vahvistamista. Vuosi 2016 oli onnistunut kaikilla liiketoiminta-alueilla niin kasvun, tuloksenteon kuin kehittämispanostustenkin suhteen. Tulokset näkyvät asiakkaittemme tyytyväisyydessä, luottamuksessa ja kasvussa."

Erinomaiset arviot asiakkailta
Säästöpankkiryhmän asiakasmäärät kasvoivat hyvin. Tätä siivitti asiakkaiden antamat erinomaiset arvosanat Säästöpankkien palvelusta.

"Säästöpankkien asiakaskokemus on pankkitoimialan paras Asiakkuusmarkkinointiliiton -tutkimuksen perusteella. EPSI rating -tutkimuksen perusteella asiakastyytyväisyytemme on myös pankkien kärjessä. Säästöpankki nousi nyt kolmanneksi arvostetuimmaksi pankkibrändiksi vuonna 2016."

"Jokainen suomalainen on oikeutettu hyvään palveluun ikään tai asiaan katsomatta. Meillä ei välttämättä ole eniten rahaa kehittämiseen, mutta meillä on halu ja kyky palvella asiakkaitamme. Aito halu tehdä hyvää yhdessä asiakkaitten kanssa ratkaisee enemmän kuin pankkien keskinäinen kilpailu."

Säästöpankit saivat tänä vuonna yli 28 000 uutta asiakasta, mikä on 14,8 % enemmän kuin vertailuvuonna.

Lainat ja saamiset asiakkailta kasvoivat 10,0 prosenttia 6,9 miljardiin euroon (6,3 mrd. euroa). Asiakkailta saadut talletukset kasvoivat puolestaan 3,5 prosenttia 6,1 miljardiin euroon (5,9 mrd. euroa).

Säästöpankkiryhmän hallinnoimat rahastopääomat kasvoivat 19,2 % 1,9 miljardiin euroon (1,6 mrd. euroa). Kun mukaan luetaan varainhoitosopimusten perusteella hallinnoitu varallisuus, oli hallinnoitujen varojen määrä 2,1 miljardia euroa (1,7 mrd. euroa). Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi 12,2 % yhteensä 159 968 osuudenomistajaan (142 606 osuudenomistajaa).

Henkivakuutustoiminnan vakuutussäästöt olivat 643,2 miljoonaa euroa (530,5 milj. euroa). Kasvua oli 21,1 %. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 30,1 prosenttia 516,5 miljoonaan euroon (397,1 milj. euroa).

"Säästöpankkien kiinteistövälitysketju Sp-Koti kasvoi selvästi asuntomarkkinoita nopeammin liikevaihdon kasvaessa peräti 19,6 %. Kauppamäärät kasvoivat myös 12,6 %. Sp-Koti ketju oli myytävien kohteiden määrällä mitattuna Suomen kolmanneksi suurin välitysketju."

Vakavaraisuus vahva
Vuoden 2016 lopussa Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne oli vahva ja koostui suurimmaksi osaksi ydinpääomasta (CET1). Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuussuhde oli 19,5 % (18,8 %) ja ydinvakavaraisuussuhde oli 18,5 % (17,8 %). Säästöpankkiryhmän pääomavaateet lasketaan standardi- ja perusmenetelmin, mikä korostaa Säästöpankkiryhmän vakavaraisuuden vahvuutta.

Säästöpankkiryhmän omat varat kasvoivat 7,1 % ja olivat 936,6 miljoonaa euroa (874,3 milj. euroa), josta ydinpääoman osuus oli 887,9 miljoonaa euroa (824,5 milj. euroa).

Säästöpankkiryhmän tase oli vuoden 2016 lopussa 10,4 miljardia euroa (9,2 mrd. euroa), jossa kasvua oli 13,4%.

Vuoden 2017 näkymät – markkinakorot haastavat
Vuosi 2017 tulee olemaan poliittisten riskien värittämä ei vain Euroopassa, vaan maailmalaajuisesti. Samanaikaisesti Yhdysvaltain uusi presidentti käynnistää vaaliohjelmassa esitetyt muutokset, mikä lisää poliittista epävarmuutta myös Euroopassa. Nämä tekijät tulevat aiheuttamaan epävarmuutta sijoitusmarkkinoilla, mutta talouden positiivinen kehitys tulee jatkumaan ensi vuonna. Globaalitalouskasvu tulee elpymään lähelle 3 % tasoa, mikä vakauttaa sijoitusmarkkinoita.

Suomessa työmarkkinoiden positiivinen kehitys jatkuu ja teollisuuden näkymät tulevat parantumaan. Tosin hallituksen ajamat rakenneuudistukset ovat edenneet merkittävästi odotettua hitaammin ja tämän seurauksena toimenpiteiden riittävyys voidaan kyseenalaistaa. Talouskasvun tukemiseksi olisi syytä tarkastella lisätoimia työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja rakenneuudistusten eteenpäin viemiseksi.

Markkinakorkojen matala taso haastaa pankkien tuloksentekoa ja sijoitustoiminnan tuottoja vuonna 2017. "Uskomme kuitenkin, että matala korkotaso ei vaaranna Säästöpankkiryhmän tuloksentekoa tai vakavaraisuutta. Säästöpankkiryhmä on vakavarainen ja ryhmän riskiasema on maltillinen."

Vuonna 2017 Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan painopisteenä on edelleen lähellä asiakasta tapahtuva asiakaslähtöinen toiminta ja toimialaa merkittävästi parempi palvelu. Ryhmän pyrkimyksenä on saada aiempaa enemmän asiakkaita, jotka keskittävät pankkiasiointinsa Säästöpankkiin.

"Säästöpankkiryhmä panostaa jatkossakin vahvasti pankkitoimialan parhaaseen asiakaskokemukseen ja asiakastyytyväisyyteen. Tiedostamme asiakkaittemme tarpeet ja palveluitten käyttämisen muutokset. Tiedämme, mitä se vaatii meiltä niin henkilöstön osaamisen kuin erilaisten digitaalisten palveluitten kehittämisen suhteen."

Säästöpankkiryhmän tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan lähestulkoon saman tasoiseksi kuin vuonna 2016. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Odotuksiin sisältyy taloudellisista olosuhteista johtuvaa epävarmuutta, jolla on vaikutusta arvioituun lopputulokseen; erityisesti lainojen arvonalentumisten ja sijoitustoiminnan tuottojen osalta.

 

Lisätietoja:
Säästöpankkiryhmä
Toimitusjohtaja, Pasi Kämäri
pasi.kamari@saastopankki.fi
+358 500 688222
www.saastopankki.fi/saastopankkiryhma

 

Standard & Poor´s vahvistaa Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n luottoluokituksen 'BBB+', näkymät positiiviset (17.11.2016)

Standard & Poor´s Rating Services (S&P) on vahvistanut Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n pitkäaikaisen luottoluokituksen 'BBB+' ja lyhytaikaisen ('A-2') 17. marraskuuta 2016.

S&P nosti Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n näkymät positiiviksi aiemmasta näkymästä vakaa.

Edellinen S&P:n luottoluokitusarvio oli tehty toukokuussa 2016.

Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää. Säästöpankkiryhmän Keskuspankin rooli on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja varainhankinta. Se hankkii varoja ja operoi ryhmän puolesta raha- ja pääomamarkkinoilla ja hoitaa maksujen välityksen. Keskuspankki huolehtii myös ryhmän sisäisestä likviditeetin tasauksesta.

Säästöpankkiryhmä nousee vakavaraisena Suomen suurimpien pankkiryhmien joukkoon, 15.8.2016

Säästöpankkiryhmän vuosi 2016 on alkanut tuloksellisesti onnistuneesti. Tulos ennen veroja oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 40,2 miljoonaa euroa ja 25,8 prosenttia liikevaihdosta. Säästöpankkiryhmän tase oli 30.6.2016 9,7 miljardia euroa (9,2 mrd. euroa), jossa kasvua oli 5,8 prosenttia.

Katsauskauden tulos

Säästöpankkiryhmän vuoden 2016 alkupuoliskon tulos ennen veroja oli 40,2 miljoonaa euroa ja 25,8 prosenttia liikevaihdosta (49,0 milj. euroa, 29,8 %), mikä merkiksi vertailukauteen (1.1.–30.6.2015) nähden 18,0 prosentin laskua.

Säästöpankkiryhmän liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 125,5 mil­joonaa euroa (131,9 milj. euroa). Kasvua oli erityisesti korkokatteessa ja palkkionetossa. Korkokate kasvoi 3,5 prosenttia ollen 64,7 miljoonaa euroa (62,6 milj. euroa).

Palkkiotuottojen ja kulujen netto kasvoi 5,1 prosenttia 35,4 miljoonaan euroon (33,6 milj. euroa). Sijoitustoiminnan nettotuotot alenivat 46,2 prosenttia vertailukauteen verrattuna 9,8 miljoonaan euroon (18,3 milj. euroa), mikä johtui ennen kaikkea markkinaturbulenssista sekä yleisestä sijoitusympäristön ja talouden epävarmuudesta. Henkivakuutuksen nettotuotot alenivat 70,5 prosenttia vertailukauteen verrattuna 5,1 miljoonaan euroon (17,4 milj. euroa). Vertailukauden nettotuotot olivat poikkeuksellisen korkeat.

Säästöpankkiryhmän lainat ja saamiset asiakkailta kasvoivat vuoden 2015 lopusta 3,3 prosenttia 6,5 miljardiin euroon (6,3 mrd. euroa).

Säästöpankkiryhmän hallinnoimat rahastopääomat kasvoivat tarkastelukaudella 4,3 prosenttia, eli yhteensä 1 634 miljoonaan euroon (1 567 milj. euroa). Niihin tehdyt nettomerkinnät olivat yhteensä 73,8 miljoonaa euroa. Rahastojen osuudenomistajien määrä kasvoi alkuvuonna 5,2 prosenttia yhteensä 150 084 osuudenomistajaan. Ryhmä hallinnoi 30.6.2016 yhteensä 19 sijoitusrahastoa, joista yksi tuli markkinoille katsauskauden aikana: pääosin eurooppalaisille kiinteistö- ja asuntomarkkinoille varansa sijoittava Säästöpankki Kiinteistöosake Eurooppa.

Henkivakuutustoiminnan maksutulo oli 80,7 miljoonaa euroa (93,4 milj. euroa), mikä jäi vuoden takaisesta 13,6 prosenttia. Henkivakuutustoiminnan varat kasvoivat 9,3 prosenttia 636,1 miljoonaan euroon (581,9 milj. euroa). Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kasvoivat 13,3 prosenttia 450,1 miljoonaan euroon (397,1 milj. euroa). Siirtyminen vuoden alussa voimaan tulleen uuden (Solvenssi II) sääntelyn piiriin toteutui suunnitelmien mukaisesti.

Säästöpankkiryhmän henkilöstön määrä kasvoi 9,7 prosenttia. Katsauskauden lopulla Ryhmässä työskenteli yhteensä 1 349 säästöpankkilaista (1 230).

Säästöpankkiryhmän tase oli 30.6.2016 9,7 miljardia euroa (9,2 mrd. euroa), jossa kasvua oli 5,8 prosenttia. Säästöpankkien yhteenliittymän pääomarakenne on vahva ja koostuu suurimmaksi osaksi ydinpää­omasta (CET1). Omat varat yhteensä kasvoivat 4,9 prosenttia tarkastelukauden lopussa 916,8 miljoonaan euroon (874,3 milj. euroa), josta ydinpääoman osuus oli 859,0 mil­joonaa euroa (824,5 milj. euroa). Ydinpääoman 4,2 prosentin kasvu johtui katsauskauden voitosta.

Loppuvuoden 2016 näkymät

Markkinakorkojen matala taso haastaa tuloksentekoa tänä vuonna, mutta ei kuitenkaan vaaranna Säästöpankkiryhmän tuloksentekoa tai vakavaraisuutta. Säästöpankkiryhmä on vakavarainen ja sen riskiasema on maltillinen.

Liiketoiminnan painopisteenä pysyy Säästöpankkiryhmän kilpailukyvyn parantaminen ja asiakaskeskeisen strategian toteuttaminen. Ryhmän pyrkimyksenä on saada aiempaa enemmän asiakkaita, jotka keskittävät pankkiasiointinsa Säästöpankkiin.

Säästöpankkiryhmän tuloksen ennen veroja arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2015. Arvio perustuu tämän hetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Odotuksiin sisältyy taloudellisista olosuhteista johtuvaa epävarmuutta, jolla on vaikutusta arvioituun lopputulokseen; erityisesti lainojen arvonalentumisten ja sijoitustoiminnasta saatavien tuottojen osalta.

Ryhmä kasvaa vahvasti ja rekrytoi uutta osaamista

Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri korostaa, että Säästöpankkiryhmän alkuvuosi oli liiketoiminnallisesti onnistunut, vaikka vertailukauden tuloksesta jäätiinkin.

- Kaikki Säästöpankkiryhmän osat tekivät hyvää työtä Säästöpankkien kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Liiketoiminta etenee ja kasvaa odotetusti, vahvasti ja oikean suuntaisesti. Kasvustrategiassa tuloksen kautta pidetään myös huolta vakavaraisuudesta. Samalla riskit pidetään maltillisina ja hyvin hallinnassa.

Säästöpankkiryhmä rekrytoi alkuvuonna vauhdikkaasti. Vertailukauteen nähden lähes kymmenyksen lisäys henkilöstön määrässä kertoo Kämärin mukaan paitsi tulevaisuudenuskosta, myös siitä, että palvelutaso halutaan pitää korkeana ja toimintaedellytyksiä vahvistaa, jotta pankkiryhmä pystyisi vastaamaan myös tuleviin haasteisiin ja muutoksiin finanssialalla. 

Hän iloitsee positiivisten asiakastyytyväisyystulosten vahvistavan sen, että kovassa muutosvauhdissa Säästöpankkiryhmä on onnistunut muuttumaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

- Asiakkaat arvostavat saamaansa palvelua. Heidän tyytyväisyytensä Säästöpankkien toimintaan on mitatusti erinomaisella tasolla.


Kämärin mukaan digitaaliset välineet ja digitaalinen pankkitoiminta ovat avainasemassa siinä, että asiakkailla on jatkossa mahdollisuus käyttää kaikkia palveluita ajasta ja paikasta riippumatta.

- Säästöpankkiryhmä on siellä missä asiakaskin – ei kuitenkaan kasvottomana toimijana, vaan vahvaan Säästöpankkikokemukseen ja paikallisuuteen nojaavana turvallisena ja ihmisläheisenä pankkina, joka tuo oman palvelukonseptinsa kotisohville. Katseemme pysyy aina asiakkaassa ja perustehtävämme toteuttamisessa: edistämme säästäväisyyttä ja asiakkaidemme taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta tarjoamalla hänen tarpeisiin perustuvia ratkaisuja.

Lisätietoja: 
toimitusjohtaja Pasi Kämäri, pasi.kamari@saastopankki.fi, +358 500 688222
www.saastopankki.fi/saastopankkiryhma

Standard & Poor´s vahvistaa Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n luottoluokituksen, näkymät pysyvät vakaina (24.5.2016)

Standard & Poor´s Rating Services (S&P) on päättänyt Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n luottoluokituksen tarkastelun ja vahvistanut pankin luottoluokituksen pysyvän luokassa 'BBB+'.  Lyhytaikainen luottoluokitus pysyi myös samalla tasolla ('A-2'). 
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n näkymät ovat pysyneet S&P:n mukaan vakaina. 
 
Edellinen S&P:n luottoluokitusarvio oli tehty joulukuussa 2015.
 
Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj on osa Säästöpankkien yhteenliittymää. Säästöpankkiryhmän Keskuspankin rooli on varmistaa Säästöpankkiryhmän likviditeetti ja varainhankinta. Se hankkii varoja ja operoi ryhmän puolesta raha- ja pääomamarkkinoilla ja hoitaa maksujen välityksen. Keskuspankki huolehtii myös ryhmän sisäisestä likviditeetin tasauksesta.

Säästöpankkien Keskuspankki hankki 250 miljoonaa euroa kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta (19.1.2016)

- Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj laski 19.1.2016 liikkeeseen 250 miljoonan euron seniorimuotoisen vakuudettoman vaihtuvakorkoisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 26.1.2018. Lainan korko hinnoiteltiin 78 korkopistettä kolmen kuukauden euriborin päälle. Merkintäkirjan koko oli 325 miljoonaa euroa. Sijoittajat olivat pääosin Pohjoismaista, Espanjasta ja Saksasta.


- Säästöpankkien Keskuspankki laski 28.4.2015 liikkeeseen 500 miljoonan euron vakuudettoman seniorimuotoisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 6.5.2020.