Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n tilinpäätös 31.12.2021  
   
  Hallituksen toimintakertomus 1.1. – 31.12.2021  
  Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä  
  Toimintaympäristön kuvaus  
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminta  
  Säästöpankkien Keskuspankin tulos ja tase  
  Vakavaraisuus ja riskiasema  
  Luottoluokitus  
  Pankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä  
  Säästöpankkien Keskuspankin hallinto ja henkilöstö  
  Palkitsemisjärjestelmä  
  Keskeisimmät ulkoistetut toiminnot  
  Yhteiskuntavastuu  
  Olennaiset tapahtumat tilinpäätöspäivän jälkeen   
  Vuoden 2022 näkymät  
  Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä  
  Tunnuslukujen laskentakaavat  
   
  Säästöpankkien Keskuspankin IFRS-tilinpäätös  
  Tuloslaskelma  
  Laaja tuloslaskelma  
  Tase  
  Rahavirtalaskelma  
  Oman pääoman muutokset  
   
  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet  
  Liite 1 Tietoja raportoivasta yhtiöstä ja kuvaus Säästöpankkiryhmästä  
  Liite 2 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet  
  Liite 3 Merkittävimmät johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin sisältyvät keskeiset epävarmuustekijät  
   
  Riskienhallinnan ja vakavaraisuuden periaatteet  
  Liite 4 Riskienhallinta ja hallinnointiperiaatteet  
  Liite 5 Vakavaraisuuden hallinta  
   
  Kauden tulos  
  Liite 6 Korkokate  
  Liite 7 Palkkiotuotot ja -kulut, netto  
  Liite 8  Kaupankäynnin nettotuotot  
  Liite 9 Rahoitusinstrumenttien tuloserät  
  Liite 10 Liiketoiminnan muut tuotot  
  Liite 11 Henkilöstökulut  
  Liite 12 Liiketoiminnan muut kulut  
  Liite 13 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  
  Liite 14 Arvonalentumiset rahoitusvaroista  
  Liite 15 Tuloverot  
   
  Varat  
  Liite 16 Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu   
  Liite 17 Käteiset varat  
  Liite 18 Lainat ja saamiset   
  Liite 19 Johdannaiset ja suojauslaskenta  
  Liite 20 Sijoitusomaisuus  
  Liite 21 Aineelliset hyödykkeet  
  Liite 22 Aineettomat hyödykkeet  
  Liite 23 Laskennalliset verot  
  Liite 24 Muut varat  
   
  Velat ja oma pääoma  
  Liite 25 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille  
  Liite 26 Liikkeeseen lasketut velkakirjat  
  Liite 27 Varaukset ja muut velat  
  Liite 28 Oma pääoma  
   
  Muut liitetiedot  
  Liite 29 Vakuudet  
  Liite 30 Taseen ulkopuoliset sitoumukset  
  Liite 31 Rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutus  
  Liite 32 Käyvät arvot arvostusmenetelmän mukaisesti  
  Liite 33 Vuokrasopimukset  
  Liite 34 Lähipiiritiedot  
  Liite 35 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat  
   
  Pilari III -liitetiedot  
   

 

 

  Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021
 
  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj (jäljempänä Säästöpankkien Keskuspankki) on suomalaisten Säästöpankkien omistama pankki, jonka ensisijaisena tehtävänä on hoitaa Säästöpankkiryhmän erilaisia keskusluottolaitospalveluita. Keskusluottolaitospalvelut keskittyvät maksuliike- ja tilinhoitajapalveluihin, yhteenliittymän jäsensäästöpankeille (jäljempänä myös Säästöpankit) tarjottaviin maksukorttien liikkeellelaskupalveluihin, henkilöasiakkaiden kulutusluototukseen sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviin palveluihin. Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään.
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnan painopiste oli vuonna 2021 laadukkaissa palveluissa ja palveluiden edelleen kehittämisessä. Tilikauden aikana aloitettiin vakuudettomien kulutusluottojen myöntäminen Säästöpankkien henkilöasiakkaille. Säästöpankkien Keskuspankkia on työllistänyt merkittävästi myös Säästöpankkiryhmän peruspankkiuudistus.
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketulos tilikaudella oli -0,6 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 2,7 miljardia euroa.  
 
 
  Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä  
 
  Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen.
  Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.
  Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, 17 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset, Säästöpankkipalvelut Oy ja Sp-Rahastoyhtiö Oy. Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy.
  Eurajoen Säästöpankki on eronnut Säästöpankkiliitto osk:n jäsenyydestä ja Säästöpankkien yhteenliittymästä 1.12.2021 alkaen. Samassa yhteydessä Eurajoen Säästöpankki on luovuttanut koko liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oyj:lle, luovutuksen täytäntöönpanopäivä oli 1.12.2021. Fuusion seurauksena Säästöpankkien Yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään kuuluvien säästöpankkien määrä väheni 18 pankista 17 pankkiin.   
  Liedon Säästöpankin ja Mietoisten Säästöpankin hallintoelimet ovat hyväksyneet liiketoiminnan luovutussuunnitelman mukaisen liiketoimintakaupan, jossa Liedon Säästöpankki ostaa Mietoisten Säästöpankin pankkiliiketoiminnan. Liiketoimintakauppa pyritään saattamaan loppuun alkuvuoden 2022 aikana.
  Säästöpankkiryhmä käynnisti vuonna 2019 peruspankkijärjestelmän uudistamisen. Peruspankkijärjestelmä pohjautuu Temenos-teknologiaan ja sen toimittaa Oy Samlink Ab. Kyndryl ilmoitti 18.11.2021 ostavansa Oy Samlink Ab:n koko osakekannan Cognizantilta. Kyndryl on 4.11.2021 toimintansa aloittanut itsenäinen yhtiö, johon on eriytetty IBM:n maailmanlaajuinen infrapalvelu. Samlinkin yrityskaupan toteutuessa Säästöpankkiryhmä on sopinut Cognizantin kanssa irtautumisesta peruspankkijärjestelmän uudistamiseen liittyvästä sopimuksesta. Kyndrylin ja Cognizantin yrityskauppa vaatii vielä viranomaishyväksynnän. 
  Säästöpankkiryhmän rakenteesta löytyy lisätietoa sivulta saastopankki.fi/saastopankkiryhma.
 
  Toimintaympäristön kuvaus   
 
  Globaali talousnäkymä  
  Vuoteen 2021 siirryttiin orastavan optimistisissa taloustunnelmissa. Pandemia oli jyllännyt maailmalla jo yli yhdeksän kuukautta, mutta siihen oli kehitetty rokote, joka loi uskoa siihen, että pandemiasta päästään hiljalleen eroon. Vuonna 2021 maailmantalous elpyikin ripeästi. Kokonaisuutena esim. OECD ennustaa maailmantalouden kasvaneen 5,6 % vuonna 2021, mikä on nopein tahti vuosikymmeniin.  
  Kiinassa elpyminen käynnistyi ensimmäisenä ja pandemiaa edeltävä BKT:n taso saavutettiin jo vuonna 2020. USA:ssa elpyminen käynnistyi Eurooppaa ripeämmin nopeammin käynnistyneen rokottamisen myötä ja BKT:n lähtötaso saavutettiin vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Euroalueen odotetaan saavuttaneen pandemiaa edeltäneen lähtötason vuoden 2021 lopulla. 
  Globaalisti talouden elpyminen oli erittäin nopeaa kevään ja kesän aikana. Syksyä kohti elpymisen nopein vaihe alkoi jäädä jo taakse, mutta taloudellinen aktiviteetti oli edelleen ripeää. Vuoden aikana nähtiin useampiakin koronaviruksen uusia tartunta-aaltoja, mutta merkittävää on, että niiden taloudelliset vaikutukset jäivät koko ajan pienemmiksi ja pienemmiksi. Viruksen kanssa on opittu elämään paremmin ja lisäksi vuoden mittaan noussut rokotuskattavuus vähensi tartuntatapausten ja vakavien tautitapausten yhteyttä. 
  Nopean elpymisen seurauksena taloudessa nähtiin erilaisia kapasiteettirajoitteita. Kysynnän voimakkaan kasvun myötä yritykset eivät ole pystyneet toimittamaan tuotteita entiseen tapaan, vaan monissa tuotteissa toimitusajat ovat venyneet. Lisäksi raaka-aineiden saatavuudessa on ollut haasteita ja logistiikkaketjuissa koronan aiheuttamia häiriöitä.  
  Näiden tekijöiden ja energian hinnan nousun myötä inflaatio kiihtyi vuonna 2021 nopeasti ja tasoille, joita ei olla nähty pitkiin aikoihin. USA:ssa inflaatio nousi jo lähes 7 %:iin. Euroalueella inflaatiopaineet ovat olleet maltillisempia, mutta täälläkin inflaatio on kiihtynyt lähes 5 %:iin – siis selvästi keskuspankin tavoitetasoa korkeammalle. Alkuun inflaation odotettiin olevan tilapäistä, mutta nyt vaikuttaa siltä, että hintojen nousu on vähän pidempikestoinen ilmiö. 
  Vielä alkuvuonna elänyt toivo siitä, että rokotuskattavuuden noustessa pandemia kuihtuisi, on osoittautunut vääräksi. Vaikka rokotteet suojaavat hyvin vakavilta tautitapauksilta, nähtiin loppuvuonna tartunnoissa jälleen uusi aalto ja eri maiden sairaanhoidon kapasiteetit olivat kovilla. Tämän myötä jouduttiin jälleen ottamaan käyttöön uusia rajoitustoimia. Nämä rajoitustoimet iskevät erityisesti niille palvelusektorin aloille, jotka ovat kärsineet jo aiemminkin koronakriisin aikana eniten (esim. matkailu, tapahtumat, ravintolat). Rajoitustoimien kokonaistaloudellinen vaikutus jäänee kuitenkin varsin rajalliseksi. 
  Loppuvuonna epävarmuus lisääntyi vielä lisää, kun taudista ilmeni uusi nopeasti leviävä omikronvariantti. Sen vakavuus on vielä epävarmaa, mutta ensitiedot viittaavat siihen, että tämä uusi variantti leviää helposti, mutta aiheuttaa vakavia tautitapauksia esimerkiksi deltavarianttia vähemmän. Kokonaiskuormitus sairaanhoidolle on vielä epäselvää.  
 
  Korkoympäristö  
  Euroalueen lyhyet korot ovat pysyneet lähes muuttumattomina katsauskauden ajan. Pitkien eurokorkojen vuoden alusta käynnistynyt nousu pysähtyi kesän ajaksi, mutta jatkui edelleen toisella vuosipuoliskolla tasoittuen hieman vuoden lopulla. Koska euribor-korot ovat hallitseva korkosidonnaisuuden muoto antolainauksessa on näiden korkojen matala taso muodostanut haasteen pankkitoiminnan korkokatteelle katsauskauden aikana. 
  Euroopan Keskuspankin TLTRO-ohjelman runsas hyväksikäyttö on vähentänyt pankkien velkaemittointia tukkumarkkinoilla ja täten tukkurahoituksen kustannukset ovat pysyneet luottomarginaalien osalta matalina koko katsauskauden ajan. 
 
  Sijoitusmarkkinat  
  Sijoitusmarkkinat kehittyivät suotuisasti vuoden aikana ja epävarmuustekijöiden kasvamisesta huolimatta. Pandemiatilanne, kiihtyvät inflaatio ja odotukset keskuspankkien rahapolitiikan muutoksista olivat keskeisiä teemoja sijoitusmarkkinoilla vuonna 2021. Osakekurssien positiivinen kehitys jatkui Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kehittyvillä markkinoilla osakekurssien kehitys oli maltillisempaa ja sijoittajien riskiottohalukkuutta heikensi erityisesti Kiinan kiinteistömarkkinoihin liittyvät huolet. Yrityslainojen riskimarginaalit pysyivät Euroopassa vakaina vuoden aikana, mikä osaltaan tuki yrityslainojen tuottoja. Valtionlainojen tuottoja heikensi pitkien korkojen nousu ja odotukset inflaation kiihtymisestä. 
 
  Suomen taloustilanne  
  Globaalin talouden tapaan, myös Suomen talous elpyi ripeästi vuonna 2021. Säästöpankkiryhmän ennusteen mukaan Suomen talous kasvoi 3,5 %, eli selvästi totuttua ripeämpää tahtia. Toki nopean kasvun selittää koronakriisistä toipuminen. Suomen talous on kokonaisuutena pärjännyt koronakriisin aikana hyvin; vuonna 2020 pudotus oli monia muita maita pienempi ja myös palautuminen on ollut kohtuullisen nopeaa. Suomen BKT:n kriisiä edeltänyt taso saavutettiin jo vuoden 2021 toisella neljänneksellä. 
  Talouden elpyminen on ollut laaja-alaista. Myös eniten iskuja ottanut palvelusektori on kokonaisuutena elpynyt varsin hyvin. Joskin yksittäisten alatoimialojen (esim. taiteet, viihde ja virkistys) tuotanto on edelleen selvästi kriisiä edeltäneen tason alapuolella. Teollisuus on toipunut ripeästi ja rakentaminen on ollut koronakriisin aikana ripeää 
  Kotitaloudet on kokonaisuutena selvinneet koronakriisistä kohtuullisen hyvin. Vuonna 2021 työmarkkinoiden toipuminen on ollut odotuksia nopeampaa. Työllisyysaste on noussut jopa koronakriisiä edeltäneen tason yläpuolelle, ja työttömyysastekin on painunut jo lähes koronakriisiä edeltävälle tasolle. Työmarkkinoilta kantautuukin viestejä työvoimapulasta ja avoimia työpaikkoja on paljon. 
  Koronakriisin aikana kotitalouksien säästämisaste on noussut ja kotitalouksille on jäänyt paljon rahaa säästöön. Vaikka yksityinen kulutus on palautunut, ei mitään suuria ”kulutusjuhlia” olla nähty. Osa kotitalouksista ehkä jättääkin nämä koronakriisin aikana kertyneet varat säästöön, kuten talletuksiin, rahastoihin ja osakemarkkinoille. Myös asuntomarkkinoille on ohjautunut kotitalouksien varoja ja myös asuntolainakanta on kasvanut koronakriisin aikana. Kuluttajien luottamuskyselyn mukaan kotitalouksien kokema oma rahatilanne on parantunut koronakriisin aikana.  
 
 
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminta  
 
  Säästöpankkien Keskuspankki vastaa erilaisten keskitettyjen palveluiden tuottamisesta Säästöpankeille. Merkittävimmät toiminnot ovat Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten jälleenrahoitus ja likviditeetin hallinta, tasehallintapalvelut ja maksukorttien liikkeeseenlaskupalvelut sekä säästöpankkien maksujenvälitys- ja tilinhoitajatoiminta. Lisäksi tilikauden aikana aloitettiin vakuudettomien kulutusluottojen myöntäminen Säästöpankkien asiakkaille.
  Treasury  
  Treasury-toiminnan painopiste oli vuonna 2021 Säästöpankkiryhmän likviditeettiaseman optimoinnissa ja ryhmän velkasijoittajasuhteiden edelleen laajentamisessa.
  Tasehallintapalvelut  
  Sääntelyyn liittyviä hankkeita toteutettiin ja edistettiin, kuten esim. NSFR:n implementointi ja Kiinnitysluottopankkilain valmistelu FA:n työryhmässä. Prosessien kehittämiseen tähtäävää järjestelmäympäristön suunnittelua jatkettiin.
  Maksukorttien liikkeeseenlaskupalvelut ja vakuudeton kulutusluototus
  Maksukorttien osalta kehittämisen painopiste oli mobiilimaksamisen hanke, joka vietiin päätökseen alkuvuodesta 2021. Uudistuksen myötä puhelimilla ja muilla älylaitteilla maksaminen Säästöpankkiryhmän korteilla helpottui. Lisäksi loppuvuonna 2021 tuotiin markkinoille Säästöpankkien Keskuspankin taseesta myönnettävä vakuudeton kulutusluotto Säästöpankkiryhmän pankkien henkilöasiakkaille.
  Maksujenvälitys  
  Vuoden aikana jatkettiin prosessien ja toiminnallisuuksien kehittämistä sekä toteutettiin useita sääntelyn edellyttämiä toiminnallisuuksia ja muutoksia.
  Arvopaperipalvelut / tilinhoitajatoiminta  
  Vuoden aikana toteutettiin sääntelyyn, markkinamuutoksiin ja viranomaisraportointiin liittyviä hankkeita sekä edistettiin liiketoiminta-alueen nopean ja kustannustehokkaan jatkokehittämisen mahdollisuuksia.
 
 
  Säästöpankkien Keskuspankin tulos ja tase
 
  Keskeiset tunnusluvut  
  Tuhatta euroa  
  12/2021 12/2020 12/2019
   
  Liikevaihto 44 142 43 904 47 351
  Korkokate 9 147 6 487 6 936
  % liikevaihdosta 20,7 % 14,8 % 14,6 %
  Liikevoitto -582 -1 452 2 275
  % liikevaihdosta -1,3 % -3,3 % 4,8 %
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä 20 583 21 332 21 971
  Liiketoiminnan kulut yhteensä -20 628 -21 678 -18 727
  Kulu/tuotto-suhde 1,0 1,0 0,9
  Taseen loppusumma 2 679 569 2 817 010 2 161 047
  Oma pääoma 83 952 83 620 83 906
  Oman pääoman tuotto % -0,8 % -1,7 % 2,9 %
  Koko pääoman tuotto % -0,02 % -0,06 % 0,08 %
  Omavaraisuusaste % 3,1 % 3,0 % 3,9 %
  Vakavaraisuussuhde % 39,1 % 32,2 % 46,8 %
  Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -537 -1 107 -969
  Henkilöstön määrä kokonaisresursseiksi muutettuna 48 44 43
  Kokonaisresurssien määrä keskimäärin tilikaudella 49 47 44
 
 
  Tuloskehitys (vertailutieto 1-12/2020)  
 
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketulos oli -0,6 (-1,5) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen -0,7 (-1,4) miljoonaa euroa. 
 
  Tuotot  
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 20,6 (21,3) miljoonaa euroa.
  Korkokate nousi 9,1 (6,5) miljoonaan euroon. Korkotuotot kehittyivät positiivisesti ollen 18,0 (17,1) miljoonaa euroa samalla kun korkokulut laskivat -8,9 (-10,6) miljoonaan euroon. Korkotuottojen kasvu johtui pääosin korollisen korttiluottokannan tuottojen kasvusta. Korkokulujen lasku perustui varainhankinnan kulujen laskuun. Korkoriskin suojaamiseksi tehtyjen koronvaihtosopimusten osuus korkokatteesta oli 0,6 miljoonaa euroa.
  Nettopalkkiotuotot laskivat 2,4 miljoonaa euroa ollen 8,7 (11,1) miljoonaa euroa. Palkkiotuottojen taso 23,4 (23,1) miljoonaa euroa pysyi lähes ennallaan vertailukauteen nähden, mutta palkkiokulut kasvoivat 2,7 miljoonaa euroa ollen 14,7 (12,0) miljoonaa euroa. Palkkiokulujen kasvu johtui siitä, että tilikaudella kertyneitä luottokorttikorkoja ja luottokortin käytöstä syntyviä palkkioita palautettiin enemmän ryhmän Säästöpankeille, kuin vertailukaudella. 
  Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat -0,8 (-0,0) miljoonaa euroa, josta realisoituneita myyntivoittoja osakkeista oli 0,6 miljoonaa euroa. Suojauslaskennan nettotuloksen osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista oli -1,4 miljoonaa euroa realisoitumatonta kulua.
  Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,5 (3,8) miljoonaa euroa ja koostuivat pääosin palveluveloituksista yhteenliittymän keskusyhteisöltä sekä sopimustuotoista korttijärjestöltä.
 
  Kulut  
  Liiketoiminnan kulut ennen rahoitusvarojen arvonalenemisia olivat yhteensä -20,6 (-21,7) miljoonaa euroa.
  Henkilöstökulut kasvoivat 0,5 miljoonaa euroa päätyen -4,9 (-4,4) miljoonaan euroon. 
  Liiketoiminnan muut kulut pysyivät lähes ennallaan ollen -14,1 (-14,0) euroa.
  Poistot olivat vertailukautta alemmalla tasolla johtuen edellisellä tilikaudella kirjatusta keskeneräisen aineettoman hyödykkeen arvonalentumistappiosta. Poistot aineettomista hyödykkeistä olivat yhteensä -1,6 (-3,3) miljoonaa euroa.
  Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista sekä rahoitusvaroista olivat -0,5 (-1,1) miljoonaa euroa. Toteutuneita luottotappioita muodostui vähemmän kuin vertailukaudella.
 
 
  Tase ja rahoitus (vertailutieto 31.12.2020)  
 
  Säästöpankkien Keskuspankin taseen loppusumma oli 2 680 (2 817) miljoonaa euroa  
 
  Varainhankinta ja ottolainaus  
  Säästöpankkien Keskuspankin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen kokonaismäärä oli 1 006 (1 111) miljoonaa euroa. EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettiin 201,5 miljoonan euron arvosta uusia pitkäaikaisia vakuudettomia joukkovelkakirjalainoja kauden aikana erääntyneiden joukkovelkakirjalainojen korvaamiseksi yhteenliittymän jälleenrahoitustarpeen mukaan.
  Velat luottolaitoksille olivat kauden päättyessä 1 244 (1 100) miljoonaa euroa ja koostuivat pääosin yhteenliittymäpankkien lyhytaikaisista talletuksista LCR- ja maksuliiketileille sekä Säästöpankkien Keskuspankin välittämistä vähimmäisvarantotalletuksista. Erään sisältyy myös Euroopan keskuspankin TLTRO III -rahoitusoperaatiosta nostettua vakuudellista luottoa 68 miljoonan euron arvosta ja rahamarkkinatalletuksia muilta kuin yhteenliittymäpankeilta 185 (100) miljoonaa euroa.
  Velat asiakkaille olivat 326 (511) miljoonaa euroa ja koostuivat pääasiassa julkisyhteisöjen rahamarkkinatalletuksista.
  Antolainaus  
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta olivat kauden lopussa 1 393 (1 334) miljoonaa euroa. Erä koostuu pääosin yhteenliittymän muille Säästöpankeille sekä Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:lle myönnetyistä taselainoista (yhteensä 1 252 miljoonaa) ja reposopimuksista (41 miljoonaa). Erään sisältyy lisäksi yhteenliittymän vähimmäisvarantotalletus sekä vakuudeksi annetut rahavakuudet muille pankkiryhmille.
  Lainat ja saamiset asiakkailta olivat yhteensä 97 (92) miljoonaa euroa ja koostuivat pääosin luottokorttien saldoista. Joulukuun 2021 toisella viikolla lanseerattu vakuudeton kulutusluotto ‑tuote synnytti uutta korollista luottokantaa 1 miljoonan euron verran. Vakuudettoman kulutusluoton myynti jatkuu vuoden 2022 aikana. Järjestämättömien saamisten osuus kuluttaja-asiakasluotonannosta oli vuoden lopussa 1,35 % (0,9 %) koko kantaan suhteutettuna.
  Sijoitusomaisuus  
  Säästöpankkien Keskuspankin sijoitusomaisuus 167 (103) miljoonaa euroa koostuu pääasiassa keskuspankkirahoitukseen oikeuttavista saamistodistuksista (111 miljoonaa euroa). Sijoitusomaisuuteen on myös luokiteltu Sp-Kiinnitysluottopankille myönnetty 50 miljoonan euron muille veloille alisteinen laina. Muita saamistodistuksia taseessa oli tilikauden päättyessä 3,3 miljoonaa euroa. Merkintöjä ei julkisesti noteerattuihin rahastoihin oli 2 miljoonaa euroa sekä ei julkisesti noteerattuihin osakkeisiin 1,2 miljoonaa euroa.
  Osakkeet ja oma pääoma
  Keskuspankin koko osakekannan omistavat yhteenliittymän Säästöpankit. Vuoden lopussa osakepääoma oli 68 miljoonaa euroa ja oma pääoma 84 miljoonaa euroa.
 
 
  Vakavaraisuus ja riskiasema  
 
  Vakavaraisuuden hallinta (vertailutieto 31.12.2020) 
  Säästöpankkien Keskuspankki on määritellyt vakavaraisuuden hallintaprosessin, jonka tavoitteena on pankin riskinkantokyvyn riittävyyden turvaaminen suhteessa toiminnan kaikkiin olennaisiin riskeihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Säästöpankkien Keskuspankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit kattavasti ja mitoittaa riskinkantokykynsä vastaamaan Säästöpankkien Keskuspankin riskien yhteismäärää. Vakavaraisuuden hallintaprosessin kautta määritettävät sisäiset pääomatarpeet perustuvat vakavaraisuussääntelyn Pilari I:n mukaisiin pääomavaateisiin ja sen ulkopuolisiin riskeihin kuten rahoitustaseen korkoriskiin, sijoitussalkun markkinariskiin ja liiketoimintariskiin. Sisäisessä arviointiprosessissa Säästöpankkien keskuspankki arvioi pääoman määrän, joka riittää kattamaan myös Pilari I:n ulkopuolisista riskeistä syntyvät odottamattomat tappiot.
  Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita: maksuliike- ja tilinhoitajapalveluita kaikille säästöpankeille ja yhteenliittymän jäsensäästöpankeille maksukorttien ja vakuudettomien kulutusluottojen liikkeellelaskupalveluita sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviä palveluita. Toimimalla vain näillä liiketoiminta-alueilla pankki kykenee pitämään toimintaansa sisältyvät riskit hallittavina. 
  Pankin hallituksella on kokonaisvastuu vakavaraisuudenhallinnasta. Pankin hallitus hyväksyy vakavaraisuuden hallinnan lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi hallitus vahvistaa yleiset vaatimukset vakavaraisuuden mittaus- ja arviointimenetelmille sekä yleiset periaatteet vakavaraisuuden hallintaprosessin järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus vahvistaa riskistrategiat ja määrittää tavoitetasot pääomalle, joka kattaa kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat olennaiset riskit. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan konsolidoidusti Yhteenliittymäntasolla. Keskusyhteisön hallitus on asettanut yhteenliittymän ja pankkien vakavaraisuudelle tavoitetasot, joita seurataan neljännesvuosittain. 
  Stressitestit  
  Osana vakavaraisuuden hallintaprosessia Säästöpankkien Keskuspankki arvioi omaa riskiasemaansa ja pääoman riittävyyttä stressitesteillä. Stressitestejä käytetään arvioitaessa miten erilaiset poikkeuksellisen vakavat, mutta mahdolliset tilanteet voivat vaikuttaa tuloksentekokykyyn, vakavaraisuuteen ja pääomien riittävyyteen. Stressitestien avulla pyritään tunnistamaan Säästöpankkien Keskuspankin kannalta keskeisimmät riskit ja arvioimaan, miten haavoittuvainen pankin rakenne on näiden riskien toteutumisen suhteen. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa.
  Pääomanjatkuvuussuunnitelma  
  Säästöpankkien Keskuspankin pääoman jatkuvuussuunnitelma on tehty ennalta arvaamattomien tapahtumien varalle, jotka saattavat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Osana pääoman jatkuvuussuunnitelmaa ovat pääoman määrälle ja laadulle hallituksen asettamat tavoitetasot ja seurantarajat, joita seurataan neljännesvuosittain. Pääoman jatkuvuussuunnitelmassa on kuvattu toimenpiteet, joihin toimiva johto ja hallitus voivat ryhtyä, jos vakavaraisuussuhdeluvulle asetettu seurantaraja rikkoutuu.
  Pilari I -pääomavaateet  
  Säästöpankkien Keskuspankin suurimmat pääomavaateet muodostuvat korttiluottosaamisista. Pankin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetelmällä. Markkinariskin pääomavaade lasketaan perusmenetelmällä valuuttapositiolle.
 
  Omat varat ja vakavaraisuus  
  Säästöpankkien Keskuspankin pääomavaatimus muodostuu seuraavista eristä:
  –  Vakavaraisuusasetukseen (CRR) perustuva vähimmäisvaade vakavaraisuussuhdeluvulle (8 %) 
  –  2,5 % luottolaitoslain mukainen kiinteä CET1-lisäpääomavaatimus,
  –  Ulkomaisten vastuiden maakohtaiset muuttuvat CET1-lisäpääomavaatimukset. 
  Finanssivalvonnan Säästöpankkien yhteenliittymälle asettama harkinnanvarainen Pilari II pääomavaatimus on tällä hetkellä 1,25 prosenttia (1,25 %). Perustuen Finanssivalvonnan marraskuussa 2021 tekemään päätökseen Pilari II -pääomavaade nousee 1,5 prosenttiin alkaen 30.6.2022. Pilari II -pääomavaatimuksesta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ensisijaista pääomaa, josta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ydinpääomaa. 
  Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 6.4.2020 järjestelmäriskipuskurin poistamisesta suomalaisilta luottolaitoksilta, jonka seurauksena Säästöpankkien yhteenliittymän pääomavaatimus aleni 1 prosenttiyksikköä. Finanssivalvonnan päätöksen tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia finanssimarkkinoiden vakauteen sekä edistää luottolaitosten kykyä rahoittaa taloutta.
  Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 29.6.2021 muuttaa enimmäisluototussuhdetta niin, että muiden kuin ensiasunnon ostajien enimmäisluototussuhdetta lasketaan 5 prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin. Muutos tuli voimaan 1.10.2021. Finanssivalvonta ei asettanut vuonna 2021 muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, jonka suuruus voi vaihdella 0–2,5 prosenttia riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä. Finanssivalvonta ei ole asettanut Säästöpankkien yhteenliittymälle ns. OSII-lisäpääomavaatimusta.
  Suomessa makrovakauspoliittisesta päätöksenteosta vastaa Finanssivalvonnan johtokunta. Päätökset muuttuvasta lisäpääomavaateesta ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteesta tehdään neljännesvuosittain, kansallisesti merkittävistä luottolaitosten lisäpääomavaatimuksista (ns. O-SII-puskureista) vuosittain ja järjestelmäriskipuskureista vähintään joka toinen vuosi.
  Finanssivalvonta on myöntänyt luvan olla vähentämättä Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta on myöntänyt luvan soveltaa 0 prosentin riskipainoa Yhteenliittymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).
  Finanssivalvonta on antanut Yhteenliittymälain mukaisen luvan Säästöpankkien yhteenliittymän Keskusyhteisönä toimivalle Säästöpankkiliitto osk:lle päättää, ettei sen jäsenluottolaitoksiin sovelleta EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) kuudennen osan ja sen nojalla annetuissa Euroopan unionin säädöksissä säädettyjä luottolaitoksen maksuvalmiudelle asetettuja vaatimuksia. Keskusyhteisölle myönnetty lupa kattaa myös 28.6.2021 voimaan tulleen NSFR-vaateen.
  Säästöpankkien Keskuspankki julkistaa vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain osana toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja. Puolivuosikatsauksessa julkistetaan keskeiset vakavaraisuustiedot.
  Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot ovat saatavissa internet osoitteesta www.saastopankki.fi tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki.
  Säästöpankkien Keskuspankin omat varat olivat yhteensä 75,2 (75,6) miljoonaa euroa, kun yhteenlaskettu pääomavaatimus oli 20,2 (24,7) miljoonaa euroa. Ydinpääoma (CET1) muodostui kokonaan ensisijaisesta pääomasta ja sen määrä oli 75,2 miljoonaa euroa. Oma pääoma koostuu ensisijaisista rajoituksettomista omista varoista sekä ydinpääomasta. 
  Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuussuhde oli korkealla tasolla ollen vuoden lopussa 39,1 % (32,2 %). Korkeaa vakavaraisuuslukua selittää osaltaan Finanssivalvonnan yhteenliittymälle antama poikkeuslupa, jonka mukaisesti Säästöpankkien yhteenliittymän sisäisten rahoituserien riskipainona käytetään vakavaraisuuslaskennassa 0 %. 
 
 
  Vakavaraisuuslaskelma
 
  Omat varat  2021 2020
  (1000 euroa)
 
  Ydinpääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 83 952 83 620
  Ydinpääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut -8 745 -8 055
  Ydinpääoma (CET1) yhteensä 75 206 75 564
 
  Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä 75 206 75 564
 
  Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)  75 206 75 564
 
  Riskipainotetut erät yhteensä 192 333 234 847
     josta luottoriskin osuus 151 362 188 947
     josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 856 833
     josta markkinariskin osuus  - 4 026
     josta operatiivisen riskin osuus 40 115 41 040
 
  Omien varojen vähimmäisvaatimus 15 387 18 788
  Omien varojen vähimmäisvaatimuksen ylittävä määrä 59 820 56 777
 
  Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 39 32,2
  Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 39 32,2
  Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 39 32,2
 
  Pääomavaatimus
  Omat varat yhteensä 75 206 75 564
  Pääomavaatimus yhteensä* 20 195 24 659
  Pääomapuskuri 55 011 50 905
 
  *Pääomavaatimus muodostuu lakisääteisestä vähimmäisvakavaraisuusvaateesta 8 %, luottolaitoslain mukaisesta kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta 2,5 % ja ulkomaisten vastuiden maakohtaisista muuttuvista lisäpääomavaatimuksista.
 
 
  Vähimmäisomavaraisuusaste  
  Säästöpankkien Keskuspankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 5,3 % (2,6 %). Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu voimassa olevan sääntelyn mukaisesti ja kuvaa pankin ensisijaisten pääomien suhdetta kokonaisvastuisiin. Merkittävin osa Keskuspankin kokonaisvastuista muodostuu ryhmän sisäisistä eristä, jotka vakavaraisuuslaskennassa käsitellään 0 % -riskipainolla eikä niitä vähimmäisomavaraisuutta laskettaessa oteta mukaan kokonaisvastuiden määrään. Pankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakavaraisuuden hallintaprosessia.
 
  (1 000 euroa) 2021 2020
  Ensisijainen pääoma 75 206 75 564
  Vastuiden kokonaismäärä  1 407 959 2 878 392
  Vähimmäisomavaraisuusaste 5,3 2,6
 
 
  Kriisinratkaisusuunnitelma  
  Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi 2014/59/EU luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä tuotiin kansallisesti voimaan 1.1.2015 alkaen (Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta). Kriisinratkaisulain toteuttamiseksi perustettiin Rahoitusvakausvirasto (Laki rahoitusvakausvirastosta, 1995/2014). Rahoitusvakausvirasto asetti huhtikuussa 2021 Sääs­töpankkien yhteenliittymälle sekä Sp-Kiinnitysluot­topankki Oyj:lle omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimuksen (MREL-vaade). Vaa­de tulee voimaan Säästöpankkien yhteenliittymän osalta täysimääräisenä 1.1.2022 alkaen ja Sp-Kiin­nitysluottopankki Oyj:n osalta siirtymäsäännöksin 1.1.2022 alkaen. 
  MREL-vaade on luonteeltaan Pilari II -tyyppinen minimivaade, joka on täytettävä jatkuvasti. Rahoitusvakausvirasto päätti, että Säästöpankkien yhteenliittymään sovellettava MREL-vaade on 19,49 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n MREL-vaatimus on täysimääräisenä 1.1.2024 alkaen 15,71 % kokonaisris-kin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi. Kokonaisriskin perusteella lasketun vaatimuksen lisäksi on jatkuvasti täytettävä laitoskohtainen kokonaislisäpääomavaatimus. 
 
  Riskiasema  
 
  Riskienhallinnan tavoite   
  Riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankin riskinkantokyky ja varmistaa toiminnan jatkuvuus. Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen suhteutetusta riittävästä ja tehokkaasta riskienhallinnasta sekä kannattavaan liiketoimintaan perustuvasta riittävästä maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta.
  Riskienhallinnan periaatteet ja organisointi  
  Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja seurantaa. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai uhkaa valvottavan maineelle ja siten varmistamaan ryhmästrategian toteuttamista. Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta on osa sisäistä valvontaa. Säästöpankkien Keskuspankilla on liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvonta, jota hoitaa Säästöpankkiliiton riskienvalvontatoiminto.
  Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita: maksujenvälitys- ja tilinhoitajatoimintoja kaikille säästöpankeille, yhteenliittymän jäsensäästöpankeille maksukorttien ja vakuudettomien kulutusluottojen liikkeeseenlaskupalveluita sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviä palveluita. Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden ylisuuria asiakas- tai sijoitusriskikeskittymiä eikä Säästöpankkien Keskuspankki niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota. Säästöpankkien Keskuspankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla. 
  Säästöpankkien Keskuspankki altistuu toiminnassaan luotto-, markkina- ja operatiivisille riskeille sekä liiketoiminta- ja likviditeettiriskeille.
  Luotto- ja vastapuoliriskit   
  Luotto- ja vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien suurin lähde ovat luotot, mutta vastapuoliriskiä voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten pankkitalletuksista, sijoitussalkkuihin hankituista arvopapereista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja -limiiteistä ja takauksista. 
  Keskittymäriskillä tarkoitetaan puolestaan sitä, että Säästöpankkien Keskuspankin yhdelle asiakkaalle ja/tai asiakaskokonaisuudelle, myöntämien luottojen kokonaismäärä ei saa ylittää luottolaitoslaissa, muissa säädöksissä tai Finanssivalvonnan tai muun valvontaviranomaisen antamissa määräyksissä ja ohjeissa vahvistettuja enimmäismääriä. Yksittäisten vastapuolien aiheuttamia keskittymäriskejä on säännelty limiiteillä ja enimmäisasiakasvastuuta koskevilla toimintaohjeilla sekä yhteenliittymä- että yksittäisellä jäsenluottolaitostasolla.
  Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen vahvistamat liiketoiminta- ja riskistrategiat määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat sijoitustoimintaa ja luotonannon suuntaamista. 
  Likviditeettiriski  
  Likviditeettiriskillä tarkoitetaan pankin kykyä vastata sitoumuksistaan. Likviditeettiriski voi aiheutua sisään tulevien ja ulos menevien kassavirtojen hallitsemattomuudesta ja/tai ennakoimattomuudesta. Likviditeettiriskiksi voidaan määritellä myös tarvittavan jälleenrahoituksen kustannusten hallitsematon nousu. Likviditeettiriski voidaan tarkemmin jakaa lyhyen aikavälin maksuvalmiusriskiin ja pitkän aikavälin rahoitusriskiin.
  Maksuvalmiusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiuden takaamiseksi. Säästöpankkien Keskuspankin maksuvalmius hyvänä koko vuoden. 
  Markkinariski  
  Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. Tilikaudella 2021 Säästöpankkien Keskuspankilla oli markkinariskeistä korko- ja valuuttariskiä alla kuvatusti.  
  Korkoriski   
  Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien markkina-arvoon ja korkokatteeseen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja velkojen toisistaan poikkeavista korkoperusteista sekä eriaikaisista korontarkistus- tai erääntymisajankohdista. Säästöpankkien Keskuspankki soveltaa käyvän arvon suojausta ja käyttää koronvaihtosopimuksia korkoriskiasemansa sopeuttamiseen. Säästöpankkien Keskuspankki käyttää korkoriskinsä seuraamiseksi nykyarvo- ja tuloriskimenetelmää.
  Valuuttariski  
  Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttakurssien muutosten vaikutusta tulokseen tai omaan pääomaan. Säästöpankkien Keskuspankille syntyy valuuttariskiä vähäisessä määrin sijoitussalkussa olevien, Visan jäsenyydestä johtuvien Visa Inc -osakkeiden vuoksi. Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten ottolainauksessa tai likviditeettisalkuissa ei saa olla avointa valuuttapositiota. Valuuttapositiota seurataan vakavaraisuuslaskennassa käytettävän menetelmän mukaisesti (pääomavaade lasketaan, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 %-yksikköä omien varojen yhteismäärästä).
  Operatiivinen riski  
  Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. 
  Säästöpankkien Keskuspankissa tunnistetaan ja dokumentoidaan tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset riskit. Operatiivisten riskien tunnistamisen kautta määritellään valvonta ja kontrollit. Osa operatiivisten riskien aiheuttamista tappioista suojataan vakuutusturvalla. Lisäksi jatkuvuussuunnitelmilla varaudutaan toiminnan merkittäviin häiriöihin. Säästöpankkien Keskuspankin operatiiviselle johdolle raportoidaan säännöllisesti operatiivisista riskeistä ja toteutuneista vahingoista sekä läheltä piti tilanteista.
  Liiketoimintariski   
  Liiketoimintariskit kuvaavat liiketoimintaympäristöstä johtuvien epävarmuuksien vaikutuksia liiketoimintaan. Liiketoimintariskit syntyvät kilpailusta, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista sekä tuloksen muodostumisen odottamattomista heilahteluista. Liiketoimintariskit voivat syntyä myös väärän strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien avulla. Arvio liiketoimintariskeistä sisältyy hallituksen hyväksymään vakavaraisuuden hallintasuunnitelmaan (ICAAP). 
 
 
  Luottoluokitus  
  S&P Global Ratings vahvisti 22.1.2021 Säästöpankkien Keskuspankin pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolle A - ja lyhytaikaisen tasolle A-2. Näkymät säilyivät negatiivisina. 
 
  Pankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä  
  Säästöpankkien Keskuspankin varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, voitonjako, vastuuvapauden myöntäminen sekä valitaan hallituksen jäsenet. Päätökset Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnasta ja strategisista asioista tekee Säästöpankkien Keskuspankin hallitus. Lisäksi hallituksen tehtävänä on tehdä päätökset merkittävimmistä Säästöpankkien Keskuspankin liiketoimintaan liittyvistä asioista sekä valita Säästöpankkien Keskuspankille toimitusjohtaja. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös varmistaa, että Säästöpankkien Keskuspankilla on koko sen toiminnan kattava ja asiallisesti järjestetty kirjanpito, tilinpäätöskäytännöt ja taloudellinen raportointi. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että Säästöpankkien Keskuspankilla on riittävä ja asianmukaisesti järjestetty sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja tilintarkastus. Hallituksen työskentely perustuu vahvistettuihin ohjeisiin ja hallituksen työjärjestykseen. Säästöpankkien Keskuspankin toimitusjohtaja hoitaa Säästöpankkien Keskuspankin juoksevaa hallintoa hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti
  Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään valittaessa sekä vuosittain hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on annettava selvitys yhteisöistä, joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava Finanssivalvonnan määräyksen mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys tehtävää vastaanottaessaan. 
 
  Säästöpankkien Keskuspankin hallinto ja henkilöstö  
  Säästöpankkien Keskuspankin varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2021. Hallituksen esitys voitonjaosta hyväksyttiin. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:
 
  Nimi Asema 
  Närhinen Tomi jäsen, puheenjohtaja
  Syvänen Hannu jäsen, vpj, 11.3.2021 saakka
  Mangs Monika jäsen, vpj, 11.3.2021 alkaen
  Hakala Jussi jäsen, 11.3.2021 saakka 
  Niuro Jouni jäsen, 11.3.2021 alkaen
  Siviranta Petri jäsen, 11.3.2021 alkaen 
  Toivonen Anne jäsen
  Öhman Ossi jäsen, 11.3.2021 alkaen
 
  Hallituksen jäsenet ovat rahoitusalan johtotehtävissä toimivia. Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä viisitoista (15) kertaa. Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen puhetta johti Säästöpankkiliitto osk:n toimitusjohtaja Tomi Närhinen.
  Säästöpankkien Keskuspankin toimitusjohtajana on tilikauden aikana toiminut Kai Brander ja toimitusjohtajan sijaisena Mervi Luurila. Varsinainen yhtiökokous valitsi Säästöpankkien Keskuspankin tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Kylliäinen. 
  Säästöpankkien Keskuspankin henkilöstömäärä vahvistui laajentuneiden palveluiden ja kehityshankkeiden vaatimalla tavalla ja henkilöstön määrä kokonaisresursseiksi muutettuna tarkastelukauden päättyessä 31.12.2021 oli 48 henkilöä.
  Lähipiirillä tarkoitetaan Säästöpankkien Keskuspankissa johtavassa asemassa olevia avainhenkilöitä ja heidän perheenjäseniään. Säästöpankkien Keskuspankin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen. Säästöpankkien Keskuspankki ei, vakuudettomia kortti- ja kulutusluottoja lukuun ottamatta, ole myöntänyt lähipiirilainoja tai sijoituksia eikä sillä ole lähipiiriliiketoimia. Lähipiirille myönnetyt kortti- ja kulutusluotot on myönnetty samoin yleisin ehdoin, joita sovelletaan vastaaviin asiakasluottoihin. 
 
  Palkitseminen  
  Säästöpankkien Keskuspankin henkilöstön ja johdon palkitsemisjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, finanssialaa koskeviin säännöksiin ja suosituksiin sekä soveltuvin osin Hallinnointikoodi Corporate Governance -sääntöihin.
  Säästöpankkien Keskuspankki noudattaa päätettäessä toimivan johdon ja henkilökunnan palkitsemisjärjestelmästä luottolaitostoimintaa koskevan lain 8. lukua palkitsemisesta. Säästöpankkien Keskuspankissa ei kuitenkaan sovelleta luottolaitoslain 8. luvun 9, 11 ja 12 §:en säännöksiä niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50 000 euroa. Muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolla ei myöskään ylitä 100 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä.
  Palkitsemisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä päätöksiä, sopimuksia, toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, joita noudatetaan johdon ja henkilöstön palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmä sisältää sekä palkitsemistavan että sen kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvät prosessit. Palkitsemisjärjestelmää kehitetään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti yhteenliittymän kilpailukyvyn, hyvän taloudellisen kehityksen, kannustavuuden, sitouttamisen sekä uusien pätevien henkilöiden saatavuuden turvaamiseksi. Säästöpankkien Keskuspankissa palkitsemisjärjestelmä nähdään laajana kokonaisuutena, jolla tuetaan henkilöstön motivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Sen avulla ohjataan toimintaa kohti yhteisiä tavoitteita. Palkitsemisjärjestelmä sisältää osioita rahallisesta palkitsemisesta ja muista palkitsemisen muodoista, kuten ammatillisen osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä. 
  Palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa, ja toteutetaan aina Säästöpankkien Keskuspankin voimassa olevien riskienhallintaperiaatteiden puitteissa. Palkitseminen ei kannusta toiminnassa riskinottoon, joka ylittää riskinkantokyvyn perusteella määritellyn tai muuten kestävän riskitason.  
  Yhtiökokous päätti 11.3.2021 hallituksen palkkioista seuraavasti:
 
  vuosipalkkio, puheenjohtaja, 7 000 euroa*  
  vuosipalkkio, varapuheenjohtaja, 3 000 euroa  
  vuosipalkkio, jäsen, 1 500 euroa  
  kokouspalkkio, 500 euroa**  
 
  *Palkkioita ei makseta Säästöpankkikeskuksen palveluksessa oleville henkilöille.
  **Kokouspalkkio maksetaan kustakin hallituksen varsinaisesta kokouksesta (pois lukien päätökset ilman kokousta).  
  Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot ja edut hyväksyy Säästöpankkien Keskuspankin hallitus. Säästöpankkien Keskuspankilla on käytössä palkitsemisjärjestelmä, jonka perusteella henkilökunnalle toimitusjohtaja mukaan lukien voidaan maksaa enintään neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Pankilla ei ole käytössä eläke- tai muita vastaavia järjestelyitä. 
  Säästöpankkien Keskuspankissa on tunnistettu merkittävät riskinottajahenkilöt, jotka voivat vaikuttaa pankin riskiprofiiliin tai toiminnallaan aiheuttaa Säästöpankkien Keskuspankille merkittävää taloudellista riskiä. Riskiprofiiliin vaikuttavaan henkilöryhmään kuuluvat Säästöpankkien Keskuspankissa toimitusjohtaja sekä muut toiminnan johtamiseen ja päätöksentekoon osallistuvat henkilöt sekä riippumattomien toimintojen henkilöt.
  Sisäinen tarkastus todentaa vähintään kerran vuodessa, että Säästöpankkiliitto osk:n hallintoneuvoston päättämiä palkitsemisjärjestelmiä on Säästöpankkien Keskuspankissa noudatettu.
  Pilari III:n mukaiset palkitsemista koskevat tiedot julkistetaan Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksessä. Tilinpäätös on saatavissa Säästöpankkiryhmän kotisivuilla osoitteesta www.saastopankki.fi tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki.
 
  Keskeisimmät ulkoistetut toiminnot
  Säästöpankkien Keskuspankin pankkijärjestelmä on ulkoistettu Oy Samlink Ab:hen. Korttien liikkeellelaskun sekä korttiluottojen sekä vakuudettomien kulutusluottojen myöntämiseen liittyvät tukipalvelut Säästöpankkien Keskuspankki ostaa pääosin Nets Oy:ltä ja korttien valmistamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut EVRY Card Services Oy:ltä. Säästöpankkien Keskuspankki ostaa kirjanpitopalveluita Figure Taloushallinto Oy:ltä, jonka osakekannan Säästöpankkiliitto osk omistaa tasaosuuksin kolmen muun pankkiryhmän kanssa. Säästöpankkien Keskuspankki ostaa sisäisen tarkastuksen, riskienvalvonnan ja compliance-toimintojen palvelut Säästöpankkiliitto osk:n vastaavilta toiminnoilta.  
   
  Yhteiskuntavastuu
  Säästöpankkien Keskuspankin tiedot yhteiskuntavastuusta sisältyvät Säästöpankkiryhmän konsolidoituun tilinpäätökseen sekä Säästöpankkiryhmän vuosittain julkaistavaan vastuullisuusraporttiin. Säästöpankkiryhmässä noudatetaan hyvää hallintotapaa, avoimuutta ja Säästöpankkiryhmän hyvän liiketavan periaatteita. Keskeiset johtamiskäytännöt on määritelty Säästöpankkiryhmän hallinnointiperiaatteissa. Säästöpankkiryhmän toiminnassa noudatetaan voimassa olevien lakien säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä, Finanssiala ry:ssä vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä ja kaupankäyntiohjetta sekä Säästöpankkien yhteenliittymän hallinnointiperiaatteita samoin kuin muita yhteenliittymän sisäisiä ohjeita. Hallinnointiperiaatteissa määritellään myös Säästöpankkiryhmän yhteiskuntavastuu. 
  Hallinnointiperiaatteissa määritelty yhteiskuntavastuu pitää sisällään taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun, yhteisön hyvinvoinnin edistämisen sekä ympäristövastuun. Lisätietoja Säästöpankkiryhmän vastuullisuudesta sekä Säästöpankkiryhmän vuosittain julkaistava vastuullisuusraportti löytyy sivuilta www.saastopankki.fi.
 
  Olennaiset tapahtumat tilinpäätöspäivän jälkeen
  Säästöpankkiryhmä ja Cognizant tiedottivat 1.2.2022 purkavansa vuonna 2019 allekirjoitetun peruspankkijärjestelmän uudistamiseen liittyvän sopimuksen. Cognizant maksaa Säästöpankkiryhmälle korvauksen sopimuksen purusta. Sopimuksen purkamisella on positiivinen vaikutus Säästöpankkiryhmän vuoden 2022 liikevoittoon, mutta sillä ei ole kuitenkaan vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin vuoden 2022 liikevoittoon. Säästöpankkiryhmä jatkaa määrätietoisesti peruspankkijärjestelmän kehitystyötä. Sopimuksen purkamisella ei ole vaikutusta Säästöpankkiryhmän asiakkaiden palveluihin.
  Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen tiedossa ei ole muita seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat Säästöpankkien Keskuspankin taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta. 
   
  Vuoden 2022 näkymät
   
  Toimintaympäristön näkymät
  Maailmantalouden elpymisen odotetaan jatkuvan vuonna 2022, vaikkakin elpymisen nopein pyrähdys nähtiin jo vuonna 2021. OECD arvioi maailmantalouden kasvavan 4,5 %:n vuonna 2022 ja 3,2 % vuonna 2023.  
  Pandemia säilyy edelleen yhtenä suurimmista epävarmuustekijöistä myös vuonna 2022. Vaikuttaa siltä, että koronavirus pyörii maapallolla vielä pitkään. Viruksen kanssa on kuitenkin opittu elämään paremmin ja rokottaminen tuo suojaa, vaikka se ei olekaan täydellistä. Siten koronaviruksen vaikutus taloudelliseen aktiviteettiin jää rajalliseksi. Uusien varianttien uhka elää edelleen ja tilanne voi muuttua nopeastikin. 
  Koronakriisin aikana niin valtiot kuin keskuspankitkin ovat elvyttäneet taloutta voimallisesti. Hiljalleen näitä tukitoimia ollaan vähentämässä ja esimerkiksi USA:n keskuspankki on jo viitoittanut arvopapereiden osto-ohjelman vähentämisestä ja koronnostoista vuonna 2022. Tukitoimista luopuminen onkin yksi vuoden 2022 teemoista ja riskeistä. Vaikka rahapolitiikkaa ollaan kiristämässä, pysyvät korot edelleen matalalla etenkin euroalueella.  
  Myös inflaatiokehitys pysyy myös markkinoiden fokuksessa vuonna 2022. Inflaation kiihtymisen alkuvaihteessa vuonna 2021 sen odotettiin olevan tilapäistä. Nyt vaikuttaa siltä, että hintojen nousu on vähän pidempikestoinen ilmiö ja vuonna 2022 nähtäneen vielä korkeita inflaatiolukemia. Konsensusennusteet puhuvat kuitenkin sen puolesta, että hiljalleen inflaatio rauhoittuu.  
  Myös Suomen talouden elpyminen jatkuu, mutta rauhallisemmin kuin vuonna 2021. Säästöpankkiryhmän ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 2,6 % vuonna 2022. Tämän jälkeen kasvu hiljalleen rauhoittuu kohti pidemmän aikavälin potentiaalista tasoa, mikä Suomen osalta tarkoittaa noin 1,5 %:n kasvua.  
  Yritysten toimintaympäristö näyttää hyvältä vuonna 2022. Teollisuuden vahvat tilauskirjat pitävät aktiviteettia yllä ja globaalin talouden elpyminen tukee vientisektoria. Erilaisten toimitusketjujen haasteiden odotetaan hiljalleen helpottavan vuonna 2022. Asuinrakentaminen rauhoittuu hieman viime vuodesta, mutta taso säilyy edelleen hyvänä. Myös palvelusektorin elpyminen jatkuu, tosin tautitilanne ja mahdolliset rajoitustoimet vaikuttavat mm. ravintola-, tapahtuma-alan ja matkailusektorin näkymiin. Mikäli tautitilanne selvästi helpottaa vuoden aikana, voidaan näillä aloilla nähdä vilkasta toimintaa patoutuneen kysynnän purkautuessa.  
  Vuosi 2022 näyttää varsin vakaalta myös kotitalouksien näkökulmasta. Työttömyys jatkaa laskuaan ja ansiotasokehityksen odotetaan ylläpitävän ostovoimaa kiihtyneestä inflaatiosta huolimatta. Koronakriisin aikana kotitalouksille kertyneet säästöt mahdollistavat kulutuksen ripeänkin kasvun, joskin vaikuttaa siltä, että merkittävä osa kertyneistä varoista jää säästöön. Vuoteen 2022 siirryttäessä kuluttajien luottamus on laskenut pitkän ajan keskiarvon alapuolelle kertoen kuluttajien varovaisuuden lisääntymisestä.  
   
  Liiketoiminnan näkymät
  Matala korkotaso tulee edelleen vuonna 2022 muodostamaan haasteen Säästöpankkien Keskuspankin korkokatteelle vaarantamatta kuitenkaan vakavaraisuutta tai kokonaistulosta.
  Toiminnan pääpainopiste on tukea ja varmistaa Säästöpankkiryhmän strategian toteutuminen.
  Säästöpankkien Keskuspankin tuloksen ennakoidaan muodostuvan voitolliseksi vuonna 2022.
 
   
  Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä
   
  Säästöpankkien Keskuspankin jakokelpoiset varat ovat 15 065 302,51 euroa. 
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio -674 338,55 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin, eikä osinkoa jaeta.
  Lisätietoja
  Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Kai Brander
  kai.brander@saastopankki.fi
  puh. +358 5038 48220
 
  Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Säästöpankkien Keskuspankin kotisivuilta www.spkeskuspankki.fi
  Säästöpankkiryhmän vastaavat tiedot ovat saatavissa www.saastopankki.fi -verkkopalvelussa.

 

 

  Tunnuslukujen laskentakaavat 
 
 
  Liikevaihto:  Korkotuotot, palkkiotuotot, kaupankäynnin nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
 
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä:  Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
 
 
  Liiketoiminnan kulut yhteensä: Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut, poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
 
  Kulu-tuottosuhde:
 
  Liiketoiminnan kulut yhteensä  
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä  
 
 
  Oman pääoman tuotto (ROE), %:
 
  Tilikauden tulos   * 100
  Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)         
 
  Koko pääoman tuotto (ROA), %:
 
  Tilikauden tulos   * 100
  Taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)  
 
  Omavaraisuusaste, %:
 
  Oma pääoma   * 100
  Taseen loppusumma  
        
  Vakavaraisuussuhde, %:
 
  Omat varat yhteensä   * 100
  Riskipainotetut erät yhteensä  
 
 
  Vaihtoehtoiset tunnusluvut
  Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.
  Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen tiedoista, eikä esitetyissä tunnusluvuissa ole tapahtunut muutoksia.

 

 

  Sp-Keskuspankin IFRS-tilinpäätös
 
  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
  (1 000 euroa)
  Liite  1-12/2021 1-12/2020
 
  Korkotuotot 18 037 17 094
  Korkokulut -8 890 -10 606
  Korkokate 6 9 147 6 487
  Palkkiotuotot ja -kulut, netto 7 8 734 11 114
  Kaupankäynnin nettotuotot 8 -831 -44
  Liiketoiminnan muut tuotot 10 3 534 3 774
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä 20 583 21 332
   
  Henkilöstökulut 11 -4 893 -4 383
  Liiketoiminnan muut kulut 12 -14 086 -16 308
  Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 13 -1 650 -986
  Liiketoiminnan kulut yhteensä -20 628 -21 678
   
  Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista  14 -537 -1 107
  Liikevoitto -582 -1 452
  Tuloverot 15 -92 65
  Tilikauden tulos -674 -1 387
   

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n laaja tuloslaskelma
 
  (1 000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
 
  Tilikauden tulos -674 -1 387
  Muut laajan tuloksen erät
  Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
  Uudelleenarvostusrahastosta johtuvat erät
  Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettujen rahoitusvarojen myyntivoitto 2 486 -
  Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä
  Yhteensä 2 486 -
   
  Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
  Käyvän arvon rahaston muutos
     Käypään arvoon arvostamisesta -1 849 1 376
     Laskennalliset verot käypään arvoon arvostamisesta 370 -275
  Yhteensä -1 479 1 101
   
  Tilikauden laaja tulos 332 -286
   
 
 

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n tase
  (1 000 euroa)
  Liite 31.12.2021 31.12.2020
  Varat
  Käteiset varat 17 1 006 639 1 170 028
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 18 1 393 431 1 333 894
  Lainat ja saamiset asiakkailta 18 96 774 92 462
  Johdannaiset 19 0 1 471
  Sijoitusomaisuus 20 167 084 103 292
  Aineelliset hyödykkeet 21 62 137
  Aineettomat hyödykkeet 22 7 515 7 237
  Verosaamiset 23 1 163 1 317
  Muut varat 24 6 902 107 172
  Varat yhteensä 2 679 569 2 817 010
   
  Velat ja oma pääoma
  Velat  
  Velat luottolaitoksille 25 1 244 000 1 099 645
  Velat asiakkaille 25 325 575 511 102
  Johdannaiset 19 10 150 315
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat 26 1 005 628 1 111 076
  Verovelat 23 273 705
  Muut velat 27 9 992 10 547
  Velat yhteensä 2 595 618 2 733 391
   
  Oma pääoma
  Osakepääoma 68 344 68 344
  Rahastot 19 542 21 022
  Kertyneet voittovarat -3 935 -5 746
  Oma pääoma yhteensä 28 83 952 83 620
  Velat ja oma pääoma yhteensä 2 679 569 2 817 010
   
 

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n rahavirtalaskelma
 
  (1 000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
  Liiketoiminnan rahavirta
  Tilikauden tulos -674 -1 387
  Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta 3 548 4 328
  Laskennallisen veron muutos 92 65
  Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen muutosta 2 966 3 006
 
  Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) -25 555 -154 805
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta -57 852 8 422
  Lainat ja saamiset asiakkailta -5 168 7 678
  Sijoitusomaisuus, käypään arvoon laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 4 364 -53 005
  Sijoitusomaisuus, jaksotettuun hankintamenoon -110 069 25 152
  Sijoitusomaisuus, käypään arvoon tuloksen kautta arvostettava 42 900 -44 900
  Muut varat 100 270 -98 152
 
  Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) -137 307 656 483
  Velat luottolaitoksille 144 355 311 413
  Velat asiakkaille -185 528 461 063
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat -95 670 -115 800
  Henkivakuutustoiminnan velat 0
  Muut velat -464 -192
  Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -159 896 504 684
   
  Investointien rahavirta
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 853 -3 635
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 24
  Investointien rahavirta yhteensä -1 853 -3 612
   
  Rahoituksen rahavirta
  Osakepääoman lisäykset 0 0
  Rahoituksen rahavirta yhteensä 0 0
   
  Rahavarojen muutos -161 750 501 072
 
  Rahavarat tilikauden alussa 1 181 204 680 133
  Rahavarat tilikauden lopussa 1 019 455 1 181 204
 
  Rahavarat muodostuvat seuraavista eristä:
  Käteiset varat 1 006 639 1 170 028
  Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 12 816 11 176
  Rahavarat yhteensä 1 019 455 1 181 204
   
 
  Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta
  Odotetut luottotappiot sekä arvonalentumistappiot 753 1 074
  Käyvän arvon muutokset 831 44
  Poistot ja arvonalentumiset sijoituskiinteisteistöistä sekä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 650 3 279
  Myyntivoitot- ja tappiot sijoituskiinteistöistä sekä aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä 0
  Tuloverot 0
  Muut oikaisut 315 -69
  Yhteensä 3 548 4 328
   
  Saadut korot 18 278 20 098
  Maksetut korot 9 337 12 885

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n oman pääoman muutoslaskelma
 
  Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Rahastot yhteensä Voittovarat Oma pääoma yhteensä
    (1 000 euroa)
  Oma pääoma 1.1.2020 68 344 19 000 920 19 920 -4 359 83 906
    Laaja tulos
    Tilikauden voitto -1 387 -1 387
      Muut laajan tuloksen erät 1 101 1 101   1 101
      Muutokset jotka johtivat määräysvallan muutokseen
  Oma pääoma yhteensä 31.12.2020 68 344 19 000 2 022 21 022 -5 746 83 620
   
  Oma pääoma 1.1.2021 68 344 19 000 2 022 21 022 -5 746 83 620
    Laaja tulos
    Tilikauden voitto -674 -674
      Muut laajan tuloksen erät -1 479 -1 479 2 486 1 006
    Laaja tulos yhteensä -1 479 -1 479 1 811 332
    Voitonjako
      Muutokset jotka johtivat määräysvallan muutokseen
  Oma pääoma yhteensä 31.12.2021 68 344 19 000 542 19 542 -3 935 83 952

 

 

  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
 
 
  Liite 1. Tietoja raportoivasta yhtiöstä ja kuvaus Säästöpankkiryhmästä
  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj (jäljempänä Säästöpankkien Keskuspankki) on suomalaisten Säästöpankkien omistama pankki, jonka ensisijaisena tehtävänä on hoitaa säästöpankkien ja Säästöpankkiryhmän erilaisia keskusluottolaitospalveluita. Keskusluottolaitospalvelut keskittyvät maksuliike- ja tilinhoitajapalveluihin sekä yhteenliittymän jäsenpankeille tarjottaviin maksukorttien liikkeellelaskupalveluihin sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviin palveluihin. Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja sen omistaa yhteenliittymään kuuluvat 17 Säästöpankkia. 
  Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, Keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä pankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Säästöpankit ovat itsenäisiä alueellisia ja paikallisia pankkeja. Yhdessä Säästöpankit muodostavat pankkiryhmän, jossa yhdistyvät paikallisuus ja valtakunnallisuus. Säästöpankkien perustehtävä on edistää säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta.
  Säästöpankit keskittyvät vähittäispankkitoimintaan, erityisesti päivittäisasioinnin, säästämisen ja sijoittamisen sekä lainaamisen palveluihin. Tuote- ja palveluvalikoimaa täydentävät Säästöpankkiryhmään kuuluvien tuoteyhtiöiden kanssa tuotettavat muut finanssialan palvelut ja tuotteet. Jäsensäästöpankkien omistamat tuote- ja palveluyhtiöt tukevat ja edistävät Säästöpankkiryhmän liiketoimintaa joko vastuullaan olevien tuotteiden tai keskitetyn palvelutuotannon kautta. Säästöpankkiryhmän merkittävimmät tuoteyhtiöt ovat Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj, Sp-Henkivakuutus Oy, Sp-Rahastoyhtiö Oy, Säästöpankkipalvelut Oy sekä Sp-Koti Oy.  
  Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, 17 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset, Säästöpankkipalvelut Oy ja Sp-Rahastoyhtiö Oy.  
  Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy ja Sp-Koti. Säästöpankkiryhmä ei muodosta konsernia eikä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa määriteltyä konsolidointiryhmää, sillä Säästöpankkiliitto osk:lla ja sen jäsensäästöpankeilla ei ole toisiinsa nähden yleisten konsernilaskentaperiaatteiden tarkoittamaa määräysvaltaa. Tämän vuoksi Säästöpankkiryhmälle ei voida määritellä emoyhtiötä.
  Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy ja Sp-Koti Oy. Säästöpankkiryhmä ei muodosta konsernia eikä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa määriteltyä konsolidointiryhmää, sillä Säästöpankkiliitto osk:lla ja sen jäsensäästöpankeilla ei ole toisiinsa nähden konsernilaskentaperiaatteiden tarkoittamaa määräysvaltaa. Tämän vuoksi Säästöpankkiryhmälle ei voida määritellä emoyhtiötä. 
  Eurajoen Säästöpankki on eronnut Säästöpankkiliitto osk:n jäsenyydestä ja Säästöpankkien yhteenliittymästä 1.12.2021 alkaen. Samassa yhteydessä Eurajoen Säästöpankki on luovuttanut koko liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oyj:lle, luovutuksen täytäntöönpanopäivä oli 1.12.2021. Fuusion seurauksena Säästöpankkien Yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään kuuluvien säästöpankkien määrä väheni 18 pankista 17 pankkiin. 
  Säästöpankkiliitto osk toimii koko Säästöpankkiryhmän ryhmäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä. Laissa talletuspankkien yhteenliittymästä määrätään, että Säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisön Säästöpankkiliitto osk:n on laadittava Säästöpankkiryhmän yhdistelty tilinpäätös, johon myös Säästöpankkien Keskuspankki yhdistetään yhteenliittymäpankkien omistusosuuden suhteessa. Tilinpäätös laaditaan Säästöpankkiryhmän muodostamasta taloudellisesta kokonaisuudesta, johon myös Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu.
  Säästöpankkien Keskuspankin kotipaikka on Helsinki, kotivaltio Suomi ja sen rekisteröity osoite on Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki. Jäljennös Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätöksestä on saatavissa internetosoitteesta www.spkeskuspankki.fi tai Säästöpankkien Keskuspankin toimitiloista käyntiosoitteesta Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki. 
  Vastaavasti Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksen jäljennös on saatavissa internetosoitteesta www.saastopankki.fi/saastopankkiryhma tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki. 
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitus on 1. helmikuuta 2022 hyväksynyt Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätöksen ajalta 1.1. - 31.12.2021 ja tilinpäätös asetetaan yhtiökokouksen 2022 vahvistettavaksi. Yhtiökokouksella on mahdollisuus vahvistaa tilinpäätös tai jättää se vahvistamatta.

 

 

  Liite 2. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
 
  1.     Yleistä
  Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niitä koskevien tulkintojen (IFRIC) mukaisesti.
  Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja talletuspankkien yhteenliittymälain sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, kirjanpidollisten arvioiden muutoksia ja virheitä käsittelevän IAS 8 -standardin periaatteiden mukaisesti Säästöpankkiliitto osk:n hallitus vahvistaa sellaiset sovellettavat tilinpäätösperiaatteet, joihin ei ole saatavissa ohjausta kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista.
  Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös laaditaan euroina, joka on pankin kirjanpito- ja toiminnallinen valuutta. 
  Euroalueeseen kuulumattomiin valuuttoihin sidotut ulkomaan rahan määräiset varat on muutettu euroiksi Euroopan Keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Arvostuksen yhteydessä syntyneet kurssierot on tuloslaskelmassa kirjattu valuuttatoiminnan nettotuotoiksi ”Kaupankäynnin nettotuotot” -erän alle. 
  Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja, sekä suojauskohteita käyvän arvon suojauksessa (suojatun riskin osalta), jotka on arvostettu käypään arvoon.
  Varat ja velat netotetaan ainoastaan, kun Säästöpankkien Keskuspankilla ja vastapuolella on sekä laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus, että aikomus netottaa summia tai realisoida omaisuuserän sekä suorittaa velan samanaikaisesti.  
 
  2.     Rahoitusinstrumentit
  2.1       Rahoitusvarat ja -velat
  Säästöpankkien Keskuspankki soveltaa rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen ja arvostamiseen IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia. Luokittelu taseessa on riippumaton IFRS 9:n mukaisista ryhmistä. Samalle riville taseeseen kirjatuille varoille ja veloille voidaan näin ollen soveltaa eri arvostusperusteita. Taseeseen kirjattujen rahoitusvarojen ja -velkojen jako arvostusluokkiin esitetään liitteessä 16. 
 
  2.1.1 Alkuperäinen kirjaaminen
  Rahoitusvaroihin tai velkoihin kuuluva erä kirjataan taseeseen silloin ja vain silloin, kun yhteisöstä tulee instrumentin sopimusehtojen osapuoli. Rahoitusvarojen selvityspäiväkäytännön mukaisesti Säästöpankkien Keskuspankissa tällaiset ostot ja myynnit merkitään taseeseen tai kirjataan pois taseesta kaupantekopäivän mukaisesti.
  Alkuperäisen arvostamisen yhteydessä rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä arvostetaan käypään arvoon, ja jos kyseessä on muu kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka, siihen lisätään tai siitä vähennetään hankkimisesta tai liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot. Myöhemmillä kausilla transaktiomenot kirjataan tuloslaskelmaan korkotuotoksi- tai kuluksi, osana rahoitusvaran tai -velan efektiivistä korkoa. 
 
  2.1.2 Rahoitusvarojen luokittelu ja luokittelun määrittely
  Säästöpankkien Keskuspankki luokittelee rahoitusvarat myöhempää arvostamista varten seuraaviin arvostusluokkiin:
  - Jaksotettu hankintameno 
  - Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta (käyvän arvon rahasto)
  - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat.
  Rahoitusvarat luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä perustuen liiketoimintamalliin, jolla sitä rahoitusvarojen ryhmää, johon rahoitusvara kuuluu, hallinnoidaan sekä siihen, ovatko sopimukseen perustuvat rahavirrat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua. 
  Liiketoimintamallin arviointi
  Liiketoimintamallilla tarkoitetaan sitä, kuinka Säästöpankkien Keskuspankki hallinnoi rahoitusvarojaan rahavirtojen kerryttämiseksi. Toisin sanoen liiketoimintamalli ratkaisee, syntyvätkö rahavirrat sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämisestä, rahoitusvarojen myynnistä vai näistä molemmista. Jos rahavirrat realisoituvat tavalla, joka poikkeaa liiketoimintamallin arviointiajankohtana olleista odotuksista, tästä ei aiheudu y tilinpäätökseen aiempia kausia koskevaa virhettä eikä se myöskään muuta jäljellä olevien kyseisen liiketoimintamallin mukaisesti pidettävien rahoitusvarojen luokittelua.
  Rahavirtaominaisuuksien arviointi
  Rahavirtaominaisuuksilla tarkoitetaan rahoitusvaran sopimuksen mukaisten rahavirtojen luonnetta. Rahavirtakriteereitä arvioidessa käydään läpi, ovatko sopimukseen perustuvat rahavirrat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua, esim. korko sisältää vain korvauksen rahan aika-arvosta, luottoriskistä ja muista lainaamiselle tyypillisistä riskeistä. Mikäli sopimusehdot sisältävät sellaisia tekijöitä, joita ei voida pitää lainaamiselle tyypillisinä ehtoina, luokitellaan rahoitusvara käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi.
  Jaksotettu hankintameno
  Rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:
  - rahoitusvaroihin kuuluvaa erää pidetään hallussa sellaisen liiketoimintamallin mukaisesti, jonka tavoitteena on rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi ja
  - rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua.
 
  Käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettavat
  Rahoitusvaroihin kuuluva erä on arvostettava käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta, jos molemmat seuraavat ehdot täyttyvät:
  - rahoitusvaroihin kuuluvaa erää pidetään hallussa sellaisen liiketoimintamallin mukaisesti, jonka tavoite saavutetaan sekä keräämällä sopimukseen perustuvia rahavirtoja, että myymällä rahoitusvaroja ja
  - rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksu. 
  Velkainstrumenttien osalta arvostus kirjanpidossa tehdään käypään arvoon ja arvon muutos kirjataan laskennallisella verolla ja odotettavissa olevalla luottotappiolla vähennettynä laajaan tuloslaskelmaan.
  Rahoitusvarasta luovuttaessa tai myytäessä saatu voitto tai tappio käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettaessa kirjataan velkainstrumenttien osalta tulosvaikutteisesti.
  Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä Keskuspankki voi tehdä peruuttamattoman valinnan, jonka mukaan oman pääoman ehtoisen sijoituksen myöhemmät käyvän arvon muutokset esitetään muissa laajan tuloksen erissä. Valinta tehdään instrumenttikohtaisesti. Tällaiset sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan laskennallisella verolla vähennettynä laajaan tuloslaskelmaan. Oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta saatavat osingot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun oikeus maksuun saadaan, osakkeesta saatavat pääomanpalautukset kirjataan laajaan tuloslaskelmaan.
  Oman pääoman ehtoisten instrumenttien osalta käyvän arvon rahastoon kertynyttä realisoitumatonta voittoa tai tappiota ei siirretä tulosvaikutteiseksi missään vaiheessa.
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat
  Kaikki sellaiset erät, jotka eivät ole jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavia, kuuluvat käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. Rahoitusvara voidaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä kuitenkin nimenomaisesti luokitella peruuttamattomasti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi, jos näin toimimalla poistetaan arvostamiseen tai kirjaamiseen liittyvä epäjohdonmukaisuus tai vähennetään merkittävästi tällaista epäjohdonmukaisuutta, joka muutoin aiheutuisi varojen tai velkojen arvostamisesta tai niistä johtuvien voittojen tai tappioiden kirjaamisesta erilaisilla perusteilla
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti luokitellaan myös sellaiset vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset, joissa kassavirtakriteereiden ei voida katsoa täyttyvän. Rahavirtakriteerit arvioidaan Säästöpankkien Keskuspankissa instrumenttikohtaisesti, sen määrittämiseksi onko kyseisen erän sopimusehdoissa määritettynä tiettyinä ajankohtina toistuvia rahavirtoja, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan koron maksua.
  Rahoitusvarojen luokittelun muutokset
  Vieraan pääoman ehtoisten sijoitusten uudelleenluokittelu tehdään vain silloin, kun Säästöpankkien Keskuspankissa muutetaan rahoitusvarojen hallinnoinnissa noudatettuja liiketoimintamalleja. Tällaisten muutosten odotetaan olevan Säästöpankkien Keskuspankissa erittäin harvinaisia, eikä Säästöpankkien Keskuspankki ole tehnyt uudelleenluokitteluja kuluneella tilikaudella.
  Sopimukseen perustuvien rahavirtojen muuttuminen
  Kun rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimukseen perustuvat rahavirrat neuvotellaan uudelleen, tai niihin tehdään muutoin muutoksia ja tämä uudelleen neuvottelu tai muutosten tekeminen ei johda kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän kirjaamiseen pois taseesta IFRS 9:n mukaisesti, Säästöpankkien Keskuspankin on laskettava rahoitusvaroihin kuuluvan erän bruttomääräinen kirjanpitoarvo uudelleen ja kirjattava tehdystä muutoksesta aiheutuva voitto tai tappio tulosvaikutteisesti.
 
  2.1.3      Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaaminen pois taseesta
  Rahoitusvara kirjataan pois taseesta, kun sopimukseen perustuvat oikeudet rahoitusvaraan kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa olemasta voimassa tai kun erä siirretään toiselle osapuolelle näin täyttäen taseesta poiskirjaamisen edellytykset. 
  Rahoitusvaroihin kuuluva erä on siirretty toiselle osapuolelle siinä ja vain siinä tapauksessa, että Säästöpankkien Keskuspankki joko: 
  - siirtää sopimukseen perustuvat oikeudet rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtojen saamiseen toiselle osapuolelle; tai 
  - pitää itsellään sopimukseen perustuvat oikeudet rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtojen saamiseen, mutta ottaa vastatakseen sopimukseen perustuvan velvollisuuden maksaa kyseiset rahavirrat yhdelle tai useammalle vastaanottajalle ”läpikulkujärjestelyllä”. Sopimusta voidaan pitää ”läpikulkujärjestelynä” kun: 
  - velvollisuutta maksaa lopulliselle saajalle ei ole, mikäli ei saada kerättyä vastaavia määriä alkuperäisestä omaisuuserästä 
  - alkuperäisen omaisuuserän myynti tai panttaaminen on siirtosopimuksella estetty 
  Siirrettäessä rahoitusvaroihin kuuluva erä toiselle osapuolelle, taseesta poiskirjaamisen edellytykset täyttyvät vain kun: 
  - omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut on siirretty toiselle osapuolelle; tai 
  - omistamiseen liittyviä merkittäviä riskejä ja etuja ei ole siirretty toiselle osapuolelle tai pitänyt näitä itsellään, mutta määräysvalta on siirretty. 
  Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta vain silloin, kun velka on lakannut olemasta olemassa, toisin sanoen peruutettu, kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty tai kumottu tai sen voimassaolo on lakannut. Jos jo lainanottajana ja lainanantajana olevien osapuolten välillä vaihdetaan vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, joiden ehdot poikkeavat huomattavasti toisistaan, vaihto käsitellään alkuperäisen rahoitusvelan kuoletuksena ja uuden rahoitusvelan kirjaamisena. Ero kirjanpitoarvon ja maksetun vastikkeen välillä kirjataan tulosvaikutteisesti. 
 
  2.2. Käyvän arvon määrittäminen
  Käypä arvo on se hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa.
  Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritellään joko toimivilta markkinoilta saatavien hintanoteerauksien avulla tai jos toimivia markkinoita ei ole, omia arvostusmenetelmiä käyttäen. Markkinoiden katsotaan olevat toimivat, jos hintanoteerauksia on helposti ja säännönmukaisesti saatavissa ja ne kuvastavat todellisia ja säännönmukaisesti toistuvia, toisistaan riippumattomien osapuolten välisiä markkinatransaktioita. Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana käytetään sen hetkistä ostokurssia. Mikäli markkinoilla on vakiintunut arvostuskäytäntö rahoitusinstrumentille, jolle ei saada suoraan markkinahintaa, niin käypä arvo perustuu markkinoilla yleisesti käytettyyn markkinahinnan laskentamalliin ja mallin käyttämien syöttötietojen markkinanoteerauksiin.
  Mikäli arvostuskäytäntö ei ole markkinoilla vakiintunut, käytetään markkina-arvon määrityksessä asianomaiselle tuotteelle laadittua omaa arvostusmallia. Arvostusmallit pohjautuvat yleisesti käytettyihin laskentamenetelmiin ja ne kattavat kaikki ne osatekijät, jotka markkinaosapuolet ottaisivat huomioon hintaa asettaessaan. Arvostushintoina käytetään markkinatransaktioiden hintoja, diskontattujen rahavirtojen menetelmää sekä toisen olennaisilta osin samanlaisen instrumentin tilinpäätöshetken käypää arvoa. Arvostusmenetelmissä otetaan huomioon arvio luottoriskistä, käytettävistä diskonttauskoroista, ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuudesta ja muista sellaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat rahoitusinstrumentin käyvän arvon määrittämiseen luotettavasti.
  Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaetaan kolmeen hierarkiatasoon sen mukaan, miten käypä arvo on määritelty: 
  - täysin samanlaisille varoille tai veloille toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot (taso 1)
  - käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen syöttötietoina muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa varoille tai veloille, joko suoraan (esim. hintoina) tai välillisesti (esim. johdettuina hinnoista) (taso 2)
  - käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen varoille tai veloille syöttötietoja, jotka eivät olennaisilta osin perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin (taso 3). 
  Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettava erä kokonaisuudessaan luokitellaan, määritetään koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys arvioidaan kyseisen käypään arvoon arvostettavan erän suhteen kokonaisuudessaan.
   
  2.3 Arvonalentuminen
  2.3.1 Odotettavissa olevat luottotappiot
  Säästöpankkien Keskuspankki määrittää arvonalentumisen perustuen rahoitusvaran odotettavissa oleviin luottotappioihin. Odotettavissa olevia luottotappiota koskeva vähennyserä lasketaan ja kirjataan rahoitusvaroille, jotka arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta sekä takaussopimuksille ja taseen ulkopuolisille luottositoumuksille.  
  Odotettavissa olevan luottotappion määrittämisessä sovelletaan kolmivaiheista mallia, jossa laskentaan vaikuttava vaihe määräytyy rahoitusvaran taseeseen kirjaamishetken ja raportointipäivän välillä tapahtuneen luottoriskin muutoksen perusteella seuraavasti:
  - Vaiheeseen 1 kuuluvat rahoitusvarat, joiden luottoriski ei ole kasvanut merkittävästi taseeseen kirjaamispäivän ja raportointipäivän välillä. Vaiheessa 1 olevien rahoitusvarojen odotettavissa olevan luottotappion laskenta perustuu todennäköisyyteen, että luottotappio toteutuu raportointipäivästä seuraavan 12 kuukauden kuluessa.  
  - Vaiheeseen 2 kuuluvat rahoitusvarat, joiden luottoriski on kasvanut merkittävästi taseeseen kirjaamishetken jälkeen. Vaiheessa 2 olevien rahoitusvarojen odotettavissa olevan luottotappion laskenta perustuu todennäköisyyteen, että luottotappio toteutuu rahoitusvaran jäljellä olevana voimassaoloaikana.
  - Vaiheeseen 3 kuuluvat rahoitusvarat, joiden katsotaan olevan arvoltaan alentuneita. Vaiheessa 3 olevien rahoitusvarojen odotettavissa olevan luottotappion laskenta perustuu todennäköisyyteen, että luottotappio toteutuu rahoitusvaran jäljellä olevana voimassaoloaikana.
  Taseeseen kirjaamishetken ja raportointipäivän välisen luottoriskin muutosta arvioitaessa huomioidaan sellaiset asiaankuuluvat käytettävissä olevat tiedot, jotka ovat saatavissa ilman kohtuutonta työpanosta ja kustannuksia. Säästöpankkien Keskuspankki käyttää luottoriskin muutoksen merkityksellisyyden arvioimiseen muun muassa seuraavia laadullisia ja määrällisiä tietoja.
  - Maksuviive: rahoitusvaran luottoriskin katsotaan olevan kasvanut merkittävästi ja sopimus siirtyy vaiheesta 1 vaiheeseen 2, kun maksuviive ylittää 30 päivää. Kun maksuviive ylittää 90 päivää, rahoitusvaran katsotaan olevan arvoltaan alentunut ja siirtyy vaiheesta 2 vaiheeseen 3.
  - Lainanhoitojousto: jos saatava ei ole järjestämätön, lainanhoitojoustomerkintä tulkitaan merkittäväksi luottoriskin kasvuksi ja saatava siirtyy vaiheesta 1 vaiheeseen 2. Jos lainanhoitojousto tehdään sopimukseen, joka on järjestämätön tai jos sopimuksella on hakemushetkellä kirjattu lainanhoitojousto, sopimuksen katsotaan olevan arvoltaan alentunut ja se siirtyy vaiheeseen 3.
  - Maksukyvyttömyysmerkintä: Jos asiakas on todettu maksukyvyttömäksi, rahoitusvaran katsotaan olevan arvoltaan alentunut ja siirtyy vaiheeseen 3
  Asiakas luokitellaan maksukyvyttömäksi, kun on todennäköistä, ettei asiakas maksa sovittujen ehtojen mukaisia luottovelvoitteitaan täysimääräisesti ilman, että Säästöpankkien Keskuspankki turvautuu toimiin tai viimeistään silloin, kun maksu on viivästynyt yli 90 päivää. ECL-laskennassa käytetään samaa maksukyvyttömyyden määritelmää, joka Säästöpankkien Keskuspankissa on käytössä luotonantosäännöissä. 
  Rahoitusvara voi palautua vaiheesta 2 tai 3, kun sen luottoriski on parantunut merkittävästi ja se on täyttänyt edellisen vaiheen kriteerit yhtäjaksoisesti siirtymälle määritetyn tarkkailujakson ajan. Siirryttäessä vaiheesta 2 vaiheeseen 1 tai vaiheesta 3 vaiheeseen 2, tarkkailujakson pituus on kolme kuukautta.
  Säästöpankkien Keskuspankissa odotettavissa olevien luottotappioiden (Expected Credit Loss eli ECL) laskenta tehdään vähäriskisille luotoille Loss Rate -mallilla (ECL = Loss Rate * EAD). Vähäriskisiä vastapuolia ovat julkinen sektori ja rahoituslaitokset. Muille luotoille ja arvopapereille laskenta tehdään PD/LGD-mallilla (ECL = PD * LGD * EAD).
  Loss Rate -mallin komponentit:
  - Loss rate % eli laskennassa käytetään vastapuolille omia vakioituja prosentteja. Määräytyy vastapuolen sektorikoodin perusteella.
  - EAD eli vastuun määrä on vuositason keskiarvo, joka tulevien lyhennysten vuoksi on yleensä pienempi kuin sopimuksen saldo. 
  PD/LGD-mallissa käytettävät komponentit:
  - PD % (Probability of Default) eli maksuhäiriötodennäköisyys perustuu ulkoisiin ja sisäisiin luottoluokituksiin. 
  - LGD % (Loss Given Default) eli arvioitu tappion määrä maksukyvyttömyyshetkellä huomioi sopimuksen käytettävissä olevat vakuudet. 
  - EAD (Exposure at Default) eli vastuun määrä maksukyvyttömyyshetkellä. Määrässä huomioidaan sopimus- ja vuositasolle lasketut lyhennykset ja ennenaikaiset takaisinmaksut niille tuotteille, joille ennenaikainen takaisinmaksu on mallinnettu. Taseen ulkopuolisten erien katsotaan pysyvän vakiona sopimuksen elinkaaren loppuun asti. Luoton nostamaton osuus huomioidaan laskelmissa täysimääräisenä.
  Laskennassa huomioidaan rahan aika-arvo diskonttaamalla sopimukselle laskettava odotettavissa oleva luottotappio. Efektiivisenä korkona käytetään sopimuksen korkoa ja se lasketaan vaiheissa 1 ja 2 bruttokirjanpitoarvolle ja vaiheessa 3 alentuneelle kirjatulle arvolle raportointipäivälle.
  Odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan sisällytetään tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa käyttämällä laskennassa kolmea eri talouden skenaariota, jotka perustuvat Säästöpankkiryhmän pääekonomistin laatimiin makroekonomisiin ennusteisiin. Laskennassa käytettävät skenaariot ja niille asetetut painot ovat: optimistinen 20 %, perus 60 % ja pessimistinen 20 %. ECL-laskennassa käytettävien talouden skenaarioiden ennustehorisontti on kolme vuotta, jonka jälkeisinä vuosina makrotalouden tekijöiden arvojen oletetaan pysyvän vakaina ja vastaavan ennustejakson kolmannen vuoden arvoja. Skenaariot on päivitetty lokakuussa 2021. Makroekonomistisissa ennusteissa on käytetty muun muassa seuraavia tekijöitä: Europe STOXX -indeksin muutos, BKT:n muutos ja investoinnit.
  Odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä kirjataan taseeseen lainan kirjanpitoarvon vähennykseksi erilliselle tilille. Luottositoumusten ja takaussopimusten osalta tappiota koskeva vähennyserä kirjataan taseeseen varaukseksi. Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta kirjattavien saamistodistusten odotettavissa oleva luottotappio kirjataan oikaisemaan käyvän arvon rahastoa. Taseeseen kirjattujen odotetavissa olevien luottotappioiden muutokset esitetään tuloslaskelman erässä Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista.
  Saamistodistusten arvonalentuminen
  Säästöpankkien Keskuspankki laskee saamistodistusten odotettavissa olevat luottotappiot ostoeräkohtaisesti käyttämällä maksukyvyttömyyden todennäköisyys/tappio-osuus (PD*LGD*EAD)-mallia. 
  Maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD) perusteena käytetään Bloombergin tuottamia luottoluokituksia ja jos sitä ei ole saatavissa, ulkoisia luottoluokitustietoja, jotka konvertoidaan PD-arvoiksi. Laskennassa käytetyt LGD-arvot vastaavat tutkittuja historiallisia toteumia sijoituslajeittain, eikä niitä arvioida erikseen liikkeeseenlaskija- tai sijoituskohtaisesti. 
  Saamistodistusten luottoriskin merkittävää kasvua arvioidaan laadullisin ja määrällisin kriteerein. Sopimuksen luottoriskin katsotaan kasvaneen merkittävästi, kun sen PD kasvaa joko 2,5-kertaiseksi tai 10 %-yksikköä, sille on tehty lainanhoitojousto tai sillä on yli 30 päivän maksuviive. Vaiheeseen 3 luokitellaan maksukyvyttömään liikkeeseenlaskijaan liittyvät sijoitukset.
  2.3.2 Toteutuneet luottotappiot
  Lainat ja saatavat, joita ei pystytä perimään, kirjataan lopulliseksi luottotappioksi, kun tavanomainen perintäprosessi on loppuunsaatettu ja yksittäisen lainan tai saatavan tappion lopullinen määrä pystytään laskemaan. Lopulliseksi todetut luottotappiot kirjataan pois taseesta vastaeränä tuloslaskelman erä Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista. Mahdolliset taseesta pois kirjaamisen jälkeen saadut suoritukset kirjataan oikaisuiksi tuloslaskelman erään Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista.
  2.4 Suojauslaskenta ja johdannaissopimukset
  Säästöpankkien Keskuspankki suojaa korkoriskiään käyvän arvon muutoksilta ja soveltaa suojaussuhteisiin suojauslaskentaa. Käyvän arvon suojauksen kohteena ovat kiinteäkorkoinen antolainaus Säästöpankeille sekä kiinteäkorkoiset liikkeeseen lasketut velkakirjat.
  Yleisen suojauslaskennan piirissä olevien suojaussuhteiden (käyvän arvon suojaus) osalta Säästöpankkien Keskuspankki soveltaa IFRS 9 -standardia. 
  Johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon. Käypää arvoa suojaavien johdannaisten käypä arvo kirjataan taseeseen johdannaissaamiseksi tai -velaksi ja käyvän arvon muutos tuloslaskelman erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Käypää arvoa suojattaessa myös suojattava kohde arvostetaan suojauksen ajan käypään arvoon, vaikka se muuten arvostettaisiin jaksotettuun hankintamenoon. Suojattavan kohteen käyvän arvon muutos kirjataan kyseisen tase-erän oikaisuksi ja tuloslaskelmaan erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Suojaavien johdannaisten korot esitetään korkotuottoina ja -kuluina niiden luonteen mukaisesti.
  Suojauslaskennan aloittamisen hetkeltä dokumentoidaan suojattavan kohteen ja suojaavan johdannaisen suojaussuhde, kuten myös riskienhallinnan tavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategia. Suojaussuhteen tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti kuitenkin aina vähintään raportointihetkiltä.
   
  3.     Vuokrasopimukset
  Säästöpankkien Keskuspankki vuokralleottajana
  Sopimuksen syntymisajankohtana ja sopimuksen ehtojen muuttuessa Säästöpankkien Keskuspankki arvioi sisältyykö sopimukseen vuokrasopimus. Arviointi tehdään sopimuksen jokaiselle erilliselle vuokrasopimuskomponentille. Sopimus on vuokrasopimus, jos sopimus antaa oikeuden yksilöidyn omaisuuserän käyttöä koskevaan määräysvaltaan käyttöajaksi ja tiettyä vastiketta vastaan. Sopimus antaa määräysvallan mikäli:
  - Sopimuksella on identifioitu ja erillinen/itsenäinen omaisuuserä.
  - Sopimuksen myötä saadaan oikeus omaisuuserän käytöstä koko käyttöaikana koituva taloudellinen hyöty kaikilta olennaisilta osin.
  - Sopimuksen myötä saadaan oikeus ohjata omaisuuserän käyttötapaa ja -tarkoitusta.
  Sopimuksen alkamishetkellä vuokrasopimusvelka on vuokra-aikana maksettavien vuokrien nykyarvo. Vuokrat koostuvat kiinteistä maksuista sekä muuttuvista vuokrista, jotka riippuvat indeksistä. Vuokrasopimusvelka arvostetaan myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Vuokrasopimusvelan määrä uudelleen arvioidaan, mikäli tulevat vuokravastikkeet muuttuvat perustuen sopimuksella määriteltyyn indeksi- tai hinnanmuutokseen, vuokra-aika tai jäännösarvotakuun määrä muuttuu tai, jos sopimuksen osto-optio päätetään käyttää. Mikäli vuokrasopimusvelan määrä oikaistaan uudelleenarvioinnin yhteydessä, tehdään vastaavan suuruinen oikaisu myös käyttöoikeusomaisuuserään.
  Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksella määriteltynä aloitusajankohtana. Vuokrasopimuksen päättymisajankohta on sopimuksen mukainen päättymisajankohta. Vuokra-aika arvioidaan uudelleen, jos käytetään sopimuksen jatkamisoptio eri tavalla kuin alun perin arvioitu. Mikäli vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, on päättymisajankohta sopimuksen mukainen aikaisin mahdollinen irtisanomisajankohta. Diskonttokorkona käytetään korkoa, jolla Säästöpankkien Keskuspankki antaa rahoitusta Säästöpankkiryhmän pankeille. 
  Käyttöoikeusomaisuuden arvo sopimuksen alkamishetkellä on vuokrasopimusvelka lisättynä vuokranantajalle suoritetut maksut alkamispäivään mennessä, arvion mukaiset ennallistamismenot vuokrakauden lopussa sekä alkuvaiheen välittömät menot. Käyttöoikeuserä arvostetaan myöhemmin hankintamenoon ja siitä kirjataan poistot vuokrakauden mukaan. Säästöpankkien Keskuspankki kirjaa vuokrasopimuksista käyttöoikeusomaisuuserän erään Aineelliset hyödykkeet ja velan erään Varaukset ja muut velat.
  Lyhytaikaiset vuokrasopimukset ja arvoltaan vähäiset omaisuuserät
  IFRS 16 -standardi sisältää kaksi kirjaamista ja arvostamista koskevaa helpotusta. Säästöpankkien Keskuspankki on valinnut, ettei enintään 12 kuukauden vuokrasopimuksia eikä arvoltaan korkeintaan 5 000 euron olevia omaisuuseriä kirjata käyttöoikeusomaisuudeksi eikä niiden perusteella kirjata vuokrasopimusvelkaa. Säästöpankkien Keskuspankki kirjaa nämä lyhytaikaiset vuokrasopimukset sekä arvoltaan vähäiset omaisuuserät kuluksi vuokra-aikana.
  Säästöpankkien Keskuspankki vuokranantajana
  Säästöpankkien Keskuspankki ei toimi vuokralleantajana.
   
  4.     Työsuhde-etuudet
  Työsuhde-etuuksiin sisältyvät lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet, työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sekä muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet. IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardi määrää työsuhde-etuuksien kirjanpitokäsittelyn.   
  Lyhytaikaisia työsuhde-etuuksia ovat esimerkiksi palkat ja luontaisedut, vuosilomat, tulospalkkiot ja lisävakuutukset. Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet odotetaan maksettavan kokonaisuudessaan 12 kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana työntekijät suorittavat asianomaisen työn.  
  Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet perustuvat työsuhteen päättymiseen eivätkä itse työsuoritukseen. Nämä etuudet koostuvat irtisanomiskorvauksista.   
  Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet tulevat maksettavaksi työsuhteen päättymisen jälkeen. Ne koostuvat eläkkeistä tai muista työsuhteen päättymisen jälkeen maksettavista etuuksista, esimerkiksi henkivakuutuksesta tai terveydenhoidosta. Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevat eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi järjestelyiksi.  
  Maksuperusteisissa eläkejärjestelyissä Säästöpankkien Keskuspankki maksaa kiinteitä eläkevakuutusmaksuja eläkevakuutusyhtiöille eikä Säästöpankkien Keskuspankilla tämän jälkeen ole juridista tai todellista velvollisuutta lisämaksujen suorittamiseen, jos eläkevakuutusyhtiö ei pysty suoriutumaan kyseisten etuuksien maksamisesta. Merkittävin maksuperusteinen järjestely on työntekijän eläkelain mukainen perusvakuutus (TyEL). Ulkopuoliset eläkevakuutusyhtiöt vastaavat tästä eläketurvasta Säästöpankkien Keskuspankissa.
  Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet perustuvat pitkäaikaiseen työsuhteeseen. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi palkallinen loma, palkkio tai lahja, joka myönnetään palveluvuosien kertymän perusteella. Työsuhde-etuudet kirjataan tuloslaskelman erään Henkilöstökulut.
   
  5.     Aineettomat hyödykkeet
  Aineeton hyödyke on yksilöitävissä oleva omaisuuserä, jolla ei ole aineellista olomuotoa. Säästöpankkien Keskuspankin aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa ulkoisilta toimijoilta ostetut tietokoneohjelmistot ja ohjelmistolisenssit.

Aineeton hyödyke kirjataan taseeseen vain, jos on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja omaisuuserän hankintameno on luotettavasti määriteltävissä. Vastainen taloudellinen hyöty saattaa sisältää palvelujen tai tavaroiden myyntituottoja, kustannussäästöjä tai muuta hyötyä, joka syntyy Säästöpankkien Keskuspankin käyttäessä omaisuuserää.

Alkuperäinen arvostaminen tapahtuu hankintamenoon. Hankintameno käsittää ostohinnan sisältäen kaikki menot, jotka välittömästi johtuvat omaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Hankintamenoon ei lueta hyödykkeen käytöstä ja henkilökunnan koulutuksesta aiheutuneita menoja eikä hallinnon menoja ja muita yhteisiä yleismenoja.

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineeton hyödyke kirjataan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Poistot kirjataan tasapoistoina kuluksi kunkin aineettoman hyödykkeen tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vuosittain.
  Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat:
Ulkoisilta toimijoilta ostetut tietojärjestelmät...........................3-5 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet................................................ 5 vuotta
  Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseen Aineettomat hyödykkeet -erään. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelman erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä”. 
   
  5.1 Pilvipalveluhankkeet (SaaS-hankkeet)
  Säästöpankkien Keskuspankki otti käyttöön vuonna 2021 IFRIC:n huhtikuussa julkaiseman agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä, ja siitä kirjataanko menoista IAS 38 -standardin mukainen aineeton hyödyke. Käyttöönotolla oli vain vähäinen vaikutus Säästöpankkien Keskuspankin tulokseen.

Pilvipalvelujärjestelyt ovat järjestelyitä, joissa Säästöpankkien Keskuspankki ei omista käyttämäänsä ohjelmistoa, eikä ohjelmistoa ole asennettu Säästöpankkien Keskuspankin järjestelmäympäristöön tai palvelimille, vaan sitä käytetään tarveperusteisesti internetin tai muun määritetyn tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Käyttöönotosta aiheutuvat välittömät menot, esimerkiksi koskien pilvipalvelujärjestelyn kohteena olevan ohjelmiston tai järjestelmän konfigurointia ja räätälöintiä, ovat kirjattavissa taseeseen vain silloin, kun pilvipalvelujärjestelystä syntyy taseeseen kirjattava aineeton hyödyke. Pilvipalvelujärjestely ei tyypillisesti täytä aineettoman hyödykkeen kriteereitä, koska sopimus ei synnytä ostajalle IAS 38.13-16 edellyttämää määräysvaltaa.

Pilvipalvelujärjestelyistä aiheutuvien käyttöönottokustannusten kirjanpitokäsittelyä ohjaa johtopäätös siitä, ovatko palvelut erotettavissa pääsystä järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon ja syntyykö välittömistä käyttöönottokustannuksista erillinen aineeton hyödyke. 
  Käyttöönottokustannukset kirjataan menoksi ajanjaksolle, jolla Säästöpankkien Keskuspankilla on pääsy järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon, jos palvelut ovat erotettavissa pääsystä järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon eikä aineettomien hyödykkeiden kirjaamiskriteerit täyty.

Palveluiden voidaan katsoa olevan erillinen ohjelmistoon pääsystä, jos Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa palvelut sisäisillä resursseillaan tai Säästöpankkien Keskuspankki ostaa palvelut kolmannelta osapuolelta, joka on riippumaton SaaS-palvelun myyjästä. Mikäli palvelun tuottaa SaaS-palvelun myyjä tai myyjä ostaa palvelut alihankintana kolmannelta osapuolelta, palvelu on erotettavissa, jos sen kykenisi toimittamaan jokin muu palvelutarjoaja ilman, että se samalla antaa pääsyn järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon.

Mikäli palvelun kykenee tuottamaan vain pilvipalvelun myyjä, palvelu ei ole erotettavissa järjestelmään pääsystä. Tällöin palvelusta maksettu käyttöönottoon liittyvä kulu kirjataan menoksi ajanjaksolle, jolla Säästöpankkien Keskuspankilla on pääsy järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon.

Menot, jotka aiheutuvat liittymien ja rajapintojen rakentamisesta Säästöpankkien Keskuspankin määräysvallassa olevien taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi kirjattujen ja pilvipalvelun kautta käytettävän ohjelmistojen välille, voivat täyttää aineettoman hyödykkeen kriteerit.
 
  6.     Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
  Säästöpankkien Keskuspankin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ovat koneet ja kalusto. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan kaikista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä”.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Hankintamenoon sisällytetään kaikki menot, jotka välittömästi aiheutuvat hyödykkeen hankinnasta. Hyödykkeet poistetaan tasapoistoin arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Hyödykkeeseen liittyvät alkuperäisen hankinnan jälkeen syntyvät menot aktivoidaan hyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, jos on todennäköistä, että hyödykkeestä kertyy alun perin arvioitua suurempaa taloudellista hyötyä.

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat:
Koneet ja kalusto....................................................... 3-5 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa. Myyntivoitto tai -tappio määräytyy myyntihinnan ja jäljellä olevan hankintamenon erotuksena
   
  7.     Verot
  Tuloveroihin kirjataan tilikauden tulokseen perustuvat verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten verojen muutos. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi silloin kun ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai muihin laajan tuloksen eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin.

Laskennalliset verot lasketaan kirjanpidon ja verotuksen välisistä veronalaisista väliaikaisista eroista. Laskennallinen vero arvostetaan IAS 12 -standardin perusteella ja niillä tilinpäätöspäivänä voimassa olevilla verokannoilla, joita sovelletaan silloin, kun laskennallisen veron odotetaan muuttuvan tuloveroksi. Verokantojen muutoksesta johtuva laskennallisen veron muutos kirjataan tuloslaskelmaan tai muihin laajan tuloksen eriin, jos vero oli kirjattu sinne aikaisemmilla tilikausilla.

Käyttämättömiin verotuksessa vahvistettuihin tappioihin perustuvat verosaamiset kirjataan, mikäli verotettavan tulon kertyminen on todennäköistä ja saaminen voidaan hyödyntää. 
   
  8.     Liiketoiminnan tuotot
  Korkotuotot ja -kulut
  Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajan mukaan. Tällä menetelmällä instrumentin tuotot ja kulut jaksotetaan suhteessa taseessa jäljellä olevaan saamisen ja velan määrään eräpäivään saakka.

Kun rahoitusvaroihin kuuluvasta sopimuksesta on kirjattu arvonalentumistappio, korkotuoton laskemisessa käytetään alkuperäistä efektiivistä korkoa ja korko lasketaan arvonalennuksella vähennetylle lainan saldolle.
  Palkkiotuotot ja -kulut
  Palkkiotuotot ja -kulut kirjataan pääsääntöisesti suoriteperiaatteen mukaisesti. Toimenpiteen tai palvelun suorittamisesta ansaitut palkkiot tuloutetaan, kun toimenpide tai palvelu on suoritettu. Useaa vuotta koskevista palkkioista tuloutetaan tilikaudelle kuuluva osuus. Palkkioita, joiden katsotaan olevan kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, käsitellään efektiivisen koron oikaisuina. 
  Kaupankäynnin nettotuotot
  Kaupankäynnin nettotuottoihin kirjataan käyvän arvon suojauslaskennan nettotuotot ja kulut sekä osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot.
   
  9.     Segmenttiraportointi
  Säästöpankkien Keskuspankin johto tarkastelee toimintaa yhtenä segmenttinä ja näin ollen erillistä IFRS 8 -standardin mukaista segmenttikohtaista tietoa ei esitetä. Säästöpankkien Keskuspankin toiminta on osa ryhmän toimintaa, tilinpäätös yhdistetään ryhmän tilinpäätökseen ja esitetään ryhmän pankkisegmentissä, joten tätäkään varten Säästöpankkien Keskuspankin toimintaa ei ole jaettu alasegmentteihin.
   
  10.     Uudet IFRS-standardit ja tulkinnat
  Päättyneellä tilikaudella sovelletut uudet ja muutetut standardit
  Säästöpankkiryhmä on noudattanut vuoden 2021 alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja:
 
  Covid-19:ään liittyvät vuokrahelpotukset 30.6.2021 jälkeen — Muutokset IFRS 16:een Vuokrasopimukset 
  (sovellettava 1.4.2021 alkaen tilikausiin, jotka alkavat viimeistään 1.1.2021 tai sen jälkeen) 
  Muutos sallii vuokralle ottajien jättää kirjaamatta vuokrahelpotukset vuokrasopimusten muutoksina, mikäli helpotukset ovat covid-19-pandemian suora seuraus ja ne täyttävät tietyt ehdot. Standardimuutoksella ei ollut vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen. 
  Viitekorkouudistus – Vaihe 2 – Muutokset IFRS 9:ään Rahoitusinstrumentit, IAS 39:ään Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen, IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IFRS 4:ään Vakuutussopimukset ja IFRS 16:een Vuokrasopimukset 
  (sovellettava 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) 
  Muutokset antavat ohjeita viitekorkouudistuksen jälkeiselle ajalle sopimuksen mukaisten rahavirtojen sekä suojaussuhteissa tapahtuneiden muutosten osalta, kun muutokset johtuvat nimenomaan viitekorkojen vertailuarvoasetuksen voimaantulosta (IBOR-reformin aiheuttamat muutokset). Muutoksilla ohjataan yhtiöitä esittämään hyödyllistä tietoa uudistuksen voimaantulon aiheuttamista vaikutuksista tilinpäätöksiin. Standardimuutoksella ei ollut merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen. 
   
  Tulevilla tilikausilla sovellettavat uudet ja muutetut standardit
  Säästöpankkien Keskuspankki ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Säästöpankkien Keskuspankki ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muut kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.
  Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2018–2020 
  (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 
  Vuosittaiset parannukset -menettelyn (Annual Improvements) kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Muutoksilla on selvennetty seuraavia standardeja: 
  - IFRS 9 Rahoitusinstrumentit – Fees in the ’10 per cent’ test for derecognition of financial liabilities: Muutoksella selvennetään taseesta poiskirjaamisen 10 %:n testiä palkkioiden osalta siten, että määritettäessä maksettuja palkkioita vähennettyinä saaduilla palkkioilla, lainanottaja sisällyttää vain lainanottajan ja -antajan väliset maksetut tai saadut palkkiot, ml. lainanottajan tai -saajan muiden puolesta maksamat tai saamat palkkiot. 
  - IFRS 16 Vuokrasopimukset – Lease incentives – esimerkki 13: Muutoksella poistetaan esimerkistä vuokralle antajan suorittamat vuokratilojen remontointiin liittyvät maksut, sillä esimerkki oli epäselvä siltä osin, miksi kyseiset maksut eivät ole kannustin. Standardimuutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen. 
  Property, Plant and Equipment — Proceeds before Intended Use – Muutokset IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
  (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) 
  Muutosten mukaan keskeneräisen aineellisen hyödykkeen käytöstä syntyneiden tuotteiden myyntituotot ja niihin liittyvät valmistusmenot tulee kirjata tulosvaikutteisesti. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen. 
  Käsitteellistä viitekehystä koskeva viittaus – Muutokset IFRS 3:een Liiketoimintojen yhdistäminen 
  (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Muutokset päivittävät IFRS 3:ssa olevan viittauksen ja sisältää viittauksen päivittämiseen liittyviä täsmennyksiä. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen. 
  Classification of Liabilities as Current or Non-current – Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen 
  (Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua) 
  Muutosten tavoitteena on yhdenmukaistaa soveltamiskäytäntöä sekä selventää vaatimuksia velkojen luokittelemiseksi lyhyt- tai pitkäaikaisiksi. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen. 
  Disclosure of Accounting Policies – Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements 
  (Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua) 
  Muutokset selventävät olennaisuuden periaatteen soveltamista laatimisperiaatteista annettaviin liitetietoihin. Standardimuutokselle ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen. 
  Definition of Accounting Estimates – Muutokset IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet 
   (Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla) 
  Muutokset kaventavat alkuperäistä kirjaamista koskevaa poikkeussääntöä ja selventävät, ettei poikkeussääntö sovellu yksittäisiin tapahtumiin, kuten vuokrasopimukset ja purkuvelvoitteet, joista syntyy yhtä suuret ja vastakkaiset väliaikaiset erot. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen. 
  Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture – Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös ja IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin 
  (vapaaehtoinen soveltaminen on sallittua, voimaantulo lykätty toistaiseksi)
  Muutokset poistavat ristiriidan nykyisen konsolidointiin ja pääomaosuusmenetelmään liittyvien ohjeistusten välillä ja edellyttävät täysimääräisen voiton kirjaamista, kun siirretyt varat täyttävät IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin mukaisen liiketoiminnan määritelmän. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.

 

 

  Liite 3. Merkittävimmät johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin sisältyvät keskeiset epävarmuustekijät
  IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii Säästöpankkien Keskuspankin johdolta harkintaa sekä arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettäviin varoihin ja velkoihin sekä muihin tietoihin kuten tuottojen ja kulujen määrään. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista.

Säästöpankkien Keskuspankin keskeiset arviot koskevat tulevaisuutta ja tilinpäätöspäivän arvioihin liittyviä keskeisiä epävarmuustekijöitä ja ne liittyvät erityisesti käyvän arvon määrittämiseen, rahoitusvarojen arvonalentumisiin ja odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan sekä laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen vahvistetuista tappioista.

Tilinpäätöksessä 31.12.2021 johdon arvioihin vaikuttava epävarmuustekijä on ollut vallitseva koronaviruspandemia (covid-19) -tilanne. Koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten arviontiin liittyy huomattavaa epävarmuutta, joka vaikuttaa erityisesti rahoitusvarojen odotettavissa olevien luottotappioiden (ECL) määrittämiseen.
  Odotettavissa olevien luottotappioiden määritys
  Odotettavissa olevien luottotappioiden laskentamallit sisältävät useita tekijöitä, jotka vaativat johdon harkintaa.
  - Laskennassa käytettävien mallien valinta niin, että ne kuvaavat sopimuskannan odotettavissa olevia luottotappioita mahdollisimman hyvin. 
  - Malleissa tehdyt oletukset ja asiantuntija-arviot
  - Luottoriskin merkittävän kasvun laadullisten ja määrällisten kriteerien määrittäminen
  - Laskennassa käytettävien talouden tulevaa kehitystä kuvaavien makroekonomisten tekijöiden valinta niin, että niiden muutokset korreloivat sopimusten maksukyvyttömyyden todennäköisyyden kanssa.
  - Talouden ennusteiden laatiminen ja niiden toteutumisen todennäköisyyksien ennustaminen tulevaisuuteen.
  Säästöpankkien Keskuspankki käyttää odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen malliperusteista laskentaa, mutta tarvittaessa mallien tuottamaa määrää muutetaan johdon arvioon perustuvalla oikaisulla. Oikaisun kirjaamisen perusteena on esimerkiksi sellainen saatavilla oleva uusi tieto tai tekijä, jota laskentamallissa käytettävät parametrit tai tiedot eivät sisällä. Tilikaudella vallinnut poikkeuksellinen epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä ja makrotaloudellisten ennustemallien heikentynyt ennustuskyky on lisännyt johdon harkinnan ja arvioiden merkityksellisyyttä.

Tilinpäätöshetkellä johdon harkintaan perustuvat oikaisut ovat kohdentuneet erityisesti vaiheessa 3 oleviin saataviin ja oikaisujen tarpeen ja määrän arvioimisessa on kiinnitetty huomiota erityisesti seuraaviin odotettavissa olevan luottotappion määrään vaikuttaviin tekijöihin. 
  - Saatavien sopimuksenmukaisten rahavirtojen määrä ja ajoittuminen huomioiden saatavilla olevat vastapuolta koskevat tiedot, jotka eivät sisälly laskentamallin parametreihin. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi työllistymistä koskevat muutokset, haettujen lyhennysvapaiden määrä ja kesto sekä liiketoiminnan laajuudessa tai kannattavuudessa tapahtuneet muutokset.    
  - Saatavan vastapuolen luottoriskin muutos, joka johtuu tekijöistä, kuten esimerkiksi liiketoimintaan tai työllisyyteen vaikuttavat pandemiasta johtuvat rajoitukset, jotka eivät sisälly laskentamalliin. 
  Luottokannan analyysin perusteella Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole merkittäviä toimialakohtaisia riskikeskittymiä, joiden osalta mallien tuottamaa odotettavissa olevaa luottotappiota olisi tarpeen kasvattaa johdon harkintaan perustuvalla oikaisulla.

Säästöpankkien Keskuspankki on päivittänyt odotettavissa olevien luottotappioiden laskentamallissa käytetyt talouden ennusteet ja skenaarioille asetetut painot lokakuussa 2021. Tarkemmat tiedot koskien talouden ennusteissa käytettyjä keskeisiä makrotalouden muuttujia ja skenaarioille asetetuttuja painoja esitettiin edellä kohdassa Odotettavissa olevat luottotappiot.
  Käyvän arvon määrittäminen
  Käypiä arvoja määritettäessä johdon tulee arvioida, onko markkinoilta saatavissa hintatietoja, joita voidaan pitää luotettavana indikaationa rahoitusinstrumentin käyvästä arvosta. Arvio perustuu näkemykseen markkinoiden toimivuudesta ja kaupankäynnin aktiivisuudesta yksittäisen rahoitusinstrumentin osalta.

Säästöpankkien Keskuspankin käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit koostuvat tilinpäätöshetkellä pääosin noteeratuista rahoitusvaroista, joille on saatavissa julkinen hintanoteeraus tai rahoitusvaroista, joiden käyvän arvon määrittämisessä hyödynnetään todennettavissa olevaa markkinainformaatiota, kuten korkotietoja. Säästöpankkien Keskuspankin johto katsoo, että markkinoiden toimivuutta ja yksittäisten rahoitusinstrumenttien kaupankäynnin aktivisuutta koskevat edellytykset täyttyvät, jolloin markkinoilta saatavia hintatietoja voidaan pitää luotettavana indikaationa instrumenttien käyvästä arvosta.

Johdon harkintaa edellytetään tilanteessa, jossa käypää arvoa koskevaa hintatietoa ei ole saatavissa markkinoilta, ja rahoitusinstrumentin käypä arvo on määritettävä arvostusmenetelmän avulla. Tällaisissa tilanteissa käypien arvojen määrittämisessä käytettävät arvostusmenetelmät ja niissä käytettävät syöttötiedot perustuvat johdon arvioon koskien kyseisten instrumenttien arvostamisessa käytettäviä markkinakäytänteitä. 
  Muiden kuin rahoitusvarojen arvonalentumiset
  Jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan, onko olemassa viitteitä keskeneräisen omaisuuserän arvonalentumisesta. Arvonalentumistestaus on myös tehtävä aina, kun ilmenee viitteitä arvonalentumisesta. Keskeneräisten aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisen arviointi vaatii johdon harkintaa. 
  Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen
  Verotuksellisista tappioista johtuvat laskennalliset verosaamiset kirjataan siinä määrin, kun niiden arvioidaan olevan käytettävissä mahdollisia tulevia verotuloja vasten. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen edellyttää, että johto arvioi tulevan verotettavan tulon todennäköisyyden ja määrän.

Säästöpankkien Keskuspankin johto on laskennallisen verosaamisen kirjaamisen perusteeksi arvioinut Säästöpankkien Keskuspankin tulevaa toimintaa huomioon ottaen yleisen markkinatilanteen, Säästöpankkiryhmän kehitysnäkymät erityisesti jälleenrahoituksen osalta sekä Säästöpankkien Keskuspankin oman toiminnan muutokset.

Aiempina vuosina syntyneistä tappioista on kirjattu täysimääräinen laskennallinen verosaaminen, josta on esitetty tietoa liitteessä 23 – Laskennalliset verot.

 

 

  Riskienhallinnan ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet
 
  Liite 4: Riskienhallinta ja hallinnointiperiaatteet
   
  Riskienhallinnan tavoite 
  Riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankin riskinkantokyky ja varmistaa toiminnan jatkuvuus. Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen suhteutetusta riittävästä ja tehokkaasta riskienhallinnasta sekä kannattavaan liiketoimintaan perustuvasta riittävästä maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta.
  Riskienhallinnan periaatteet ja organisointi
  Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja seurantaa. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai uhkaa valvottavan maineelle ja siten varmistamaan ryhmästrategian toteuttamista. 
  Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta luo edellytykset riskien tunnistamiselle, arvioinnille, mittaamiselle ja riskien rajaamiselle Säästöpankkien Keskuspankin kannalta turvalliselle tasolle. Eri riskialueiden ja liiketoimintojen edellyttämät pääomatarpeet määritetään luotettavasti ja riippumattomasti ja pääoma kohdennetaan suunnitelmallisesti nykyisen ja suunnitellun riskinoton mukaan sekä Säästöpankkien Keskuspankin maksuvalmiuden hallinnan kannalta oikein.
  Riskienhallinta on osa Säästöpankkien Keskuspankin sisäistä valvontaa ja keskeinen osa Säästöpankkien Keskuspankin operatiivista toimintaa. Säästöpankkien Keskuspankilla on liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvontatoiminto.
  Sisäinen valvonta käsittää taloudellisen ja muun valvonnan. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johtamisen ja toiminnan sitä osaa, jolla pyritään varmistamaan: 
  - asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen
  - taloudelliset ja tehokkaat prosessit
  - toimintaan liittyvien riskien hallinta
  - taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus
  - säännösten noudattamisen valvonta (compliance)
  - toiminnan, tietojen sekä yhteisön omaisuuden ja asiakkaiden varojen riittävä turvaaminen ja
  - riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi
  Säästöpankkien Keskuspankin sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankissa eri tasoille asetetut päämäärät ja tavoitteet saavutetaan sovittuja ja asetettuja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Sisäinen valvonta on sisältä käsin tapahtuvaa hallintoelinten ja organisaation itsensä hoitamaa tarkkailua ja kohdistuu ensi sijassa toiminnan tilaan, laatuun ja tuloksiin. Sisäistä valvontaa suorittavat hallitus, toimitusjohtaja, riskienvalvonta, esimiehet ja toimihenkilöt. Lisäksi toimihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa poikkeamista ja laittomuuksista ylemmälle organisaatiolle.   
  Säästöpankkien Keskuspankin riskienhallinta perustuu hallituksen Säästöpankkien Keskuspankille vahvistamaan liiketoimintastrategiaan, riskienhallintaohjeisiin, valtuusjärjestelmään sekä keskeisimmistä liiketoiminnan osa-alueista tuotettavaan riski- ja poikkeamaraportointiin.

Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden ylisuuria asiakas- tai sijoitusriskikeskittymiä eikä se niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota.

Säästöpankkien Keskuspankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla. Luotto- ja muiden riskien muodostaman tappiouhan Säästöpankkien Keskuspankki huomioi tilinpäätöksessään riittävillä arvonalennuskirjauksilla ja muilla tappiokirjauksilla.

Hallitukselle annetaan säännöllisesti tietoa Säästöpankkien Keskuspankin eri riskeistä ja niiden tasoista. Hallitus asettaa riskinhalukkuuden tason hyväksymällä riskialuekohtaiset riskistrategiat ja tarvittavat riskilimiitit ja seurantarajat. Riskistrategian toteutumista seurataan riskilimiittien ja seurantarajojen valvonnalla ja raportoinnilla, jota suoritetaan liiketoiminnasta riippumattomasti. Hallitus myös hyväksyy valtuudet ja puitteet riskinotolle määrittelemällä sallitut riskirajat eri riskilajeille. Valtuuksien puitteissa vastuu päivittäisestä riskienseurannasta ja valvonnasta kuuluu toimivalle johdolle. Riskien raportointiin ja seurantaan tarkoitetut järjestelmät sekä käytännöt täyttävät riskienhallinnalle asetetut edellytykset ottaen huomioon Säästöpankkien Keskuspankin toiminnan luonteen ja laajuuden.

Säästöpankkien Keskuspankilla on seuraavat liiketoiminnasta riippumattomat toiminnot varmistamassa tehokas ja kattava sisäinen valvonta:
  - riippumaton riskienvalvonta
  - säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava toiminto (compliance)
  - sisäisen tarkastuksen toiminto
  Riippumattoman riskienvalvonnan tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että pankin riskienhallinta on riittävällä tasolla suhteessa pankin liiketoiminnan laatuun, laajuuteen, monimuotoisuuteen ja riskeihin. Riskienvalvontatoiminnon tehtävänä on avustaa pankin hallitusta ja toimivaa johtoa riittävän riskienhallinnan järjestämisessä sekä toimivuuden ja tehokkuuden valvonnassa.

Compliance-toiminto varmistaa, että Säästöpankkien Keskuspankissa noudatetaan lainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Compliance-toiminnon vastuulla on valvoa, että pankissa noudatetaan annettuja sisäisiä ohjeita, henkilöstöä sitovia eettisiä periaatteita sekä muita rahoitusmarkkinoilla vallitsevia ohjeita.

Säästöpankkien Keskuspankin hallitus on asettanut pankille sisäisen tarkastuksen ja vahvistanut sisäiselle tarkastukselle tarkastussuunnitelman sekä raportointiperiaatteet.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on pankin toimintaorganisaation sisäisen valvonnan laajuuden ja riittävyyden arviointi sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Säästöpankkien Keskuspankin hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä lainsäädännön, viranomaisvaateiden ja keskusyhteisön hallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti
  Säästöpankkien Keskuspankin toimitusjohtaja ja muu johto vastaavat sisäisen valvonnan operatiivisesta järjestämisestä lainsäädännön, viranomaisvaateiden sekä keskusyhteisön ja pankin oman hallituksen antamien tarkempien sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti. Säästöpankkien yhteenliittymän riskienhallinnan menettelytapoja ylläpidetään ja kehitetään keskusyhteisön riippumattoman riskienvalvonnan toimesta, jotta varmistetaan että myös kaikki uudet, olennaiset, mutta aikaisemmin tunnistamattomat riskit tulevat liiketoimintojen riskienhallinnan piiriin.

Merkittävät tai riskipitoiset sitoumukset tehdään kollegiaalisen päätöksentekomenettelyn mukaisesti ja valtuuksien käyttö on rajattu limiiteillä. Liiketoimintaa ja prosesseja ohjataan sisäisillä toimintaohjeilla, joiden noudattamista ja ajantasaisuutta valvotaan. Tehdyt päätökset ja merkittävät liiketoimet dokumentoidaan ja arkistoidaan. Olennainen osa riskienhallintaa suoritetaan päivittäisissä varmistuksissa. Tehtyjen päätösten toimeenpanoa seurataan hyväksymisillä, todentamisilla, varmistuksilla, täsmäytyksillä sekä seuranta- ja poikkeamisraporteilla.

Säästöpankkien Keskuspankki altistuu toiminnassaan luotto-, markkina- ja operatiivisille riskeille sekä liiketoiminta- ja likviditeettiriskeille.
  Luotto- ja vastapuoliriskit 
  Pankkitoiminnan merkittävin riski on luottoriski. Luottoriskin hallinnalla ja valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa pääomien riittävyyttä suhteessa liiketoiminnan riskeihin ja riskien toteutumisen aiheuttamiin tappioihin.

Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei todennäköisesti täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien suurin lähde ovat luotot, mutta luottoriskiä (vastapuoliriskiä) voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirjalainoista, lyhytaikaisista saamistodistuksista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja -limiiteistä ja takauksista.
Vastapuoliriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja vakavaraisuusvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Hallituksen vahvistama liiketoiminta- ja riskistrategiat määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat sijoitustoimintaa ja luotonannon suuntaamista.

Säästöpankkien Keskuspankki myönsi tarkastelukaudella luottoja yhteenliittymän jäsenluottolaitoksille. Säästöpankkiryhmälle myönnettävien luottojen luottopäätökset tehdään Säästöpankkien Keskuspankissa Säästöpankkiliitto osk:n ja Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Yhteenliittymän jäsenluottolaitoksille myönnettyjen luottojen osalta ei ole yhteisvastuun vuoksi laadittu erillistä suunnitelmaa arvonalennuksista. 
  Säästöpankkiryhmän strategisille yhteistyökumppaneille myönnettävien luottojen luottopäätökset tekee Säästöpankkien Keskuspankin hallitus. Säästöpankkiryhmän strategisille yhteistyökumppaneille myönnettyjen vakuudettomien luottojen luottoriskin seuranta perustuu osin luottotilien käytön päivittäiseen seurantaan täsmäysprosessin osana.

Säästöpankkien Keskuspankki toimii Säästöpankkiryhmän maksukorttien liikkeeseenlaskijana ja korttiluottojen sekä vakuudettomien kulutusluottojen myöntäjänä. Näiden luottojen myöntäminen perustuu luotto-ohjeeseen, jossa määritellään mm. luotonmyöntöperiaatteet, luottovaltuustasot ja vastuut. Luottoriskin kehittymistä seurataan säännöllisen raportoinnin ja luottoriskistrategiaan asetettujen riskilimiittien perusteella. Luottoriskistrategiassa on määritelty erilliset toimenpiteet riskilimiittien ylitystilanteissa.

Säästöpankkien Keskuspankki on toimintavuonna tehnyt sijoituksia sekä keskuspankkirahoituksen vakuuksiksi hyväksyttäviin, että muihin saamistodistuksiin Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen vahvistaman vastapuoliriskistrategian mukaisesti.

Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole muita kuin luottolaitosasiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman ilmoitusrajan 10 prosenttia pankin omista varoista (ns. suuret asiakasriskit). Säästöpankkien Keskuspankin luottokantaan sisältyvät riskit ovat tehtyjen selvitysten perusteella Säästöpankkien Keskuspankin vuositulostasoon ja riskinkantokykyyn nähden alhaisella tasolla.
  Ongelmasaamiset
  Ongelmasaamisia, viivästyneitä maksuja sekä odotettavissa olevien luottotappioiden määrää seurataan säännöllisesti. Ongelmasaamisilla tarkoitetaan vastuita, joissa asiakas on luokiteltu maksukyvyttömäksi joko yli 90 päivää erääntyneiden merkittävien saamisten vuoksi tai muista syistä pidetään epätodennäköisenä, että asiakas selviäisi velvoitteistaan. Viivästyneillä maksuilla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan saatavat ovat rästissä 30 - 89 päivää, samalla asiakas on jo ns. potentiaalinen ongelma-asiakas. Järjestämätön saaminen on yli 90 pv erääntyneenä saamisena raportoitu jäljellä oleva pääoma saamisesta, jonka korko tai pääoma on ollut erääntyneenä ja maksamatta yli kolme kuukautta.

  Tietyissä olosuhteissa velallisen joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin asiakkaalle annetaan myönnytys luoton uudelleenjärjestelyn muodossa ja tällä tavalla pyritään turvaamaan asiakkaan maksukyky ja välttämään mahdollisia luottotappioita. Lainanhoitojoustojen myöntämisen edellytyksenä on, että asiakkaan taloudelliset vaikeudet ovat lyhytaikaisia ja tilapäisiä. 
  Alla on esitettynä kortti- ja vakuudeton kulutusluottokanta riskiluokittain: 
  image LIITE_4_B33  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Merkittävimmän osuuden Säästöpankkien Keskuspankin muusta luottokannasta muodostaa Yhteenliittymän Säästöpankeille myönnetyt luotot, jotka kuuluvat riskiluokkaan ja vaiheeseen 1.

Arvonalentuminen ja odotettavissa olevat luottotappiot on kuvattu tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.
  Likviditeettiriski
  Likviditeettiriskillä tarkoitetaan pankin kykyä vastata sitoumuksistaan. Likviditeettiriski voi aiheutua sisään tulevien ja ulos menevien kassavirtojen hallitsemattomuudesta ja/tai ennakoimattomuudesta. Likviditeettiriskiksi voidaan määritellä myös tarvittavan jälleenrahoituksen kustannusten hallitsematon nousu. Likviditeettiriski voidaan tarkemmin jakaa lyhyen aikavälin maksuvalmiusriskiin ja pitkän aikavälin rahoitusriskiin.

Maksuvalmiusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiuden takaamiseksi. Säästöpankkien Keskuspankin maksuvalmius on säilynyt hyvänä koko vuoden 2021. Maksuvalmiusriskiä seurataan Säästöpankkien Keskuspankissa päivittäin ja yhteenliittymän keskusyhteisön riskienvalvonnalle raportoidaan myös päivittäin yhteenliittymäpankkien maksuvalmiusasema. Rahoitusriskiä hallitaan huolehtimalla riittävästä pitkäaikaisesta rahoituksesta suhteessa pitkiin saataviin.


Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma: 
 
  image LIITE_4_B54  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  image LIITE_4_B73  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Markkinariski
  Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. Markkinariskejä syntyy pankin rahoitustaseesta, joka koostuu antolainauksesta, markkinaehtoisesta jälleenrahoituksesta sekä sijoitussalkusta. Tilikaudella 2021 Säästöpankkien Keskuspankilla oli markkinariskeistä korko- ja valuuttariskiä alla kuvatusti. 
  Korkoriski 
  Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien markkina-arvoon (nykyarvoriski) ja korkokatteeseen (tuloriski). Säästöpankkien Keskuspankki käyttää korkoriskinsä seuraamiseksi nykyarvo- ja tuloriskimenetelmää. Korkoriski voidaan edelleen jakaa seuraaviin riskilajeihin:
  - korkokäyräriski, joka syntyy korkokäyrän muutosten vaikutuksena varojen ja velkojen tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvoon
  - uudelleenhinnoitteluriski, joka syntyy kiinteäkorkoisten erien osalta maturiteettien eriaikaisuudesta ja vaihtuvakorkoisten erien osalta varojen ja velkojen eriaikaisesta uudelleenhinnoittelusta
  - korkoperusteriski, joka syntyy varojen ja velkojen erilaisista korkoperusteista
  - optionaalisuusriski, joka syntyy itsenäisistä ja kytketyistä optioista, joissa päätös toteutuksesta voi riippua koroista. Tällaisia ovat mm. joukkovelkakirjoissa kytketyt osto- tai myyntioptiot sekä oikeus lainan takaisinmaksuun tai talletuksen nostoon ennenaikaisesti ilman korvausta.
  Korkoriskien hallinnan tavoitteena on pankin korkokatteen ja nykyarvon vakauttaminen tasolle, jossa pankin liiketoiminta on kannattavaa, sekä niiden vaihtelun rajoittaminen siten, että pankin vakavaraisuus ei ole uhattuna voimakkaissakaan korkoympäristön muutoksissa. Pankin riskinottohalukkuus korkoriskin osalta kuvataan pankin hallituksen asettamilla korkoriskilimiiteillä. Korkoriskiä voidaan hallita muokkaamalla tuote- ja taserakennetta, suunnittelemalla sijoitusten ja liikkeeseenlaskujen korkosidonnaisuutta ja maturiteettia sekä tekemällä suojaavia korkojohdannaisia. Säästöpankkien Keskuspankki käyttää suojauslaskentaa ja vaihtaa koronvaihtosopimuksilla kiinteäkorkoista antolainausta sekä kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjaemission vaihtuvakorkoiseksi.

Pankin korkoriskiä mitataan kuukausittain sekä korkokatteen että taseen nykyarvon muutoksen kautta. Nykyarvomenetelmässä mitataan, kuinka paljon taseen käypä arvo muuttuu korkojen muuttuessa ja kunkin tase-erän markkina-arvon odotetaan muodostuvan kyseisen instrumentin rahavirtojen nykyarvona. Tuloriskimallissa ennustetaan tulevaa korkokatetta vuoden horisontilla markkinakorkojen muuttuessa.
Korkoriskin mittaamisessa käytetään gap-analyysia. Herkkyysanalyysi mittaa yhden prosenttiyksikön korkotason muutoksen vaikutusta vuotuiseen korkokatteeseen.

Korkoherkkyysanalyysi 1 % -yksikön paralleeli muutos korkokäyrään.
  image LIITE_4_B101  
 
 
 
 
 
  Pankin korkoriski raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, joka on vahvistamissaan ohjeissa antanut enimmäismäärät pankin korkoriskille.
   
  Valuuttariski
  Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttakurssien muutosten vaikutusta tulokseen tai omaan pääomaan. Säästöpankkien Keskuspankille syntyy valuuttariskiä vähäisessä määrin sijoitussalkussa olevien osakesijoitusten vuoksi. Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten ottolainauksessa tai likviditeettisalkuissa ei saa olla avointa valuuttapositiota. Valuuttapositiota seurataan vakavaraisuuslaskennassa käytettävän menetelmän mukaisesti (pääomavaade lasketaan, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 % -yksikköä omien varojen yhteismäärästä).
  Operatiivinen riski
  Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Lisäksi maineriskiä hallintaan osana operatiivisia riskejä. Myös luotto- ja kaupankäyntiprosessien eri vaiheisiin sisältyy sekä operatiivisia riskejä että luotto-, likviditeetti- ja markkinariskejä, joita on arvioitu operatiivisten riskien arvioinnissa. Strategiset riskit on tässä rajattu operatiivisten riskien ulkopuolelle.

Kaikessa Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnassa noudatetaan voimassa olevia lain säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä, Finanssialan Keskusliitossa vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä sekä operatiivisten riskien hallinnan periaatteita ja järjestämistä samoin kuin muita ryhmän sisäisiä ohjeita.

Säästöpankkien Keskuspankissa tunnistetaan ja dokumentoidaan tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset riskit. Operatiivisten riskien tunnistamisen kautta määritellään valvonta ja kontrollit. Osa operatiivisten riskien aiheuttamista tappioista suojataan vakuutusturvalla. Lisäksi jatkuvuussuunnitelmilla varaudutaan toiminnan merkittäviin häiriöihin. Säästöpankkien Keskuspankin operatiiviselle johdolle raportoidaan säännöllisesti operatiivisista riskeistä ja toteutuneista vahingoista sekä läheltä piti tilanteista.

Tilikauden 2021 aikana ei toteutunut merkittäviä taloudellisia menetyksiä aiheuttaneita operatiivisia riskejä. Vuoden aikana laadittiin toteutuneista operatiivisista riskeistä häiriöraportit. Häiriöt johtuivat pääosin tietojärjestelmien virheellisestä toiminnasta ja prosessivirheistä ja aiheuttivat lähinnä manuaalista selvittelytyötä Säästöpankkien Keskuspankissa.    
  Oikeudelliset riskit
  Oikeudellisilla riskeillä tarkoitetaan pätemättömistä sopimuksista tai puutteellisesta dokumentaatiosta aiheutuvaa tappiota ja lain tai viranomaismääräysten rikkomisesta aiheutuvaa sanktioiden, korvausvelvollisuuden asiakasta kohtaan tai menetetyn liikearvon riskiä. Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnassa noudatetaan pankki- ja vakuutusalan vakioehtoja. Muita kuin vakiomuotoisia sopimuksia laadittaessa käytetään lakiasiantuntijoita sekä tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Säännösten noudattamisesta ja koordinoinnista vastaa compliance-toiminto. Toiminnon tarkoituksena on varmistaa, että lainsäädäntöä, sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. Compliance-toiminnon vastuulla on myös valvoa, että annettuja sisäisiä ohjeita ja henkilöstöä sitovia eettisiä periaatteita sekä myös muita rahoitus- ja vakuutusmarkkinoilla vallitsevia ohjeita noudatetaan. Päämäärätavoitteena on välttää compliance-riskien toteutumista Säästöpankkien Keskuspankin toiminnassa.
  Liiketoimintariski
  Liiketoimintariskit kuvaavat liiketoimintaympäristöstä johtuvien epävarmuuksien vaikutuksia liiketoimintaan. Liiketoimintariskit syntyvät kilpailusta, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista sekä tuloksen muodostumisen odottamattomista heilahteluista. Liiketoimintariskit voivat syntyä myös väärän strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan strategia- ja liiketoimintasuunnittelun kautta.

 

 

  Liite 5. Vakavaraisuuden hallinta
 
  Säästöpankkien Keskuspankki on määritellyt vakavaraisuuden hallintaprosessin, jonka tavoitteena on pankin riskinkantokyvyn riittävyyden turvaaminen suhteessa toiminnan kaikkiin olennaisiin riskeihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Säästöpankkien Keskuspankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit kattavasti ja mitoittaa riskinkantokykynsä vastaamaan Säästöpankkien Keskuspankin riskien yhteismäärää. Vakavaraisuuden hallintaprosessin kautta määritettävät sisäiset pääomatarpeet perustuvat vakavaraisuussääntelyn Pilari I:n mukaisiin pääomavaateisiin ja sen ulkopuolisiin riskeihin kuten rahoitustaseen korkoriskiin, sijoitussalkun markkinariskiin ja liiketoimintariskiin. Sisäisessä arviointiprosessissa Säästöpankkien keskuspankki arvioi pääoman määrän, joka riittää kattamaan myös Pilari I:n ulkopuolisista riskeistä syntyvät odottamattomat tappiot.
  Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita: maksuliike- ja tilinhoitajapalveluita kaikille säästöpankeille ja yhteenliittymän jäsensäästöpankeille maksukorttien ja vakuudettomien kulutusluottojen liikkeellelaskupalveluita sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviä palveluita. Toimimalla vain näillä liiketoiminta-alueilla pankki kykenee pitämään toimintaansa sisältyvät riskit hallittavina.

Pankin hallituksella on kokonaisvastuu vakavaraisuudenhallinnasta. Pankin hallitus hyväksyy vakavaraisuuden hallinnan lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi hallitus vahvistaa yleiset vaatimukset vakavaraisuuden mittaus- ja arviointimenetelmille sekä yleiset periaatteet vakavaraisuuden hallintaprosessin järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus vahvistaa riskistrategiat ja määrittää tavoitetasot pääomalle, joka kattaa kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat olennaiset riskit. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan konsolidoidusti Yhteenliittymäntasolla. Keskusyhteisön hallitus on asettanut yhteenliittymän ja pankkien vakavaraisuudelle tavoitetasot, joita seurataan neljännesvuosittain. 
  Stressitestit
  Osana vakavaraisuuden hallintaprosessia Säästöpankkien Keskuspankki arvioi omaa riskiasemaansa ja pääoman riittävyyttä stressitesteillä. Stressitestejä käytetään arvioitaessa miten erilaiset poikkeuksellisen vakavat, mutta mahdolliset tilanteet voivat vaikuttaa tuloksentekokykyyn, vakavaraisuuteen ja pääomien riittävyyteen. Stressitestien avulla pyritään tunnistamaan Säästöpankkien Keskuspankin kannalta keskeisimmät riskit ja arvioimaan, miten haavoittuvainen pankin rakenne on näiden riskien toteutumisen suhteen. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa.
  Pääomanjatkuvuussuunnitelma
  Säästöpankkien Keskuspankin pääoman jatkuvuussuunnitelma on tehty ennalta arvaamattomien tapahtumien varalle, jotka saattavat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Osana pääoman jatkuvuussuunnitelmaa ovat pääoman määrälle ja laadulle hallituksen asettamat tavoitetasot ja seurantarajat, joita seurataan neljännesvuosittain. Pääoman jatkuvuussuunnitelmassa on kuvattu toimenpiteet, joihin toimiva johto ja hallitus voivat ryhtyä, jos vakavaraisuussuhdeluvulle asetettu seurantaraja rikkoutuu.
  Pilari I -pääomavaateet
  Säästöpankkien Keskuspankin suurimmat pääomavaateet muodostuvat korttiluottosaamisista. Pankin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetelmällä. Markkinariskin pääomavaade lasketaan perusmenetelmällä valuuttapositiolle.
    
  Omat varat ja vakavaraisuus
 
  Säästöpankkien Keskuspankin pääomavaatimus muodostuu seuraavista eristä:
  - Vakavaraisuusasetukseen (CRR) perustuva vähimmäisvaade vakavaraisuussuhdeluvulle (8 %) 
  - 2,5 % luottolaitoslain mukainen kiinteä CET1-lisäpääomavaatimus,
  - Ulkomaisten vastuiden maakohtaiset muuttuvat CET1-lisäpääomavaatimukset. 
  Finanssivalvonnan Säästöpankkien yhteenliittymälle asettama harkinnanvarainen Pilari II -pääomavaatimus on tällä hetkellä 1,25 prosenttia (1,25 %). Perustuen Finanssivalvonnan marraskuussa 2021 tekemään päätökseen Pilari II -pääomavaade nousee 1,5 prosenttiin alkaen 30.6.2022. Pilari II -pääomavaatimuksesta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ensisijaista pääomaa, josta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ydinpääomaa. 
  Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 6.4.2020 järjestelmäriskipuskurin poistamisesta suomalaisilta luottolaitoksilta, jonka seurauksena Säästöpankkien yhteenliittymän pääomavaatimus aleni 1 prosenttiyksikköä. Finanssivalvonnan päätöksen tavoitteena on lieventää koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia finanssimarkkinoiden vakauteen sekä edistää luottolaitosten kykyä rahoittaa taloutta.

Finanssivalvonnan johtokunta päätti kokouksessaan 29.6.2021 muuttaa enimmäisluototussuhdetta niin, että muiden kuin ensiasunnon ostajien enimmäisluototussuhdetta lasketaan 5 prosenttiyksiköllä 85 prosenttiin. Muutos tuli voimaan 1.10.2021. Finanssivalvonta ei asettanut vuonna 2021 muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, jonka suuruus voi vaihdella 0–2,5 prosenttia riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä. Finanssivalvonta ei ole asettanut Säästöpankkien yhteenliittymälle ns. OSII-lisäpääomavaatimusta.

Suomessa makrovakauspoliittisesta päätöksenteosta vastaa Finanssivalvonnan johtokunta. Päätökset muuttuvasta lisäpääomavaateesta ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteesta tehdään neljännesvuosittain, kansallisesti merkittävistä luottolaitosten lisäpääomavaatimuksista (ns. O-SII-puskureista) vuosittain ja järjestelmäriskipuskureista vähintään joka toinen vuosi.

Finanssivalvonta on myöntänyt luvan olla vähentämättä Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta on myöntänyt luvan soveltaa 0 prosentin riskipainoa Yhteenliittymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).

Finanssivalvonta on antanut Yhteenliittymälain mukaisen luvan Säästöpankkien yhteenliittymän Keskusyhteisönä toimivalle Säästöpankkiliitto osk:lle päättää, ettei sen jäsenluottolaitoksiin sovelleta EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) kuudennen osan ja sen nojalla annetuissa Euroopan unionin säädöksissä säädettyjä luottolaitoksen maksuvalmiudelle asetettuja vaatimuksia. Keskusyhteisölle myönnetty lupa kattaa myös 28.6.2021 voimaan tulleen NSFR-vaateen.
  Säästöpankkien Keskuspankki julkistaa vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain osana toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja. Puolivuosikatsauksessa julkistetaan keskeiset vakavaraisuustiedot.
  Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot ovat saatavissa internet osoitteesta www.saastopankki.fi tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki.

Säästöpankkien Keskuspankin omat varat olivat yhteensä 75,2 (75,6) miljoonaa euroa, kun yhteenlaskettu pääomavaatimus oli 20,2 (24,7) miljoonaa euroa. Ydinpääoma (CET1) muodostui kokonaan ensisijaisesta pääomasta ja sen määrä oli 75,2 miljoonaa euroa. Oma pääoma koostuu ensisijaisista rajoituksettomista omista varoista sekä ydinpääomasta.

Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuussuhde oli korkealla tasolla ollen vuoden lopussa 39,1 % (32,2 %). Korkeaa vakavaraisuuslukua selittää osaltaan Finanssivalvonnan yhteenliittymälle antama poikkeuslupa, jonka mukaisesti Säästöpankkien yhteenliittymän sisäisten rahoituserien riskipainona käytetään vakavaraisuuslaskennassa 0 %. 
 
  Vakavaraisuuslaskelma
  image LIITE_5_B24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *Pääomavaatimus muodostuu lakisääteisestä vähimmäisvakavaraisuusvaateesta 8 %, luottolaitoslain mukaisesta kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta 2,5 % ja ulkomaisten vastuiden maakohtaisista muuttuvista lisäpääomavaatimuksista.
  Vähimmäisomavaraisuusaste
  Säästöpankkien Keskuspankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 5,3 % (2,6 %). Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu voimassa olevan sääntelyn mukaisesti ja kuvaa pankin ensisijaisten pääomien suhdetta kokonaisvastuisiin. Merkittävin osa Keskuspankin kokonaisvastuista muodostuu ryhmän sisäisistä eristä, jotka vakavaraisuuslaskennassa käsitellään 0 % -riskipainolla eikä niitä vähimmäisomavaraisuutta laskettaessa oteta mukaan kokonaisvastuiden määrään. Pankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakavaraisuuden hallintaprosessia.
  image LIITE_5_B53  
 
 
 
 
  Kriisinratkaisusuunnitelma
  Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi 2014/59/EU luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä tuotiin kansallisesti voimaan 1.1.2015 alkaen (Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta). Kriisinratkaisulain toteuttamiseksi perustettiin Rahoitusvakausvirasto (Laki rahoitusvakausvirastosta, 1995/2014). Rahoitusvakausvirasto asetti huhtikuussa 2021 Säästöpankkien yhteenliittymälle sekä Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:lle omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimuksen (MREL-vaade). Vaade tulee voimaan Säästöpankkien yhteenliittymän osalta täysimääräisenä 1.1.2022 alkaen ja Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n osalta siirtymäsäännöksin 1.1.2022 alkaen.

MREL-vaade on luonteeltaan Pilari II -tyyppinen minimivaade, joka on täytettävä jatkuvasti. Rahoitusvakausvirasto päätti, että Säästöpankkien yhteenliittymään sovellettava MREL-vaade on 19,49 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n MREL-vaatimus on täysimääräisenä 1.1.2024 alkaen 15,71 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi. Kokonaisriskin perusteella lasketun vaatimuksen lisäksi on jatkuvasti täytettävä laitoskohtainen kokonaislisäpääomavaatimus. 

 

 

  Liite 6. Korkokate
 
  (1 000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
  Korkotuotot
  Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavista saamistodistuksista 331 330
  Lainoista ja saamisista luottolaitoksilta 6 761 7 111
  Lainoista ja saamisista asiakkailta* 7 880 6 670
  Saamistodistuksista 18 13
  Johdannaissopimuksista 0
      Suojaavista johdannaisista 1 074 2 001
  Muista** 1 973 968
  Yhteensä 18 037 17 094
 
  Korkokulut
  Veloista luottolaitoksille*** -4 072 -3 632
  Veloista asiakkaille -246 -318
  Johdannaissopimuksista 0
      Suojaavista johdannaisista -486 -1 325
  Liikkeeseenlasketuista velkakirjoista -4 085 -5 330
  Muista -1 -1
  Yhteensä -8 890 -10 606
 
  Korkokate 9 147 6 487
 
  * josta korkotuotot vaiheeseen 3 kirjatuista lainoista 99 52
  ** muodostuvat tilisopimuksiin perustuvista korkoveloituksista ja limiittiprovisioista
  *** muodostuu suurimmaksi osaksi keskuspankkitalletusten negatiivisesta korosta, joka oli 3 616 tuhatta euroa (3 211 tuhatta euroa).

 

 

  Liite 7. Palkkiotuotot ja -kulut, netto
 
  (1 000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
  Palkkiotuotot   
  Luotonannosta* 15 279 15 196
  Maksuliikenteestä 5 885 5 460
  Arvopapereista 1 859 1 795
  Muista 379 628
  Yhteensä 23 402 23 080
 
  Palkkiokulut
  Maksuliikenteestä -3 508 -3 301
  Arvopapereista -656 -601
  Muista** -10 504 -8 063
  Yhteensä -14 668 -11 965
 
  Palkkiotuotot ja -kulut, netto 8 734 11 114
 
  * josta merkittävin osa korttiluotonantoon liittyviä tuottoja
  ** josta merkittävin osa korttiluotonantoon liittyviä kuluja.

 

 

  Liite 8. Kaupankäynnin nettotuotot
 
  1-12/2021 1-12/2020
  Suojauslaskennan nettotuotot
     Suojaavien instrumenttien käyvän arvon muutos -11 285 1 013
     Suojattavien kohteiden käyvän arvon muutos 9 847 -1 057
     Myyntivoitot, osakkeet ja osuudet 607  
  Yhteensä -831 -44

 

 

  Liite 9. Rahoitusinstrumenttien tuloserät
 
  (1 000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
  Korkotuotot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista  16 962 14 862
  Korkotuotot käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 343 231
  Rahoitustuotot yhteensä 17 305 15 093
 
  Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista -4 788 -6 071
  Korkokulut käypään arvoon tulosvaikuttisesti kirjattavista rahoitusvaroista -3 616 -3 211
  Arvonalentumistappiot jaksotetuun hankintamenoon kirjattavista sijoituksista -585 -921
  Arvonalentumistappiot käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavista rahoitusvaroista 47 -185
  Rahoituskulut -8 942 -10 388
 
  Tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitustuotot ja -kulut, netto 8 364 4 704

 

 

  Liite 10. Liiketoiminnan muut tuotot
  (1000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
  Pankkitoiminnan muut tuotot * 3 534 3 774
  Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 3 534 3 774
 
  * Liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat viime kauden tapaan korttiliiketoimintaan liittyvistä palkkiotuotoista sekä Säästöpankkiryhmälle tuotettaviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista.

 

 

  Liite 11. Henkilöstökulut
 
  (1000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
  Palkat ja palkkiot -4 028 -3 687
  Eläkekulut
      Maksupohjaiset järjestelyt -695 -568
  Muut henkilösivukulut -170 -128
  Henkilöstökulut yhteensä -4 893 -4 383
 
  Kokopäiväiset 46 46
  Osa-aikaiset 1 2
  Määräaikaiset 1 2
  Yhteensä 48 48
 
  Henkilöstön määrä kokonaisresursseiksi muutettuna 48 44
  Kokonaisresurssien määrä keskimäärin tilikaudella 49 47

 

 

  Liite 12. Liiketoiminnan muut kulut
 
  (1 000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
  Muut hallintokulut
  Muut henkilöstökulut -115 -134
  Toimistokulut -6 546 -6 452
  ICT-kulut -5 104 -5 366
  Yhteyskulut -467 -442
  Markkinointikulut -13 -11
  Yhteensä -12 246 -12 404
 
  Muut liiketoiminnan kulut
  Vuokrakulut -353 -370
  Kulut oman käytön kiinteistöistä -24 -53
  Muut liiketoiminnan kulut * -1 463 -1 188
  Yhteensä -1 840 -1 611
 
  Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -14 086 -14 015
 
  * Tilintarkastuspalkkiot
  Lakisääteinen tilintarkastus -34 -27
  Tilintarkastukseen liittyvät palvelut -11 -
  Muut palvelut -27 -20
  Yhteensä -72 -48

 

 

  Liite 13. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
 
  (1 000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
  Poistot aineellisista hyödykkeistä -55 -64
  Poistot aineettomista hyödykkeistä -1 595 -922
  Arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä - -2 293
  Poistot yhteensä -1 650 -3 279

 

 

  Liite 14. Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset asiakkailta sekä asiakkaisiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2021 260 192 1 133 1 585
  Siirto vaiheeseen 1 11 -57 -44 -90
  Siirto vaiheeseen 2 -27 296 -26 243
  Siirto vaiheeseen 3 -1 -140 1 221 1 081
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 56 2   58
  Erääntymiset ja lyhennykset -9 -20 -635 -664
  Alaskirjaukset (toteutuneet luottotappiot) -537 -537
  Toteutuneiden luottotappioiden palautukset 215 215
  Luottoriskin muutos ilman vaihemuutosta -118 -69 81 -106
  ECL-mallin muutokset 11 9   19
  ECL:n nettomuutos -78 21 275 219
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2021 182 214 1 407 1 804
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset luottolaitoksilta sekä luottolaitoksiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2021 212   212
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 162   162
  Erääntymiset ja lyhennykset -168   -168
  ECL:n nettomuutos -6   -6
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2021 206   206
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Sijoitusomaisuus jaksotettuun hankintamenoon Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2021 186   186
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 50   50
  Erääntymiset ja lyhennykset -47   -47
  ECL:n nettomuutos 3   3
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset luottolaitoksilta sekä luottolaitoksiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät 188   188
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2021 yhteensä 577 214 1 407 2 198
 
  Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos 1.1.-31.12.2021 yhteensä -81 21 275 215
 
 
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset asiakkailta sekä asiakkaisiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2020 186 265 911 1 363
  Siirto vaiheeseen 1 4 -27 0 -23
  Siirto vaiheeseen 2 -15 138 0 123
  Siirto vaiheeseen 3 -2 -33 991 956
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 3 10 45 58
  Erääntymiset ja lyhennykset -10 -61 -221 -292
  Alaskirjaukset (toteutuneet luottotappiot) 0 0 -589 -589
  Luottoriskin muutos ilman vaihemuutosta 21 -66 -3 -49
  ECL-mallin muutokset 73 -34 0 38
  ECL:n nettomuutos 74 -73 222 222
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2020 260 192 1 133 1 585
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset luottolaitoksilta sekä luottolaitoksiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2020 215   215
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 140   140
  Erääntymiset ja lyhennykset -143   -143
  ECL:n nettomuutos -3   -3
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2020 212   212
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Sijoitusomaisuus jaksotettuun hankintamenoon Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2020 395   395
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 186   186
  Erääntymiset ja lyhennykset -395   -395
  ECL:n nettomuutos -209   -209
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2020 186   186
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2020 yhteensä 658 192 1 133 1 983
 
  Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos 1.1.-31.12.2020 yhteensä -138 -73 222 10

 

 

  Liite 15. Tuloverot
 
  (1 000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
  Laskennallisen verosaamisen muutos -92 65
  Laskennallisen verovelan muutos - -
  Tuloverot  -92 65
 
  Voimassaolevan verokannan mukaan laskettujen verojen täsmäytys tuloslaskelmassa esitettyihin veroihin
 
  Verokantatäsmäytys
  Kirjanpidon liikevoitto -582 -1 452
  Kirjanpidon ja verotuksen tuloksen erot 2 721 4
  Verotettava tulos 2 139 -1 448
 
  Tilikauden tulokseen ennen veroja perustuvat verot yksikön verokannalla -116 290
  Tuloslaskelman verovapaat tuotot 0
  Tuloslaskelman vähennyskelvottomat kulut 43 2
  Tuloslaskelman ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut - 5
  Tuloslaskelmaan sisältymättömät veronalaiset tuotot 501 0
  Aiempien vuosien vahvistettujen tappioiden käyttö -520 57
  Tappio, josta ei ole kirjattu laskennallista verosaamista - -290
  Aikaisempien tilikausien verot
  Ylläolevan erittelyn mukainen verokulu -92 65
 
  Yhteisön tuloveroprosentti 20 % 20 %

 

 

  Liite 16. Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu 
 
  (1 000 euroa) Jaksotettu hankintameno Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat  Ei rahoitusvaroja/-velkoja Yhteensä 
  31.12.2021
  Käteiset varat 1 006 639 1 006 639 1 006 639
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 1 393 431   1 393 431 1 393 431
  Lainat ja saamiset asiakkailta 96 774   96 774 96 774
  Johdannaiset
    suojaavat johdannaiset -  
  Sijoitusomaisuus 110 019 55 064 2 000 167 084 167 084
  Varat yhteensä 1 600 225 55 064 1 008 639 2 663 928 2 663 928
 
  Velat luottolaitoksille 1 244 000   1 244 000 1 244 000
  Velat asiakkaille 325 575   325 575 325 575
  Johdannaiset
    suojaavat johdannaiset 10 150 10 150 10 150
      josta käyvän arvon suojausta 10 150 10 150 10 150
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat 1 005 628   1 005 628 1 005 628
  Velat yhteensä 2 575 203   10 150 2 585 353 2 585 353
 
  (1 000 euroa) Jaksotettu hankintameno Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat  Ei rahoitusvaroja/-velkoja Yhteensä 
  31.12.2020
  Käteiset varat 1 170 028   1 170 028
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 1 333 894   1 333 894
  92 462   92 462
    suojaavat johdannaiset 1 471   1 471
      josta käyvän arvo suojausta 1 471   1 471
  Sijoitusomaisuus 0 58 392 44 900   103 292
  Varat yhteensä 1 426 356 58 392 1 216 399 0 2 701 147
 
  Velat luottolaitoksille 1 099 645   1 099 645
  Velat asiakkaille 511 102   511 102
  Johdannaiset
    suojaavat johdannaiset 315   315
      josta käyvän arvon suojausta 315   315
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat 1 111 076   1 111 076
  Velat yhteensä 2 721 823   315 0 2 722 139

 

 

  Liite 17. Käteiset varat
 
  (1 000 euroa) 1-12/2021 1-12/2020
  Vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta 1 006 639 1 170 028
  Käteiset varat yhteensä 1 006 639 1 170 028

 

 

  Liite 18. Lainat ja saamiset
 
  31.12.2021
  (1 000 euroa) Ei arvonalennettu (brutto) Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) Tasearvo
 
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
  Talletukset 98 604   98 604
  Luotot ja muut saamiset 1 295 015 -187 1 294 828
  Yhteensä 1 393 619 -187 1 393 431
 
  Lainat ja saamiset asiakkailta
  Tuotteittain
  Käytetyt tililuotot 1 082 -2 1 081
  Korttiluotot 97 434 -1 741 95 693
  Yhteensä 98 517 -1 743 96 774
 
  Lainat ja saamiset yhteensä 1 492 135 -1 930 1 490 206
 
 
  Lainat ja saamiset
 
  31.12.2020
  (1 000 euroa) Ei arvonalennettu (brutto) Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) Tasearvo
 
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
  Talletukset 85 923 -23 85 900
  Luotot ja muut saamiset 1 248 174 -180 1 247 994
  Yhteensä 1 334 097 -203 1 333 894
 
  Lainat ja saamiset asiakkailta
 
  Käytetyt tililuotot 52 -1 50
  Korttiluotot 93 834 -1 423 92 412
  Yhteensä 93 886 -1 424 92 462
 
  Lainat ja saamiset yhteensä 1 427 983 -1 627 1 426 356

 

 

  Liite 19. Johdannaiset ja suojauslaskenta
 
  Säästöpankkien Keskuspankki suojaa korkoriskiään käyvän arvon muutoksilta ja soveltaa suojaus-suhteisiin suojauslaskentaa. Käyvän arvon suojauksen kohteena ovat kiinteäkorkoinen antolainaus sekä kiinteäkorkoinen liikkeelle laskettu joukkovelkakirjalaina.
 
  Käypää arvoa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmassa erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Käypää arvoa suojattaessa myös suojattava kohde on suojauksen ajan arvostettu käypään arvoon, vaikka se muuten arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Suo-jattavan kohteen käyvän arvon muutos on kirjattu taseessa kyseisen tase-erän oikaisuksi ja tulos-laskelmassa erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Suojaavien johdannaisten korot esitetään korko-tuottoina ja –kuluina niiden luonteen mukaisesti.
 
  31.12.2021 Nimellisarvo/jäljellä oleva juoksuaika   Käyvät arvot
  (1 000 euroa) alle 1 vuosi 1 - 5 vuotta yli 5 vuotta Yhteensä Varat Velat
  Suojaavat johdannaissopimukset
  Käyvän arvon suojaus*
    Korkojohdannaiset 10 000 40 000 168 000 218 000   10 150
  Yhteensä 10 000 40 000 168 000 218 000   10 150
 
 
  31.12.2020 Nimellisarvo/jäljellä oleva juoksuaika   Käyvät arvot
  (1 000 euroa) alle 1 vuosi 1 - 5 vuotta yli 5 vuotta Yhteensä Varat Velat
  Suojaavat johdannaissopimukset
  Käyvän arvon suojaus*
    Korkojohdannaiset 15 000 20 000 178 000 213 000 1 471 315
  Yhteensä 15 000 20 000 178 000 213 000 1 471 315
 
  * Käyvän arvon suojauksen kohteena oleva kiinteäkorkoinen antolainaus Säästöpankeille (Lainat ja saamiset luottolaitoksilta) oli tilinpäätöshetkellä nimellisarvoltaan 20 000 000 euroa ja kirjanpitoarvo 20 000 000 miljoonaa euroa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot vastaavat suojauskohteiden nimellisarvoja.

Käyvän arvon suojauksen kohteena olleiden kiinteäkorkoisten liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjalainojen (Liikkeeseenlasketut velkakirjat) nimellisarvo tilinpäätöshetkellä oli 198 000 000 euroa ja kirjanpitoarvo 200 177 450 euroa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot vastaavat suojauskohteiden nimellisarvoja.

 

 

  Liite 20. Sijoitusomaisuus 
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021 31.12.2020
  Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat
    Saamistodistukset 53 827 54 366
    Osakkeet ja osuudet 1 237 4 026
  Yhteensä 55 064 58 392
 
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
    Osakkeet ja osuudet 2 000 44 900
  Yhteensä 2 000 44 900
 
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat sijoitukset
  Saamistodistukset 110 069  
  Odotettavissa olevat luottotappiot -50  
  Yhteensä 110 019 -
 
  Sijoitusomaisuus yhteensä 167 084 103 292

 

 

  Erittely liikkeeseen laskijan noteerauksen perusteella
 
  2021
  (1 000 euroa) Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat sijoitukset Yhteensä
  Noteeratut
    Julkisyhteisöiltä
    Muilta
  Muut
    Julkisyhteisöiltä
    Muilta 55 064 2 000 110 019 167 084
  Yhteensä 55 064 2 000 110 019 167 084
 
  2020
  (1 000 euroa) Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat sijoitukset Yhteensä
  Noteeratut
    Julkisyhteisöiltä -
    Muilta 44 500   44 500
  Muut
    Julkisyhteisöiltä 0
    Muilta 58 392 400   58 792
  Yhteensä 58 392 44 900 - 103 292

 

 

  Liite 21. Aineelliset hyödykkeet
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021 31.12.2020
  Koneet ja kalusto 49 109
  Muut aineelliset hyödykkeet 13 28
  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 62 137

 

 

  31.12.2021
  (1 000 euroa)
  Aineellisten hyödykkeiden muutokset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 327 72 399
  Lisäykset
  Vähennykset -59   -59
  Hankintameno 31.12 268 72 340
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -218 -44 -262
  Tilikauden poistot -41 -14 -55
  Vähennykset 40   40
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -219 -59 -278
  Kirjanpitoarvo 31.12. 49 13 62
 
  31.12.2020
  (1 000 euroa)
  Aineellisten hyödykkeiden muutokset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 359 72 430
  Lisäykset - - 0
  Vähennykset -32 - -32
  Hankintameno 31.12 327 72 399
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -176 -30 -206
  Tilikauden poistot -50 -14 -64
  Vähennykset 7 - 7
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -218 -44 -262
  Kirjanpitoarvo 31.12. 109 28 137

 

 

  Liite 22. Aineettomat hyödykkeet
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021 31.12.2020
  Aineettomat oikeudet 5 203 6 668
  Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet 2 312 569
  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 515 7 237
 
  Aineettomat oikeudet ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet muodostuvat merkittäviltä osin ulkoisilta toimijoilta hankituista tietojärjestelmistä.

 

 

  31.12.2021
  Aineettomien hyödykkeiden muutokset Aineettomat oikeudet Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Yhteensä
  Hankintameno 1.1 10 183 569 10 752
  Lisäykset 0 1 743 1 873
  Hankintameno 31.12. 10 313 2 312 12 625
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -3 515   -3 515
  Tilikauden poistot -1 595   -1 595
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -5 109   -5 109
  Kirjanpitoarvo 31.12. 5 203 2 312 7 515
 
     
  31.12.2020
  Aineettomien hyödykkeiden muutokset Aineettomat oikeudet Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Yhteensä
  Hankintameno 1.1 3 511 5 896 9 407
  Lisäykset 3 639 3 639
  Vähennykset -2 293 -2 293
  Siirrot erien välillä 6 672 -6 672 0
  Hankintameno 31.12. 10 183 569 10 752
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -2 593   -2 593
  Tilikauden poistot -922   -922
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -3 515 - -3 515
  Kirjanpitoarvo 31.12. 6 668 569 7 237

 

 

  Liite 23. Laskennalliset verot
 
  (1000 euroa) 31.12.2021 31.12.2020
  Laskennallinen verosaaminen 1 162 746 1 317
  Verosaamiset 1 162 746 1 317
 
  Laskennalliset verovelat 273 325 705
  Verovelat 273 325 705
 
 
  31.12.2021 31.12.2020
  Laskennalliset verosaamiset
  Arvonalentumiset 440 397
  Rahoitusvarat 138 200
  Aineettomat hyödykkeet 13 9
  Vahvistetut tappiot 572 711
  Yhteensä 1 163 1 308
 
 
  31.12.2021 31.12.2020
  Laskennalliset verovelat
  Rahoitusvarat 273 705
  Yhteensä 273 705

 

 

  1.1.2021 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2021
  Laskennalliset verosaamiset
  Arvonalentumiset 397  43    440 
  Rahoitusvarat 200    -62  138 
  Aineettomat hyödykkeet   13 
  Vahvistetut tappiot 711  -139    572 
  Yhteensä 1 317  -92  -62  1 163 
 
  1.1.2021 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2021
  Laskennalliset verovelat
  Rahoitusvarat 705   432 273
  Aineettomat hyödykkeet
  Yhteensä 705   432 273
 
 
  1.1.2020 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2020
  Laskennalliset verosaamiset
  Arvonalentumiset 392 5   397
  Rahoitusvarat 0   200 200
  Aineettomat hyödykkeet 6 4   9
  Vahvistetut tappiot 655 57   711
  Yhteensä 1 052 65 200 1 117
 
  1.1.2020 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2020
  Laskennalliset verovelat
  Rahoitusvarat 230   475 705
  Yhteensä 230 - 475 705

 

 

  Liite 24. Muut varat
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021 31.12.2021
  Siirtosaamiset 5 623 5 751
    Korot 3 056 3 302
    Muut siirtosaamiset 2 567 2 449
  Muut 1 279 101 421
  Muut varat yhteensä 6 902 107 172

 

 

  Liite 25. Velat luottolaitoksille ja asiakkaille
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021 31.12.2020
  Velat luottolaitoksille
  Velat keskuspankeille 68 000 62 000
  Velat luottolaitoksille 1 176 000 1 037 645
  Yhteensä 1 244 000 1 099 645
 
  Velat asiakkaille
  Talletukset 75 315
  Muut rahoitusvelat* 325 500 511 001
  Yhteensä 325 575 511 316
 
  Velat luottolaitoksille ja asiakkaille yhteensä 1 569 575 1 610 961
 
  * Muut rahoitusvelat ovat valtioiden, monikansallisten organisaatioiden ja ulkomaisten rahastojen talletuksia.

 

 

  Liite 26. Liikkeeseenlasketut velkakirjat
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat Kirjanpitoarvo Nimellisarvo
  Joukkovelkakirjalainat 860 500 851 491
  Muut
    Sijoitustodistukset 154 000 154 137
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat yhteensä 1 014 500 1 110
 
  Joista
  Vaihtuvakorkoiset 571 500 569 421
  Kiinteäkorkoiset 443 000 436 207
  Yhteensä 1 014 500 1 005 628
 
  (1 000 euroa) 31.12.2020
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat Kirjanpitoarvo Nimellisarvo
  Joukkovelkakirjalainat 1 044 000 1 045 142
  Muut
    Sijoitustodistukset 66 000 65 934
    Muut 1 110 000  
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat yhteensä 1 110 000 1 111 076
 
  Joista
  Vaihtuvakorkoiset 658 000 659 073
  Kiinteäkorkoiset 452 000 452 003
  Yhteensä 1 110 000 1 111 076

 

 

  Liite 27. Varaukset ja muut velat
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021 31.12.2020
 
  Muut velat 3 625 2 147
  Siirtovelat 6 287 8 230
    Korkovelat 2 104 2 551
    Saadut korkoennakot 463 489
    Muut siirtovelat 3 720 5 189
  Varaukset 80 170
    Muut varaukset* 80 170
  Muut velat yhteensä 9 992 10 547
 
  *Muut varaukset ovat taseen ulkopuolisista sitoumuksista laskettuja odotettuja luottotappioita (ECL).

 

 

  Liite 28. Oma pääoma
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021 31.12.2020
  Osakepääoma 68 344 68 344
  Rahastot
    Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 19 000 19 000
    Käyvän arvon rahasto 542 2 022
  Kertyneet voittovarat
    Edellisten tilikausien voitto (tappio) -3 260 -4 359
    Kauden voitto (tappio) -674 -1 387
  Oma pääoma yhteensä 83 952 83 620
 
  Osakepääoma
  Erään kirjataan maksettu osake-, osuus- tai peruspääoma. Mikäli osakepääoma on kokonaan tai osittain merkitsemättä kaupparekisteriin, kaupparekisteriin merkitsemätön osuus on ilmoitettava taseessa omana eränään tämän erän alaeränä.
 
  Sp-Keskuspankilla on yhteensä 17.391 kappaletta nimellisarvottomia osakkeita.
 
  Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota ei merkitä osakepääomaan ja jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan, sekä sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. Rahastoon merkitään myös se määrä, jolla osakepääomaa alennetaan ja jota ei käytetä tappion kattamiseen tai varojen jakamiseen.
  Käyvän arvon rahasto
  Käyvän arvon rahastoon kirjataan käypään arvoon arvostamisesta syntyneet erät.
 
  Kertyneet voittovarat
  Erään kirjataan tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos sekä tulos edellisiltä tilikausilta siltä osin, kuin sitä ei ole siirretty muihin oman pääoman eriin tai jaettu voitonjakona.
 
  (1 000 euroa)
  Erittely käyvän arvon rahaston muutoksista 2021 2020
  Käyvän arvon rahasto 1.1. 2 022 920
  Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta, osakkeet -2 263 1 828
  Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta, saamistodistukset 461 -636
  Laskennalliset verot käypään arvoon arvostamisesta 370 -275
  Odotetut luottotappiot käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista, saamistodistukset -47 185
  Laskennalliset verot odotetuista luottotappioista 0 0
  Käyvän arvon rahasto 31.12 542 2 022

 

 

  Liite 29. Vakuudet
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021 31.12.2020
  Annetut vakuudet  
  Omien velkojen ja sitoumusten puolesta annetut
    Saamistodistukset 97 610 95 227
    Muut 10 190 -
  Annetut vakuudet yhteensä 107 800 95 227
 
  Saadut vakuudet
    Saamistodistukset 47 049 46 247
    Muut 0 440
  Saadut vakuudet yhteensä 47 049 46 687
 
  Annetut ja saadut vakuudet liittyvät Euroopan Keskuspankin rahoitusoperaatioon osallistumiseen sekä johdannaisiin liittyviin tilivakuuksiin.

 

 

  Liite 30. Taseen ulkopuoliset sitoumukset
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021 31.12.2020
  Takaukset 10 000 10 000
  Luottolupaukset 266 730 255 285
  Muut* 131 500 63 500
  Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 408 230 328 785
 
  * Muut taseen ulkopuoliset sitoumukset koostuva Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten kanssa sovituista rahoitussopimuksista, joissa kauppapäivä on vasta katsauskauden päättymisen jälkeen.
 
 
  Liite 31. Rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutus
  Säästöpankkien Keskuspankin johdannaissopimuksiin sovelletaan ISDA:n (International Swaps and Derivatives Association) sopimusta. Näiden sopimusten perusteella johdannaisten maksuja voidaan netottaa transaktiokohtaisesti maksupäivittäin ja vastapuolen maksukyvyttömyys- ja konkurssitilanteissa. Sopimusehdoissa voidaan lisäksi vastapuolikohtaisesti sopia vakuuksista. Nämä johdannaiset esitetään taseessa bruttoperusteisesti.

 

 

  31.12.2021 Määrät, joita ei ole netotettu mutta jotka sisältyvät päänetotussopimuksiin ja vastaaviin
  (1 000 euroa) Kirjatut rahoitusvarat, brutto Taseessa netotetut kirjatut rahoitusvelat, brutto Kirjanpitoarvo taseessa, netto Rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvo taseessa, netto Vakuudeksi saatu/annettu käteinen, taseessa netto Netto-summa
  Varat
  Johdannaissopimukset 9 650 540 10 190
  Yhteensä 9 650 540 10 190
 
  Velat
  Johdannaissopimukset 10 150 - 10 150
  Yhteensä 10 150 - 10 150
 
 
 
  31.12.2020
  (1 000 euroa) Määrät, joita ei ole netotettu mutta jotka sisältyvät päänetotussopimuksiin ja vastaaviin
  (1 000 euroa) Kirjatut rahoitusvarat, brutto Taseessa netotetut kirjatut rahoitusvelat, brutto Kirjanpitoarvo taseessa, netto Rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvo taseessa, netto Vakuudeksi saatu/annettu käteinen, taseessa netto Netto-summa
  Varat
  Johdannaissopimukset 1 471 440 1 031
  Yhteensä 1 471 440 1 031
 
  Velat
  Johdannaissopimukset 315 - 315
  Yhteensä 315 - 315

 

 

  Liite 32. Käyvät arvot arvostusmenetelmän mukaisesti
 
  Käypään arvoon arvostus
  Rahoitusinstrumentit esitetään Säästöpankkien Keskuspankin taseessa käypään arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa kuvataan rahoitusvarojen ja –velkojen luokittelu arvostustavan mukaan sekä perusteet arvostamistavoille ja käyvän arvon määrittämiselle.
 
  Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot määritetään ensisijaisesti käyttämällä noteerauksia julkisesti noteeratuilta markkinoilta tai kolmansilta osapuolilta saatuja markkinahintoja. Mikäli markkinanoteerausta ei ole saatavilla, on tase-erät pääosin arvostettu diskonttaamalla tulevat kassavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorkojen avulla. Käteisvarojen osalta käypänä arvona on käytetty nimellisarvoa. Myös vaadittaessa maksettavien talletusten osalta on nimellisarvon katsottu vastaavan käypää arvoa.
 
  Sijoituskiinteistöt arvostetaan Ryhmän tilinpäätöksessä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo ilmoitetaan liitetietona. Käypien arvojen määrittelyn perustana on käytetty mahdollisimman vertailukelpoisia markkinahintoja tai kiinteistön nettotuottoihin perustuvaa arvostusmallia. Merkittävimpien kiinteistöjen osalta arvostukselle pyritään saamaan riippumattoman arvioitsijan lausunto.
 
  Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole kertaluontoisesti käypään arvoon arvostettuja varoja.
 
  Käyvän arvon hierarkiat
  Taso 1 sisältää rahoitusvarat, joiden arvo määräytyy likvideiltä markkinoilta saatavien noteerausten perusteella. Likvidiksi katsotaan markkina, jossa hinnat ovat saatavilla helposti ja riittävän säännöllisesti. Tasoon 1 kuuluvat noteeratut joukkovelkakirjalainat sekä muut arvopaperit, joille noteerataan julkisesti hinta.
 
  Taso 2 sisältää rahoitusvarat, joille ei ole saatavissa noteerausta suoraan toimivilta markkinoilta ja joiden käypä arvo arvioidaan käyttäen arvostusmenetelmiä tai –malleja. Nämä perustuvat oletuksiin, joita tukevat todennettavissa oleva markkinainformaatio, kuten vastaavanlaisten instrumenttien noteerattuja korkoja tai hintoja. Tähän ryhmään kuuluvat mm. korkojohdannaiset sekä yritys- ja sijoitustodistukset.
 
  Taso 3 sisältää rahoitusvarat, joiden käypää arvoa ei saada julkisesta markkinanoteerauksesta tai todennettavissa olevaan markkinainformaatioon perustuvien arvostusmenetelmien tai –mallien avulla. Tasoon 3 luetaan noteeraamattomat osakeinstrumentit, strukturoidut sijoitukset sekä muut arvopaperit, joille ei tällä hetkellä ole saatavissa sitovaa markkinanoteerausta. Usein tason 3 käypä arvo perustuu kolmannelta osapuolelta saatavaan hintatietoon.

 

 

  Siirrot tasojen välillä
  Siirrot käyvän arvon hierarkiatasojen välillä katsotaan tapahtuneen siirron aiheuttaman tapahtuman tai olosuhteiden muutoksen toteutumispäivänä.
  Siirtoja tasojen 1, 2 ja 3 välillä oli kauden 1.1.-31.12.2021 aikana.  
  31.12.2021 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain  
  Rahoitusvarat (1 000 euroa) Taso1 Taso2 Taso3 Yhteensä
  (1 000 euroa)
  Käypään arvoon arvostettavat
      Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 084 236 1 082 236   2 000 1 084 236
      Johdannaissopimukset
      Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 55 064   54 571 1 237 55 808
 
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 1 524 627 23 044 1 415 312 97 911 1 536 266
  Rahoitusvarat yhteensä 2 663 928 1 105 280 1 469 883 101 148 2 676 311
 
  31.12.2021 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierakrkiatasoittain  
  Rahoitusvelat (1 000 euroa) Taso1 Taso2 Taso3 Yhteensä
  (1 000 euroa)
  Käypään arvoon arvostettavat
      Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
      Johdannaiset 10 150   10 150   10 150
 
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 2 575 203 848 375 1 738 951   2 587 326
  Rahoitusvelat yhteensä 2 585 353 848 375 1 749 101   2 597 476
     
  Herkkyysanalyysi rahoitusinstrumenteille, jotka kuuluvat tasoon 3 Vaikutus oletetuille muutoksille  
  31.12.2021 Kirjanpitoarvo  
  (1 000 euroa) Positiivinen Negatiivinen  
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 2 000 2 300 1 700  
  Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 1 237 1 423 1 052  
 
  Yllä olevassa taulukossa esitetään tason 3 instrumenttien käyvän arvon herkkyys oletetuille muutoksille. Käypää arvoa on testattu käyttämällä 15 % arvonmuutosta.  
 
 
  31.12.2020 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain  
  Rahoitusvarat (1 000 euroa) Taso1 Taso2 Taso3 Yhteensä
 
  Käypään arvoon arvostettavat
      Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 214 928 1 214 528   400 1 214 928
      Johdannaissopimukset 1 471   1 471   1 471
      Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 58 392   51 396 8 025 59 421
 
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 1 426 356 85 950 1 258 391 93 343 1 437 684
  Rahoitusvarat yhteensä 2 701 147 1 300 478 1 311 258 101 768 2 713 504
 
  31.12.2020 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierakrkiatasoittain  
  Rahoitusvelat (1 000 euroa) Taso1 Taso2 Taso3 Yhteensä
 
  Käypään arvoon arvostettavat
      Johdannaiset 315   315   315
 
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 2 721 823 838 014 1 906 143   2 744 157
  Rahoitusvelat yhteensä 2 722 139 838 014 1 906 458 - 2 744 472
 
  * Sisältää sijoitussidonnaisten vakuutusten ja sijoitussidonnaisten sijoitussopimusten velkoja, jotka raportoidaan tasolla 1 alla olevan sijoituksen arvostuksen mukaisesti.
  Tapahtumat tasolla 3
  Täsmäytys muutoksille, jotka ovat tapahtuneet rahoitusinstrumenteille, jotka kuuluvat tasoon 3.
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
  Kirjanpitoarvo 1.1.2020 -  
  Hankinnat 400  
  Kirjanpitoarvo 31.12.2020 400  
 
  Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat  
  Kirjanpitoarvo 1.1.2020 2 199  
  Hankinnat 4 998  
  Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut arvonmuutokset 828  
  Siirrot tasolta 1 ja 2 0  

 

 

  Liite 33. Vuokrasopimukset
 
 
  Säästöpankkien Keskuspankki vuokralle ottajana
  Säästöpankkien Keskuspankki toimii vuokralle ottajana tulostimien ja kannettavien tietokoneiden osalta. Säästöpankkien Keskuspankin vuokrasopimukset ovat lyhytaikaiseksi luokiteltavia ja käyttöoikeusomaisuutta tai siihen kohdistuvaa velkaa ei ole kirjattu.
 
  Tuloslaskelmaerät 2021 2020
  Lyhytaikaiseksi luokiteltujen vuokrasopimusten kulut  42 12
  Yhteensä 42 12
 
  Säästöpankkien Keskuspankki ei toimi vuokralle antajana.

 

 

  Liite 34. Lähipiiritiedot
 
  Lähipiirillä tarkoitetaan Sp-Keskuspankissa johtavassa asemassa olevia avainhenkilöitä ja heidän perheenjäseniään. Sp-Keskuspankin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen.

Sp-Keskuspankki ei, vakuudettomia korttiluottoja lukuun ottamatta, ole myöntänyt lähipiirilainoja tai sijoituksia eikä sillä ole lähipiiriliiketoimia Lähipiirille myönnetyt korttiluotot on myönnetty samoin yleisin ehdoin, joita sovelletaan vastaaviin asiakasluottoihin.
 
 
  Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saama kompensaatio 2021 2020
  (1 000)
  Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 261 238
  Yhteensä 261 238
 
 
  Avainhenkilöiden kompensaatio *
 
  2021 Palkka ja palkkiot Lakisääteiset eläkekulut
  Brander Kai, toimitusjohtaja  229 39
  Hakala Jussi, hallituksen jäsen 23.3.2021 saakka 1  
  Mangs Monika, hallituksen varapuheenjohtaja 8  
  Niuro Jouni, hallituksen jäsen 23.3.2021 alkaen 6  
  Siviranta Petri, hallituksen jäsen 23.3.2021 alkaen 6  
  Syvänen Hannu, hallituksen jäsen 23.3.2021 saakka 1  
  Toivonen Anne, hallituksen jäsen 6  
  Öhman Ossi, hallituksen jäsen 23.3.2021 alkaen 6  
  Yhteensä 261 39
 
 
 
  Avainhenkilöiden kompensaatio *
 
  2020 Palkka ja palkkiot Lakisääteiset eläkekulut
  Brander Kai, toimitusjohtaja  213 34
  Ahonen Pirkko, hallituksen jäsen 11.3.2020 saakka 2  
  Hakala Jussi, hallituksen jäsen 11.3.2020 alkaen 4  
  Mangs Monica, hallituksen jäsen 6  
  Siviranta Petri, hallituksen jäsen 11.3.2020 saakka 2  
  Syvänen Hannu, varapuheenjohtaja 7  
  Toivonen Anne, hallituksen jäsen 11.3.2020 alkaen 4  
  Yhteensä 238 34

 

 

  Liite 35. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
 
  Säästöpankkiryhmä ja Cognizant tiedottivat 1.2.2022 purkavansa vuonna 2019 allekirjoitetun peruspankkijärjestelmän uudistamiseen liittyvän sopimuksen. Cognizant maksaa Säästöpankkiryhmälle korvauksen sopimuksen purusta. Sopimuksen purkamisella on positiivinen vaikutus Säästöpankkiryhmän vuoden 2022 liikevoittoon, mutta sillä ei ole kuitenkaan vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin vuoden 2022 liikevoittoon. Säästöpankkiryhmä jatkaa määrätietoisesti peruspankkijärjestelmän kehitystyötä. Sopimuksen purkamisella ei ole vaikutusta Säästöpankkiryhmän asiakkaiden palveluihin.

Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat
Säästöpankkien Keskuspankin taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta.

 

 

  Pilari III -liitetiedot
 
  Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään. Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuutta koskevat tiedot sisältyvät Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuutta koskeviin tietoihin, jotka Säästöpankkiryhmä julkaisee erikseen tilinpäätöksen yhteydessä. Finanssivalvonta on myöntänyt luvan olla vähentämättä yhteenliittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen
laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta on myöntänyt luvan soveltaa nolla (0) prosentin riskipainoa yhteenliittymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusasetukseen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).
  Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksen ja Pilari III -tietojen jäljennökset ovat saatavissa internetosoitteesta www.saastopankki.fi tai Säästöpankkiliiton toimitiloista käyntiosoitteesta Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki.
Suomi 7437000I5X6LNQOW6U59 2020-01-012020-12-31