Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n
  Toimintakertomus ja IFRS-tilinpäätös 31.12.2022  
   
  Hallituksen toimintakertomus 1.1. - 31.12.2022  
  Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä  
  Toimintaympäristön kuvaus  
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminta  
  Säästöpankkien Keskuspankin tulos ja tase  
  Vakavaraisuus ja riskiasema  
  Luottoluokitus  
  Pankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä  
  Säästöpankkien Keskuspankin hallinto ja henkilöstö  
  Palkitsemisjärjestelmä  
  Keskeisimmät ulkoistetut toiminnot  
  Yhteiskuntavastuu  
  Olennaiset tapahtumat tilinpäätöspäivän jälkeen  
  Vuoden 2023 näkymät  
  Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä  
  Tunnuslukujen laskentakaavat  
   
  Säästöpankkien Keskuspankin IFRS-tilinpäätös  
  Tuloslaskelma  
  Laaja tuloslaskelma  
  Tase  
  Rahavirtalaskelma  
  Oman pääoman muutokset  
   
  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet  
  Liite 1 Tietoja raportoivasta yhtiöstä ja kuvaus Säästöpankkiryhmästä  
  Liite 2 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet  
  Liite 3 Merkittävimmät johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin sisältyvät keskeiset epävarmuustekijät  
   
  Riskienhallinnan ja vakavaraisuuden periaatteet  
  Liite 4 Riskienhallinta ja hallinnointiperiaatteet  
  Liite 5 Vakavaraisuuden hallinta  
   
  Kauden tulos  
  Liite 6 Korkokate  
  Liite 7 Palkkiotuotot ja -kulut, netto  
  Liite 8 Kaupankäynnin nettotuotot  
  Liite 9 Rahoitusinstrumenttien tuloserät  
  Liite 10 Liiketoiminnan muut tuotot  
  Liite 11 Henkilöstökulut  
  Liite 12 Liiketoiminnan muut kulut  
  Liite 13 Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä  
  Liite 14 Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista  
  Liite 15 Tuloverot  
   
  Varat  
  Liite 16 Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu  
  Liite 17 Käteiset varat  
  Liite 18 Lainat ja saamiset  
  Liite 19 Johdannaiset ja suojauslaskenta  
  Liite 20 Sijoitusomaisuus  
  Liite 21 Aineelliset hyödykkeet  
  Liite 22 Aineettomat hyödykkeet  
  Liite 23 Laskennalliset verot  
  Liite 24 Muut varat  
   
  Velat ja oma pääoma  
  Liite 25 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille  
  Liite 26 Liikkeeseen lasketut velkakirjat  
  Liite 27 Varaukset ja muut velat  
  Liite 28 Oma pääoma  
   
  Muut liitetiedot  
  Liite 29 Vakuudet  
  Liite 30 Taseen ulkopuoliset sitoumukset  
  Liite 31 Rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutus  
  Liite 32 Käyvät arvot arvostusmenetelmän mukaisesti  
  Liite 33 Vuokrasopimukset  
  Liite 34 Lähipiiritiedot  
  Liite 35 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat  
   
  Pilari III -liitetiedot  
   

 

 

  Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021
 
  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj (jäljempänä Säästöpankkien Keskuspankki) on suomalaisten Säästöpankkien omistama pankki, jonka ensisijaisena tehtävänä on hoitaa Säästöpankkiryhmän erilaisia keskusluottolaitospalveluita. Keskusluottolaitospalvelut keskittyvät maksuliike- ja tilinhoitajapalveluihin, yhteenliittymän jäsensäästöpankeille (jäljempänä myös Säästöpankit) tarjottaviin maksukorttien liikkeellelaskupalveluihin, henkilöasiakkaiden kulutusluototukseen sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviin palveluihin. Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään.
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnan painopiste oli vuonna 2022 laadukkaissa palveluissa ja palveluiden edelleenkehittämisessä.
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketulos tilikaudella oli 7,1 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 3,4 miljardia euroa.  
 
 
  Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä  
 
  Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen.
  Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä Säästöpankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.
  Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, 15 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset, Säästöpankkipalvelut Oy ja Sp-Rahastoyhtiö Oy. Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy.
  Tilikauden aikana Ylihärmän Säästöpankki fuusioitui Aito Säästöpankki Oy:öön ja Mietoisten Sääs-töpankki Liedon Säästöpankkiin. Fuusioiden seurauksena Yhteenliittymään ja Säästöpankkiryh-mään kuuluvien Säästöpankkien määrä väheni 17 pankista 15 pankkiin
  Liedon Säästöpankin isännistö hyväksyi Liedon Säästöpankin ja Oma Säästöpankin yhdistymistä koskevat yritysjärjestelyt 22.9.2022 isännistön kokouksessa. Liedon Säästöpankin irtaantuminen Säästöpankkiryhmästä ja Säästöpankkien Yhteenliittymästä toteutuu arviolta 28.2.2023.
  Säästöpankkikeskus käynnisti toukokuussa 2022 muutosneuvottelut, jotka koskivat noin 470 työntekijää Säästöpankkiliitto osk:ssa, Säästöpankkipalvelut Oy:ssä, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:ssä, Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä ja Sp-Henkivakuutusyhtiö Oy:ssä. Muutosneuvotteluiden tavoitteena oli parantaa operatiivista tehokkuutta, yksinkertaistaa organisaation rakennetta sekä selkiyttää työnjakoja ja vastuualueita. Suunniteltujen toimenpiteiden oli toteutuessaan arvioitu johtavan enintään 45 toimen lakkaamiseen. Muutosneuvottelut päättyivät 21.6.2022. Neuvottelujen tuloksena Säästöpankkikeskuksesta vähennettiin 21 työtehtävää ja osaan työtehtäviä tuli olennaisia muutoksia. Säästöpankkien Keskuspankissa neuvottelujen henkilöstövaikutukset olivat vähäiset.
  Säästöpankkiliiton toimitusjohtajana vuodesta 2017 toiminut Tomi Närhinen jätti tehtävänsä kesäkuussa. Säästöpankkiliitto osk:n hallitus nimitti 15.8.2022 vt. toimitusjohtaja Karri Alameren Säästöpankkiliitto osk:n toimitusjohtajaksi.
  Säästöpankkiryhmän rakenteesta löytyy lisätietoa sivulta saastopankki.fi/saastopankkiryhma.
 
  Toimintaympäristön kuvaus  
 
  Globaali talousnäkymä  
  Vuosi 2022 alkoi myönteisissä tunnelmissa ja odotus oli, että maailmantalouden elpyminen koronakriisistä jatkuisi. Maailmantalouden odotettiin kasvavan pitkän ajan keskiarvoa nopeammin. Näkymät kuitenkin muuttuivat radikaalisti helmikuussa 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tämä aikaansai inhimillisen kärsimyksen lisäksi myös monenlaisia taloudellisia vaikutuksia.

Venäjän vastaiset sanktiot ja myös Venäjän omat toimet ovat aiheuttaneet raaka-aineiden ja energian hintojen nousua ja etenkin kaasun ja sähkön saatavuus on heikentynyt. Energiahaasteet ovat iskeneet erityisesti Eurooppaan, joka on ollut riippuvainen venäläisestä energiasta.

Inflaatio alkoi kiihtyä jo vuonna 2021, mutta sodan seuraukset omalta osaltaan kiihdyttivät inflaatio-ta. Vuonna 2022 inflaatiossa kavuttiin lukemiin, joita ei olla länsimaissa nähty vuosikymmeniin. Niin USA:ssa kuin Euroopassakin kuluttajahintainflaatio nousi yli 10 %:iin. USA:ssa inflaatio alkoi osoittaa jo vaimenemisen merkkejä loppuvuonna 2022, mutta Euroopassa inflaationäkymät ovat epävarmemmat ja riippuvat paljon energian hinnan kehityksestä. Toimitusketjuhaasteet sen sijaan alkoivat jo helpottaa loppuvuonna.
  Hintojen nousun ja muun taloudellisen epävarmuuden myötä niin yritysten kuin kuluttajienkin luottamus kääntyi laskuun. Etenkin kuluttajat ovat monissa maissa olleet pessimistisempiä talousnäkymien suhteen kuin pitkään aikaan. Hintojen nousu on heikentänyt kotitalouksien ostovoimaa ympäri maailman. Toisaalta korona-aikana kerääntyneet säästöt ovat tuoneet helpotusta ja todellinen kulutus ei vielä pahemmin kärsinyt ostovoiman heikkenemisestä huolimatta.

Kiihtyneen inflaation seurauksena keskuspankit ympäri maailman aloittivat rahapolitiikan kiristämisen. Esimerkiksi USA:n ja Euroopan keskuspankit nostivat ohjauskorkojaan useasti ja normaalia suuremmin askelin. Heidän tavoitteensa on painaa inflaatio takaisin tavoitetasolle, vaikka se tarkoittaakin taloudellisen aktiviteetin heikkenemistä.

Kiinassa puolestaan tiukka koronastrategia aiheutti edelleen häiriöitä taloudessa, kun tartuntojen lisääntyessä otettiin käyttöön tiukkoja sulkutoimia. Loppuvuonna 2022 Kiina muutti koronastrategiansa selvästi sallivampaan suuntaan ja se näkyikin nopeasti tartuntojen räjähdysmäisenä kasvuna. Koronastrategian onnistuminen ohjaa pitkälti ensi vuoden talouden kehitystä.
  Vaikka talousuutisointi ja etenkin tulevaisuuteen ennakoivat indikaattorit olivat varsin mollivoittoisia vuonna 2022, odotetaan maailmantalouden kasvaneen noin 3 %:n vauhtia (OECD:n ennuste). Se on toki pitkän aikavälin kasvua maltillisempi luku, mutta sitä voidaan pitää nykyisessä talousympäristössä jonkinlaisena torjuntavoittona. Todellinen taloudellinen aktiviteetti on pärjännyt paremmin kuin mitä luottamusindikaattorit ennakoivat.
 
  Korkoympäristö  
  Vuoden 2021 aikana lähes muuttumattomina ja negatiivisina pysyneet euroalueen lyhyet korot ovat tilikauden aikana nousseet merkittävästi.  Asuntolainojen hallitsevana viitekorkona toimiva 12 kuukauden Euribor on noussut vuodenvaihteesta lähes 3,5 prosentttiyksikköä. Lyhyissä koroissa tapahtunut nousu ja käyrän jyrkkeneminen on eliminoinut sitä rasitetta, jonka viime vuosien tasainen korkokäyrä on pankkitoiminnan korkokatteelle muodostanut.  Samanaikaisesti kuitenkin tukkurahoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne on leventänyt marginaaleja velkapääomamarkkinoilla ja täten kasvattanut jälleenrahoituksen kustannuksia.

Euroopan Keskuspankki on selkeästi viestittänyt ohjauskorkojen nousevan edelleen.  Samanaikaiset markkinoiden odotukset heikkenevästä talouskehityksestä ovat kuitenkin jarruttaneet pitkien korkojen nousua. Viiden vuoden swap-korko on noussut vuodenvaihteesta noin 3 prosenttiyksikköä mutta epävarmuus talouskehityksestä on aikaansaanut pitkään korkokäyrään laskevan muodon.
 
  Sijoitusmarkkinat  
  Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä koettiin merkittävä muutos sijoitusmarkkinoilla Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena. Riskinottohalukkuus laski ja osakemarkkinoiden pitkään jatkunut nousu kääntyi. Samaan aikaan inflaation nousu ja sitä seuranneet rahapoliittiset toimenpiteet katkaisivat pitkään jatkuneen matalien korkojen aikakauden. Tällä oli merkittäviä vaikutuksia sijoitusmarkkinoihin. Korkosijoitusten tuotot laskivat voimakkaasti kolmannella vuosineljänneksellä ja yritysten tulosnäkymien heikentyminen yhdessä nousevien korkojen kanssa johtivat osakekurssien laskuun. Globaalin talouskasvun hidastuminen ja Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen heikensivät kehittyvien markkinoiden sijoitusten tuottoja. Vuoden viimeisellä neljänneksellä sijoitusmarkkinoilla nähtiin elpymistä, mutta vuosi 2023 alkaa merkittävien epävarmuustekijöiden vallitessa. Geopoliittisten jännitteiden nousu, hiipuva talouskasvu ja kiristyvä rahapolitiikka yhdessä luovat haastavan sijoitusympäristön.
 
  Suomen taloustilanne  
  Kuten muuallakin maailmassa, vuodesta 2022 odotettiin vuoden startatessa vielä ripeän talouskasvun vuotta. Ukrainan sota heikensi kuitenkin Suomen talouden näkymiä monella tapaa. Suomen ulkomaankauppa Venäjän kanssa on romahtanut, kuluttajien ja yritysten luottamus on laskenut ja energian hinta on korkealla.

Nämä lähtökohdat huomioiden Suomen talous pärjäsi vuonna 2022 kohtuullisen hyvin. Hyvän alkuvuoden ansiosta talouskasvun odotetaan asettuvan noin 2 %:iin. Loppuvuonna talouskasvu kuitenkin jo hyytyi. Tätä kirjoitettaessa tilastot kertovat BKT:n supistuneen hieman jo vuoden kolmannella neljänneksellä ja ekonomistit odottavat supistumisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden aikana kuluttajien luottamus romahti historiansa pohjalukemiin. Syitä tähän ovat ainakin hintojen ja korkojen nopea nousu sekä sähköpulan uhka. Kuluttajien luottamuksen heikentyminen on heijastunut voimakkaasti asuntomarkkinoille. Kauppamäärät sekä uusien asuntolainojen nostot ovat laskeneet selvästi vuoden takaa.
  Sen sijaan yksityinen kulutus on pitänyt pintansa kohtuullisen hyvin. Etenkin palveluita on kulutettu koronakriisin aiheuttaman patoutuneen kysynnän siivittämänä. Tavaroiden kulutus on sen sijaan supistunut. Kotitaloudet ovat käyttäneet korona-aikana kertyneitä säästöjään kulutuksen rahoittamiseen.

Kotitalouksien taloutta haastaa nyt hintojen ja korkojen nousu. Sen sijaan työmarkkinoilla tilanne on edelleen hyvä. Työllisyysaste on ennätyksellisen korkealla ja vapaita työpaikkoja on yhä paljon tarjolla.

Yritysten tuotanto kasvoi vuonna 2022 vielä mukavaa tahtia. Näkymät tulevaan kuitenkin heikkenivät ja myös yritysten luottamus on laskenut, vaikkakaan ei niin dramaattisesti kuin kotitalouksien. Heikointa luottamus on kaupan ja rakentamisen aloilla, teollisuudessa ja palvelusektorilla yritysten luottamus on hieman korkeammalla. Konkurssien määrä on pysynyt normaalilla tasolla.
 
 
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminta  
 
  Säästöpankkien Keskuspankki vastaa erilaisten keskitettyjen palveluiden tuottamisesta Säästöpankeille. Merkittävimmät toiminnot ovat Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten jälleenrahoitus ja likviditeetin hallinta, tasehallintapalvelut, maksukorttien liikkeeseenlaskupalvelut ja vakuudettomien kulutusluottojen myöntäminen Säästöpankkien asiakkaille sekä säästöpankkien maksujenvälitys- ja tilinhoitajatoiminta.
  Treasury  
  Treasury-toiminnan painopiste oli vuonna 2022 Säästöpankkiryhmän likviditeettiaseman varmista-misessa sekä optimoinnissa ja ryhmän velkasijoittajasuhteiden edelleenlaajentamisessa.
  Tasehallintapalvelut  
  Toimintavuonna käynnistettiin ja edistettiin useita järjestelmäympäristöön ja datan hallinnointiin liittyviä projekteja ja pienkehityksiä ml. kiinnitysluottopankkisääntelyn edellyttämät muutokset. Tuettiin Yhteenliittymän luottolaitoksia korkoriskien hallinnassa korkoympäristön nopeassa muu-toksessa.
  Maksukorttien liikkeeseenlaskupalvelut ja vakuudeton kulutusluototus
  Vuoden 2022 aikana Säästöpankkien palvelutarjoama laajeni rahoitustuotteissa, kun Säästöpankin vakuudetonta kulutusluottoa alettiin aktiivisesti markkinoida. Vastuullisesti myönnetyn ja markkinoidun rahoitustuotteen kysyntä on ollut hyvää ja asiakkaat ovat hakeneet tuotetta erityisesti Säästöpankin mobiili- ja verkkopankin kautta. Maksukorttien osalta liiketoimintavolyymit kehittyivät suotuisasti ja vuoden aikana toteutettiin useita pienkehityshankkeita. Vastuullisuutta edistettiin korttialueella muun muassa ottamalla käyttöön meren jätemuovista valmistetut maksukortit ja siirtymällä kortinvalmistuksessa kolmen vuoden voimassaoloajasta neljään vuoteen.
  Maksujenvälitys  
  Vuoden 2022 aikana jatkettiin prosessien ja toiminnallisuuksien kehittämistä sekä toteutettiin useita sääntelyn edellyttämiä toiminnallisuuksia ja muutoksia.
  Arvopaperipalvelut / tilinhoitajatoiminta  
  Vuoden 2022 aikana toteutettiin sääntelyyn, markkinamuutoksiin ja viranomaisraportointiin liittyviä hankkeita sekä edistettiin liiketoiminta-alueen nopean ja kustannustehokkaan jatkokehittämisen mahdollisuuksia.
 
 
  Säästöpankkien Keskuspankin tulos ja tase
 
  Keskeiset tunnusluvut  
   
  (1 000 euroa) 12/2022 12/2021 12/2020
   
  Liikevaihto 59 845 44 142 43 904
  Korkokate 17 990 9 147 6 487
  % liikevaihdosta 30,1 % 20,7 % 14,8 %
  Liikevoitto 7 106 -582 -1 452
  % liikevaihdosta 11,9 % -1,3 % -3,3 %
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä 28 585 20 583 21 332
  Liiketoiminnan kulut yhteensä -20 633 -20 628 -21 678
  Kulu/tuotto-suhde 0,7 1,0 1,0
  Taseen loppusumma 3 421 948 2 679 569 2 817 010
  Oma pääoma 116 024 83 952 83 620
  Oman pääoman tuotto % 5,7 % -0,8 % -1,7 %
  Koko pääoman tuotto % 0,2 % 0,0 % -0,1 %
  Omavaraisuusaste % 3,4 % 3,1 % 3,0 %
  Vakavaraisuussuhde % 41,4 % 39,1 % 32,2 %
  Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -846 -537 -1 107
  Henkilöstön määrä kokonaisresursseiksi muutettuna 39 48 44
  Kokonaisresurssien määrä keskimäärin tilikaudella 46 49 47
 
 
  Tuloskehitys (vertailutieto 1-12/2021)  
 
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketulos oli 7,1 (-0,6) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 5,7 (-0,7) miljoonaa euroa.
 
  Tuotot  
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 28,6 (20,6) miljoonaa euroa.
  Korkokate nousi 18,0 (9,1) miljoonaan euroon. Korkotuotot kehittyivät positiivisesti ollen 33,4 (18,0) miljoonaa euroa samalla, kun korkokulut myös kasvoivat -15,4 (-8,9) miljoonaan euroon. Korkotuottojen kasvu johtui antolainauksen ja korollisen korttiluottokannan tuottojen kasvusta. Korkokulujen kasvu johtui varainhankinnan kustannusten noususta. Korkoriskin suojaamiseksi tehtyjen koronvaihtosopimusten osuus korkokatteesta oli -0,3 (0,6) miljoonaa euroa.
  Nettopalkkiotuotot nousivat 1,1 miljoonaa euroa ollen 9,8 (8,7) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot nousivat 25,7 (23,4) miljoonaan euroon palkkiokulujen ollessa 15,8 (14,7) miljoonaa euroa.
  Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat -2,8 (-0,8) miljoonaa euroa, joka oli täysin suojauslaskennan nettotuloksen realisoitumatonta kulua.
  Liiketoiminnan muut tuotot olivat 3,6 (3,5) miljoonaa euroa ja koostuivat pääosin palveluveloituksista yhteenliittymän keskusyhteisöltä sekä sopimustuotoista korttijärjestöltä.
 
  Kulut  
  Liiketoiminnan kulut ennen rahoitusvarojen arvonalenemisia olivat yhteensä -20,6 (-20,6) miljoonaa euroa.
  Henkilöstökulut laskivat 0,4 miljoonaa euroa päätyen -4,5 (-4,9) miljoonaan euroon.
  Liiketoiminnan muut kulut nousivat 0,3 miljoonaa euroa ollen -14,4 (-14,1) miljoonaa euroa.
  Poistot pysyivät suhteellisen samalla tasolla kuin vertailuvuonna. Poistot aineettomista hyödykkeistä olivat yhteensä -1,7 (-1,6) miljoonaa euroa.
  Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista olivat -0,8 (-0,5) miljoonaa euroa.
 
 
  Tase ja rahoitus (vertailutieto 31.12.2021)  
 
  Säästöpankkien Keskuspankin taseen loppusumma oli 3 422 (2 680) miljoonaa euroa.  
 
  Varainhankinta ja ottolainaus  
  Säästöpankkien Keskuspankin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen kokonaismäärä oli 880 (1 006) miljoonaa euroa. EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettiin 70 miljoonan euron arvosta uusia pitkäaikaisia vakuudettomia joukkovelkakirjalainoja kauden aikana erääntyneiden joukkovelkakirjalainojen korvaamiseksi yhteenliittymän jälleenrahoitustarpeen mukaan.
  Velat luottolaitoksille olivat kauden päättyessä 1 754 (1 244) miljoonaa euroa ja koostuivat pääosin yhteenliittymäpankkien lyhytaikaisista talletuksista LCR- ja maksuliiketileille sekä Säästöpankkien Keskuspankin välittämistä vähimmäisvarantotalletuksista. Erään sisältyy myös Euroopan keskuspankin TLTRO III -rahoitusoperaatiosta nostettua vakuudellista luottoa 68 miljoonan euron arvosta ja rahamarkkinatalletuksia muilta kuin yhteenliittymäpankeilta 250 (185) miljoonaa euroa.
  Velat asiakkaille olivat 574 (326) miljoonaa euroa ja koostuivat pääasiassa ulkomaisten julkisyhteisöjen rahamarkkinatalletuksista.
  Antolainaus  
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta olivat kauden lopussa 1 931 (1 393) miljoonaa euroa. Erä koostuu pääosin yhteenliittymän muille Säästöpankeille sekä Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:lle myönnetyistä taselainoista (yhteensä 1 748 miljoonaa) ja reposopimuksista (40 miljoonaa). Erään sisältyy lisäksi yhteenliittymän vähimmäisvarantotalletus sekä vakuudeksi annetut rahavakuudet muille pankkiryhmille.
  Lainat ja saamiset asiakkailta olivat yhteensä 141 (97) miljoonaa euroa ja koostuivat pääosin luotto-korttien saldoista. Vakuudeton kulutusluotto  tuotteen korollinen luottokanta oli 27 miljoonaa euroa. Järjestämättömien saamisten osuus kuluttaja-asiakasluotonannosta oli vuoden lopussa 1,41 % (1,35 %) koko kantaan suhteutettuna.
  Sijoitusomaisuus  
  Säästöpankkien Keskuspankin sijoitusomaisuus 108 (167) miljoonaa euroa koostuu pääasiassa kes-kuspankkirahoitukseen oikeuttavista saamistodistuksista (50 miljoonaa euroa). Muita saamistodis-tuksia taseessa oli tilikauden päättyessä 3,2 miljoonaa euroa. Merkintöjä ei julkisesti noteerattuihin rahastoihin oli 3,2 miljoonaa euroa sekä ei julkisesti noteerattuihin osakkeisiin 2,1 miljoonaa euroa.
  Osakkeet ja oma pääoma
  Säästöpankkien Keskuspankin koko osakekannan omistavat yhteenliittymän Säästöpankit. Kat-sauskauden aikana toteutettiin osakeanti omistajapankeille. Osakeanti oli suuruudeltaan 26 468 tuhatta euroa. Säästöpankkien Keskuspankin osakepääoma osakeannin jälkeen on 94 812 tuhatta euroa. Säästöpankkien Keskuspankin hallussa ei ole omia osakkeita.

Oman pääoman määrä 31.12.2022 oli 116 (84) miljoonaa euroa ja se luetaan kokonaan ydinpääomaan. Oman pääoman muutoksen merkittävin syy on edellä mainittu osakeanti. Oman pääoman tuotto oli 5,7 % (-0,8 %). Koko pääoman tuotto on 0,2 % (0,0 %).
 
 
  Vakavaraisuus ja riskiasema  
 
  Vakavaraisuuden hallinta (vertailutieto 31.12.2021)
  Säästöpankkien Keskuspankki on määritellyt vakavaraisuuden hallintaprosessin, jonka tavoitteena on pankin riskinkantokyvyn riittävyyden turvaaminen suhteessa toiminnan kaikkiin olennaisiin riskeihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Säästöpankkien Keskuspankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit kattavasti ja mitoittaa riskinkantokykynsä vastaamaan Säästöpankkien Keskuspankin riskien yhteismäärää. Vakavaraisuuden hallintaprosessin kautta määritettävät sisäiset pääomatarpeet perustuvat vakavaraisuussääntelyn Pilari I:n mukaisiin pääomavaateisiin ja sen ulkopuolisiin riskeihin kuten rahoitustaseen korkoriskiin, sijoitussalkun markkinariskiin ja liiketoimintariskiin. Sisäisessä arviointiprosessissa Säästöpankkien keskuspankki arvioi pääoman määrän, joka riittää kattamaan myös Pilari I:n ulkopuolisista riskeistä syntyvät odottamattomat tappiot.
  Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita: maksuliike- ja tilinhoitajapalveluita kaikille säästöpankeille ja yhteenliittymän jäsensäästöpankeille maksukorttien ja vakuudettomien kulutusluottojen liikkeellelaskupalveluita sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviä palveluita. Toimimalla vain näillä liiketoiminta-alueilla pankki kykenee pitämään toimintaansa sisältyvät riskit hallittavina.
  Pankin hallituksella on kokonaisvastuu vakavaraisuudenhallinnasta. Pankin hallitus hyväksyy vakavaraisuuden hallinnan lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi hallitus vahvistaa yleiset vaatimukset vakavaraisuuden mittaus- ja arviointimenetelmille sekä yleiset periaatteet vakavaraisuuden hallintaprosessin järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus vahvistaa riskistrategiat ja määrittää tavoitetasot pääomalle, joka kattaa kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat olennaiset riskit. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan konsolidoidusti Yhteenliittymäntasolla. Keskusyhteisön hallitus on asettanut yhteenliittymän ja pankkien vakavaraisuudelle tavoitetasot, joita seurataan neljännesvuosittain.
  Stressitestit  
  Osana vakavaraisuuden hallintaprosessia Säästöpankkien Keskuspankki arvioi omaa riskiasemaansa ja pääoman riittävyyttä stressitesteillä. Stressitestejä käytetään arvioitaessa miten erilaiset poikkeuksellisen vakavat, mutta mahdolliset tilanteet voivat vaikuttaa tuloksentekokykyyn, vakavaraisuuteen ja pääomien riittävyyteen. Stressitestien avulla pyritään tunnistamaan Säästöpankkien Keskuspankin kannalta keskeisimmät riskit ja arvioimaan, miten haavoittuvainen pankin rakenne on näiden riskien toteutumisen suhteen. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa.
  Pääoman jatkuvuussuunnitelma  
  Säästöpankkien Keskuspankin pääoman jatkuvuussuunnitelma on tehty ennalta arvaamattomien tapahtumien varalle, jotka saattavat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Osana pääoman jatkuvuussuunnitelmaa ovat pääoman määrälle ja laadulle hallituksen asettamat tavoitetasot ja seurantarajat, joita seurataan neljännesvuosittain. Pääoman jatkuvuussuunnitelmassa on kuvattu toimenpiteet, joihin toimiva johto ja hallitus voivat ryhtyä, jos vakavaraisuussuhdeluvulle asetettu seurantaraja rikkoutuu.
  Pilari I -pääomavaateet  
  Säästöpankkien Keskuspankin suurimmat pääomavaateet muodostuvat korttiluottosaamisista. Pankin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetelmällä. Markkinariskin pääomavaade lasketaan perusmenetelmällä valuuttapositiolle.  Markkinariskin pääomavaade lasketaan perusmenetelmällä valuuttapositiolle, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 prosenttia omien varojen yhteismäärästä. Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole valuuttapositiota.
 
  Omat varat ja vakavaraisuus  
  Säästöpankkien Keskuspankin pääomavaatimus muodostuu seuraavista eristä:
  Vakavaraisuusasetukseen (CRR) perustuva vähimmäisvaade vakavaraisuussuhdeluvulle (8 %)
  2,5 % luottolaitoslain mukainen kiinteä CET1-lisäpääomavaatimus,
  Ulkomaisten vastuiden maakohtaiset muuttuvat CET1-lisäpääomavaatimukset.
  Finanssivalvonnan Säästöpankkien yhteenliittymälle asettama harkinnanvarainen Pilari II  pääomavaatimus on tällä hetkellä 1,25 prosenttia (1,25 %). Perustuen Finanssivalvonnan marraskuussa 2021 tekemään päätökseen Pilari II -pääomavaade nousee 1,5 prosenttiin alkaen 30.6.2022. Pilari II -pääomavaatimuksesta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ensisijaista pääomaa, josta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ydinpääomaa.
  Finanssivalvonta poisti 6.4.2020 koronapandemian vaikutusten lieventämiseksi järjestelmäriskipuskurin, joka oli Säästöpankkien yhteenliittymän osalta 1 prosentin suuruinen. Finanssivalvonta ei ole toistaiseksi asettanut järjestelmäriskipuskuria nollatasoa suuremmaksi Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten vuoksi. Makrovakauspäätöksen 16.12.2022 mukaan Finanssivalvonnan johtokunta on arvioinut tarvetta ja mahdollisuuksia vahvistaa kansallisen rahoitusjärjestelmän riskinkantokykyä enintään yhden prosentin suuruisella järjestelmäriskipuskurivaatimuksella. Päätöksen mukaan Finanssivalvonnan johtokunta valmistautuu tekemään päätöksen järjestelmäriskipuskurivaatimuksen asettamisesta vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ja järjestelmäriskipuskurivaatimus tulisi voimaan laissa määritellyn siirtymäajan jälkeen. Päätöstä järjestelmäriskipuskurin asettamisesta voidaan lykätä, jos vaatimuksen arvioidaan vaikuttavan hyvin kielteisesti luottomarkkinoiden toimintaan lyhyellä aikavälillä.
  Finanssivalvonta ei ole asettanut vuonna 2022 muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, jonka suuruus voi vaihdella 0–2,5 prosenttia riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä. Finanssivalvonta ei ole asettanut Säästöpankkien yhteenliittymälle ns. OSII-lisäpääomavaatimusta.
  Finanssivalvonta on myöntänyt luvan olla vähentämättä Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta on myöntänyt luvan soveltaa 0 prosentin riskipainoa Yhteenliittymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).
  Finanssivalvonta on antanut Yhteenliittymälain mukaisen luvan Säästöpankkien yhteenliittymän Keskusyhteisönä toimivalle Säästöpankkiliitto osk:lle päättää, ettei sen jäsenluottolaitoksiin sovelleta EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) kuudennen osan ja sen nojalla annetuissa Euroopan unionin säädöksissä säädettyjä luottolaitoksen maksuvalmiudelle asetettuja vaatimuksia. Keskusyhteisölle myönnetty lupa kattaa myös 28.6.2021 voimaan tulleen NSFR-vaateen.
  Euroopan komissio julkaisi 27.10.2021 ehdotuksen uudeksi pankkipaketiksi, joilla implementoidaan lopullinen Basel III -sääntely EU:ssa. Ehdotukseen sisältyvillä EU:n vakavaraisuusasetuksen muu-toksilla (CRR3), jonka tarkoitus tulla voimaan 2025 vuoden alusta ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuuteen.
  Säästöpankkien Keskuspankki julkistaa vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain osana toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja. Puolivuosikatsauksessa julkistetaan keskeiset vakavaraisuustiedot.
  Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot ovat saatavissa internet osoitteesta www.saastopankki.fi.
  Säästöpankkien Keskuspankin omat varat olivat yhteensä 106,5 (75,2) miljoonaa euroa, kun yhteenlaskettu pääomavaatimus oli 27,0 (20,2) miljoonaa euroa. Ydinpääoma (CET1) muodostui kokonaan ensisijaisesta pääomasta ja sen määrä oli 106,5 miljoonaa euroa. Oma pääoma koostuu ensisijaisista rajoituksettomista omista varoista sekä ydinpääomasta.
  Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuussuhde oli korkealla tasolla ollen vuoden lopussa 41,4 % (39,1 %). Korkeaa vakavaraisuuslukua selittää osaltaan Finanssivalvonnan yhteenliittymälle antama poikkeuslupa, jonka mukaisesti Säästöpankkien yhteenliittymän sisäisten rahoituserien riskipainona käytetään vakavaraisuuslaskennassa 0 %.
 
 
  Vakavaraisuuslaskelma
 
  Omat varat 2022 2021
  (1 000 euroa)
 
  Ydinpääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 116 024 83 952
  Ydinpääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut -9 536 -8 745
  Ydinpääoma (CET1) yhteensä 106 488 75 206
 
  Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä 106 488 75 206
 
  Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2) 106 488 75 206
 
  Riskipainotetut erät yhteensä 257 860 192 333
     josta luottoriskin osuus 212 713 151 362
     josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 824 856
     josta markkinariskin osuus - -
     josta operatiivisen riskin osuus 44 323 40 115
 
  Omien varojen vähimmäisvaatimus 20 563 15 387
  Omien varojen vähimmäisvaatimuksen ylittävä määrä 85 925 59 820
 
  Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 41,4 39,1
  Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 41,4 39,1
  Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 41,4 39,1
 
  Pääomavaatimus
  Omat varat yhteensä 106 488 75 206
  Pääomavaatimus yhteensä* 26 992 20 195
  Pääomapuskuri 79 496 55 011
 
  *Pääomavaatimus muodostuu lakisääteisestä vähimmäisvakavaraisuusvaateesta 8 %, luottolaitoslain mukaisesta kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta 2,5 % ja ulkomaisten vastuiden maakohtaisista muuttuvista lisäpääomavaatimuksista.
 
 
  Vähimmäisomavaraisuusaste  
  Säästöpankkien Keskuspankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 6,1 (5,3 %) ylittäen selvästi sitovan 3 % vähimmäisvaateen. Vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio) kuvaa luottolaitoksen velkaantumisastetta ja se lasketaan jakamalla ensisijainen pääoma vastuiden kokonaismäärästä. Merkittävin osa Säästöpankkien Keskuspankin kokonaisvastuista muodostuu ryhmän sisäisistä eristä, jotka vakavaraisuuslaskennassa käsitellään 0 % -riskipainolla eikä niitä vähimmäisomavaraisuutta laskettaessa oteta mukaan kokonaisvastuiden määrään.  Pankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakavaraisuuden hallintaprosessia.
 
  (1 000 euroa) 2022 2021
  Ensisijainen pääoma 106 488 75 206
  Vastuiden kokonaismäärä 1 755 379 1 407 959
  Vähimmäisomavaraisuusaste 6,1 5,3
 
 
  Kriisinratkaisusuunnitelma  
  Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi 2014/59/EU luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä tuotiin kansallisesti voimaan 1.1.2015 alkaen (Laki luottolaitos-ten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta). Kriisinratkaisulain toteuttamiseksi perustettiin Rahoitusvakausvirasto (Laki rahoitusvakausvirastosta, 1995/2014). Rahoitusvakausvirasto päätti asettaa huhtikuussa 2022 Säästöpankkien yhteenliittymälle sekä Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:lle omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimuksen (MREL-vaade). Aiemman pää-töksen mukainen vaade on voimassa 31.12.2023 saakka.  Vaadetta ei kohdisteta yksittäisiin jäsen-luottolaitoksiin tai Säästöpankkien Keskuspankkiin.
  MREL-vaade on luonteeltaan Pilari II -tyyppinen minimivaade, joka on täytettävä jatkuvasti. Rahoitusvakausviraston päätöksen mukaan Säästöpankkien yhteenliittymään sovellettava MREL-vaade on 19,49 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi, 31.12.2023 saakka ja 1.1.2024 alkaen MREL-vaade on 19,77 % kokonaisriskin määrästä tai 7,85 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi. Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n MREL-vaatimus on 14,4 % kokonaisriskin määrästä tai 5,1 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi, 31.12.2023 saakka ja 1.1.2024 alkaen 15,71 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi. Kokonaisriskin perusteella lasketun vaatimuksen lisäksi on jatkuvasti täytettävä laitoskohtainen kokonaislisäpääomavaatimus.
 
  Riskiasema  
 
  Riskienhallinnan tavoite  
  Riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankin riskinkantokyky ja varmistaa toiminnan jatkuvuus. Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen suhteutetusta riittävästä ja tehokkaasta riskienhallinnasta sekä kannattavaan liiketoimintaan perustuvasta riittävästä maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta.
  Riskienhallinnan periaatteet ja organisointi  
  Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja seurantaa. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai uhkaa valvottavan maineelle ja siten varmistamaan ryhmästrategian toteuttamista. Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta on osa sisäistä valvontaa. Säästöpankkien Keskuspankilla on liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvonta, jota hoitaa Säästöpankkiliiton riskienvalvontatoiminto.
  Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita: maksujenvälitys- ja tilinhoitajatoimintoja kaikille säästöpankeille, yhteenliittymän jäsensäästöpankeille maksukorttien ja vakuudettomien kulutusluottojen liikkeeseenlaskupalveluita sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviä palveluita. Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden ylisuuria asiakas- tai sijoitusriskikeskittymiä eikä Säästöpankkien Keskuspankki niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota. Säästöpankkien Keskuspankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla.
  Säästöpankkien Keskuspankki altistuu toiminnassaan luotto-, markkina- ja operatiivisille riskeille sekä liiketoiminta- ja likviditeettiriskeille.
  Luotto- ja vastapuoliriskit  
  Luotto- ja vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien suurin lähde ovat luotot, mutta vastapuoliriskiä voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten pankkitalletuksista, sijoitussalkkuihin hankituista arvopapereista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja -limiiteistä ja takauksista.
  Keskittymäriskillä tarkoitetaan puolestaan sitä, että Säästöpankkien Keskuspankin yhdelle asiakkaalle ja/tai asiakaskokonaisuudelle, myöntämien luottojen kokonaismäärä ei saa ylittää luottolaitoslaissa, muissa säädöksissä tai Finanssivalvonnan tai muun valvontaviranomaisen antamissa määräyksissä ja ohjeissa vahvistettuja enimmäismääriä. Yksittäisten vastapuolien aiheuttamia keskittymäriskejä on säännelty limiiteillä ja enimmäisasiakasvastuuta koskevilla toimintaohjeilla sekä yhteenliittymä- että yksittäisellä jäsenluottolaitostasolla.
  Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen vahvistamat liiketoiminta- ja riskistrategiat määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat sijoitustoimintaa ja luotonannon suuntaamista.
  Likviditeettiriski  
  Likviditeettiriskillä tarkoitetaan pankin kykyä vastata sitoumuksistaan. Likviditeettiriski voi aiheutua sisään tulevien ja ulos menevien kassavirtojen hallitsemattomuudesta ja/tai ennakoimattomuudesta. Likviditeettiriskiksi voidaan määritellä myös tarvittavan jälleenrahoituksen kustannusten hallitsematon nousu. Likviditeettiriski voidaan tarkemmin jakaa lyhyen aikavälin maksuvalmiusriskiin ja pitkän aikavälin rahoitusriskiin.
  Maksuvalmiusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiuden takaamiseksi. Säästöpankkien Keskuspankin maksuvalmius hyvänä koko vuoden.
  Markkinariski  
  Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. Tilikaudella 2022 Säästöpankkien Keskuspankilla oli markkinariskeistä korko- ja valuuttariskiä alla kuvatusti.  
  Korkoriski  
  Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien markkina-arvoon ja korkokatteeseen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja velkojen toisistaan poikkeavista korkoperusteista sekä eriaikaisista korontarkistus- tai erääntymisajankohdista. Säästöpankkien Keskuspankki soveltaa käyvän arvon suojausta ja käyttää koronvaihtosopimuksia korkoriskiasemansa sopeuttamiseen. Säästöpankkien Keskuspankki käyttää korkoriskinsä seuraamiseksi nykyarvo- ja tuloriskimenetelmää.
  Valuuttariski  
  Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttakurssien muutosten vaikutusta tulokseen tai omaan pääomaan. Säästöpankkien Keskuspankille syntyy valuuttariskiä vähäisessä määrin sijoitussalkussa olevien, Visan jäsenyydestä johtuvien Visa Inc -osakkeiden vuoksi. Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten ottolainauksessa tai likviditeettisalkuissa ei saa olla avointa valuuttapositiota. Valuuttapositiota seurataan vakavaraisuuslaskennassa käytettävän menetelmän mukaisesti (pääomavaade lasketaan, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 %-yksikköä omien varojen yhteismäärästä).
  Operatiivinen riski  
  Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin.
  Säästöpankkien Keskuspankissa tunnistetaan ja dokumentoidaan tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset riskit. Operatiivisten riskien tunnistamisen kautta määritellään valvonta ja kontrollit. Osa operatiivisten riskien aiheuttamista tappioista suojataan vakuutusturvalla. Lisäksi jatkuvuussuunnitelmilla varaudutaan toiminnan merkittäviin häiriöihin. Säästöpankkien Keskuspankin operatiiviselle johdolle raportoidaan säännöllisesti operatiivisista riskeistä ja toteutuneista vahingoista sekä läheltä piti tilanteista.
  Liiketoimintariski  
  Liiketoimintariskit kuvaavat liiketoimintaympäristöstä johtuvien epävarmuuksien vaikutuksia liiketoimintaan. Liiketoimintariskit syntyvät kilpailusta, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista sekä tuloksen muodostumisen odottamattomista heilahteluista. Liiketoimintariskit voivat syntyä myös väärän strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien avulla. Arvio liiketoimintariskeistä sisältyy hallituksen hyväksymään vakavaraisuuden hallintasuunnitelmaan (ICAAP).
 
 
  Luottoluokitus  
  S&P Global Ratings vahvisti 4.2.2022 Säästöpankkien Keskuspankin pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolle A - ja lyhytaikaisen tasolle A-2. Näkymät säilyivät negatiivisina.
 
  Pankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä  
  Säästöpankkien Keskuspankin varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, voitonjako, vastuuvapauden myöntäminen sekä valitaan hallituksen jäsenet. Päätökset Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnasta ja strategisista asioista tekee Säästöpankkien Keskuspankin hallitus. Lisäksi hallituksen tehtävänä on tehdä päätökset merkittävimmistä Säästöpankkien Keskuspankin liiketoimintaan liittyvistä asioista sekä valita Säästöpankkien Keskuspankille toimitusjohtaja. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös varmistaa, että Säästöpankkien Keskuspankilla on koko sen toiminnan kattava ja asiallisesti järjestetty kirjanpito, tilinpäätöskäytännöt ja taloudellinen raportointi. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että Säästöpankkien Keskuspankilla on riittävä ja asianmukaisesti järjestetty sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja tilintarkastus. Hallituksen työskentely perustuu vahvistettuihin ohjeisiin ja hallituksen työjärjestykseen. Säästöpankkien Keskuspankin toimitusjohtaja hoitaa Säästöpankkien Keskuspankin juoksevaa hallintoa hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti
  Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään valittaessa sekä vuosittain hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on annettava selvitys yhteisöistä, joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava Finanssivalvonnan määräyksen mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys tehtävää vastaanottaessaan.
 
  Säästöpankkien Keskuspankin hallinto ja henkilöstö  
  Säästöpankkien Keskuspankin varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.3.2022. Hallituksen esitys voitonjaosta hyväksyttiin. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsi yhtiölle uuden hallituksen. Säästöpankkien Keskuspankissa pidettiin 6.10.2022 ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanon täydentämisestä hallituksesta eronneiden jäsenten tilalle.
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:
 
  Nimi Asema
  Närhinen Tomi pj 10.3.2022 saakka, eronnut hall. 3.8.2022
  Mangs Monika vpj 10.3.2022 saakka ja pj 10.3.2022 alk.
  Alameri Karri 6.10.2022 alkaen
  Koivunen Maija 10.3.2022 alkaen, eronnut hall. 19.5.2022
  Niuro Jouni 10.3.2022 saakka
  Rouhe Samu 10.3.2022 alkaen
  Siviranta Petri  
  Toivonen Anne 10.3.2022 saakka
  Öhman Ossi vpj 10.3.2022 alkaen
 
  Hallituksen jäsenet ovat rahoitusalan johtotehtävissä toimivia. Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä kuusitoista (16) kertaa. Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen puhetta johti Säästö-pankkiliitto osk:n toimitusjohtaja Tomi Närhinen 10.3.2022 asti ja sen jälkeen Närpiön Säästöpankki Oy:n toimitusjohtaja Monika Mangs.
  Säästöpankkien Keskuspankin toimitusjohtajana on tilikauden aikana toiminut Kai Brander ja toimitusjohtajan sijaisena Mervi Luurila. Varsinainen yhtiökokous valitsi Säästöpankkien Keskuspankin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Kylliäinen.
  Säästöpankkien Keskuspankin henkilöstömäärä supistui palveluiden ja kehityshankkeiden vaatimalla tavalla ja henkilöstön määrä kokonaisresursseiksi muutettuna tilikauden päättyessä 31.12.2022 oli 39 henkilöä.
 
  Palkitseminen  
  Säästöpankkien Keskuspankin henkilöstön ja johdon palkitsemisjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, finanssialaa koskeviin säännöksiin ja suosituksiin sekä soveltuvin osin hallinnointikoodi Corporate Governance -sääntöihin.
  Säästöpankkien Keskuspankki noudattaa päätettäessä toimivan johdon ja henkilökunnan palkitsemisjärjestelmästä luottolaitostoimintaa koskevan lain 8. lukua palkitsemisesta. Säästöpankkien Keskuspankissa ei kuitenkaan sovelleta luottolaitoslain 8. luvun 9, 11 ja 12 §:en säännöksiä niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50 000 euroa. Muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolla ei myöskään ylitä 100 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä.
  Palkitsemisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä päätöksiä, sopimuksia, toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, joita noudatetaan johdon ja henkilöstön palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmä sisältää sekä palkitsemistavan että sen kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvät prosessit. Palkitsemisjärjestelmää kehitetään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti yhteenliittymän kilpailukyvyn, hyvän taloudellisen kehityksen, kannustavuuden, sitouttamisen sekä uusien pätevien henkilöiden saatavuuden turvaamiseksi. Säästöpankkien Keskuspankissa palkitsemisjärjestelmä nähdään laajana kokonaisuutena, jolla tuetaan henkilöstön motivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Sen avulla ohjataan toimintaa kohti yhteisiä tavoitteita. Palkitsemisjärjestelmä sisältää osioita rahallisesta palkitsemisesta ja muista palkitsemisen muodoista, kuten ammatillisen osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä.
  Palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa, ja toteutetaan aina Säästöpankkien Keskuspankin voimassa olevien riskienhallintaperiaatteiden puitteissa. Palkitseminen ei kannusta toiminnassa riskinottoon, joka ylittää riskinkantokyvyn perusteella määritellyn tai muuten kestävän riskitason.  
  Yhtiökokous päätti 10.3.2022 hallituksen palkkioista seuraavasti:
 
  vuosipalkkio, puheenjohtaja, 7 000 euroa*  
  vuosipalkkio, varapuheenjohtaja, 3 000 euroa  
  vuosipalkkio, jäsen, 1 500 euroa  
  kokouspalkkio, 500 euroa**  
 
  *Palkkioita ei makseta Säästöpankkikeskuksen palveluksessa oleville henkilöille.
  **Kokouspalkkio maksetaan kustakin hallituksen varsinaisesta kokouksesta (pois lukien päätökset ilman kokousta).  
  Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot ja edut hyväksyy Säästöpankkien Keskuspankin hallitus. Säästöpankkien Keskuspankilla on käytössä palkitsemisjärjestelmä, jonka perusteella henkilökunnalle toimitusjohtaja mukaan lukien voidaan maksaa enintään neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Pankilla ei ole käytössä eläke- tai muita vastaavia järjestelyitä.
  Säästöpankkien Keskuspankissa on tunnistettu merkittävät riskinottajahenkilöt, jotka voivat vaikuttaa pankin riskiprofiiliin tai toiminnallaan aiheuttaa Säästöpankkien Keskuspankille merkittävää taloudellista riskiä. Riskiprofiiliin vaikuttavaan henkilöryhmään kuuluvat Säästöpankkien Keskuspankissa toimitusjohtaja sekä muut toiminnan johtamiseen ja päätöksentekoon osallistuvat henkilöt sekä riippumattomien toimintojen henkilöt.
  Sisäinen tarkastus todentaa vähintään kerran vuodessa, että Säästöpankkiliitto osk:n hallintoneuvoston päättämiä palkitsemisjärjestelmiä on Säästöpankkien Keskuspankissa noudatettu.
  Pilari III:n mukaiset palkitsemista koskevat tiedot julkistetaan Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksessä. Tilinpäätös on saatavissa Säästöpankkiryhmän kotisivuilla osoitteesta www.saastopankki.fi.
 
  Keskeisimmät ulkoistetut toiminnot
  Säästöpankkien Keskuspankin pankkijärjestelmä on ulkoistettu Oy Samlink Ab:hen. Korttien liikkeellelaskun sekä korttiluottojen sekä vakuudettomien kulutusluottojen myöntämiseen liittyvät tukipalvelut Säästöpankkien Keskuspankki ostaa pääosin Nets Denmark A/S, Filial i Finlandilta ja korttien valmistamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut EVRY Card Services Oy:ltä. Säästöpankkien Keskuspankki ostaa kirjanpitopalveluita Figure Taloushallinto Oy:ltä, jonka osakekannan Säästöpankkiliitto osk omistaa tasaosuuksin kolmen muun pankkiryhmän kanssa. Säästöpankkien Keskuspankki ostaa sisäisen tarkastuksen, riskienvalvonnan ja compliance-toimintojen palvelut Säästöpankkiliitto osk:n vastaavilta toiminnoilta.  
   
  Yhteiskuntavastuu
  Säästöpankkien Keskuspankin tiedot yhteiskuntavastuusta sisältyvät Säästöpankkiryhmän konsolidoituun tilinpäätökseen sekä Säästöpankkiryhmän vuosittain julkaistavaan vastuullisuusraporttiin. Tahdomme toimia eettisesti kestävästi noudattaen hyvää hallintotapaa, avoimuutta ja Säästöpankkiryhmän hyvän liiketavan periaatteita. Keskeiset johtamiskäytännöt on kuvattu Säästöpankkiryhmän luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan periaatteissa. Säästöpankkiryhmän toiminnassa noudatetaan voimassa olevien lakien säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä, Finanssiala ry:ssä vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä ja kaupankäyntiohjetta sekä Säästöpankkiryh-män luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan periaatteita samoin kuin muita sisäisiä ohjeita. Vastuullisuuden osalta keskeisimpiä ohjeita ja johtamisvälineitä ovat Säästöpankkiryhmän vastuullisuusstrategia -tiekartta ja -politiikka. Lisätietoja Säästöpankkiryhmän vastuullisuudesta sekä Säästöpankkiryhmän vuosittain julkaistava vastuullisuusraportti löytyy sivuilta www.saastopankki.fi.
 
  Olennaiset tapahtumat tilinpäätöspäivän jälkeen
  Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat Säästöpankkien Keskuspankin taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta.
   
  Vuoden 2023 näkymät
   
  Toimintaympäristön näkymät
  Alkuvuonna 2023 monen maan odotetaan ajautuvan taloudelliseen taantumaan eli toisin sanoen bruttokansantuote supistuu vähintään kaksi vuosineljännestä peräkkäin. Niin USA:ssa kuin Euroopassakin keskuspankkien nopeat koronnostot alkavat heikentää talouden aktiviteettia. Euroopan osalta energian hinta ja saatavuus ovat myös suuria epävarmuuden aiheuttajia etenkin talvikuukausina. Kiinassa puolestaan koronan tukahduttamisstrategiasta luopuminen ja miten siinä onnistutaan, heijastuu paljon myös talouskehitykseen. Talouden kehitykseen vaikuttavat siis poikkeuksellisen paljon myös ei-taloudelliset tekijät, kuten talven sää ja Kiinan koronatilanne.
  Inflaation odotetaan maltillistuvan hiljalleen vuoden 2023 aikana. Vaikka inflaatio laskee, pysyy se edelleen keskuspankkien tavoitetason yläpuolella. Keskuspankkien koronnostot jatkuvat ainakin alkuvuonna.
  Talven hellittäessä myös talouskehityksen odotetaan piristyvän vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kuluttajat ja yritykset sopeutuvat hiljalleen korkeampaan korkotasoon ja energiahintojen odotettu lasku helpottaa jälleen kotitalouksien lompakoita. Alkuvuosi on kuitenkin monella tapaa haasteellinen; hintojen nousu syö kuluttajien ostovoimaa ja yritysten tuloskunto heikkenee. Jopa sähkökatkojen uhka on todellinen ja kyselytutkimusten mukaan etenkään pk-yritykset eivät ole varautuneet niihin kovinkaan hyvin.
  Säästöpankki odottaa Suomen talouden ajautuvan taantumaan ja talous supistuu vuoden 2022 lopulla ja vuoden 2023 alkupuolella. Bruttokansantuotteen kasvu jäänee kalenterivuonna 2023 hieman miinusmerkkiseksi. Yksityinen kulutus ja investoinnit supistuvat. Taantuman odotetaan jäävän kuitenkin kohtuullisen lieväksi ja lyhytkestoiseksi. Työttömyys nousee hieman, mutta suurta heikkenemistä työmarkkinoilla tuskin nähdään.
   
  Liiketoiminnan näkymät
  Liiketoiminnan perusnäkymät ovat talouden epävarmuustekijöistä huolimatta vakaat. Korkotason nousu on poistanut negatiivisten korkojen korkokatteelle aiheuttaman rasitteen. Samanaikaisesti kuitenkin tukkurahoitusmarkkinoiden epävakaus voi jatkuessaan jarruttaa positiivista kehitystä.
  Toiminnan pääpainopiste on tukea ja varmistaa Säästöpankkiryhmän strategian toteutuminen.
  Säästöpankkien Keskuspankin tuloksen ennakoidaan muodostuvan voitolliseksi vuonna 2023.
 
   
  Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä
   
  Säästöpankkien Keskuspankin jakokelpoiset varat ovat 20 778 715,60 euroa.
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 5 662 775,46 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin, eikä osinkoa jaeta.
  Lisätietoja
  Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Kai Brander
  kai.brander@saastopankki.fi
  puh. +358 5038 48220
 
  Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Säästöpankkien Keskuspankin kotisivuilta www.spkeskuspankki.fi
  Säästöpankkiryhmän vastaavat tiedot ovat saatavissa www.saastopankki.fi -verkkopalvelussa.

 

 

  Tunnuslukujen laskentakaavat
 
 
  Liikevaihto: Korkotuotot, palkkiotuotot, kaupankäynnin nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
 
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä: Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
 
 
  Liiketoiminnan kulut yhteensä: Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut, poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
 
  Kulu-tuottosuhde:
 
  Liiketoiminnan kulut yhteensä  
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä  
 
 
  Oman pääoman tuotto (ROE), %:
 
  Tilikauden tulos   * 100
  Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)         
 
  Koko pääoman tuotto (ROA), %:
 
  Tilikauden tulos   * 100
  Taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)  
 
  Omavaraisuusaste, %:
 
  Oma pääoma   * 100
  Taseen loppusumma  
        
  Vakavaraisuussuhde, %:
 
  Omat varat yhteensä   * 100
  Riskipainotetut erät yhteensä  
 
 
  Vaihtoehtoiset tunnusluvut
  Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.
  Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen tiedoista, eikä esitetyissä tunnusluvuissa ole tapahtunut muutoksia.

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankin IFRS-tilinpäätös
 
  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
 
  (1 000 euroa) Liite 1-12/2022 1-12/2021
 
  Korkotuotot 33 409 18 037
  Korkokulut -15 420 -8 890
  Korkokate 6 17 990 9 147
  Palkkiotuotot ja -kulut, netto 7 9 835 8 734
  Kaupankäynnin nettotuotot 8 -2 820 -831
  Liiketoiminnan muut tuotot 10 3 581 3 534
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä 28 585 20 583
   
  Henkilöstökulut 11 -4 522 -4 893
  Liiketoiminnan muut kulut 12 -14 373 -14 086
  Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 13 -1 738 -1 650
  Liiketoiminnan kulut yhteensä -20 633 -20 628
   
  Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista 14 -846 -537
  Liikevoitto 7 106 -582
  Tuloverot 15 -1 443 -92
  Tilikauden tulos 5 663 -674
   

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n laaja tuloslaskelma
 
  (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
 
  Tilikauden tulos 5 663 -674
  Muut laajan tuloksen erät
  Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
  Uudelleenarvostusrahastosta johtuvat erät
  Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettujen rahoitusvarojen myyntivoitto 51 2 486
  Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä
  Yhteensä 51 2 486
   
  Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
  Käyvän arvon rahaston muutos
     Käypään arvoon arvostamisesta -135 -1 849
     Laskennalliset verot käypään arvoon arvostamisesta 27 370
  Yhteensä -108 -1 479
   
  Tilikauden laaja tulos 5 605 332
   
 
 

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n tase
  (1 000 euroa)
  Liite 31.12.2022 31.12.2021
  Varat
  Käteiset varat 17 1 200 500 1 006 639
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 18 1 930 649 1 393 431
  Lainat ja saamiset asiakkailta 18 140 616 96 774
  Johdannaiset 19 12 0
  Sijoitusomaisuus 20 107 950 167 084
  Aineelliset hyödykkeet 21 21 62
  Aineettomat hyödykkeet 22 8 479 7 515
  Verosaamiset 23 830 1 163
  Muut varat 24 32 890 6 902
  Varat yhteensä 3 421 948 2 679 569
   
  Velat ja oma pääoma
  Velat  
  Velat luottolaitoksille 25 1 753 917 1 244 000
  Velat asiakkaille 25 574 032 325 575
  Johdannaiset 19 54 120 10 150
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat 26 880 335 1 005 628
  Verovelat 23 1 356 273
  Muut velat 27 42 163 9 992
  Velat yhteensä 3 305 923 2 595 618
   
  Oma pääoma
  Osakepääoma 94 812 68 344
  Rahastot 19 434 19 542
  Kertyneet voittovarat 1 779 -3 935
  Oma pääoma yhteensä 28 116 024 83 952
  Velat ja oma pääoma yhteensä 3 421 948 2 679 569
   
 

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n rahavirtalaskelma
 
  (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
  Liiketoiminnan rahavirta
  Tilikauden tulos 5 663 -674
  Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta 6 318 3 548
  Laskennallisen veron muutos 420 92
  Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen muutosta 12 402 2 966
 
  Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) -548 946 -25 555
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta -537 448 -57 852
  Lainat ja saamiset asiakkailta -44 535 -5 168
  Sijoitusomaisuus, käypään arvoon laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 11 4 364
  Sijoitusomaisuus, jaksotettuun hankintamenoon 60 216 -110 069
  Sijoitusomaisuus, käypään arvoon tuloksen kautta arvostettava -1 200 42 900
  Muut varat -25 989 100 270
 
  Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 706 517 -137 307
  Velat luottolaitoksille 509 917 144 355
  Velat asiakkaille 248 457 -185 528
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat -84 028 -95 670
  Muut velat 32 171 -464
  Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 169 973 -159 896
   
  Investointien rahavirta
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 51 -1 853
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset -2 660  
  Investointien rahavirta yhteensä -2 610 -1 853
   
  Rahoituksen rahavirta
  Osakepääoman lisäykset 26 468  
  Rahoituksen rahavirta yhteensä 26 468 0
   
  Rahavarojen muutos 193 831 -161 750
 
  Rahavarat tilikauden alussa 1 019 455 1 181 204
  Rahavarat tilikauden lopussa 1 213 286 1 019 455
 
  Rahavarat muodostuvat seuraavista eristä:
  Käteiset varat 1 200 500 1 006 639
  Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 12 786 12 816
  Rahavarat yhteensä 1 213 286 1 019 455
   
 
  Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta
  Odotetut luottotappiot sekä arvonalentumistappiot 1 012 753
  Käyvän arvon muutokset 2 820 831
  Poistot ja arvonalentumiset sijoituskiinteisteistöistä sekä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 1 738 1 650
  Muut oikaisut -275 315
  Yhteensä 5 296 3 548
   
  Saadut korot 25 453 18 278
  Maksetut korot 11 672 9 337

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n oman pääoman muutoslaskelma
 
  Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Rahastot yhteensä Voittovarat Oma pääoma yhteensä
    (1 000 euroa)
  Oma pääoma 1.1.2021 68 344 19 000 2 022 21 022 -5 746 83 620
    Laaja tulos
    Tilikauden voitto -674 -674
      Muut laajan tuloksen erät -1 479 -1 479 2 486 1 006
    Laaja tulos yhteensä -1 479 -1 479 1 811 332
  Oma pääoma yhteensä 31.12.2021 68 344 19 000 542 19 542 -3 935 83 952
   
  Oma pääoma 1.1.2022 68 344 19 000 542 19 542 -3 935 83 952
    Laaja tulos
    Tilikauden voitto 5 663 5 663
      Muut laajan tuloksen erät -108 -108 51 -58
    Laaja tulos yhteensä -108 -108 5 713 5 605
    Liiketoimet omistajien kanssa
    Uusmerkintä 26 468  
  Oma pääoma yhteensä 31.12.2022 94 812 19 000 434 19 434 1 779 116 024

 

 

  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
 
 
  Liite 1. Tietoja raportoivasta yhtiöstä ja kuvaus Säästöpankkiryhmästä
  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj (jäljempänä Säästöpankkien Keskuspankki) on suomalaisten Säästöpankkien omistama pankki, jonka ensisijaisena tehtävänä on hoitaa säästöpankkien ja Säästöpankkiryhmän erilaisia keskusluottolaitospalveluita. Keskusluottolaitospalvelut keskittyvät maksuliike- ja tilinhoitajapalveluihin sekä yhteenliittymän jäsenpankeille tarjottaviin maksukorttien liikkeellelaskupalveluihin sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviin palveluihin. Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja sen omistaa yhteenliittymään kuuluvat 15 Säästöpankkia.
  Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, Keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä pankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Säästöpankit ovat itsenäisiä alueellisia ja paikallisia pankkeja. Yhdessä Säästöpankit muodostavat pankkiryhmän, jossa yhdistyvät paikallisuus ja valtakunnallisuus. Säästöpankkien perustehtävä on edistää säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta.
  Säästöpankit keskittyvät vähittäispankkitoimintaan, erityisesti päivittäisasioinnin, säästämisen ja sijoittamisen sekä lainaamisen palveluihin. Tuote- ja palveluvalikoimaa täydentävät Säästöpankkiryhmään kuuluvien tuoteyhtiöiden kanssa tuotettavat muut finanssialan palvelut ja tuotteet. Jäsensäästöpankkien omistamat tuote- ja palveluyhtiöt tukevat ja edistävät Säästöpankkiryhmän liiketoimintaa joko vastuullaan olevien tuotteiden tai keskitetyn palvelutuotannon kautta. Säästöpankkiryhmän merkittävimmät tuoteyhtiöt ovat Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj, Sp-Henkivakuutus Oy, Sp-Rahastoyhtiö Oy, Säästöpankkipalvelut Oy sekä Sp-Koti Oy.  
  Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista.  Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, 15 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset, Säästöpankkipalvelut Oy ja Sp-Rahastoyhtiö Oy.  
  Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy ja Sp-Koti. Säästöpankkiryhmä ei muodosta konsernia eikä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa määriteltyä konsolidointiryhmää, sillä Säästöpankkiliitto osk:lla ja sen jäsensäästöpankeilla ei ole toisiinsa nähden yleisten konsernilaskentaperiaatteiden tarkoittamaa määräysvaltaa. Tämän vuoksi Säästöpankkiryhmälle ei voida määritellä emoyhtiötä.
  Tilikauden aikana Ylihärmän Säästöpankki fuusioitui Aito Säästöpankki Oy:öön ja Mietoisten Säästöpankki Liedon Säästöpankkiin. Fuusioiden seurauksena Yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään kuuluvien Säästöpankkien määrä väheni 17 pankista 15 pankkiin. Liedon Säästöpankin isännistö hyväksyi Liedon Säästöpankin ja Oma Säästöpankin yhdistymistä koskevat yritysjärjestelyt 22.9.2022 isännistön kokouksessa. Liedon Säästöpankin irtaantuminen Säästöpankkiryhmästä ja Säästöpankkien Yhteenliittymästä toteutuu arviolta 28.2.2023.
  Säästöpankkiliitto osk toimii koko Säästöpankkiryhmän ryhmäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä. Laissa talletuspankkien yhteenliittymästä määrätään, että Säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisön Säästöpankkiliitto osk:n on laadittava Säästöpankkiryhmän yhdistelty tilinpäätös, johon myös Säästöpankkien Keskuspankki yhdistetään yhteenliittymäpankkien omistusosuuden suhteessa. Tilinpäätös laaditaan Säästöpankkiryhmän muodostamasta taloudellisesta kokonaisuudesta, johon myös Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu.
  Säästöpankkien Keskuspankin kotipaikka on Helsinki, kotivaltio Suomi ja sen rekisteröity osoite on Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki. Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös on saatavissa internetosoitteesta www.spkeskuspankki.fi. Vastaavasti Säästöpankkiryhmän tilinpäätös on saatavissa internetosoitteesta www.saastopankki.fi/saastopankkiryhma.
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitus on 3. helmikuuta 2023 hyväksynyt Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätöksen ajalta 1.1. - 31.12.2022 ja tilinpäätös asetetaan yhtiökokouksen 2023 vahvistettavaksi. Yhtiökokouksella on mahdollisuus vahvistaa tilinpäätös tai jättää se vahvistamatta.

 

 

  Liite 2. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
 
  1.     Yleistä
  Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niitä koskevien tulkintojen (IFRIC) mukaisesti.
  Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja talletuspankkien yhteenliittymälain sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, kirjanpidollisten arvioiden muutoksia ja virheitä käsittelevän IAS 8 -standardin periaatteiden mukaisesti Säästöpankkiliitto osk:n hallitus vahvistaa sellaiset sovellettavat tilinpäätösperiaatteet, joihin ei ole saatavissa ohjausta kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista.
  Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös laaditaan euroina, joka on pankin kirjanpito- ja toiminnallinen valuutta.
  Euroalueeseen kuulumattomiin valuuttoihin sidotut ulkomaan rahan määräiset varat on muutettu euroiksi Euroopan Keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Arvostuksen yhteydessä syntyneet kurssierot on tuloslaskelmassa kirjattu valuuttatoiminnan nettotuotoiksi ”Sijoitustoiminnan nettotuotot” -erän alle.
  Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja, sekä suojauskohteita käyvän arvon suojauksessa (suojatun riskin osalta), jotka on arvostettu käypään arvoon.
  Varat ja velat netotetaan ainoastaan, kun Säästöpankkien Keskuspankilla ja vastapuolella on sekä laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus, että aikomus netottaa summia tai realisoida omaisuuserän sekä suorittaa velan samanaikaisesti.  
 
  2.     Rahoitusinstrumentit
  2.1       Rahoitusvarat ja -velat
  Säästöpankkien Keskuspankki soveltaa rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen ja arvostamiseen IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia. Luokittelu taseessa on riippumaton IFRS 9:n mukaisista ryhmistä. Samalle riville taseeseen kirjatuille varoille ja veloille voidaan näin ollen soveltaa eri arvostusperusteita. Taseeseen kirjattujen rahoitusvarojen ja -velkojen jako arvostusluokkiin esitetään liitteessä 16.
 
  2.1.1 Alkuperäinen kirjaaminen
  Rahoitusvaroihin tai velkoihin kuuluva erä kirjataan taseeseen silloin ja vain silloin, kun yhteisöstä tulee instrumentin sopimusehtojen osapuoli. Rahoitusvarojen selvityspäiväkäytännön mukaisesti Säästöpankkien Keskuspankissa tällaiset ostot ja myynnit merkitään taseeseen tai kirjataan pois taseesta kaupantekopäivän mukaisesti.
  Alkuperäisen arvostamisen yhteydessä rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä arvostetaan käypään arvoon, ja jos kyseessä on muu kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka, siihen lisätään tai siitä vähennetään hankkimisesta tai liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot. Myöhemmillä kausilla transaktiomenot kirjataan tuloslaskelmaan korkotuotoksi- tai kuluksi, osana rahoitusvaran tai -velan efektiivistä korkoa.
 
  2.1.2 Rahoitusvarojen luokittelu ja luokittelun määrittely
  Säästöpankkien Keskuspankki luokittelee rahoitusvarat myöhempää arvostamista varten seuraaviin arvostusluokkiin:
  - Jaksotettu hankintameno
  - Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta (käyvän arvon rahasto)
  - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat.
  Rahoitusvarat luokitellaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä. Luokittelu perustuu liiketoimintamalliin, jolla sitä rahoitusvarojen ryhmää, johon rahoitusvara kuuluu, hallinnoidaan sekä siihen, ovatko sopimukseen perustuvat rahavirrat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua.  
  Liiketoimintamallin arviointi
  Liiketoimintamallilla tarkoitetaan sitä, kuinka Säästöpankkien Keskuspankki hallinnoi rahoitusvarojaan rahavirtojen kerryttämiseksi. Toisin sanoen liiketoimintamalli ratkaisee, syntyvätkö rahavirrat sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämisestä, rahoitusvarojen myynnistä vai näistä molemmista. Jos rahavirrat realisoituvat tavalla, joka poikkeaa liiketoimintamallin arviointiajankohtana olleista odotuksista, tästä ei aiheudu y tilinpäätökseen aiempia kausia koskevaa virhettä eikä se myöskään muuta jäljellä olevien kyseisen liiketoimintamallin mukaisesti pidettävien rahoitusvarojen luokittelua.
  Rahavirtaominaisuuksien arviointi
  Rahavirtaominaisuuksilla tarkoitetaan rahoitusvaran sopimuksen mukaisten rahavirtojen luonnetta. Rahavirtakriteereitä arvioidessa käydään läpi, ovatko sopimukseen perustuvat rahavirrat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua, esim. korko sisältää vain korvauksen rahan aika-arvosta, luottoriskistä ja muista lainaamiselle tyypillisistä riskeistä. Mikäli sopimusehdot sisältävät sellaisia tekijöitä, joita ei voida pitää lainaamiselle tyypillisinä ehtoina, luokitellaan rahoitusvara käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi.
  Jaksotettu hankintameno
  Rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät:
  - rahoitusvaroihin kuuluvaa erää pidetään hallussa sellaisen liiketoimintamallin mukaisesti, jonka        tavoitteena on rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi ja
  - rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua.
 
  Käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettavat
  Rahoitusvaroihin kuuluva erä on arvostettava käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta, jos molemmat seuraavat ehdot täyttyvät:
  - rahoitusvaroihin kuuluvaa erää pidetään hallussa sellaisen liiketoimintamallin mukaisesti, jonka tavoite saavutetaan sekä keräämällä sopimukseen perustuvia rahavirtoja, että myymällä rahoitusvaroja ja
  - rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksu.
  Velkainstrumenttien osalta arvostus kirjanpidossa tehdään käypään arvoon ja arvon muutos kirjataan laskennallisella verolla ja odotettavissa olevalla luottotappiolla vähennettynä laajaan tuloslaskelmaan.
  Rahoitusvarasta luovuttaessa tai myytäessä saatu voitto tai tappio käypään arvoon laajan tuloksen kautta arvostettaessa kirjataan velkainstrumenttien osalta tulosvaikutteisesti.
  Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä Keskuspankki voi tehdä peruuttamattoman valinnan, jonka mukaan oman pääoman ehtoisen sijoituksen myöhemmät käyvän arvon muutokset esitetään muissa laajan tuloksen erissä. Valinta tehdään instrumenttikohtaisesti. Tällaiset sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan laskennallisella verolla vähennettynä laajaan tuloslaskelmaan. Oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta saatavat osingot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun oikeus maksuun saadaan, osakkeesta saatavat pääomanpalautukset kirjataan laajaan tuloslaskelmaan.
  Oman pääoman ehtoisten instrumenttien osalta käyvän arvon rahastoon kertynyttä realisoitumatonta voittoa tai tappiota ei siirretä tulosvaikutteiseksi missään vaiheessa.
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat
  Kaikki sellaiset erät, jotka eivät ole jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavia, kuuluvat käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi. Rahoitusvara voidaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä kuitenkin nimenomaisesti luokitella peruuttamattomasti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi, jos näin toimimalla poistetaan arvostamiseen tai kirjaamiseen liittyvä epäjohdonmukaisuus tai vähennetään merkittävästi tällaista epäjohdonmukaisuutta, joka muutoin aiheutuisi varojen tai velkojen arvostamisesta tai niistä johtuvien voittojen tai tappioiden kirjaamisesta erilaisilla perusteilla
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti luokitellaan myös sellaiset vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset, joissa kassavirtakriteereiden ei voida katsoa täyttyvän. Rahavirtakriteerit arvioidaan Säästöpankkien Keskuspankissa instrumenttikohtaisesti, sen määrittämiseksi onko kyseisen erän sopimusehdoissa määritettynä tiettyinä ajankohtina toistuvia rahavirtoja, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan koron maksua.
  Rahoitusvarojen luokittelun muutokset
  Vieraan pääoman ehtoisten sijoitusten uudelleenluokittelu tehdään vain silloin, kun Säästöpankkien Keskuspankissa muutetaan rahoitusvarojen hallinnoinnissa noudatettuja liiketoimintamalleja. Tällaisten muutosten odotetaan olevan Säästöpankkien Keskuspankissa erittäin harvinaisia, eikä Säästöpankkien Keskuspankki ole tehnyt uudelleenluokitteluja kuluneella tilikaudella.
  Sopimukseen perustuvien rahavirtojen muuttuminen
  Kun rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimukseen perustuvat rahavirrat neuvotellaan uudelleen, tai niihin tehdään muutoin muutoksia ja tämä uudelleen neuvottelu tai muutosten tekeminen ei johda kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän kirjaamiseen pois taseesta IFRS 9:n mukaisesti, Säästöpankkien Keskuspankin on laskettava rahoitusvaroihin kuuluvan erän bruttomääräinen kirjanpitoarvo uudelleen ja kirjattava tehdystä muutoksesta aiheutuva voitto tai tappio tulosvaikutteisesti.
 
  2.1.3      Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaaminen pois taseesta
  Rahoitusvara kirjataan pois taseesta, kun sopimukseen perustuvat oikeudet rahoitusvaraan kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa olemasta voimassa tai kun erä siirretään toiselle osapuolelle näin täyttäen taseesta poiskirjaamisen edellytykset.
  Rahoitusvaroihin kuuluva erä on siirretty toiselle osapuolelle siinä ja vain siinä tapauksessa, että Säästöpankkien Keskuspankki joko:
  - siirtää sopimukseen perustuvat oikeudet rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtojen saamiseen toiselle osapuolelle; tai
  - pitää itsellään sopimukseen perustuvat oikeudet rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtojen saamiseen, mutta ottaa vastatakseen sopimukseen perustuvan velvollisuuden maksaa kyseiset rahavirrat yhdelle tai useammalle vastaanottajalle ”läpikulkujärjestelyllä”. Sopimusta voidaan pitää ”läpikulkujärjestelynä” kun:
  - velvollisuutta maksaa lopulliselle saajalle ei ole, mikäli ei saada kerättyä vastaavia määriä alkuperäisestä omaisuuserästä
  - alkuperäisen omaisuuserän myynti tai panttaaminen on siirtosopimuksella estetty
  Siirrettäessä rahoitusvaroihin kuuluva erä toiselle osapuolelle, taseesta poiskirjaamisen edellytykset täyttyvät vain kun:
  - omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut on siirretty toiselle osapuolelle; tai
  - omistamiseen liittyviä merkittäviä riskejä ja etuja ei ole siirretty toiselle osapuolelle tai pitänyt näitä itsellään, mutta määräysvalta on siirretty.
  Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta vain silloin, kun velka on lakannut olemasta olemassa, toisin sanoen peruutettu, kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty tai kumottu tai sen voimassaolo on lakannut. Jos jo lainanottajana ja lainanantajana olevien osapuolten välillä vaihdetaan vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, joiden ehdot poikkeavat huomattavasti toisistaan, vaihto käsitellään alkuperäisen rahoitusvelan kuoletuksena ja uuden rahoitusvelan kirjaamisena. Ero kirjanpitoarvon ja maksetun vastikkeen välillä kirjataan tulosvaikutteisesti.
 
  2.2. Käyvän arvon määrittäminen
  Käypä arvo on se hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa.
  Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritellään joko toimivilta markkinoilta saatavien hintanoteerauksien avulla tai jos toimivia markkinoita ei ole, omia arvostusmenetelmiä käyttäen. Markkinoiden katsotaan olevat toimivat, jos hintanoteerauksia on helposti ja säännönmukaisesti saatavissa ja ne kuvastavat todellisia ja säännönmukaisesti toistuvia, toisistaan riippumattomien osapuolten välisiä markkinatransaktioita. Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana käytetään sen hetkistä ostokurssia. Mikäli markkinoilla on vakiintunut arvostuskäytäntö rahoitusinstrumentille, jolle ei saada suoraan markkinahintaa, niin käypä arvo perustuu markkinoilla yleisesti käytettyyn markkinahinnan laskentamalliin ja mallin käyttämien syöttötietojen markkinanoteerauksiin.
  Mikäli arvostuskäytäntö ei ole markkinoilla vakiintunut, käytetään markkina-arvon määrityksessä asianomaiselle tuotteelle laadittua omaa arvostusmallia. Arvostusmallit pohjautuvat yleisesti käytettyihin laskentamenetelmiin ja ne kattavat kaikki ne osatekijät, jotka markkinaosapuolet ottaisivat huomioon hintaa asettaessaan. Arvostushintoina käytetään markkinatransaktioiden hintoja, diskontattujen rahavirtojen menetelmää sekä toisen olennaisilta osin samanlaisen instrumentin tilinpäätöshetken käypää arvoa. Arvostusmenetelmissä otetaan huomioon arvio luottoriskistä, käytettävistä diskonttauskoroista, ennenaikaisen takaisinmaksun mahdollisuudesta ja muista sellaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat rahoitusinstrumentin käyvän arvon määrittämiseen luotettavasti.
  Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot jaetaan kolmeen hierarkiatasoon sen mukaan, miten käypä arvo on määritelty:
  - täysin samanlaisille varoille tai veloille toimivilla markkinoilla noteeratut käyvät arvot (taso 1)
  - käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen syöttötietoina muita kuin tason 1 noteerattuja hintoja, jotka ovat todennettavissa varoille tai veloille, joko suoraan (esim. hintoina) tai välillisesti (esim. johdettuina hinnoista) (taso 2)
  - käyvät arvot, jotka on määritetty käyttäen varoille tai veloille syöttötietoja, jotka eivät olennaisilta osin perustu todennettavissa oleviin markkinahintoihin (taso 3).
  Se käypien arvojen hierarkian taso, jolle tietty käypään arvoon arvostettava erä kokonaisuudessaan luokitellaan, määritetään koko kyseisen käypään arvoon arvostetun erän kannalta merkittävän alimmalla tasolla olevan syöttötiedon perusteella. Syöttötiedon merkittävyys arvioidaan kyseisen käypään arvoon arvostettavan erän suhteen kokonaisuudessaan.
   
  2.3 Arvonalentuminen
  2.3.1 Odotettavissa olevat luottotappiot
  Säästöpankkien Keskuspankki määrittää arvonalentumisen perustuen rahoitusvaran odotettavissa oleviin luottotappioihin. Odotettavissa olevia luottotappiota koskeva vähennyserä lasketaan ja kirjataan rahoitusvaroille, jotka arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta sekä takaussopimuksille ja taseen ulkopuolisille luottositoumuksille.  
  Odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettäviä menetelmiä ja parametreja kuvataan tarkemmin liitetiedossa 14.
  2.3.2 Toteutuneet luottotappiot
  Lainat ja saatavat, joita ei pystytä perimään, kirjataan lopulliseksi luottotappioksi, kun tavanomainen perintäprosessi on loppuunsaatettu ja yksittäisen lainan tai saatavan tappion lopullinen määrä pystytään laskemaan. Lopulliseksi todetut luottotappiot kirjataan pois taseesta vastaeränä tuloslaskelman erä Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista. Mahdolliset taseesta pois kirjaamisen jälkeen saadut suoritukset kirjataan oikaisuiksi tuloslaskelman erään Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista.
  2.4 Suojauslaskenta ja johdannaissopimukset
  Säästöpankkien Keskuspankki suojaa korkoriskiään käyvän arvon muutoksilta ja soveltaa suojaussuhteisiin suojauslaskentaa. Käyvän arvon suojauksen kohteena ovat kiinteäkorkoinen antolainaus Säästöpankeille sekä kiinteäkorkoiset liikkeeseen lasketut velkakirjat.
  Yleisen suojauslaskennan piirissä olevien suojaussuhteiden (käyvän arvon suojaus) osalta Säästöpankkien Keskuspankki soveltaa IFRS 9 -standardia.
  Johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon. Käypää arvoa suojaavien johdannaisten käypä arvo kirjataan taseeseen johdannaissaamiseksi tai -velaksi ja käyvän arvon muutos tuloslaskelman erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Käypää arvoa suojattaessa myös suojattava kohde arvostetaan suojauksen ajan käypään arvoon, vaikka se muuten arvostettaisiin jaksotettuun hankintamenoon. Suojattavan kohteen käyvän arvon muutos kirjataan kyseisen tase-erän oikaisuksi ja tuloslaskelmaan erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Suojaavien johdannaisten korot esitetään korkotuottoina ja -kuluina niiden luonteen mukaisesti.
  Suojauslaskennan aloittamisen hetkeltä dokumentoidaan suojattavan kohteen ja suojaavan johdannaisen suojaussuhde, kuten myös riskienhallinnan tavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategia. Suojaussuhteen tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti kuitenkin aina vähintään raportointihetkiltä.
   
  3.     Vuokrasopimukset
  Säästöpankkien Keskuspankki vuokralleottajana
  Sopimuksen syntymisajankohtana ja sopimuksen ehtojen muuttuessa Säästöpankkien Keskuspankki arvioi sisältyykö sopimukseen vuokrasopimus. Arviointi tehdään sopimuksen jokaiselle erilliselle vuokrasopimuskomponentille. Sopimus on vuokrasopimus, jos sopimus antaa oikeuden yksilöidyn omaisuuserän käyttöä koskevaan määräysvaltaan käyttöajaksi ja tiettyä vastiketta vastaan. Sopimus antaa määräysvallan mikäli:
  - Sopimuksella on identifioitu ja erillinen/itsenäinen omaisuuserä.
  - Sopimuksen myötä saadaan oikeus omaisuuserän käytöstä koko käyttöaikana koituva taloudellinen hyöty kaikilta olennaisilta osin.
  - Sopimuksen myötä saadaan oikeus ohjata omaisuuserän käyttötapaa ja -tarkoitusta.
  Sopimuksen alkamishetkellä vuokrasopimusvelka on vuokra-aikana maksettavien vuokrien nykyarvo. Vuokrat koostuvat kiinteistä maksuista sekä muuttuvista vuokrista, jotka riippuvat indeksistä. Vuokrasopimusvelka arvostetaan myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Vuokrasopimusvelan määrä uudelleen arvioidaan, mikäli tulevat vuokravastikkeet muuttuvat perustuen sopimuksella määriteltyyn indeksi- tai hinnanmuutokseen, vuokra-aika tai jäännösarvotakuun määrä muuttuu tai, jos sopimuksen osto-optio päätetään käyttää. Mikäli vuokrasopimusvelan määrä oikaistaan uudelleenarvioinnin yhteydessä, tehdään vastaavan suuruinen oikaisu myös käyttöoikeusomaisuuserään.
  Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksella määriteltynä aloitusajankohtana. Vuokrasopimuksen päättymisajankohta on sopimuksen mukainen päättymisajankohta. Vuokra-aika arvioidaan uudelleen, jos käytetään sopimuksen jatkamisoptio eri tavalla kuin alun perin arvioitu. Mikäli vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, on päättymisajankohta sopimuksen mukainen aikaisin mahdollinen irtisanomisajankohta. Diskonttokorkona käytetään korkoa, jolla Säästöpankkien Keskuspankki antaa rahoitusta Säästöpankkiryhmän pankeille.
  Käyttöoikeusomaisuuden arvo sopimuksen alkamishetkellä on vuokrasopimusvelka lisättynä vuokranantajalle suoritetut maksut alkamispäivään mennessä, arvion mukaiset ennallistamismenot vuokrakauden lopussa sekä alkuvaiheen välittömät menot. Käyttöoikeuserä arvostetaan myöhemmin hankintamenoon ja siitä kirjataan poistot vuokrakauden mukaan. Säästöpankkien Keskuspankki kirjaa vuokrasopimuksista käyttöoikeusomaisuuserän erään Aineelliset hyödykkeet ja velan erään Varaukset ja muut velat.
  Lyhytaikaiset vuokrasopimukset ja arvoltaan vähäiset omaisuuserät
  IFRS 16 -standardi sisältää kaksi kirjaamista ja arvostamista koskevaa helpotusta. Säästöpankkien Keskuspankki on valinnut, ettei enintään 12 kuukauden vuokrasopimuksia eikä arvoltaan korkeintaan 5 000 euron olevia omaisuuseriä kirjata käyttöoikeusomaisuudeksi eikä niiden perusteella kirjata vuokrasopimusvelkaa. Säästöpankkien Keskuspankki kirjaa nämä lyhytaikaiset vuokrasopimukset sekä arvoltaan vähäiset omaisuuserät kuluksi vuokra-aikana.
  Säästöpankkien Keskuspankki vuokranantajana
  Säästöpankkien Keskuspankki ei toimi vuokralleantajana.
   
  4.     Työsuhde-etuudet
  Työsuhde-etuuksiin sisältyvät lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet, työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sekä muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet. IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardi määrää työsuhde-etuuksien kirjanpitokäsittelyn.   
  Lyhytaikaisia työsuhde-etuuksia ovat esimerkiksi palkat ja luontaisedut, vuosilomat, tulospalkkiot ja lisävakuutukset. Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet odotetaan maksettavan kokonaisuudessaan 12 kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana työntekijät suorittavat asianomaisen työn.  
  Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet perustuvat työsuhteen päättymiseen eivätkä itse työsuoritukseen. Nämä etuudet koostuvat irtisanomiskorvauksista.   
  Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet tulevat maksettavaksi työsuhteen päättymisen jälkeen. Ne koostuvat eläkkeistä tai muista työsuhteen päättymisen jälkeen maksettavista etuuksista, esimerkiksi henkivakuutuksesta tai terveydenhoidosta. Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevat eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi järjestelyiksi.  
  Maksuperusteisissa eläkejärjestelyissä Säästöpankkien Keskuspankki maksaa kiinteitä eläkevakuutusmaksuja eläkevakuutusyhtiöille eikä Säästöpankkien Keskuspankilla tämän jälkeen ole juridista tai todellista velvollisuutta lisämaksujen suorittamiseen, jos eläkevakuutusyhtiö ei pysty suoriutumaan kyseisten etuuksien maksamisesta. Merkittävin maksuperusteinen järjestely on työntekijän eläkelain mukainen perusvakuutus (TyEL). Ulkopuoliset eläkevakuutusyhtiöt vastaavat tästä eläketurvasta Säästöpankkien Keskuspankissa.
  Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet perustuvat pitkäaikaiseen työsuhteeseen. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi palkallinen loma, palkkio tai lahja, joka myönnetään palveluvuosien kertymän perusteella. Työsuhde-etuudet kirjataan tuloslaskelman erään Henkilöstökulut.
   
  5.     Aineettomat hyödykkeet
  Aineeton hyödyke on yksilöitävissä oleva omaisuuserä, jolla ei ole aineellista olomuotoa. Säästöpankkien Keskuspankin aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa ulkoisilta toimijoilta ostetut tietokoneohjelmistot ja ohjelmistolisenssit.

Aineeton hyödyke kirjataan taseeseen vain, jos on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja omaisuuserän hankintameno on luotettavasti määriteltävissä. Vastainen taloudellinen hyöty saattaa sisältää palvelujen tai tavaroiden myyntituottoja, kustannussäästöjä tai muuta hyötyä, joka syntyy Säästöpankkien Keskuspankin käyttäessä omaisuuserää.

Alkuperäinen arvostaminen tapahtuu hankintamenoon. Hankintameno käsittää ostohinnan sisältäen kaikki menot, jotka välittömästi johtuvat omaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Hankintamenoon ei lueta hyödykkeen käytöstä ja henkilökunnan koulutuksesta aiheutuneita menoja eikä hallinnon menoja ja muita yhteisiä yleismenoja.

Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineeton hyödyke kirjataan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Poistot kirjataan tasapoistoina kuluksi kunkin aineettoman hyödykkeen tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vuosittain.
  Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat:
Ulkoisilta toimijoilta ostetut tietojärjestelmät...........................3-5 vuotta
Muut aineettomat hyödykkeet................................................   5  vuotta
  Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseen Aineettomat hyödykkeet -erään. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelman erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä”.
   
  5.1 Pilvipalveluhankkeet (SaaS-hankkeet)
  Säästöpankkien Keskuspankki otti käyttöön vuonna 2021 IFRIC:n huhtikuussa julkaiseman agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä, ja siitä kirjataanko menoista IAS 38 -standardin mukainen aineeton hyödyke. Käyttöönotolla oli vain vähäinen vaikutus Säästöpankkien Keskuspankin tulokseen.

Pilvipalvelujärjestelyt ovat järjestelyitä, joissa Säästöpankkien Keskuspankki ei omista käyttämäänsä ohjelmistoa, eikä ohjelmistoa ole asennettu Säästöpankkien Keskuspankin järjestelmäympäristöön tai palvelimille, vaan sitä käytetään tarveperusteisesti internetin tai muun määritetyn tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Käyttöönotosta aiheutuvat välittömät menot, esimerkiksi koskien pilvipalvelujärjestelyn kohteena olevan ohjelmiston tai järjestelmän konfigurointia ja räätälöintiä, ovat kirjattavissa taseeseen vain silloin, kun pilvipalvelujärjestelystä syntyy taseeseen kirjattava aineeton hyödyke. Pilvipalvelujärjestely ei tyypillisesti täytä aineettoman hyödykkeen kriteereitä, koska sopimus ei synnytä ostajalle IAS 38.13-16 edellyttämää määräysvaltaa.

Pilvipalvelujärjestelyistä aiheutuvien käyttöönottokustannusten kirjanpitokäsittelyä ohjaa johtopäätös siitä, ovatko palvelut erotettavissa pääsystä järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon ja syntyykö välittömistä käyttöönottokustannuksista erillinen aineeton hyödyke.
  Käyttöönottokustannukset kirjataan menoksi ajanjaksolle, jolla Säästöpankkien Keskuspankilla on pääsy järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon, jos palvelut ovat erotettavissa pääsystä järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon eikä aineettomien hyödykkeiden kirjaamiskriteerit täyty.  

Palveluiden voidaan katsoa olevan erillinen ohjelmistoon pääsystä, jos Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa palvelut sisäisillä resursseillaan tai Säästöpankkien Keskuspankki ostaa palvelut kolmannelta osapuolelta, joka on riippumaton SaaS-palvelun myyjästä. Mikäli palvelun tuottaa SaaS-palvelun myyjä tai myyjä ostaa palvelut alihankintana kolmannelta osapuolelta, palvelu on erotettavissa, jos sen kykenisi toimittamaan jokin muu palvelutarjoaja ilman, että se samalla antaa pääsyn järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon.

Mikäli palvelun kykenee tuottamaan vain pilvipalvelun myyjä, palvelu ei ole erotettavissa järjestelmään pääsystä. Tällöin palvelusta maksettu käyttöönottoon liittyvä kulu kirjataan menoksi ajanjaksolle, jolla Säästöpankkien Keskuspankilla on pääsy järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon.  

Menot, jotka aiheutuvat liittymien ja rajapintojen rakentamisesta Säästöpankkien Keskuspankin määräysvallassa olevien taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi kirjattujen ja pilvipalvelun kautta käytettävän ohjelmistojen välille, voivat täyttää aineettoman hyödykkeen kriteerit.
 
  6.     Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
  Säästöpankkien Keskuspankin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ovat koneet ja kalusto. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan kaikista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä”.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Hankintamenoon sisällytetään kaikki menot, jotka välittömästi aiheutuvat hyödykkeen hankinnasta. Hyödykkeet poistetaan tasapoistoin arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Hyödykkeeseen liittyvät alkuperäisen hankinnan jälkeen syntyvät menot aktivoidaan hyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, jos on todennäköistä, että hyödykkeestä kertyy alun perin arvioitua suurempaa taloudellista hyötyä.

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat:
Koneet ja kalusto....................................................... 3-5 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa. Myyntivoitto tai -tappio määräytyy myyntihinnan ja jäljellä olevan hankintamenon erotuksena
   
  7.     Verot
  Tuloveroihin kirjataan tilikauden tulokseen perustuvat verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten verojen muutos. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi silloin kun ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai muihin laajan tuloksen eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin.

Laskennalliset verot lasketaan kirjanpidon ja verotuksen välisistä veronalaisista väliaikaisista eroista. Laskennallinen vero arvostetaan IAS 12 -standardin perusteella ja niillä tilinpäätöspäivänä voimassa olevilla verokannoilla, joita sovelletaan silloin, kun laskennallisen veron odotetaan muuttuvan tuloveroksi. Verokantojen muutoksesta johtuva laskennallisen veron muutos kirjataan tuloslaskelmaan tai muihin laajan tuloksen eriin, jos vero oli kirjattu sinne aikaisemmilla tilikausilla.

Käyttämättömiin verotuksessa vahvistettuihin tappioihin perustuvat verosaamiset kirjataan, mikäli verotettavan tulon kertyminen on todennäköistä ja saaminen voidaan hyödyntää.
   
  8.     Liiketoiminnan tuotot
  Korkotuotot ja -kulut
  Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajan mukaan. Tällä menetelmällä instrumentin tuotot ja kulut jaksotetaan suhteessa taseessa jäljellä olevaan saamisen ja velan määrään eräpäivään saakka.

Kun rahoitusvaroihin kuuluvasta sopimuksesta on kirjattu arvonalentumistappio, korkotuoton laskemisessa käytetään alkuperäistä efektiivistä korkoa ja korko lasketaan arvonalennuksella vähennetylle lainan saldolle.
  Palkkiotuotot ja -kulut
  Palkkiotuotot ja -kulut kirjataan pääsääntöisesti suoriteperiaatteen mukaisesti. Toimenpiteen tai palvelun suorittamisesta ansaitut palkkiot tuloutetaan, kun toimenpide tai palvelu on suoritettu. Useaa vuotta koskevista palkkioista tuloutetaan tilikaudelle kuuluva osuus. Palkkioita, joiden katsotaan olevan kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, käsitellään efektiivisen koron oikaisuina.
  Kaupankäynnin nettotuotot
  Kaupankäynnin nettotuottoihin kirjataan käyvän arvon suojauslaskennan nettotuotot ja kulut sekä osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot.
   
  9.     Segmenttiraportointi
  Säästöpankkien Keskuspankin johto tarkastelee toimintaa yhtenä segmenttinä ja näin ollen erillistä IFRS 8 -standardin mukaista segmenttikohtaista tietoa ei esitetä. Säästöpankkien Keskuspankin toiminta on osa ryhmän toimintaa, tilinpäätös yhdistetään ryhmän tilinpäätökseen ja esitetään ryhmän pankkisegmentissä, joten tätäkään varten Säästöpankkien Keskuspankin toimintaa ei ole jaettu alasegmentteihin.
   
  10.     Uudet IFRS-standardit ja tulkinnat
  Päättyneellä tilikaudella sovelletut uudet ja muutetut standardit
  Säästöpankkiryhmä on noudattanut vuoden 2022 alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia ja muutettuja standardeja:
  Tappiolliset sopimukset – sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat menot– Muutokset IAS 37:ään Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat
  (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Muutoksilla selvennetään, että kun tappiollista sopimusta koskeva varaus kirjataan väistämättä aiheutuvien menojen perusteella, näihin menoihin sisällytetään välittömien lisämenojen lisäksi myös kohdistettu osuus muista välittömistä menoista. Standardimuutoksella ei ollut vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2018–2020
  (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Vuosittaiset parannukset – menettelyn (Annual Improvements) kautta standardeihin tehtävät pienet ja vähemmän kiireelliset muutokset kerätään yhdeksi kokonaisuudeksi ja toteutetaan kerran vuodessa. Muutoksilla on selvennetty seuraavia standardeja:
  - IFRS 9 Rahoitusinstrumentit – Palkkiot rahoitusvelkojen taseesta pois kirjaamista koskevassa ”10 prosentin” testissä: Muutoksella selvennetään taseesta poiskirjaamisen 10 %:n testiä palkkioiden osalta siten, että määritettäessä maksettuja palkkioita vähennettyinä saaduilla palkkioilla, lainanottaja sisällyttää vain lainanottajan ja -antajan väliset maksetut tai saadut palkkiot, ml. lainanottajan tai -saajan muiden puolesta maksamat tai saamat palkkiot.
  - IFRS 16 Vuokrasopimukset – Vuokrasopimukseen liittyvät kannustimet, esimerkki 13: Muutoksella poistetaan esimerkistä vuokralle antajan suorittamat vuokratilojen remontointiin liittyvät maksut, sillä esimerkki oli epäselvä siltä osin, miksi kyseiset maksut eivät ole kannustimia.
  Standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Aiottua käyttöä edeltävät tulot – Muutokset IAS 16:een Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
  (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Muutosten mukaan keskeneräisen aineellisen hyödykkeen käytöstä syntyneiden tuotteiden myyntituotot ja niihin liittyvät valmistusmenot tulee kirjata tulosvaikutteisesti. Standardimuutoksella ei ollut vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Käsitteellistä viitekehystä koskeva viittaus – Muutokset IFRS 3:een Liiketoimintojen yhdistäminen
  (sovellettava 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Muutoksilla päivitetään IFRS 3:ssa oleva viittaus käsitteelliseen viitekehykseen sekä tehdään standardiin muita viittauksen päivityksestä aiheutuneita muutoksia. Standardimuutoksella ei ollut vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
   
  Tulevilla tilikausilla sovellettavat uudet ja muutetut standardit
  Säästöpankkien Keskuspankki ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Säästöpankkien Keskuspankki ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muut kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.
  * Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2022.
 
  Disclosure of Accounting Policies – Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements
  (Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua)
  Muutokset selventävät olennaisuuden periaatteen soveltamista laatimisperiaatteista annettaviin liitetietoihin. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Definition of Accounting Estimates – Muutokset IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet *
  (Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua)
  Muutokset selventävät, kuinka yhtiöiden tulisi erottaa laatimisperiaatteiden muutokset kirjanpidollisten arvioiden muutoksista, ja keskittyvät kirjanpidollisen arvion määritelmään ja sen selventämiseen. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction – Muutokset IAS 12:aan Tuloverot
  (Sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Muutokset kaventavat alkuperäistä kirjaamista koskevaa poikkeussääntöä ja selventävät, ettei poikkeussääntö sovellu yksittäisiin tapahtumiin, kuten vuokrasopimukset ja purkuvelvoitteet, joista syntyy yhtä suuret ja vastakkaiset väliaikaiset erot. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Lease Liability in a Sale and Leaseback – Muutokset IFRS 16:een Vuokrasopimukset *
  (Sovellettava 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua)
  Muutokset lisäävät uuden, muuttuvia maksuja koskevan kirjanpitomallin ja edellyttävät myyjä-vuokralleottajan arvioimaan uudelleen ja mahdollisesti oikaisemaan myynti- ja takaisinvuokraustapahtumat vuodesta 2019 alkaen. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Classification of Liabilities as Current or Non-current – Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen *: Classification of Liabilities as Current or Non-current, Classification of Liabilities as Current or Non-current - Deferral of Effective Date ja Non-current Liabilities with Covenants
  (Sovellettava 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua)
  Muutosten tavoitteena on yhdenmukaistaa soveltamiskäytäntöä sekä selventää vaatimuksia velkojen luokittelemiseksi lyhyt- tai pitkäaikaisiksi. Muutokset täsmentävät, että sellaiset kovenantit, joiden on täytyttävä raportointipäivän jälkeen, eivät vaikuta velan luokitteluun lyhyt- tai pitkäaikaiseksi raportointipäivänä. Muutokset edellyttävät, että tällaisista kovenanteista kerrotaan tilinpäätöksen liitetiedoissa. Standardimuutoksella ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture – Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös ja IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin *
  (vapaaehtoinen soveltaminen on sallittua, voimaantulo lykätty toistaiseksi)
  Muutokset poistavat ristiriidan nykyisen konsolidointiin ja pääomaosuusmenetelmään liittyvien ohjeistusten välillä ja edellyttävät täysimääräisen voiton kirjaamista, kun siirretyt varat täyttävät IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin mukaisen liiketoiminnan määritelmän. Standardimuutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.

 

 

  Liite 3. Merkittävimmät johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin sisältyvät keskeiset epävarmuustekijät
  IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii Säästöpankkien Keskuspankin johdolta harkintaa sekä arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettäviin varoihin ja velkoihin sekä muihin tietoihin kuten tuottojen ja kulujen määrään. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista.

Säästöpankkien Keskuspankin keskeiset arviot koskevat tulevaisuutta ja tilinpäätöspäivän arvioihin liittyviä keskeisiä epävarmuustekijöitä ja ne liittyvät erityisesti käyvän arvon määrittämiseen, rahoitusvarojen arvonalentumisiin ja odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan.

Tilinpäätöksessä 31.12.2022 merkittävin johdon arvioihin vaikuttava epävarmuustekijä on ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, siitä seurannut energiakriisi Euroopassa, kiihtynyt inflaatio ja markkinakorkotason nousu. Edellä mainittujen tekijöiden taloudellisten vaikutusten arviontiin liittyy huomattavaa epävarmuutta, joka vaikuttaa erityisesti rahoitusvarojen odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen.
  Odotettavissa olevien luottotappioiden määritys
  Odotettavissa olevien luottotappioiden laskentamallit sisältävät useita tekijöitä, jotka vaativat johdon harkintaa.
  - Laskennassa käytettävien mallien valinta niin, että ne kuvaavat sopimuskannan odotettavissa olevia luottotappioita mahdollisimman hyvin.
  - Malleissa tehdyt oletukset ja asiantuntija-arviot
  - Luottoriskin merkittävän kasvun laadullisten ja määrällisten kriteerien määrittäminen
  - Laskennassa käytettävien talouden tulevaa kehitystä kuvaavien makroekonomisten tekijöiden valinta niin, että niiden muutokset korreloivat sopimusten maksukyvyttömyyden todennäköisyyden kanssa.
  - Talouden ennusteiden laatiminen ja niiden toteutumisen todennäköisyyksien ennustaminen tulevaisuuteen.
  Säästöpankkien Keskuspankki käyttää odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen malliperusteista laskentaa, mutta tarvittaessa mallien tuottamaa määrää muutetaan johdon arvioon perustuvalla oikaisulla. Oikaisun kirjaamisen perusteena on esimerkiksi sellainen saatavilla oleva uusi tieto tai tekijä, jota laskentamallissa käytettävät parametrit tai tiedot eivät sisällä. Tilikaudella vallinnut poikkeuksellinen epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä ja makrotaloudellisten ennustemallien heikentynyt ennustuskyky on lisännyt johdon harkinnan ja arvioiden merkityksellisyyttä.
  Säästöpankkien Keskuspankki on arvioinut Ukrainan sodasta ja Venäjän vastaisista talouspakotteista seuranneita taloudellisia vaikutuksia asiakkaidensa luottoriskiin. Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole merkittäviä suoria vastuita Venäjälle, Ukrainaan tai Valko-Venäjälle. Muuttuneesta markkinatilanteesta aiheutuu kuitenkin välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat tiettyihin toimialoihin tai yksittäisiin asiakkuuksiin. Säästöpankkien Keskuspankki on lisännyt tunnistettujen, kriisin vuoksi mahdollisesti kohonneen riskin alojen seurantaa.

Säästöpankkien Keskuspankki on päivittänyt odotettavissa olevien luottotappioiden laskentamallissa käytetyt talouden ennusteet loppuvuodesta 2022.  Tarkemmat tiedot koskien talouden ennusteissa käytettyjä keskeisiä makrotalouden muuttujia ja skenaarioille asetetuttuja painoja esitettiin edellä kohdassa Odotettavissa olevat luottotappiot.
  Käyvän arvon määrittäminen
  Käypiä arvoja määritettäessä johdon tulee arvioida, onko markkinoilta saatavissa hintatietoja, joita voidaan pitää luotettavana indikaationa rahoitusinstrumentin käyvästä arvosta. Arvio perustuu näkemykseen markkinoiden toimivuudesta ja kaupankäynnin aktiivisuudesta yksittäisen rahoitusinstrumentin osalta.

Säästöpankkien Keskuspankin käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit koostuvat tilinpäätöshetkellä pääosin noteeratuista rahoitusvaroista, joille on saatavissa julkinen hintanoteeraus tai rahoitusvaroista, joiden käyvän arvon määrittämisessä hyödynnetään todennettavissa olevaa markkinainformaatiota, kuten korkotietoja. Säästöpankkien Keskuspankin johto katsoo, että markkinoiden toimivuutta ja yksittäisten rahoitusinstrumenttien kaupankäynnin aktivisuutta koskevat edellytykset täyttyvät, jolloin markkinoilta saatavia hintatietoja voidaan pitää luotettavana indikaationa instrumenttien käyvästä arvosta.

Johdon harkintaa edellytetään tilanteessa, jossa käypää arvoa koskevaa hintatietoa ei ole saatavissa markkinoilta, ja rahoitusinstrumentin käypä arvo on määritettävä arvostusmenetelmän avulla. Tällaisissa tilanteissa käypien arvojen määrittämisessä käytettävät arvostusmenetelmät ja niissä käytettävät syöttötiedot perustuvat johdon arvioon koskien kyseisten instrumenttien arvostamisessa käytettäviä markkinakäytänteitä.
  Muiden kuin rahoitusvarojen arvonalentumiset
  Jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan, onko olemassa viitteitä keskeneräisen omaisuuserän arvonalentumisesta. Arvonalentumistestaus on myös tehtävä aina, kun ilmenee viitteitä arvonalentumisesta. Keskeneräisten aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisen arviointi vaatii johdon harkintaa.

 

 

  Riskienhallinnan ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet
 
  Liite 4: Riskienhallinta ja hallinnointiperiaatteet
   
  Riskienhallinnan tavoite
  Riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankin riskinkantokyky ja varmistaa toiminnan jatkuvuus. Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen suhteutetusta riittävästä ja tehokkaasta riskienhallinnasta sekä kannattavaan liiketoimintaan perustuvasta riittävästä maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta.
  Riskienhallinnan periaatteet ja organisointi
  Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja seurantaa. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai uhkaa valvottavan maineelle ja siten varmistamaan ryhmästrategian toteuttamista.
  Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta luo edellytykset riskien tunnistamiselle, arvioinnille, mittaamiselle ja riskien rajaamiselle Säästöpankkien Keskuspankin kannalta turvalliselle tasolle. Eri riskialueiden ja liiketoimintojen edellyttämät pääomatarpeet määritetään luotettavasti ja riippumattomasti ja pääoma kohdennetaan suunnitelmallisesti nykyisen ja suunnitellun riskinoton mukaan sekä Säästöpankkien Keskuspankin maksuvalmiuden hallinnan kannalta oikein.
  Riskienhallinta on osa Säästöpankkien Keskuspankin sisäistä valvontaa ja keskeinen osa Säästöpankkien Keskuspankin operatiivista toimintaa. Säästöpankkien Keskuspankilla on liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvontatoiminto.
  Sisäinen valvonta käsittää taloudellisen ja muun valvonnan. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johtamisen ja toiminnan sitä osaa, jolla pyritään varmistamaan:
  - asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen
  - taloudelliset ja tehokkaat prosessit
  - toimintaan liittyvien riskien hallinta
  - taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus
  - säännösten noudattamisen valvonta (compliance)
  - toiminnan, tietojen sekä yhteisön omaisuuden ja asiakkaiden varojen riittävä turvaaminen ja
  - riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi
  Säästöpankkien Keskuspankin sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankissa eri tasoille asetetut päämäärät ja tavoitteet saavutetaan sovittuja ja asetettuja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen.  Sisäinen valvonta on sisältä käsin tapahtuvaa hallintoelinten ja organisaation itsensä hoitamaa tarkkailua ja kohdistuu ensi sijassa toiminnan tilaan, laatuun ja tuloksiin. Sisäistä valvontaa suorittavat hallitus, toimitusjohtaja, riskienvalvonta, esimiehet ja toimihenkilöt. Lisäksi toimihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa poikkeamista ja laittomuuksista ylemmälle organisaatiolle.   
  Säästöpankkien Keskuspankin riskienhallinta perustuu hallituksen Säästöpankkien Keskuspankille vahvistamaan liiketoimintastrategiaan, riskienhallintaohjeisiin, valtuusjärjestelmään sekä keskeisimmistä liiketoiminnan osa-alueista tuotettavaan riski- ja poikkeamaraportointiin.

Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden ylisuuria asiakas- tai sijoitusriskikeskittymiä eikä se niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota.

Säästöpankkien Keskuspankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla. Luotto- ja muiden riskien muodostaman tappiouhan Säästöpankkien Keskuspankki huomioi tilinpäätöksessään riittävillä arvonalennuskirjauksilla ja muilla tappiokirjauksilla.

Hallitukselle annetaan säännöllisesti tietoa Säästöpankkien Keskuspankin eri riskeistä ja niiden tasoista. Hallitus asettaa riskinhalukkuuden tason hyväksymällä riskialuekohtaiset riskistrategiat ja tarvittavat riskilimiitit ja seurantarajat. Riskistrategian toteutumista seurataan riskilimiittien ja seurantarajojen valvonnalla ja raportoinnilla, jota suoritetaan liiketoiminnasta riippumattomasti. Hallitus myös hyväksyy valtuudet ja puitteet riskinotolle määrittelemällä sallitut riskirajat eri riskilajeille. Valtuuksien puitteissa vastuu päivittäisestä riskienseurannasta ja valvonnasta kuuluu toimivalle johdolle. Riskien raportointiin ja seurantaan tarkoitetut järjestelmät sekä käytännöt täyttävät riskienhallinnalle asetetut edellytykset ottaen huomioon Säästöpankkien Keskuspankin toiminnan luonteen ja laajuuden.

Säästöpankkien Keskuspankilla on seuraavat liiketoiminnasta riippumattomat toiminnot varmistamassa tehokas ja kattava sisäinen valvonta:
  - riippumaton riskienvalvonta
  - säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava toiminto (compliance)
  - sisäisen tarkastuksen toiminto
  Riippumattoman riskienvalvonnan tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että pankin riskienhallinta on riittävällä tasolla suhteessa pankin liiketoiminnan laatuun, laajuuteen, monimuotoisuuteen ja riskeihin. Riskienvalvontatoiminnon tehtävänä on avustaa pankin hallitusta ja toimivaa johtoa riittävän riskienhallinnan järjestämisessä sekä toimivuuden ja tehokkuuden valvonnassa.

Compliance-toiminto varmistaa, että Säästöpankkien Keskuspankissa noudatetaan lainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Compliance-toiminnon vastuulla on valvoa, että pankissa noudatetaan annettuja sisäisiä ohjeita, henkilöstöä sitovia eettisiä periaatteita sekä muita rahoitusmarkkinoilla vallitsevia ohjeita.

Säästöpankkien Keskuspankin hallitus on asettanut pankille sisäisen tarkastuksen ja vahvistanut sisäiselle tarkastukselle tarkastussuunnitelman sekä raportointiperiaatteet.

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on pankin toimintaorganisaation sisäisen valvonnan laajuuden ja riittävyyden arviointi sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Säästöpankkien Keskuspankin hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä lainsäädännön, viranomaisvaateiden ja keskusyhteisön hallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti.
  Säästöpankkien Keskuspankin toimitusjohtaja ja muu johto vastaavat sisäisen valvonnan operatiivisesta järjestämisestä lainsäädännön, viranomaisvaateiden sekä keskusyhteisön ja pankin oman hallituksen antamien tarkempien sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti. Säästöpankkien yhteenliittymän riskienhallinnan menettelytapoja ylläpidetään ja kehitetään keskusyhteisön riippumattoman riskienvalvonnan toimesta, jotta varmistetaan että myös kaikki uudet, olennaiset, mutta aikaisemmin tunnistamattomat riskit tulevat liiketoimintojen riskienhallinnan piiriin.

Merkittävät tai riskipitoiset sitoumukset tehdään kollegiaalisen päätöksentekomenettelyn mukaisesti ja valtuuksien käyttö on rajattu limiiteillä. Liiketoimintaa ja prosesseja ohjataan sisäisillä toimintaohjeilla, joiden noudattamista ja ajantasaisuutta valvotaan. Tehdyt päätökset ja merkittävät liiketoimet dokumentoidaan ja arkistoidaan. Olennainen osa riskienhallintaa suoritetaan päivittäisissä varmistuksissa. Tehtyjen päätösten toimeenpanoa seurataan hyväksymisillä, todentamisilla, varmistuksilla, täsmäytyksillä sekä seuranta- ja poikkeamisraporteilla.

Säästöpankkien Keskuspankki altistuu toiminnassaan luotto-, markkina- ja operatiivisille riskeille sekä liiketoiminta- ja likviditeettiriskeille.
  Luotto- ja vastapuoliriskit
  Pankkitoiminnan merkittävin riski on luottoriski. Luottoriskin hallinnalla ja valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa pääomien riittävyyttä suhteessa liiketoiminnan riskeihin ja riskien toteutumisen aiheuttamiin tappioihin.

Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei todennäköisesti täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien suurin lähde ovat luotot, mutta luottoriskiä (vastapuoliriskiä) voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirjalainoista, lyhytaikaisista saamistodistuksista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja -limiiteistä ja takauksista.
  Vastapuoliriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja vakavaraisuusvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Hallituksen vahvistama liiketoiminta- ja riskistrategiat määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat sijoitustoimintaa ja luotonannon suuntaamista.

Säästöpankkien Keskuspankki myönsi tarkastelukaudella luottoja yhteenliittymän jäsenluottolaitoksille. Säästöpankkiryhmälle myönnettävien luottojen luottopäätökset tehdään Säästöpankkien Keskuspankissa Säästöpankkiliitto osk:n ja Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Yhteenliittymän jäsenluottolaitoksille myönnettyjen luottojen osalta ei ole yhteisvastuun vuoksi laadittu erillistä suunnitelmaa arvonalennuksista.
  Säästöpankkiryhmän strategisille yhteistyökumppaneille myönnettävien luottojen luottopäätökset tekee Säästöpankkien Keskuspankin hallitus. Säästöpankkiryhmän strategisille yhteistyökumppaneille myönnettyjen vakuudettomien luottojen luottoriskin seuranta perustuu osin luottotilien käytön päivittäiseen seurantaan täsmäysprosessin osana.

Säästöpankkien Keskuspankki toimii Säästöpankkiryhmän maksukorttien liikkeeseenlaskijana ja korttiluottojen sekä vakuudettomien kulutusluottojen myöntäjänä. Näiden luottojen myöntäminen perustuu luotto-ohjeeseen, jossa määritellään mm. luotonmyöntöperiaatteet, luottovaltuustasot ja vastuut. Luottoriskin kehittymistä seurataan säännöllisen raportoinnin ja luottoriskistrategiaan asetettujen riskilimiittien perusteella. Luottoriskistrategiassa on määritelty erilliset toimenpiteet riskilimiittien ylitystilanteissa.

Säästöpankkien Keskuspankki on toimintavuonna tehnyt sijoituksia sekä keskuspankkirahoituksen vakuuksiksi hyväksyttäviin, että muihin saamistodistuksiin Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen vahvistaman vastapuoliriskistrategian mukaisesti.

Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole muita kuin luottolaitosasiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman ilmoitusrajan 10 prosenttia pankin omista varoista (ns. suuret asiakasriskit). Säästöpankkien Keskuspankin luottokantaan sisältyvät riskit ovat tehtyjen selvitysten perusteella Säästöpankkien Keskuspankin vuositulostasoon ja riskinkantokykyyn nähden alhaisella tasolla.
  Ongelmasaamiset
  Ongelmasaamisia, viivästyneitä maksuja sekä odotettavissa olevien luottotappioiden määrää seurataan säännöllisesti. Ongelmasaamisilla tarkoitetaan vastuita, joissa asiakas on luokiteltu maksukyvyttömäksi joko yli 90 päivää erääntyneiden merkittävien saamisten vuoksi tai muista syistä pidetään epätodennäköisenä, että asiakas selviäisi velvoitteistaan. Viivästyneillä maksuilla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan saatavat ovat rästissä 30 - 89 päivää, samalla asiakas on jo ns. potentiaalinen ongelma-asiakas. Järjestämätön saaminen on yli 90 pv erääntyneenä saamisena raportoitu jäljellä oleva pääoma saamisesta, jonka korko tai pääoma on ollut erääntyneenä ja maksamatta yli kolme kuukautta.

  Tietyissä olosuhteissa velallisen joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin asiakkaalle annetaan myönnytys luoton uudelleenjärjestelyn muodossa ja tällä tavalla pyritään turvaamaan asiakkaan maksukyky ja välttämään mahdollisia luottotappioita. Lainanhoitojoustojen myöntämisen edellytyksenä on, että asiakkaan taloudelliset vaikeudet ovat lyhytaikaisia ja tilapäisiä.
  Alla on esitettynä kortti- ja vakuudeton kulutusluottokanta riskiluokittain:
image LIITE_4_A34  
  Merkittävimmän osuuden Säästöpankkien Keskuspankin muusta luottokannasta muodostaa Yhteenliittymän Säästöpankeille myönnetyt luotot, jotka kuuluvat riskiluokkaan ja vaiheeseen 1.

Arvonalentuminen ja odotettavissa olevat luottotappiot on kuvattu tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.
  Likviditeettiriski
  Likviditeettiriskillä tarkoitetaan pankin kykyä vastata sitoumuksistaan. Likviditeettiriski voi aiheutua sisään tulevien ja ulos menevien kassavirtojen hallitsemattomuudesta ja/tai ennakoimattomuudesta. Likviditeettiriskiksi voidaan määritellä myös tarvittavan jälleenrahoituksen kustannusten hallitsematon nousu. Likviditeettiriski voidaan tarkemmin jakaa lyhyen aikavälin maksuvalmiusriskiin ja pitkän aikavälin rahoitusriskiin.

Maksuvalmiusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiuden takaamiseksi. Säästöpankkien Keskuspankin maksuvalmius on säilynyt hyvänä koko vuoden 2021. Maksuvalmiusriskiä seurataan Säästöpankkien Keskuspankissa päivittäin ja yhteenliittymän keskusyhteisön riskienvalvonnalle raportoidaan myös päivittäin yhteenliittymäpankkien maksuvalmiusasema. Rahoitusriskiä hallitaan huolehtimalla riittävästä pitkäaikaisesta rahoituksesta suhteessa pitkiin saataviin.


Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma:
 
  image LIITE_4_B55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  image LIITE_4_B75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Markkinariski
  Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. Markkinariskejä syntyy pankin rahoitustaseesta, joka koostuu antolainauksesta, markkinaehtoisesta jälleenrahoituksesta sekä sijoitussalkusta. Tilikaudella 2022 Säästöpankkien Keskuspankilla oli markkinariskeistä korko- ja valuuttariskiä alla kuvatusti.
  Korkoriski
  Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien markkina-arvoon (nykyarvoriski) ja korkokatteeseen (tuloriski). Säästöpankkien Keskuspankki käyttää korkoriskinsä seuraamiseksi nykyarvo- ja tuloriskimenetelmää. Korkoriski voidaan edelleen jakaa seuraaviin riskilajeihin:
  - gap-riski tarkoittaa korkoherkkien instrumenttien aikarakenteesta aiheutuvaa riskiä, joka syntyy niiden korkomuutosten ajallisesta erosta ja joka käsittää korkojen aikarakenteen muutokset, joita aiheutuu tuottokäyrän tasomuutoksista (paralleeli riski) ja tuottokäyrän muodon muutoksista (ei-paralleeli riski);
  - korkoperusteriski aiheutuu korkojen välisissä suhteissa tapahtuvien muutosten vaikutuksesta korkoherkkiin instrumentteihin, joilla on samankaltaiset korkoajanjaksot, mutta jotka on hinnoiteltu käyttäen erilaisia korkoindeksejä. Korkoperusteriski aiheutuu sellaisten erilaisten korkoherkkien instrumenttien kertyneiden ja maksettujen korkojen mukautuksen epätäydellisestä korrelaatiosta, joilla on muutoin samanlaiset korkomuutospiirteet;
  - optioriski on optioista (kytketyistä ja nimenomaisista) aiheutuva riski, jos pankki tai sen asiakas voi muuttaa kassavirtansa tasoa ja jaksotusta; toisin sanoen korkoherkistä instrumenteista aiheutuva riski, jos haltija lähes varmasti käyttää optiotaan, jos sen taloudellinen etu on toimia niin (kytketyt tai nimenomaiset automaattiset optiot), ja riski, joka aiheutuu joustavuudesta, joka on kytketty epäsuorasti tai korkoherkkien instrumentteihin ajanjaksoihin siten, että korkomuutokset voivat vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen (kytkettyyn käyttäytymisperusteiseen optioon liittyvä riski).
  Korkoriskien hallinnan tavoitteena on pankin korkokatteen ja nykyarvon vakauttaminen tasolle, jossa pankin liiketoiminta on kannattavaa, sekä niiden vaihtelun rajoittaminen siten, että pankin   vakavaraisuus ei ole uhattuna voimakkaissakaan korkoympäristön muutoksissa. Pankin riskinottohalukkuus korkoriskin osalta kuvataan pankin hallituksen asettamilla korkoriskilimiiteillä. Korkoriskiä voidaan hallita muokkaamalla tuote- ja taserakennetta, suunnittelemalla sijoitusten ja liikkeeseenlaskujen korkosidonnaisuutta ja maturiteettia sekä tekemällä suojaavia korkojohdannaisia. Säästöpankkien Keskuspankki käyttää suojauslaskentaa ja vaihtaa koronvaihtosopimuksilla kiinteäkorkoista antolainausta sekä kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjaemission vaihtuvakorkoiseksi.

Pankin korkoriskiä mitataan kuukausittain sekä korkokatteen että taseen nykyarvon muutoksen kautta. Nykyarvomenetelmässä mitataan, kuinka paljon taseen käypä arvo muuttuu korkojen muuttuessa ja kunkin tase-erän markkina-arvon odotetaan muodostuvan kyseisen instrumentin rahavirtojen nykyarvona. Tuloriskimallissa ennustetaan tulevaa korkokatetta vuoden horisontilla markkinakorkojen muuttuessa.
  Alla olevassa taulukossa esitetään seuraavan 12 kuukauden kertyvän korkokatteen herkkyys korkokäyrän 1 %-yksikön paralleelin muutoksen yhteydessä. Luottoihin sovelletaan sopimusehtojen perusteella viitekorkojen nollan prosentin lattiaa. Taseen rakenne pidetään ennallaan korvaamalla erääntyvät erät vastaavilla korkosidonnaisuuksilla tai kiinteäkorkoisten juoksuajoilla.
image LIITE_4_A103  
  Pankin korkoriski raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, joka on vahvistamissaan ohjeissa antanut enimmäismäärät pankin korkoriskille.
   
  Valuuttariski
  Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttakurssien muutosten vaikutusta tulokseen tai omaan pääomaan. Säästöpankkien Keskuspankille syntyy valuuttariskiä vähäisessä määrin sijoitussalkussa olevien osakesijoitusten vuoksi. Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten ottolainauksessa tai likviditeettisalkuissa ei saa olla avointa valuuttapositiota. Valuuttapositiota seurataan vakavaraisuuslaskennassa käytettävän menetelmän mukaisesti (pääomavaade lasketaan, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 %-yksikköä omien varojen yhteismäärästä).
  Operatiivinen riski
  Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Lisäksi maineriskiä hallintaan osana operatiivisia riskejä.  Myös luotto- ja kaupankäyntiprosessien eri vaiheisiin sisältyy sekä operatiivisia riskejä että luotto-, likviditeetti- ja markkinariskejä, joita on arvioitu operatiivisten riskien arvioinnissa. Strategiset riskit on tässä rajattu operatiivisten riskien ulkopuolelle.

Kaikessa Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnassa noudatetaan voimassa olevia lain säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä, Finanssialan Keskusliitossa vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä sekä operatiivisten riskien hallinnan periaatteita ja järjestämistä samoin kuin muita ryhmän sisäisiä ohjeita.

Säästöpankkien Keskuspankissa tunnistetaan ja dokumentoidaan tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset riskit. Operatiivisten riskien tunnistamisen kautta määritellään valvonta ja kontrollit. Osa operatiivisten riskien aiheuttamista tappioista suojataan vakuutusturvalla. Lisäksi jatkuvuussuunnitelmilla varaudutaan toiminnan merkittäviin häiriöihin. Säästöpankkien Keskuspankin operatiiviselle johdolle raportoidaan säännöllisesti operatiivisista riskeistä ja toteutuneista vahingoista sekä läheltä piti tilanteista.

Tilikauden 2022 aikana ei toteutunut merkittäviä taloudellisia menetyksiä aiheuttaneita operatiivisia riskejä. Vuoden aikana laadittiin toteutuneista operatiivisista riskeistä häiriöraportit. Häiriöt johtuivat pääosin tietojärjestelmien virheellisestä toiminnasta ja prosessivirheistä ja aiheuttivat lähinnä manuaalista selvittelytyötä Säästöpankkien Keskuspankissa.    
  Oikeudelliset riskit
  Oikeudellisilla riskeillä tarkoitetaan pätemättömistä sopimuksista tai puutteellisesta dokumentaatiosta aiheutuvaa tappiota ja lain tai viranomaismääräysten rikkomisesta aiheutuvaa sanktioiden, korvausvelvollisuuden asiakasta kohtaan tai menetetyn liikearvon riskiä. Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnassa noudatetaan pankki- ja vakuutusalan vakioehtoja. Muita kuin vakiomuotoisia sopimuksia laadittaessa käytetään lakiasiantuntijoita sekä tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Säännösten noudattamisesta ja koordinoinnista vastaa compliance-toiminto. Toiminnon tarkoituksena on varmistaa, että lainsäädäntöä, sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. Compliance-toiminnon vastuulla on myös valvoa, että annettuja sisäisiä ohjeita ja henkilöstöä sitovia eettisiä periaatteita sekä myös muita rahoitus- ja vakuutusmarkkinoilla vallitsevia ohjeita noudatetaan. Päämäärätavoitteena on välttää compliance-riskien toteutumista Säästöpankkien Keskuspankin toiminnassa.
  Liiketoimintariski
  Liiketoimintariskit kuvaavat liiketoimintaympäristöstä johtuvien epävarmuuksien vaikutuksia liiketoimintaan. Liiketoimintariskit syntyvät kilpailusta, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista sekä tuloksen muodostumisen odottamattomista heilahteluista. Liiketoimintariskit voivat syntyä myös väärän strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan strategia- ja liiketoimintasuunnittelun kautta.

 

 

  Liite 5. Vakavaraisuuden hallinta
 
  Säästöpankkien Keskuspankki on määritellyt vakavaraisuuden hallintaprosessin, jonka tavoitteena on pankin riskinkantokyvyn riittävyyden turvaaminen suhteessa toiminnan kaikkiin olennaisiin riskeihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Säästöpankkien Keskuspankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit kattavasti ja mitoittaa riskinkantokykynsä vastaamaan Säästöpankkien Keskuspankin riskien yhteismäärää. Vakavaraisuuden hallintaprosessin kautta määritettävät sisäiset pääomatarpeet perustuvat vakavaraisuussääntelyn Pilari I:n mukaisiin pääomavaateisiin ja sen ulkopuolisiin riskeihin kuten rahoitustaseen korkoriskiin, sijoitussalkun markkinariskiin ja liiketoimintariskiin. Sisäisessä arviointiprosessissa Säästöpankkien keskuspankki arvioi pääoman määrän, joka riittää kattamaan myös Pilari I:n ulkopuolisista riskeistä syntyvät odottamattomat tappiot.
  Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita: maksuliike- ja tilinhoitajapalveluita kaikille säästöpankeille ja yhteenliittymän jäsensäästöpankeille maksukorttien ja vakuudettomien kulutusluottojen liikkeellelaskupalveluita sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviä palveluita. Toimimalla vain näillä liiketoiminta-alueilla pankki kykenee pitämään toimintaansa sisältyvät riskit hallittavina.

Pankin hallituksella on kokonaisvastuu vakavaraisuudenhallinnasta. Pankin hallitus hyväksyy vakavaraisuuden hallinnan lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi hallitus vahvistaa yleiset vaatimukset vakavaraisuuden mittaus- ja arviointimenetelmille sekä yleiset periaatteet vakavaraisuuden hallintaprosessin järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus vahvistaa riskistrategiat ja määrittää tavoitetasot pääomalle, joka kattaa kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat olennaiset riskit. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan konsolidoidusti Yhteenliittymäntasolla. Keskusyhteisön hallitus on asettanut yhteenliittymän ja pankkien vakavaraisuudelle tavoitetasot, joita seurataan neljännesvuosittain.
  Stressitestit
  Osana vakavaraisuuden hallintaprosessia Säästöpankkien Keskuspankki arvioi omaa riskiasemaansa ja pääoman riittävyyttä stressitesteillä. Stressitestejä käytetään arvioitaessa miten erilaiset poikkeuksellisen vakavat, mutta mahdolliset tilanteet voivat vaikuttaa tuloksentekokykyyn, vakavaraisuuteen ja pääomien riittävyyteen. Stressitestien avulla pyritään tunnistamaan Säästöpankkien Keskuspankin kannalta keskeisimmät riskit ja arvioimaan, miten haavoittuvainen pankin rakenne on näiden riskien toteutumisen suhteen. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa.
  Pääoman jatkuvuussuunnitelma
  Säästöpankkien Keskuspankin pääoman jatkuvuussuunnitelma on tehty ennalta arvaamattomien tapahtumien varalle, jotka saattavat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Osana pääoman jatkuvuussuunnitelmaa ovat pääoman määrälle ja laadulle hallituksen asettamat tavoitetasot ja seurantarajat, joita seurataan neljännesvuosittain. Pääoman jatkuvuussuunnitelmassa on kuvattu toimenpiteet, joihin toimiva johto ja hallitus voivat ryhtyä, jos vakavaraisuussuhdeluvulle asetettu seurantaraja rikkoutuu.
  Pilari I -pääomavaateet
  Säästöpankkien Keskuspankin suurimmat pääomavaateet muodostuvat korttiluottosaamisista sekä vakuudettomista kulutusluottosaamisista. Pankin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetelmällä. Markkinariskin pääomavaade lasketaan perusmenetelmällä valuuttapositiolle, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 prosenttia omien varojen yhteismäärästä. Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole valuuttapositiota.
    
  Omat varat ja vakavaraisuus
 
  Säästöpankkien Keskuspankin pääomavaatimus muodostuu seuraavista eristä:
  - Vakavaraisuusasetukseen (CRR) perustuva vähimmäisvaade vakavaraisuussuhdeluvulle (8 %)
  - 2,5 % luottolaitoslain mukainen kiinteä CET1-lisäpääomavaatimus,
  - Ulkomaisten vastuiden maakohtaiset muuttuvat CET1-lisäpääomavaatimukset.
  Finanssivalvonnan Säästöpankkien yhteenliittymälle asettama harkinnanvarainen Pilari II -pääomavaatimus on tällä hetkellä 1,25 prosenttia (1,25 %). Perustuen Finanssivalvonnan marraskuussa 2021 tekemään päätökseen Pilari II -pääomavaade nousee 1,5 prosenttiin alkaen 30.6.2022. Pilari II -pääomavaatimuksesta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ensisijaista pääomaa, josta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ydinpääomaa.
  Finanssivalvonta poisti 6.4.2020 koronapandemian vaikutusten lieventämiseksi järjestelmäriskipuskurin, joka oli Säästöpankkien yhteenliittymän osalta 1 prosentin suuruinen. Finanssivalvonta ei ole toistaiseksi asettanut järjestelmäriskipuskuria nollatasoa suuremmaksi Venäjän hyökkäyssodan vaikutusten vuoksi. Makrovakauspäätöksen 16.12.2022 mukaan Finanssivalvonnan johtokunta on arvioinut tarvetta ja mahdollisuuksia vahvistaa kansallisen rahoitusjärjestelmän riskinkantokykyä enintään yhden prosentin suuruisella järjestelmäriskipuskurivaatimuksella. Päätöksen mukaan Finanssivalvonnan johtokunta valmistautuu tekemään päätöksen järjestelmäriskipuskurivaatimuksen asettamisesta vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä ja järjestelmäriskipuskurivaatimus tulisi voimaan laissa määritellyn siirtymäajan jälkeen. Päätöstä järjestelmäriskipuskurin asettamisesta voidaan lykätä, jos vaatimuksen arvioidaan vaikuttavan hyvin kielteisesti luottomarkkinoiden toimintaan lyhyellä aikavälillä.

Finanssivalvonta ei ole asettanut vuonna 2022 muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, jonka suuruus voi vaihdella 0–2,5 prosenttia riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä. Finanssivalvonta ei ole asettanut Säästöpankkien yhteenliittymälle ns. OSII-lisäpääomavaatimusta.
  Finanssivalvonta on myöntänyt luvan olla vähentämättä Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta on myöntänyt luvan soveltaa 0 prosentin riskipainoa Yhteenliittymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).
  Finanssivalvonta on antanut Yhteenliittymälain mukaisen luvan Säästöpankkien yhteenliittymän Keskusyhteisönä toimivalle Säästöpankkiliitto osk:lle päättää, ettei sen jäsenluottolaitoksiin sovelleta EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) kuudennen osan ja sen nojalla annetuissa Euroopan unionin säädöksissä säädettyjä luottolaitoksen maksuvalmiudelle asetettuja vaatimuksia. Keskusyhteisölle myönnetty lupa kattaa myös 28.6.2021 voimaan tulleen NSFR-vaateen.

Euroopan komissio julkaisi 27.10.2021 ehdotuksen uudeksi pankkipaketiksi, joilla implementoidaan lopullinen Basel III -sääntely EU:ssa. Ehdotukseen sisältyvillä EU:n vakavaraisuusasetuksen muutoksilla (CRR3), jonka tarkoitus tulla voimaan 2025 vuoden alusta ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuuteen.
  Säästöpankkien Keskuspankki julkistaa vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain osana toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja. Puolivuosikatsauksessa julkistetaan keskeiset vakavaraisuustiedot.
  
Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot ovat saatavissa internetosoitteesta www.saastopankki.fi.

Säästöpankkien Keskuspankin omat varat olivat yhteensä 106,5 (75,2) miljoonaa euroa, kun yhteenlaskettu pääomavaatimus oli 27,0 (20,2) miljoonaa euroa. Ydinpääoma (CET1) muodostui kokonaan ensisijaisesta pääomasta ja sen määrä oli 106,5 miljoonaa euroa. Oma pääoma koostuu ensisijaisista rajoituksettomista omista varoista sekä ydinpääomasta.
  Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuussuhde oli korkealla tasolla ollen vuoden lopussa 41,4 % (39,1 %). Korkeaa vakavaraisuuslukua selittää osaltaan Finanssivalvonnan yhteenliittymälle antama poikkeuslupa, jonka mukaisesti Säästöpankkien yhteenliittymän sisäisten rahoituserien riskipainona käytetään vakavaraisuuslaskennassa 0 %.
 
  Vakavaraisuuslaskelma
 
  image LIITE_5_B27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  *Pääomavaatimus muodostuu lakisääteisestä vähimmäisvakavaraisuusvaateesta 8 %, luottolaitoslain mukaisesta kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta 2,5 % ja ulkomaisten vastuiden maakohtaisista muuttuvista lisäpääomavaatimuksista.
  Vähimmäisomavaraisuusaste
  Säästöpankkien Keskuspankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 6,1 % (5,3 %) ylittäen selvästi sitovan 3 % vähimmäisvaateen. Vähimmäisomavaraisuusaste on laskettu voimassa olevan sääntelyn mukaisesti ja kuvaa pankin ensisijaisten pääomien suhdetta kokonaisvastuisiin. Merkittävin osa Säästöpankkien Keskuspankin kokonaisvastuista muodostuu ryhmän sisäisistä eristä, jotka vakavaraisuuslaskennassa käsitellään 0 % -riskipainolla eikä niitä vähimmäisomavaraisuutta laskettaessa oteta mukaan kokonaisvastuiden määrään.  Pankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakavaraisuuden hallintaprosessia.
  image LIITE_5_B55  
 
 
 
 
  Kriisinratkaisusuunnitelma
  Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi 2014/59/EU luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä tuotiin kansallisesti voimaan 1.1.2015 alkaen (Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta). Kriisinratkaisulain toteuttamiseksi perustettiin Rahoitusvakausvirasto (Laki rahoitusvakausvirastosta, 1995/2014).

Rahoitusvakausvirasto päätti asettaa huhtikuussa 2022 Säästöpankkien yhteenliittymälle sekä Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:lle omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimuksen (MREL-vaade). Aiemman päätöksen mukainen vaade on voimassa 31.12.2023 saakka.  Vaadetta ei kohdisteta yksittäisiin jäsenluottolaitoksiin tai Säästöpankkien Keskuspankkiin.
  MREL-vaade on luonteeltaan Pilari II -tyyppinen minimivaade, joka on täytettävä jatkuvasti. Rahoitusvakausviraston päätöksen mukaan Säästöpankkien yhteenliittymään sovellettava MREL-vaade on 19,49 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi, 31.12.2023 saakka ja 1.1.2024 alkaen MREL-vaade on 19,77 % kokonaisriskin määrästä tai 7,85 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi.

Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n MREL-vaatimus on 14,4 % kokonaisriskin määrästä tai 5,1 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi, 31.12.2023 saakka ja 1.1.2024 alkaen 15,71 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi. Kokonaisriskin perusteella lasketun vaatimuksen lisäksi on jatkuvasti täytettävä laitoskohtainen kokonaislisäpääomavaatimus.

 

 

  Liite 6. Korkokate
 
  (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
  Korkotuotot
  Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavista saamistodistuksista 734 331
  Lainoista ja saamisista luottolaitoksilta 19 273 6 761
  Lainoista ja saamisista asiakkailta* 9 759 7 880
  Saamistodistuksista 4 18
  Johdannaissopimuksista
      Suojaavista johdannaisista 698 1 074
  Muista** 2 941 1 973
  Yhteensä 33 409 18 037
 
  Korkokulut
  Veloista luottolaitoksille*** -5 740 -4 072
  Veloista asiakkaille -1 850 -246
  Johdannaissopimuksista
      Suojaavista johdannaisista -959 -486
  Liikkeeseenlasketuista velkakirjoista -6 868 -4 085
  Muista -3 -1
  Yhteensä -15 420 -8 890
 
  Korkokate 17 990 9 147
 
  *  josta korkotuotot vaiheeseen 3 kirjatuista lainoista 63 99
  ** muodostuvat tilisopimuksiin perustuvista korkoveloituksista ja limiittiprovisioista
  *** josta keskuspankkitalletusten negatiivinen korko oli 2 084 tuhatta euroa (3 616 tuhatta euroa).

 

 

  Liite 7. Palkkiotuotot ja -kulut, netto
 
  (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
  Palkkiotuotot   
  Luotonannosta* 17 407 15 279
  Maksuliikenteestä 6 391 5 885
  Arvopapereista 1 557 1 859
  Muista 319 379
  Yhteensä 25 675 23 402
 
  Palkkiokulut
  Maksuliikenteestä -3 638 -3 508
  Arvopapereista -655 -656
  Muista** -11 547 -10 504
  Yhteensä -15 840 -14 668
 
  Palkkiotuotot ja -kulut, netto 9 835 8 734
 
  * josta merkittävin osa korttiluotonantoon liittyviä tuottoja
  ** josta merkittävin osa korttiluotonantoon liittyviä kuluja.

 

 

  Liite 8. Kaupankäynnin nettotuotot
 
  (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
     Suojaavien instrumenttien käyvän arvon muutos -43 958 -11 285
     Suojattavien kohteiden käyvän arvon muutos 41 138 9 847
     Myyntivoitot, osakkeet ja osuudet 607
  Yhteensä -2 820 -831

 

 

  Liite 9. Rahoitusinstrumenttien tuloserät
 
  (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
  Korkotuotot jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista 32 712 16 962
  Korkotuotot käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 633 343
  Rahoitustuotot yhteensä 33 345 17 305
 
  Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoitusveloista -12 376 -4 788
  Korkokulut käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista -2 084 -3 616
  Arvonalentumistappiot jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista sijoituksista -853 -585
  Arvonalentumistappiot käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavista rahoitusvaroista 7 47
  Rahoituskulut -15 307 -8 942
 
  Tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitustuotot ja -kulut, netto 18 038 8 364

 

 

  Liite 10. Liiketoiminnan muut tuotot
 
  (1000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
  Pankkitoiminnan muut tuotot * 3 581 3 534
  Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 3 581 3 534
 
  * Liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat viime kauden tapaan korttiliiketoimintaan liittyvistä palkkiotuotoista sekä Säästöpankkiryhmälle tuotettaviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista.

 

 

  Liite 11. Henkilöstökulut
 
  (1000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
  Palkat ja palkkiot -3 725 -4 028
  Eläkekulut
      Maksupohjaiset järjestelyt -649 -695
  Muut henkilösivukulut -148 -170
  Henkilöstökulut yhteensä -4 522 -4 893
 
  Kokopäiväiset 40 46
  Osa-aikaiset 1 1
  Määräaikaiset 1 1
  Yhteensä 42 48
 
  Henkilöstön määrä kokonaisresursseiksi muutettuna 39 48
  Kokonaisresurssien määrä keskimäärin tilikaudella 46 49

 

 

  Liite 12. Liiketoiminnan muut kulut
 
  (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
  Muut hallintokulut
  Muut henkilöstökulut -160 -115
  Toimistokulut -8 114 -6 546
  ICT-kulut -3 744 -5 104
  Yhteyskulut -519 -467
  Edustuskulut -1  
  Markkinointikulut -13 -13
  Yhteensä -12 551 -12 246
 
  Muut liiketoiminnan kulut
  Vuokrakulut -324 -353
  Kulut oman käytön kiinteistöistä -45 -24
  Muut liiketoiminnan kulut * -1 454 -1 463
  Yhteensä -1 822 -1 840
 
  Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -14 373 -14 086
 
  * Tilintarkastuspalkkiot
  Lakisääteinen tilintarkastus -36 -34
  Tilintarkastukseen liittyvät palvelut -7 -11
  Muut palvelut -28 -27
  Yhteensä -71 -72

 

 

  Liite 13. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
 
  (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
  Poistot aineellisista hyödykkeistä -41 -55
  Poistot aineettomista hyödykkeistä -1 695 -1 595
  Arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä -2 -
  Poistot yhteensä -1 738 -1 650

 

 

  Liite 14. Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista
 
  Odotettavissa olevan luottotappion määrittämisessä sovelletaan kolmivaiheista mallia, jossa laskentaan vaikuttava vaihe määräytyy rahoitusvaran taseeseen kirjaamishetken ja raportointipäivän välillä tapahtuneen luottoriskin muutoksen perusteella seuraavasti:

- Vaiheeseen 1 kuuluvat rahoitusvarat, joiden luottoriski ei ole kasvanut merkittävästi taseeseen kirjaamispäivän ja raportointipäivän välillä. Vaiheessa 1 olevien rahoitusvarojen odotettavissa olevan luottotappion laskenta perustuu todennäköisyyteen, että luottotappio toteutuu raportointipäivästä seuraavan 12 kuukauden kuluessa.  

-Vaiheeseen 2 kuuluvat rahoitusvarat, joiden luottoriski on kasvanut merkittävästi taseeseen kirjaamishetken jälkeen. Vaiheessa 2 olevien rahoitusvarojen odotettavissa olevan luottotappion laskenta perustuu todennäköisyyteen, että luottotappio toteutuu rahoitusvaran jäljellä olevana voimassaoloaikana.

- Vaiheeseen 3 kuuluvat rahoitusvarat, joiden katsotaan olevan arvoltaan alentuneita. Vaiheessa 3 olevien rahoitusvarojen odotettavissa olevan luottotappion laskenta perustuu todennäköisyyteen, että luottotappio toteutuu rahoitusvaran jäljellä olevana voimassaoloaikana.
 
  Säästöpankkien Keskuspankki käyttää luottoriskin muutoksen merkityksellisyyden arvioimiseen muun muassa seuraavia laadullisia ja määrällisiä tietoja.

-Maksuviive: rahoitusvaran luottoriskin katsotaan olevan kasvanut merkittävästi ja sopimus siirtyy vaiheesta 1 vaiheeseen 2, kun maksuviive ylittää 30 päivää. Kun maksuviive ylittää 90 päivää, rahoitusvaran katsotaan olevan arvoltaan alentunut ja siirtyy vaiheesta 2 vaiheeseen 3.

-PD-%:n kasvu (lainat ja saamiset): rahoitusvaran luottoriskin katsotaan kasvaneen merkittävästi ja se siirtyy vaiheesta 1 vaiheeseen 2, jos PD-%:n kasvulle määritetyt suhteelliset tai absoluuttiset kynnysarvot ylittyvät.

-Lainanhoitojousto: jos sopimus ei ole järjestämätön, lainanhoitojoustomerkintä tulkitaan merkittäväksi luottoriskin kasvuksi ja saatava siirtyy vaiheesta 1 vaiheeseen 2. Jos lainanhoitojousto tehdään sopimukseen, joka on järjestämätön tai jos sopimuksella on hakemushetkellä kirjattu lainanhoitojousto, sopimuksen katsotaan olevan arvoltaan alentunut ja se siirtyy vaiheeseen 3.

-Maksukyvyttömyysmerkintä: Jos asiakas on todettu maksukyvyttömäksi, rahoitusvaran katsotaan olevan arvoltaan alentunut ja siirtyy vaiheeseen 3

-PD-%:n kasvu (sijoitusomaisuus): luottoriskin katsotaan kasvaneen merkittävästi, jos PD-%:n kasvulle määritetyt suhteelliset absoluuttiset kynnysarvot ylittyvät.
 
  Asiakas luokitellaan maksukyvyttömäksi, kun on todennäköistä, ettei asiakas maksa sovittujen ehtojen mukaisia luottovelvoitteitaan täysimääräisesti ilman, että Säästöpankkien Keskuspankki turvautuu toimiin tai viimeistään silloin, kun maksu on viivästynyt yli 90 päivää. ECL-laskennassa käytetään samaa maksukyvyttömyyden määritelmää, joka Säästöpankkien Keskuspankissa on käytössä luotonantosäännöissä.

Rahoitusvara voi palautua vaiheesta 2 tai 3, kun sen luottoriski on parantunut merkittävästi ja se on täyttänyt edellisen vaiheen kriteerit yhtäjaksoisesti siirtymälle määritetyn tarkkailujakson ajan. Vaiheiden 3 ja 2 sekä 2 ja 1 välinen tarkkailujakson pituus on 3 kuukautta.

Sijoitusomaisuuteen kuuluvien saamistodistusten odotettavissa olevat luottotappiot lasketaan ostoeräkohtaisesti käyttämällä maksukyvyttömyyden todennäköisyys- / tappio-osuus (PD*LGD*EAD) -mallia. Maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD) perusteena käytetään Bloombergin tuottamia luottoluokituksia ja jos niitä ei ole saatavissa, ulkoisia luottoluokitustietoja, jotka konvertoidaan PD-arvoiksi. Laskennassa käytetyt LGD-arvot vastaavat tutkittuja historiallisia toteumia sijoituslajeittain, eikä niitä arvioida erikseen liikkeeseenlaskija- tai sijoituskohtaisesti.
 
  Säästöpankkien Keskuspankki käyttää lainojen ja saamisten sekä taseen ulkopuolisten erien odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan pääsääntöisesti maksukyvyttömyyden todennäköisyys- / tappio-osuus (PD*LGD*EAD) -mallia. Vähäriskisille luotoille, joita ovat luotot julkiselle sektorille tai rahoituslaitokselle, laskenta tehdään loss rate -mallilla (Loss Rate*EAD). Laskenta tehdään sopimuskohtaisesti ja se perustuu seuraaviin parametreihin:

-PD-% (vain PD/LGD-malli): maksukyvyttömyyden todennäköisyys, joka perustuu ulkoisiin ja sisäisiin luottoluokituksiin.
-Loss Rate % (vain loss rate -malli): vastapuolelle vakioitu prosentti, joka määräytyy vastapuolen sektorikoodin perusteella.
-LGD-%: arvioitu tappion määrä maksukyvyttömyyshetkellä, huomioi sopimuksen käytettävissä olevat vakuudet.
-EAD: vastuun määrä maksukyvyttömyyshetkellä on vuositason keskiarvo, jossa huomioidaan sopimus- ja vuositasolle lasketut pääoman lyhennykset ja ennenaikaiset takaisinmaksut niille tuotteille, joille se on mallinnettu. Taseen ulkopuolisten erien katsotaan pysyvän vakiona sopimuksen elinkaaren loppuun asti. Luoton nostamaton osuus huomioidaan laskelmissa täysimääräisenä.
 
  Laskennassa huomioidaan rahan aika-arvo diskonttaamalla sopimukselle laskettava odotettavissa oleva luottotappio. Efektiivisenä korkona käytetään sopimuksen korkoa ja se lasketaan vaiheissa 1 ja 2 bruttokirjanpitoarvolle ja vaiheessa 3 alentuneelle kirjatulle arvolle.

Odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan sisällytetään tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa käyttämällä laskennassa kolmea eri talouden skenaariota, jotka perustuvat Säästöpankkiryhmän pääekonomistin laatimiin makroekonomisiin ennusteisiin. Makrotalouden ennusteiden muutosvaikutukset on mallinnettu ECL-laskennassa käytettävään parametriin. Laskennassa käytettävät skenaariot ja niille asetetut painot ovat: optimistinen 20 %, perus 60 % ja pessimistinen 20 %. ECL-laskennassa käytettävien talouden skenaarioiden ennustehorisontti on kolme vuotta, jonka jälkeisinä vuosina makrotalouden tekijöiden arvojen oletetaan pysyvän vakaina ja vastaavan ennustejakson kolmannen vuoden arvoja. Skenaariot on päivitetty loppuvuodesta 2022.  Makroekonomistisissa ennusteissa on käytetty muun muassa seuraavia tekijöitä: Europe STOXX -indeksin muutos, BKT:n muutos ja investoinnit.
 
  Alla on esitetty keskeiset makrotalouden tekijät ja niiden ennustetut arvot seuraavalle kolmelle vuodelle (arvojen vaihteluväli eri skenaarioiden välillä).
  image LIITE_14_B14  
 
 
 
 
 
 
  ECL-mallin muutosten käyttöönoton vaikutukset
 
  Arvonalentumisvaiheen 2 kriteerien muuttaminen
  Lainojen ja saamisten odotettavissa olevien luottotappioiden laskennan arvonalentumisvaiheen 2 kriteereitä on muutettu korvaamalla aiemmin käytössä ollut neljän luottoluokan heikkenemistä koskeva kriteeri PD-%:n kasvua koskevalla kriteerillä. Muutoksen jälkeen sopimus siirtyy arvonalentumisvaiheeseen 2, jos yksikin seuraavista kriteereistä täyttyy:
 
- yli 30 päivän maksuviive,
- absoluuttisen tai suhteellisen raja-arvon ylittävä PD-%:n kasvu; tai
- ei-järjestämättömälle sopimukselle tehty lainanhoitojousto.

Muutoksen seurauksena sopimuksia siirtyi arvonalentumisvaiheeseen 2. Muutosvaikutus sisältyy riville ECL-mallin parametrien muutokset.
 
  Ukrainan sodan ja Venäjän vastaisten talouspakotteiden vaikutukset
 
  Säästöpankkien Keskuspankki on arvioinut Ukrainan sodan ja Venäjän vastaisten talouspakoteiden aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia asiakkaidensa luottoriskiin. Raportointihetkellä Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole merkittäviä suoria tai välillisiä toimialakohtaisia, kuten esimerkiksi maatalous, logistiikka, rakentaminen tai energiahyödykkeistä riippuvat toimialat, Ukrainan, Venäjän tai Valko-Venäjän markkinoihin liittyviä riskikeskittymiä. Poikkeuksellisen tilanteen jatkuessa Säästöpankkien Keskuspankki seuraa ja raportoi asiakkaidensa luottoriskin kehittymistä ja kohdistavat odotettavissa olevien luottotappioiden määrään tarvittaessa johdon arvioon perustuvan oikaisun.

Odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävät talouden tulevaa kehitystä koskevat ennusteet on päivitetty loppuvuodesta 2022
 
  Odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä kirjataan taseeseen lainan kirjanpitoarvon vähennykseksi erilliselle tilille. Luottositoumusten ja takaussopimusten osalta tappiota koskeva vähennyserä kirjataan taseeseen varaukseksi. Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta kirjattavien saamistodistusten odotettavissa oleva luottotappio kirjataan oikaisemaan käyvän arvon rahastoa. Taseeseen kirjattujen odotetavissa olevien luottotappioiden muutokset esitetään tuloslaskelman erässä Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista.
 
  Alla olevissa taulukoissa on esitetty odotettavissa olevien luottotappioiden kehitys tilikauden alusta.

 

 

  Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset asiakkailta sekä asiakkaisiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2022 183 214 1 407 1 804
  Siirto vaiheeseen 1 20 -70   -49
  Siirto vaiheeseen 2 -86 440 -11 343
  Siirto vaiheeseen 3 -229 1 383 1 154
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 109   5 114
  Erääntymiset ja lyhennykset -13 -16 -697 -727
  Alaskirjaukset (toteutuneet luottotappiot) 166 166
  Toteutuneiden luottotappioiden palautukset -275 -275
  Luottoriskin muutos ilman vaihemuutosta 51 -42 -44 -34
  ECL:n nettomuutos 82 83 527 692
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2022 265 297 1 934 2 496
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset luottolaitoksilta sekä luottolaitoksiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2022 206   206
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 132   132
  Erääntymiset ja lyhennykset -58   -58
  ECL:n nettomuutos 73   73
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2022 279   279
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Sijoitusomaisuus jaksotettuun hankintamenoon Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2022 188   188
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 29   29
  Erääntymiset ja lyhennykset -57   -57
  ECL:n nettomuutos -29   -29
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2022 160   160
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2022 yhteensä 704 297 1 934 2 935
 
  Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos 1.1.-31.12.2022 yhteensä 127 83 527 737
 
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset asiakkailta sekä asiakkaisiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2021 260 192 1 133 1 585
  Siirto vaiheeseen 1 11 -57 -44 -90
  Siirto vaiheeseen 2 -27 296 -26 243
  Siirto vaiheeseen 3 -1 -140 1 221 1 081
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 56 2   58
  Erääntymiset ja lyhennykset -9 -20 -635 -664
  Alaskirjaukset (toteutuneet luottotappiot) -537 -537
  Toteutuneiden luottotappioiden palautukset 215 215
  Luottoriskin muutos ilman vaihemuutosta -118 -69 81 -106
  ECL-mallin muutokset 11 9   19
  ECL:n nettomuutos -78 21 275 219
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2021 182 214 1 407 1 804
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset luottolaitoksilta sekä luottolaitoksiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2021 212   212
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 162   162
  Erääntymiset ja lyhennykset -168   -168
  ECL:n nettomuutos -6   -6
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2021 206   206
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Sijoitusomaisuus jaksotettuun hankintamenoon Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2021 186   186
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 50   50
  Erääntymiset ja lyhennykset -47   -47
  ECL:n nettomuutos 3   3
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2021 188   188
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2021 yhteensä 577 214 1 407 2 198
 
  Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos 1.1.-31.12.2021 yhteensä -81 21 275 215

 

 

  Liite 15. Tuloverot
 
  (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
  Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -1 022  
  Laskennallisen verosaamisen muutos -420 -92
  Tuloverot -1 443 -92
 
  Voimassaolevan verokannan mukaan laskettujen verojen täsmäytys tuloslaskelmassa esitettyihin veroihin
 
  Verokantatäsmäytys
  Kirjanpidon tulos ennen veroja 7 106 -582
  Kirjanpidon ja verotuksen tuloksen erot -1 994 2 721
  Verotettava tulos 5 112 2 139
 
  Tilikauden tulokseen ennen veroja perustuvat verot yksikön verokannalla -1 421 -116
  Tuloslaskelman verovapaat tuotot
  Tuloslaskelman vähennyskelvottomat kulut -152 43
  Tuloslaskelman ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut 152 -
  Tuloslaskelmaan sisältymättömät veronalaiset tuotot -10 501
  Aiempien vuosien vahvistettujen tappioiden käyttö -11 -520
  Ylläolevan erittelyn mukainen verokulu -1 443 -92
 
  Yhteisön tuloveroprosentti 20 % 20 %

 

 

  Liite 16. Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu
 
  (1 000 euroa) Jaksotettu hankintameno Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Ei rahoitusvaroja/-velkoja Yhteensä
  31.12.2022
  Käteiset varat 1 200 500   1 200 500
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 1 930 649   1 930 649
  Lainat ja saamiset asiakkailta 140 616   140 616
  Johdannaiset
      josta käyvän arvo suojausta 12   12
  Sijoitusomaisuus 49 825 54 926 3 200   107 950
  Varat yhteensä 2 121 102 54 926 1 203 713   3 379 728
 
  Velat luottolaitoksille 1 753 917   1 753 917
  Velat asiakkaille 574 032   574 032
  Johdannaiset
      josta käyvän arvon suojausta 54 120   54 120
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat 880 335   880 335
  Velat yhteensä 3 208 284   54 120   3 262 404
 
 
 
  (1 000 euroa) Jaksotettu hankintameno Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Ei rahoitusvaroja/-velkoja Yhteensä
  31.12.2021
  Käteiset varat 1 006 639   1 006 639
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 1 393 431   1 393 431
  Lainat ja saamiset asiakkailta 96 774   96 774
  Sijoitusomaisuus 110 019 55 064 2 000   167 084
  Varat yhteensä 1 600 225 55 064 1 008 639   2 663 928
 
  Velat luottolaitoksille 1 244 000   1 244 000
  Velat asiakkaille 325 575   325 575
  Johdannaiset
      josta käyvän arvon suojausta 10 150   10 150
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat 1 005 628   1 005 628
  Velat yhteensä 2 575 203   10 150   2 585 353

 

 

  Liite 17. Käteiset varat
 
  (1 000 euroa) 1-12/2022 1-12/2021
  Vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta 1 200 500 1 006 639
  Käteiset varat yhteensä 1 200 500 1 006 639

 

 

  Liite 18. Lainat ja saamiset
 
  31.12.2022
  (1 000 euroa) Ei arvonalennettu (brutto) Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) Tasearvo
 
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
  Talletukset 143 776 -1 143 775
  Luotot ja muut saamiset 1 786 873 -258 1 786 615
  Yhteensä 1 930 649 -259 1 930 390
 
  Lainat ja saamiset asiakkailta
  Tuotteittain
  Käytetyt tililuotot 29 194 -136 29 058
  Korttiluotot 111 422 -2 300 109 122
  Yhteensä 140 616 -2 436 138 179
 
  Lainat ja saamiset yhteensä 2 071 265 -2 696 2 068 569
 
 
  Lainat ja saamiset
 
  31.12.2021
  (1 000 euroa) Ei arvonalennettu (brutto) Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) Tasearvo
 
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
  Talletukset 98 604   98 604
  Luotot ja muut saamiset 1 295 015 -187 1 294 828
  Yhteensä 1 393 619 -187 1 393 431
 
  Lainat ja saamiset asiakkailta
  Tuotteittain
  Käytetyt tililuotot 1 082 -2 1 081
  Korttiluotot 97 434 -1 741 95 693
  Yhteensä 98 517 -1 743 96 774
 
  Lainat ja saamiset yhteensä 1 492 135 -1 930 1 490 206

 

 

  Liite 19. Johdannaiset ja suojauslaskenta
 
  Säästöpankkien Keskuspankki suojaa korkoriskiään käyvän arvon muutoksilta ja soveltaa suojaussuhteisiin suojauslaskentaa. Käyvän arvon suojauksen kohteena ovat kiinteäkorkoinen antolainaus sekä kiinteäkorkoinen liikkeelle laskettu joukkovelkakirjalaina.
 
  Käypää arvoa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmassa erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Käypää arvoa suojattaessa myös suojattava kohde on suojauksen ajan arvostettu käypään arvoon, vaikka se muuten arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Suojattavan kohteen käyvän arvon muutos on kirjattu taseessa kyseisen tase-erän oikaisuksi ja tuloslaskelmassa erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Suojaavien johdannaisten korot esitetään korkotuottoina ja –kuluina niiden luonteen mukaisesti.
 
  31.12.2022 Nimellisarvo/jäljellä oleva juoksuaika   Käyvät arvot
  (1 000 euroa) alle 1 vuosi 1 - 5  vuotta yli 5 vuotta Yhteensä Varat Velat
  Käyvän arvon suojaus
    Korkojohdannaiset 10 000 30 000 168 000 208 000 12 54 120
  Yhteensä 10 000 30 000 168 000 208 000 12 54 120
 
 
  31.12.2021 Nimellisarvo/jäljellä oleva juoksuaika   Käyvät arvot
  (1 000 euroa) alle 1 vuosi 1 - 5  vuotta yli 5 vuotta Yhteensä Varat Velat
  Käyvän arvon suojaus*
    Korkojohdannaiset 10 000 40 000 168 000 218 000   10 150
  Yhteensä 10 000 40 000 168 000 218 000 0 10 150
 
 
 
  * Käyvän arvon suojauksen kohteena oleva kiinteäkorkoinen antolainaus Säästöpankeille (Lainat ja saamiset luottolaitoksilta) oli tilinpäätöshetkellä nimellisarvoltaan 10 000 000 euroa ja  kirjanpitoarvo 9 986 543 euroa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot vastaavat suojauskohteiden nimellisarvoja.

Käyvän arvon suojauksen kohteena olleiden kiinteäkorkoisten liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjalainojen (Liikkeeseenlasketut velkakirjat) nimellisarvo tilinpäätöshetkellä oli 198 000 000 euroa ja  kirjanpitoarvo 196 698 809 euroa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot vastaavat suojauskohteiden nimellisarvoja.

 

 

  Liite 20. Sijoitusomaisuus
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat
    Saamistodistukset 52 870 53 827
    Osakkeet ja osuudet 2 055 1 237
  Yhteensä 54 926 55 064
 
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
    Osakkeet ja osuudet 3 200 2 000
  Yhteensä 3 200 2 000
 
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat sijoitukset
  Saamistodistukset 49 853 110 069
  Odotettavissa olevat luottotappiot -29 -50
  Yhteensä 49 825 110 019
 
  Sijoitusomaisuus yhteensä 107 950 167 084

 

 

  Erittely liikkeeseenlaskijan noteerauksen perusteella
 
  2022
  (1 000 euroa) Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat sijoitukset Yhteensä
  Noteeratut
  Muut 54 926 3 200 49 825 107 950
  Yhteensä 54 926 3 200 49 825 107 950
 
 
  2021
  (1 000 euroa) Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat sijoitukset Yhteensä
  Noteeratut
  Muut 55 064 2 000 110 019 167 084
  Yhteensä 55 064 2 000 110 019 167 084

 

 

  Liite 21. Aineelliset hyödykkeet
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Koneet ja kalusto 21 49
  Muut aineelliset hyödykkeet   13
  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 21 62

 

 

  31.12.2022
  (1 000 euroa)
  Aineellisten hyödykkeiden muutokset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 268 72   340
  Vähennykset
  Hankintameno 31.12 268 72   340
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -219 -59   -278
  Tilikauden poistot -28 -13   -41
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -247 -72   -319
  Kirjanpitoarvo 31.12. 21 0   21
 
 
  31.12.2021
  (1 000 euroa)
  Aineellisten hyödykkeiden muutokset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 327 72   399
  Vähennykset -59   -59
  Hankintameno 31.12 268 72   340
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -218 -44   -262
  Tilikauden poistot -41 -14   -55
  Vähennykset 40   40
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -219 -59   -278
  Kirjanpitoarvo 31.12. 49 13   62

 

 

  Liite 22. Aineettomat hyödykkeet
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Aineettomat oikeudet 5 942 5 203
  Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet 2 537 2 312
  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8 479 7 515
 
  Aineettomat oikeudet ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet muodostuvat merkittäviltä osin ulkoisilta toimijoilta hankituista tietojärjestelmistä.

 

 

  31.12.2022
  (1 000 euroa)
  Aineettomien hyödykkeiden muutokset Aineettomat oikeudet Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Yhteensä
  Hankintameno 1.1 10 313 2 312 12 625
  Lisäykset 2 434 224 2 658
  Hankintameno 31.12. 12 747 2 537 15 283
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -5 109   -5 109
  Tilikauden poistot -1 695   -1 695
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -6 805   -6 805
  Kirjanpitoarvo 31.12. 5 942 2 537 8 479
 
 
  31.12.2021
  (1 000 euroa)
  Aineettomien hyödykkeiden muutokset Aineettomat oikeudet Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Yhteensä
  Hankintameno 1.1 10 183 569 10 752
  Lisäykset 129 1 743 1 873
  Hankintameno 31.12. 10 313 2 312 12 625
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -3 515   -3 515
  Tilikauden poistot -1 595   -1 595
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -5 109   -5 109
  Kirjanpitoarvo 31.12. 5 203 2 312 7 515

 

 

  Liite 23. Laskennalliset verot
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Laskennallinen verosaaminen 830 1 163
  Verosaamiset 830 1 163
 
  Laskennalliset verovelat 334 273
  Verovelat 334 273
 
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Laskennalliset verosaamiset
  Arvonalentumiset 587 440
  Rahoitusvarat 226 138
  Aineettomat hyödykkeet 18 13
  Vahvistetut tappiot - 572
  Yhteensä 830 1 163
 
 
  (1000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Laskennalliset verovelat
  Rahoitusvarat 334 273
  Yhteensä 334 273

 

 

  (1000 euroa) 1.1.2022 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2022
  Laskennalliset verosaamiset
  Arvonalentumiset 440 147   587
  Rahoitusvarat 138   88 226
  Aineettomat hyödykkeet 13 4   18
  Vahvistetut tappiot 572 -572  
  Yhteensä 1 163 -420 88 830
 
 
  (1000 euroa) 1.1.2022 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2022
  Laskennalliset verovelat
  Rahoitusvarat 273   61 334
  Yhteensä 273   61 334
 
 
 
  (1000 euroa) 1.1.2021 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2021
  Laskennalliset verosaamiset
  Arvonalentumiset 397 43   440
  Rahoitusvarat 200   -62 138
  Aineettomat hyödykkeet 9 4   13
  Vahvistetut tappiot 711 -139   572
  Yhteensä 1 317 -92 -62 1 163
 
  (1000 euroa) 1.1.2021 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2021
  Laskennalliset verovelat
  Rahoitusvarat 705   -432 273
  Yhteensä 705   -432 273

 

 

  Liite 24. Muut varat
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Siirtosaamiset 14 827 5 623
    Korot 10 733 3 056
    Muut siirtosaamiset 4 093 2 567
  Muut 18 063 1 279
  Muut varat yhteensä 32 890 6 902

 

 

  Liite 25. Velat luottolaitoksille ja asiakkaille
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Velat luottolaitoksille
  Velat keskuspankeille 68 000 68 000
  Velat luottolaitoksille 1 685 917 1 176 000
  Yhteensä 1 753 917 1 244 000
 
  Velat asiakkaille
  Talletukset 44 75
  Muut rahoitusvelat* 573 988 325 500
  Yhteensä 574 032 325 575
 
  Velat luottolaitoksille ja asiakkaille yhteensä 2 327 948 1 569 575
 
  * Muut rahoitusvelat ovat valtioiden, monikansallisten organisaatioiden ja ulkomaisten rahastojen talletuksia.

 

 

  Liite 26. Liikkeeseenlasketut velkakirjat
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
  Joukkovelkakirjalainat 787 500 737 014
  Muut
    Sijoitustodistukset 144 000 143 321
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat yhteensä 931 500 880 335
 
  Joista
  Vaihtuvakorkoiset 350 000 350 885
  Kiinteäkorkoiset 581 500 529 450
  Yhteensä 931 500 880 335
 
 
  (1 000 euroa) 31.12.2021
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
  Joukkovelkakirjalainat 860 500 851 491
  Muut
    Sijoitustodistukset 154 000 154 137
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat yhteensä 1 014 500 1 005 628
 
  Joista
  Vaihtuvakorkoiset 571 500 569 421
  Kiinteäkorkoiset 443 000 436 207
  Yhteensä 1 014 500 1 005 628

 

 

  Liite 27. Varaukset ja muut velat
 
  31.12.2022 31.12.2021
  (1 000 euroa)
  Muut velat 31 607 3 625
  Siirtovelat 10 477 6 287
    Korkovelat 5 852 2 104
    Saadut korkoennakot 657 463
    Muut siirtovelat 3 968 3 720
  Varaukset 79 80
    Muut varaukset* 79 80
  Muut velat yhteensä 42 163 9 992
   
  *Muut varaukset ovat taseen ulkopuolisista sitoumuksista laskettuja odotettuja luottotappioita (ECL).

 

 

  Liite 28. Oma pääoma
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Osakepääoma 94 812 68 344
  Rahastot
    Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 19 000 19 000
    Käyvän arvon rahasto 434 542
  Kertyneet voittovarat
    Edellisten tilikausien voitto (tappio) -3 884 -3 260
    Kauden voitto (tappio) 5 663 -674
  Oma pääoma yhteensä 116 024 83 952
 
  Osakepääoma
  Erään kirjataan maksettu osake-, osuus- tai peruspääoma. Mikäli osakepääoma on kokonaan tai osittain merkitsemättä kaupparekisteriin, kaupparekisteriin merkitsemätön osuus on ilmoitettava taseessa omana eränään tämän erän alaeränä.
 
  Sp-Keskuspankilla on yhteensä 35 735 kappaletta nimellisarvottomia osakkeita.
 
  Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota ei merkitä osakepääomaan ja jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan, sekä sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. Rahastoon merkitään myös se määrä, jolla osakepääomaa alennetaan ja jota ei käytetä tappion kattamiseen tai varojen jakamiseen.
 
  Käyvän arvon rahasto
  Käyvän arvon rahastoon kirjataan käypään arvoon arvostamisesta syntyneet erät.
 
  Kertyneet voittovarat
  Erään kirjataan tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos sekä tulos edellisiltä tilikausilta siltä osin, kuin sitä ei ole siirretty muihin oman pääoman eriin tai jaettu voitonjakona.
 
  (1 000 euroa)
  Erittely käyvän arvon rahaston muutoksista 2022 2021
  Käyvän arvon rahasto 1.1. 542 2 022
  Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta, osakkeet 829 -2 263
  Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta, saamistodistukset -957 461
  Laskennalliset verot käypään arvoon arvostamisesta 27 370
  Odotetut luottotappiot käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista, saamistodistukset -7 -47
  Käyvän arvon rahasto 31.12 434 542

 

 

  Liite 29. Vakuudet
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Annetut vakuudet  
  Omien velkojen ja sitoumusten puolesta annetut
    Saamistodistukset 90 055 97 610
    Muut 54 650 10 190
  Annetut vakuudet yhteensä 144 705 107 800
 
  Saadut vakuudet
    Saamistodistukset 40 413 47 049
  Saadut vakuudet yhteensä 40 413 47 049
 
  Annetut ja saadut vakuudet liittyvät Euroopan Keskuspankin rahoitusoperaatioon osallistumiseen sekä johdannaisiin liittyviin tilivakuuksiin.

 

 

  Liite 30. Taseen ulkopuoliset sitoumukset
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022 31.12.2021
  Takaukset 10 000 10 000
  Luottolupaukset 280 592 266 730
  Muut* 141 000 131 500
  Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 431 592 408 230
 
  * Muut taseen ulkopuoliset sitoumukset koostuvat Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten kanssa sovituista rahoitussopimuksista, joissa kauppapäivä on vasta katsauskauden päättymisen jälkeen.
 
 
  Liite 31. Rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutus
  Säästöpankkien Keskuspankin johdannaissopimuksiin sovelletaan ISDA:n (International Swaps and Derivatives Association) sopimusta. Näiden sopimusten perusteella johdannaisten maksuja voidaan netottaa transaktiokohtaisesti maksupäivittäin ja vastapuolen maksukyvyttömyys- ja konkurssitilanteissa. Sopimusehdoissa voidaan lisäksi vastapuolikohtaisesti sopia vakuuksista. Nämä johdannaiset esitetään taseessa bruttoperusteisesti.

 

 

  31.12.2022 Määrät, joita ei ole netotettu mutta jotka sisältyvät  päänetotussopimuksiin ja vastaaviin
  (1 000 euroa) Kirjatut rahoitusvarat, brutto Taseessa netotetut kirjatut rahoitusvelat, brutto Kirjanpitoarvo taseessa, netto Rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvo taseessa, netto Vakuudeksi saatu/annettu käteinen, taseessa netto Nettosumma
  Varat
  Johdannaissopimukset 12   12
  Yhteensä 12   12
 
  Velat
  Johdannaissopimukset 54 120 54 650 -530
  Yhteensä 54 120 54 650 -530
 
 
 
  31.12.2021
  (1 000 euroa) Määrät, joita ei ole netotettu mutta jotka sisältyvät  päänetotussopimuksiin ja vastaaviin
  (1 000 euroa) Kirjatut rahoitusvarat, brutto Taseessa netotetut kirjatut rahoitusvelat, brutto Kirjanpitoarvo taseessa, netto Rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvo taseessa, netto Vakuudeksi saatu/annettu käteinen, taseessa netto Nettosumma
  Varat
  Johdannaissopimukset 0
  Yhteensä 0
 
  Velat
  Johdannaissopimukset 10 150 10 190 -40
  Yhteensä 10 150 10 190 -40

 

 

  Liite 32. Käyvät arvot arvostusmenetelmän mukaisesti
 
  Käypään arvoon arvostus
  Rahoitusinstrumentit esitetään Säästöpankkien Keskuspankin taseessa käypään arvoon tai jaksotettuun hankintamenoon. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa kuvataan rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu arvostustavan mukaan sekä perusteet arvostamistavoille ja käyvän arvon määrittämiselle.
 
  Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot määritetään ensisijaisesti käyttämällä noteerauksia julkisesti noteeratuilta markkinoilta tai kolmansilta osapuolilta saatuja markkinahintoja. Mikäli markkinanoteerausta ei ole saatavilla, on tase-erät pääosin arvostettu diskonttaamalla tulevat kassavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorkojen avulla. Käteisvarojen osalta käypänä arvona on käytetty nimellisarvoa. Myös vaadittaessa maksettavien talletusten osalta on nimellisarvon katsottu vastaavan käypää arvoa.
 
  Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole kertaluontoisesti käypään arvoon arvostettuja varoja.
 
  Käyvän arvon hierarkiat
  Taso 1 sisältää rahoitusvarat, joiden arvo määräytyy likvideiltä markkinoilta saatavien noteerausten perusteella. Likvidiksi katsotaan markkina, jossa hinnat ovat saatavilla helposti ja riittävän säännöllisesti. Tasoon 1 kuuluvat noteeratut joukkovelkakirjalainat sekä muut arvopaperit, joille noteerataan julkisesti hinta.
 
  Taso 2 sisältää rahoitusvarat, joille ei ole saatavissa noteerausta suoraan toimivilta markkinoilta ja joiden käypä arvo arvioidaan käyttäen arvostusmenetelmiä tai -malleja. Nämä perustuvat oletuksiin, joita tukevat todennettavissa oleva markkinainformaatio, kuten vastaavanlaisten instrumenttien noteerattuja korkoja tai hintoja. Tähän ryhmään kuuluvat mm. korkojohdannaiset sekä yritys- ja sijoitustodistukset.
 
  Taso 3 sisältää rahoitusvarat, joiden käypää arvoa ei saada julkisesta markkinanoteerauksesta tai todennettavissa olevaan markkinainformaatioon perustuvien arvostusmenetelmien tai -mallien avulla. Tasoon 3 luetaan noteeraamattomat osakeinstrumentit, strukturoidut sijoitukset sekä muut arvopaperit, joille ei tällä hetkellä ole saatavissa sitovaa markkinanoteerausta. Usein tason 3 käypä arvo perustuu kolmannelta osapuolelta saatavaan hintatietoon.

 

 

  Siirrot tasojen välillä
  Siirrot käyvän arvon hierarkiatasojen välillä katsotaan tapahtuneen siirron aiheuttaman tapahtuman tai olosuhteiden muutoksen toteutumispäivänä.
  Siirtoja tasojen 1, 2 ja 3 välillä ei ollut tilikauden 1.1.-31.12.2022 aikana.  
  31.12.2022 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain  
  Rahoitusvarat (1 000 euroa) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
 
  Käypään arvoon arvostettavat
      Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 280 042 1 349 231   3 200 1 352 431
      Johdannaissopimukset 12   12   12
      Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 54 926   53 436 2 055 55 491
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 2 044 748 2 060 1 805 296 139 760 1 947 116
  Rahoitusvarat yhteensä 3 379 728 1 351 291 1 858 744 145 015 3 355 050
 
 
 
  31.12.2022 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain  
  Rahoitusvelat (1 000 euroa) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
 
  Käypään arvoon arvostettavat
      Johdannaiset 54 120   54 120   54 120
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 3 208 284 1 367 461 1 795 159   3 162 619
  Rahoitusvelat yhteensä 3 262 404 1 367 461 1 849 279   3 216 739
 
 
  Tapahtumat tasolla 3
  Täsmäytys muutoksille, jotka ovat tapahtuneet rahoitusinstrumenteille, jotka kuuluvat tasoon 3.
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
  Kirjanpitoarvo 1.1.2022 2 000  
  Hankinnat 1 200  
  Kirjanpitoarvo 31.12.2022 3 200  
 
  Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat
  Kirjanpitoarvo 1.1.2022 1 237  
  Myynnit 1 383  
  Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut arvonmuutokset -565  
  Kirjanpitoarvo 31.12.2022 2 055  
 
 
   
  Herkkyysanalyysi rahoitusinstrumenteille, jotka kuuluvat tasoon 3 Vaikutus oletetuille muutoksille
  31.12.2022 Kirjanpitoarvo
  (1 000 euroa) Positiivinen Negatiivinen
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 3 200   3 680 2 720
  Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 2 055   2 363 1 747
   
  Yllä olevassa taulukossa esitetään tason 3 instrumenttien käyvän arvon herkkyys oletetuille muutoksille. Käypää arvoa on testattu käyttämällä 15 % arvonmuutosta.  
 
 
 
 
  31.12.2021 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain  
  Rahoitusvarat (1 000 euroa) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
 
  Käypään arvoon arvostettavat
      Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 084 236 1 082 236   2 000 1 084 236
      Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 55 064   54 571 1 237 55 808
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 1 524 627 23 044 1 415 312 97 911 1 536 266
  Rahoitusvarat yhteensä 2 663 928 1 105 280 1 469 883 101 148 2 676 311
 
 
 
  31.12.2021 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain  
  Rahoitusvelat (1 000 euroa) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
 
  Käypään arvoon arvostettavat
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
      Johdannaiset 10 150   10 150   10 150
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 2 575 203 848 375 1 738 951   2 587 326
  Rahoitusvelat yhteensä 2 585 353 848 375 1 749 101   2 597 476
 
 
 
 
  Tapahtumat tasolla 3
  Täsmäytys muutoksille, jotka ovat tapahtuneet rahoitusinstrumenteille, jotka kuuluvat tasoon 3.  
 
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
  Kirjanpitoarvo 1.1.2021 400  
  Myynnit 1 600  
  Kirjanpitoarvo 31.12.2021 2 000  
 
  Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat  
  Kirjanpitoarvo 1.1.2021 8 025  
  Myynnit -2 870  
  Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut arvonmuutokset -3 918  
  Kirjanpitoarvo 31.12.2021 1 237  

 

 

  Liite 33. Vuokrasopimukset
 
 
  Säästöpankkien Keskuspankki vuokralleottajana
  Säästöpankkien Keskuspankki toimii vuokralleottajana tulostimien ja kannettavien tietokoneiden osalta. Säästöpankkien Keskuspankin vuokrasopimukset ovat lyhytaikaiseksi luokiteltavia ja käyttöoikeusomaisuutta tai siihen kohdistuvaa velkaa ei ole kirjattu.
 
  Tuloslaskelmaerät 2022 2021
  Lyhytaikaiseksi luokiteltujen vuokrasopimusten kulut 35 42
  Yhteensä 35 42
 
  Säästöpankkien Keskuspankki ei toimi vuokralleantajana.

 

 

  Liite 34. Lähipiiritiedot
 
  Lähipiirillä tarkoitetaan Sp-Keskuspankissa johtavassa asemassa olevia avainhenkilöitä ja heidän perheenjäseniään. Sp-Keskuspankin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen.                                                                  

Sp-Keskuspankki ei, vakuudettomia korttiluottoja lukuun ottamatta, ole myöntänyt lähipiirilainoja tai sijoituksia eikä sillä ole lähipiiriliiketoimia Lähipiirille myönnetyt korttiluotot on myönnetty samoin yleisin ehdoin, joita sovelletaan vastaaviin asiakasluottoihin.
 
 
  Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saama kompensaatio 2022 2021
  (1 000 euroa)
  Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 265 261
  Yhteensä 265 261
 
 
  Avainhenkilöiden kompensaatio *
 
  2022 Palkka ja palkkiot Lakisääteiset eläkekulut
  Brander Kai, toimitusjohtaja 232 39
  Mangs Monika, hallituksen varapuheenjohtaja 13  
  Niuro Jouni, hallituksen jäsen 10.3.2022 saakka 2  
  Siviranta Petri, hallituksen jäsen 8  
  Toivonen Anne, hallituksen jäsen 10.3.2022 saakka 2  
  Öhman Ossi, hallituksen jäsen 9  
  Yhteensä 265 39
 
 
 
  Avainhenkilöiden kompensaatio *
 
  2021 Palkka ja palkkiot Lakisääteiset eläkekulut
  Brander Kai, toimitusjohtaja 229 39
  Ahonen Pirkko, hallituksen jäsen 11.3.2020 saakka 1  
  Hakala Jussi, hallituksen jäsen 11.3.2020 alkaen 8  
  Mangs Monica, hallituksen jäsen 6  
  Rinta Jarmo, hallituksen puheenjohtaja 11.3.2020 saakka 6  
  Siviranta Petri, hallituksen jäsen 11.3.2020 saakka 1  
  Syvänen Hannu, varapuheenjohtaja 6  
  Toivonen Anne, hallituksen jäsen 11.3.2020 alkaen 6  
  Yhteensä 261 39

 

 

  Liite 35. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
 
  Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat
Säästöpankkien Keskuspankin taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä
ajalta.

 

 

  Pilari III -liitetiedot
 
  Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään. Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuutta koskevat tiedot sisältyvät Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuutta koskeviin tietoihin, jotka Säästöpankkien yhteenliittymä julkaisee erikseen tilinpäätöksen yhteydessä. Finanssivalvonta on myöntänyt luvan olla vähentämättä yhteenliittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta on myöntänyt luvan soveltaa nolla (0) prosentin riskipainoa yhteenliittymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusasetukseen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).
  Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja Säästöpankkien yhteenliittymän Pilari III -tiedot ovat luettavissa www.saastopankki.fi-verkkopalvelussa.
Suomi 7437000I5X6LNQOW6U59 2020-01-012020-12-31