Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n 
  Toimintakertomus ja IFRS-tilinpäätös 31.12.2023  
   
  Hallituksen toimintakertomus 1.1. - 31.12.2023  
  Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä  
  Toimintaympäristön kuvaus  
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminta  
  Säästöpankkien Keskuspankin tulos ja tase  
  Vakavaraisuus ja riskiasema  
  Luottoluokitus  
  Pankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä  
  Säästöpankkien Keskuspankin hallinto ja henkilöstö  
  Palkitsemisjärjestelmä  
  Keskeisimmät ulkoistetut toiminnot  
  Yhteiskuntavastuu  
  Olennaiset tapahtumat tilinpäätöspäivän jälkeen   
  Vuoden 2024 näkymät  
  Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä  
  Tunnuslukujen laskentakaavat  
   
  Säästöpankkien Keskuspankin IFRS-tilinpäätös  
  Tuloslaskelma  
  Laaja tuloslaskelma  
  Tase  
  Rahavirtalaskelma  
  Oman pääoman muutokset  
   
  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet  
  1 Tietoja raportoivasta yhtiöstä ja kuvaus Säästöpankkiryhmästä  
  2 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet  
  3 Merkittävimmät johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin sisältyvät keskeiset epävarmuustekijät  
   
  Riskienhallinnan ja vakavaraisuuden periaatteet  
  4 Riskienhallinta ja hallinnointiperiaatteet  
  5 Vakavaraisuuden hallinta  
   
  Tulos- ja tase-eriä koskevat liitetiedot  
  6 Korkokate  
  7 Palkkiotuotot ja -kulut, netto  
  8 Kaupankäynnin nettotuotot  
  9 Muut tuotot ja kulut  
  9.1 Liiketoiminnan muut tuotot  
  9.2 Liiketoiminnan muut kulut  
  10 Henkilöstökulut  
  11 Lainat ja saamiset   
  11.1 Lainat ja saamiset luottolaitoksilta ja asiakkailta  
  11.2 Sijoitusomaisuus  
  11.3 Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista  
  12 Rahoitus  
  12.1 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille  
  12.2 Liikkeeseenlasketut velkakirjat  
  13 Rahoitusvarojen ja -velojen luokittelu  
  13.1 Rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutus  
  14 Johdannaiset ja suojauslaskenta  
  15 Käyvät arvot arvostusmenetelmän mukaisesti  
  16 Käyttöomaisuus  
  16.1 Aineettomat hyödykkeet
  16.2 Aineelliset hyödykkeet
  16.3 Vuokrasopimukset
  17 Oma pääoma  
  18 Verot  
  18.1 Tuloverot  
  18.2 Laskennalliset verot  
  19 Muut varat, velat ja varaukset  
  19.1 Muut varat  
  19.2 Varaukset ja muut velat  
  20 Käteiset varat
  Muut liitetiedot  
  21 Vakuudet  
  22 Taseen ulkopuoliset sitoumukset  
  23 Lähipiiritiedot  
  24 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat  
   
  Pilari III -liitetiedot  
   

 

 

  Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023
 
  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj (jäljempänä Säästöpankkien Keskuspankki) on suomalaisten Säästöpankkien omistama pankki, jonka ensisijaisena tehtävänä on hoitaa Säästöpankkiryhmän erilaisia keskusluottolaitospalveluita. Keskusluottolaitospalvelut keskittyvät maksuliike- ja tilinhoitajapalveluihin, yhteenliittymän jäsensäästöpankeille (jäljempänä myös Säästöpankit) tarjottaviin maksukorttien liikkeellelaskupalveluihin, henkilöasiakkaiden kulutusluototukseen sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviin palveluihin. Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään.
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnan painopiste oli vuonna 2023 laadukkaissa palveluissa ja palveluiden edelleen kehittämisessä.
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketulos tilikaudella oli 18,3 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 3,4 miljardia euroa.
 
 
  Säästöpankkiryhmä ja Säästöpankkien yhteenliittymä  
 
  Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkiryhmään ja Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen.
  Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavista Säästöpankeista, keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitto osk:sta sekä pankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä.
  Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat laissa talletuspankkien yhteenliittymästä määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, 14 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset, Säästöpankkipalvelut Oy ja Sp-Rahastoyhtiö Oy. Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy sekä Sp-Koti Oy.
  Liedon Säästöpankki on eronnut Säästöpankkiliitto osk:sta ja Säästöpankkien yhteenliittymästä 1.3.2023 alkaen. Samassa yhteydessä Liedon Säästöpankki luovutti koko liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oyj:lle, luovutuksen täytäntöönpanopäivä oli 28.2.2023. Säästöpankkiliitto osk:n vahvistaman tilinpäätösperiaatteen mukaisesti Liedon Säästöpankin 2023 tulos sisältyy Säästöpankkiryhmän tulokseen irtautumishetkeen asti. Irtaantumisen seurauksena Säästöpankkien Yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään kuuluvien säästöpankkien määrä väheni 15 pankista 14 pankkiin
  Säästöpankkiryhmän rakenteesta löytyy lisätietoa sivulta saastopankki.fi/saastopankkiryhma.
 
  Toimintaympäristön kuvaus   
 
  Globaali talousnäkymä  
  Vuosi 2023 alkoi varsin synkissä taloustunnelmissa, kun energiakriisin pelättiin ajavan etenkin Euroopan talouden taantumaan. Lisäksi nopeasti nousseen korkotason odotettiin heikentävän talouskasvua selvästi.
  Taloudet osoittautuivat kuitenkin odotuksia kestokykyisemmiksi näiden paineiden edessä ja maailmantalouden kasvu hidastui odotuksia vähemmän. Kokonaisuutena maailmantalouden kasvu asettunee hieman yli 3 %:iin, mikä on alle pitkän ajan keskiarvon. Energiakriisi toki heikensi talouskehitystä etenkin Euroopassa, mutta yritykset ja kotitaloudet sopeutuivat tilanteeseen yllättävän hyvin. Korkojen nousu on myös osaltaan heikentänyt talouskasvua, mutta suuremmilta kupruilta on vältytty.  
  Alueelliset erot talouskehityksessä olivat merkittäviä vuonna 2023. Eurooppa oli jälleen kerran ”heikko lenkki” ja etenkin Saksan talous kärsi energiakriisistä. Kokonaisuutena euroalueen talouskasvun odotetaan olleen vain hieman nollan yläpuolella vuonna 2023 ja loppuvuonna talous ajautui todennäköisesti taantumaan.  
  Kiinan talous kasvoi alkuvuonna ripeästi, kun koronasuluista vihdoin luovuttiin. Elpyminen jäi kuitenkin varsin lyhytkestoiseksi ja loppuvuonna maan keskusjohto otti käyttöön erilaisia elvytystoimia talouden piristämiseksi. 5 %:n kasvutavoite todennäköisesti saavutetaan vuonna 2023. Kiinteistösektori on edelleen yksi Kiinan talouden murheenkryyneistä. 
  USA:n talouskehitys säilyi yllättävän vahvana kohonneesta korkotasosta huolimatta. USA:n talouden odotetaan kasvaneen yli 2 % vuonna 2023. Etenkin kotitalouksien kulutus on pitänyt pintansa USA:ssa.
  Vuoden 2023 ehkä myönteisin talousuutinen koskee inflaatiota, joka alkoi vihdoin maltillistua vuoden edetessä. Esimerkiksi euroalueella vuoden alussa inflaatio oli vielä yli 8 %, mutta loppuvuonna marraskuussa se oli laskenut jo 2,4 %:iin.  
  Inflaation maltillistuminen mahdollisti myös sen, että keskuspankit lopettivat koronnostot vuoden lop-pupuolella. Vuodelle 2024 odotellaan jo korkojen laskuja niin USA:ssa kuin Euroopassakin. Tämä tuo helpotusta etenkin Suomen taloudelle, joka on erittäin korkoherkkä.
  Vuoden aikana nähtiin myös ikäviä yllätyksiä niin taloudessa kuin geopolitiikassakin. Keväällä USA:ssa ja Euroopassa muutama pankki ajautui vaikeuksiin, mutta tilanne ei onneksi eskaloitunut laajemmaksi pankkikriisiksi. Syksyllä taistelut leimahtivat Lähi-idässä, mutta niiden vaikutukset esimerkiksi öljyn hin-taan jäivät varsin vähäisiksi. Sota Ukrainassa jatkuu, mutta sen vaikutukset globaaliin talouteen ovat pieniä. Tilanne voi toki aina kärjistyä ja poliittiset riskit ovat siten yhä koholla. 
 
  Korkoympäristö  
  Vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla euroalueen lyhyet korot jatkoivat nousuaan Euroopan Keskuspankin viestitettyä vahvasti tulevista koronnostoista inflaatiokehityksen jarruttamiseksi. Asuntolainojen yleisenä viitekorkona toimiva 12 kk Euribor nousi vuoden puoleenväliin tultaessa lähes prosenttiyksikön vuoden aloitustasosta. Tämän jälkeen tilanne on tasaantunut ja lokakuusta eteenpäin lyhyiden korkojen kehitys on ollut laskevaa. Myös pitkien korkojen osalta loppuvuoden kehitys on ollut laskevaa. Syynä tähän ovat olleet inflaation nousun taittuminen, euroalueen talouskehityksen heikkeneminen sekä samanaikaisesti Euroopan Keskuspankin koronnostosyklin todennäköinen päättyminen.
  Kokonaisuutena vuoden 2023 korkokehitys on ollut vahvasti pankkitoiminnan korkokatetta tukevaa. Kuitenkin samanaikaisesti tukkurahoituksen kustannukset ovat nousseet niin katetuissa joukkolainoissa kuin senior-lainoissakin ja täten osaltaan jarruttaneet korkokatteen myönteistä kehitystä.
  Jatkokehityksen korkojen osalta määrittelee pitkälti se, missä vaiheessa Euroopan Keskuspankki aloittaa mahdolliset koronleikkaukset ja mitä Euroopan Keskuspankki viestittää markkinoille korkopolitiikan jatkosta. Pitkien korkojen suhteellisen jyrkästi laskeva käyrä indikoi noin 1,5 %-yksikön koronlaskua vuodelle 2024. Jos markkinat ovat ennakoineet liian nopeaa muutosta voi edessä olla ainakin tilapäinen korkokäyrän tason nousu vuoden 2024 aikana.
 
  Sijoitusmarkkinat  
  Vuoden 2023 osalta sijoitusmarkkinoiden huomio keskittyi korkojen voimakkaaseen nousuun, joka kuitenkin pysähtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Keväällä 2023 koettu finanssisektorin epävarmuus ja pankkisektorin haasteet eivät synnyttäneet laaja-alaista kriisiä sijoitusmarkkinoilla. Keskuspankit reagoivat tilanteeseen määrätietoisesti ja sen seurauksena sijoittajien luottamus elpyi hyvin nopeasti. Inflaatio alkoi vuoden loppupuolella näyttää hidastumisen merkkejä, jonka seurauksena keskuspankkien koronnostosykli saavutti käännepisteen. Sijoitusmarkkinoilla tämä otettiin vastaan positiivisesti ja vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä korko- että osaketuotot nousivat voimakkaasti. Kokonaisuutena sijoitusvuosi 2023 osoittautui paljon paremmaksi kuin mitä vielä alkuvuodesta odotettiin. Geopoliittiset riskit pysyivät otsikoissa edeltävän vuoden tapaan ja on perusteltua odottaa, että myös vuonna 2024 politiikka ja Yhdysvaltojen presidentinvaalit saavat suuren markkinoilla suuren painoarvon.
 
  Suomen taloustilanne  
  Alkuvuonna 2023 Suomen talous pärjäsi odotuksia paremmin, eikä pelättyä taantumaa tullut. Vuoden jälkipuoliskolla talouskehitys kuitenkin heikkeni selvästi ja talous ajautui arviomme mukaan taantumaan.
  Noussut korkotaso on iskenyt erityisen voimakkaasti Suomen talouteen. Suomalaisten lainoista valtaosa on sidottu vaihtuviin korkoihin, jolloin korkojen nousu välittyy Suomen talouteen monia muita maita nopeammin. Korkojen nousu on näkynyt erityisesti yksityisen kulutuksen ja investointien – erityisesti rakennusinvestointien – heikkoutena.
  Kotitalouksien murheena on ollut jo pidemmän aikaa korkojen nousun lisäksi myös korkea inflaatio. Kotitalouksien ostovoima supistui vuosina 2022-2023 ennätyksellisen paljon. Säästämisbarometrimme mukaan kotitalouksien kokema taloudellinen ahdinko lisääntyikin vuonna 2023. Myös kuluttajien luottamus pysyi selvästi pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella vuonna 2023.
  Loppuvuonna tilanne alkoi kuitenkin helpottaa ja kuluttajien ostovoima kääntyi taas nousuun. Tämä johtui sekä inflaation rauhoittumisesta että totuttua suuremmista palkankorotuksista. Työllisyystilanne pysyi kohtuullisen hyvänä, vaikka hieman heikkenikin vuoden aikana.
  Yrityksille vuosi 2023 oli edeltäjäänsä vaikeampi ja yritysten luottamus laski pitkin vuotta. Toimialoittaiset erot olivat suuria. Etenkin rakentamissektori kärsi korkojen noususta ja rakentaminen onkin hyytynyt pahasti. Teollisuudessa tuotanto piti vielä pintansa, mutta näkymät tulevaisuuteen heikkenivät vuoden edetessä erityisesti globaalin suhdannenäkymän vetämänä. Palvelusektori pärjäsi vielä kohtuullisen hyvin, mutta sielläkin näkymät tulevaisuuteen muuttuivat vaisummiksi. Konkurssien määrä nousi pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle.
 
 
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminta  
 
  Säästöpankkien Keskuspankki vastaa erilaisten keskitettyjen palveluiden tuottamisesta Säästöpankeille. Merkittävimmät toiminnot ovat Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten jälleenrahoitus ja likviditeetin hallinta, tasehallintapalvelut, maksukorttien liikkeeseenlaskupalvelut ja vakuudettomien kulutusluottojen myöntäminen Säästöpankkien asiakkaille sekä säästöpankkien maksujenvälitys- ja tilinhoitajatoiminta.
  Treasury  
  Treasury-toiminnan painopiste oli vuonna 2023 Säästöpankkiryhmän likviditeettiaseman varmistamisessa sekä optimoinnissa ja ryhmän velkasijoittajasuhteiden edelleen laajentamisessa.
  Tasehallintapalvelut  
  Toimintavuonna jatkettiin järjestelmäympäristöön ja datan hallinnointiin liittyviä projekteja, otettiin käyttöön sääntelyn edellyttämiä muutoksia ja tuettiin Yhteenliittymän luottolaitoksia korko- ja likviditeettiriskien hallinnassa.
  Maksukorttien liikkeeseenlaskupalvelut ja vakuudeton kulutusluototus
  Vuoden 2021 lopulla aloitettu vakuudettoman kulutusluoton liiketoiminta kehittyi vuoden 2023 aikana suotuisasti. Vakuudeton kulutusluottokanta kasvoi 44,5% huolimatta siitä, että tuotteen kohderyhmä on rajattu Säästöpankkiryhmän henkilöasiakkaisiin. Korkojen ja kustannusten noususta huolimatta Säästöpankkien korttiasiakkaat ja vakuudettoman kulutusluoton asiakkaat suoriutuivat lyhennyksistään pääsääntöisesti hyvin, ja häiriöluottojen taso säilyikin näiden luottotuotteiden osalta varsin kohtuullisella tasolla.
  Maksujenvälitys  
  Vuoden 2023 aikana jatkettiin prosessien ja toiminnallisuuksien kehittämistä sekä toteutettiin useita sääntelyn edellyttämiä toiminnallisuuksia ja muutoksia.
  Arvopaperipalvelut / tilinhoitajatoiminta  
  Vuoden 2023 aikana toteutettiin sääntelyyn, markkinamuutoksiin ja viranomaisraportointiin liittyviä hankkeita sekä edistettiin liiketoiminta-alueen nopean ja kustannustehokkaan jatkokehittämisen mahdollisuuksia. Lisäksi varallisuudenhoidon palveluiden perusjärjestelmäuudistus eteni vuoden aikana suunnitellusti ja käyttöönottojen myötä mahdollistui arvopaperipalveluiden osalta prosessitehokkuuden parantaminen ja palveluiden kasvun tuki.
 
 
  Säästöpankkien Keskuspankin tulos ja tase
 
  Keskeiset tunnusluvut  
   
  (1 000 euroa) 12/2023 12/2022 12/2021
   
  Liikevaihto 154 188 59 845 44 142
  Korkokate 31 234 17 990 9 147
  % liikevaihdosta 20,3 % 30,1 % 20,7 %
  Liikevoitto 18 333 7 106 -582
  % liikevaihdosta 11,9 % 11,9 % -1,3 %
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä 43 560 28 585 20 583
  Liiketoiminnan kulut yhteensä -23 889 -20 633 -20 628
  Kulu/tuotto-suhde, % 54,8 % 72,2 % 100,2 %
  Taseen loppusumma 3 387 747 3 421 948 2 679 569
  Oma pääoma 130 223 116 024 83 952
  Oman pääoman tuotto % 1,3 % 5,7 % -0,8 %
  Koko pääoman tuotto % 0,4 % 0,2 % 0,0 %
  Omavaraisuusaste % 3,8 % 3,4 % 3,1 %
  Vakavaraisuussuhde % 43,9 % 41,4 % 39,1 %
  Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista -1 338 -846 -537
  Henkilöstön määrä kokonaisresursseiksi muutettuna 46 39 48
  Kokonaisresurssien määrä keskimäärin tilikaudella 48 46 49
 
 
  Tuloskehitys (vertailutieto 1-12/2022)  
 
  Säästöpankkien Keskuspankin liiketulos oli 18,3 (7,1) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 14,4 (5,7) miljoonaa euroa.
 
  Tuotot  
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 43,6 (28,6) miljoonaa euroa.
  Korkokate nousi 31,2 (18,0) miljoonaan euroon korkotuottojen kehittyessä positiivisesti ollen 123,1, (33,4) miljoonaa euroa samalla, kun korkokulut kasvoivat -91,9 (-15,4) miljoonaan euroon. Korkotuottojen kasvu johtui sekä antolainauksen, että likvidien käteisvarojen korkotuottojen kasvusta korkojen noustua voimakkaasti vuoden aikana. Korkokulujen kasvu johtui varainhankinnan kustannusten noususta. Korkoriskin suojaamiseksi tehtyjen koronvaihtosopimusten osuus korkokatteesta oli -6,7 (-0,3) miljoonaa euroa.
  Nettopalkkiotuotot laskivat 6,8 (9,8) miljoonaan euroon. Lasku nettopalkkiotuotoissa johtui siitä, että kortti- ja vakuudettoman kulutusluottokannan korkotuottojen noustessa hyvityksiä ryhmän jäsenpankeille maksettiin edellisvuotta enemmän. Palkkiotuotot olivat 25,5 (25,7) miljoonaa euroa palkkiokulujen ollessa -18,7 (-15,8) miljoonaa euroa.
  Kaupankäynnin nettotuotot olivat 0,8 (-2,8) miljoonaa euroa, josta suojauslaskennan nettotuloksen osuus 0,8 miljoonaa euroa.
  Liiketoiminnan muut tuotot olivat 4,7 (3,6) miljoonaa euroa ja koostuivat pääosin palveluveloituksista yhteenliittymän keskusyhteisöltä sekä sopimustuotoista korttijärjestöltä.
 
  Kulut  
  Liiketoiminnan kulut ennen rahoitusvarojen arvonalenemisia olivat yhteensä -23,9 (-20,6) miljoonaa euroa.
  Henkilöstökulut olivat -4,7 (-4,5) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 2,8 miljoonaa euroa ollen -17,1 (-14,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu johtui kehittämiskulujen ja jatkuvien palveluiden kustannusten noususta.
  Poistot kasvoivat -0,3 miljoonaa euroa ollen yhteensä -2,0 (-1,7) miljoonaa euroa. Poistojen kasvu syntyi aineettomista hyödykkeistä.
  Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista kasvoivat 0,6 miljoonaa euroa ollen -1,3 (-0,8) miljoonaa euroa.
 
 
  Tase ja rahoitus (vertailutieto 31.12.2022)  
 
  Säästöpankkien Keskuspankin taseen loppusumma oli 3 388 (3 422) miljoonaa euroa.
 
  Varainhankinta ja ottolainaus  
  Säästöpankkien Keskuspankin liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjalainojen nimellisarvo oli 927,5 miljoonaa euroa. EMTN-ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettiin 335 miljoonan euron nimellisarvosta uusia pitkäaikaisia vakuudettomia joukkovelkakirjalainoja kauden aikana erääntyneiden joukkovelkakirjalainojen korvaamiseksi yhteenliittymän jälleenrahoitustarpeen mukaan.
  Velat luottolaitoksille olivat kauden päättyessä 1 503 (1 754) miljoonaa euroa. Erään sisältyvät yhteenliittymäpankkien lyhytaikaiset talletukset LCR- ja maksuliiketileille sekä Säästöpankkien Keskuspankin välittämät vähimmäisvarantotalletukset. Erään sisältyy myös Euroopan keskuspankin TLTRO III -rahoitusoperaatiosta nostettua vakuudellista luottoa 68 miljoonan euron arvosta ja rahamarkkinatalletuksia muilta kuin yhteenliittymäpankeilta 350 (250) miljoonaa euroa.
  Velat asiakkaille olivat 659 (574) miljoonaa euroa ja koostuivat pääasiassa ulkomaisten yritysten ja julkisyhteisöjen rahamarkkinatalletuksista. Erään sisältyy myös yhteenliittymään kuuluvan Säästöpankkipalvelut Oy:n tekemä LCR talletus nimellisarvoltaan 6 miljoonaa euroa.
  Antolainaus  
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta olivat kauden lopussa 1 625 (1 931) miljoonaa euroa. Erä koostuu pääosin yhteenliittymän muille Säästöpankeille sekä Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:lle myönnetyistä taselainoista (yhteensä 1476 miljoonaa) ja reposopimuksista (29 miljoonaa). Erään sisältyy lisäksi yhteenliittymän vähimmäisvarantotalletus sekä vakuudeksi annetut rahavakuudet muille pankkiryhmille.
  Lainat ja saamiset asiakkailta olivat yhteensä 149 (141) miljoonaa euroa ja koostuivat pääosin luottokorttien ja vakuudeton kulutusluotto tuotteen saldoista. Korollinen korttiluottokanta kauden lopussa oli yhteensä 83 miljoonaa (81 miljoonaa) euroa ja vakuudettomia kulutusluottoja oli myönnetty 39 (27) miljoonalla eurolla. Järjestämättömien saamisten osuus vähittäisasiakasluotonannosta oli vuoden lopussa 1,93 % (1,41 %).
  Sijoitusomaisuus  
  Säästöpankkien Keskuspankin sijoitusomaisuus 105 (108) miljoonaa euroa koostuu pääasiassa keskuspankkirahoitukseen oikeuttavista saamistodistuksista (97 miljoonaa euroa). Muita saamistodistuksia taseessa oli tilikauden päättyessä 3,4 miljoonaa euroa. Merkintöjä ei julkisesti noteerattuihin rahastoihin oli 4 miljoonaa euroa sekä ei julkisesti noteerattuihin osakkeisiin 0,8 miljoonaa euroa. 
  Osakkeet ja oma pääoma
  Säästöpankkien Keskuspankin koko osakekannan omistavat yhteenliittymän Säästöpankit ja osakepääoma oli tilikauden päättyessä 94 812 tuhatta euroa. Säästöpankkien Keskuspankin hallussa ei ole omia osakkeita. 
  Oman pääoman määrä 31.12.2023 oli 130 (116) miljoonaa euroa ja se luetaan kokonaan ydinpääomaan. 
 
 
  Vakavaraisuus ja riskiasema  
 
  Vakavaraisuuden hallinta (vertailutieto 31.12.2022) 
  Säästöpankkien Keskuspankki on määritellyt vakavaraisuuden hallintaprosessin, jonka tavoitteena on pankin riskinkantokyvyn riittävyyden turvaaminen suhteessa toiminnan kaikkiin olennaisiin riskeihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Säästöpankkien Keskuspankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit kattavasti ja mitoittaa riskinkantokykynsä vastaamaan Säästöpankkien Keskuspankin riskien yhteismäärää. Vakavaraisuuden hallintaprosessin kautta määritettävät sisäiset pääomatarpeet perustuvat vakavaraisuussääntelyn Pilari I:n mukaisiin pääomavaateisiin ja sen ulkopuolisiin riskeihin kuten rahoitustaseen korkoriskiin, sijoitussalkun markkinariskiin ja liiketoimintariskiin. Sisäisessä arviointiprosessissa Säästöpankkien keskuspankki arvioi pääoman määrän, joka riittää kattamaan myös Pilari I:n ulkopuolisista riskeistä syntyvät odottamattomat tappiot.
  Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita: maksuliike- ja tilinhoitajapalveluita kaikille säästöpankeille ja yhteenliittymän jäsensäästöpankeille maksukorttien ja vakuudettomien kulutusluottojen liikkeellelaskupalveluita sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviä palveluita. Toimimalla vain näillä liiketoiminta-alueilla pankki kykenee pitämään toimintaansa sisältyvät riskit hallittavina.
  Pankin hallituksella on kokonaisvastuu vakavaraisuudenhallinnasta. Pankin hallitus hyväksyy vakavaraisuuden hallinnan lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi hallitus vahvistaa yleiset vaatimukset vakavaraisuuden mittaus- ja arviointimenetelmille sekä yleiset periaatteet vakavaraisuuden hallintaprosessin järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus vahvistaa riskistrategiat ja määrittää tavoitetasot pääomalle, joka kattaa kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat olennaiset riskit. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan konsolidoidusti Yhteenliittymäntasolla. Keskusyhteisön hallitus on asettanut yhteenliittymän ja pankkien vakavaraisuudelle tavoitetasot, joita seurataan neljännesvuosittain.  
  Stressitestit  
  Osana vakavaraisuuden hallintaprosessia Säästöpankkien Keskuspankki arvioi omaa riskiasemaansa ja pääoman riittävyyttä stressitesteillä. Stressitestejä käytetään arvioitaessa miten erilaiset poikkeuksellisen vakavat, mutta mahdolliset tilanteet voivat vaikuttaa tuloksentekokykyyn, vakavaraisuuteen ja pääomien riittävyyteen. Stressitestien avulla pyritään tunnistamaan Säästöpankkien Keskuspankin kannalta keskeisimmät riskit ja arvioimaan, miten haavoittuvainen pankin rakenne on näiden riskien toteutumisen suhteen. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa.
  Pääoman jatkuvuussuunnitelma  
  Säästöpankkien Keskuspankin pääoman jatkuvuussuunnitelma on tehty ennalta arvaamattomien tapahtumien varalle, jotka saattavat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Osana pääoman jatkuvuussuunnitelmaa ovat pääoman määrälle ja laadulle hallituksen asettamat tavoitetasot ja seurantarajat, joita seurataan neljännesvuosittain. Pääoman jatkuvuussuunnitelmassa on kuvattu toimenpiteet, joihin toimiva johto ja hallitus voivat ryhtyä, jos vakavaraisuussuhdeluvulle asetettu seurantaraja rikkoutuu.
  Pilari I -pääomavaateet  
  Säästöpankkien Keskuspankin suurimmat pääomavaateet muodostuvat korttiluottosaamisista sekä vakuudettomista kulutusluottosaamisista. Pankin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetelmällä. Markkinariskin pääomavaade lasketaan perusmenetelmällä valuuttapositiolle, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 prosenttia omien varojen yhteismäärästä.
 
  Omat varat ja vakavaraisuus  
  Säästöpankkien Keskuspankin pääomavaatimus muodostuu seuraavista eristä:
  –  Vakavaraisuusasetukseen (CRR) perustuva vähimmäisvaade vakavaraisuussuhdeluvulle (8 %) 
  –  2,5 % luottolaitoslain mukainen kiinteä CET1-lisäpääomavaatimus,
  –  Ulkomaisten vastuiden maakohtaiset muuttuvat CET1-lisäpääomavaatimukset. 
  Finanssivalvonnan Säästöpankkien yhteenliittymälle asettama harkinnanvarainen Pilari II -pääomavaatimus on 1,5 prosenttia (1,25 %). Pilari II -pääomavaatimuksesta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ensisijaista pääomaa, josta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ydinpääomaa.
  Finanssivalvonta päätti maaliskuussa 2023 asettaa 1,0 prosentin suuruisen järjestelmäriskipuskurivaatimuksen Säästöpankkien yhteenliittymälle. Päätös tulee voimaan 1.4.2024.
  Finanssivalvonta ei ole asettanut vuonna 2023 muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, jonka suuruus voi vaihdella 0–2,5 prosenttia riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä. Finanssivalvonta ei ole asettanut Säästöpankkien yhteenliittymälle ns. OSII-lisäpääomavaatimusta.
  Finanssivalvonta on myöntänyt luvan olla vähentämättä Yhteenliittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen pankin tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta on myöntänyt luvan soveltaa 0 prosentin riskipainoa Yhteenliittymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusasetukseen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).
  Finanssivalvonta on antanut Yhteenliittymälain mukaisen luvan Säästöpankkien yhteenliittymän Keskusyhteisönä toimivalle Säästöpankkiliitto osk:lle päättää, ettei sen jäsenluottolaitoksiin sovelleta EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) kuudennen osan ja sen nojalla annetuissa Euroopan unionin säädöksissä säädettyjä luottolaitoksen maksuvalmiudelle asetettuja vaatimuksia. Keskusyhteisölle myönnetty lupa kattaa myös NSFR-vaateen.
  Säästöpankkien yhteenliittymän luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetelmällä. Markkinariskin pääomavaade lasketaan perusmenetelmällä valuuttapositiolle, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 prosenttia omien varojen yhteismäärästä. Säästöpankkien yhteenliittymällä ei ole kaupankäyntivarastoa ja Yhteenliittymän liiketoimintaan ei kuulu hyödykeriskin ottaminen.
  EU:n vakavaraisuusasetuksen CRR3-muutoksilla, joilla implementoidaan lopullinen Basel III sääntely EU:ssa, ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuuteen. Muutosten suunniteltu voimaantulo on 1.1.2025.
  Säästöpankkien Keskuspankki julkistaa vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain osana toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja. Puolivuosikatsauksessa julkistetaan keskeiset vakavaraisuustiedot.
  Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot ovat saatavissa internet osoitteesta www.saastopankki.fi.
  Säästöpankkien Keskuspankin omat varat olivat yhteensä 118,7 (106,5) miljoonaa euroa, kun yhteenlaskettu pääomavaatimus oli 28,4 (27,0) miljoonaa euroa. Ydinpääoma (CET1) muodostui kokonaan ensisijaisesta pääomasta ja sen määrä oli 118,7 (106,5) miljoonaa euroa. Oma pääoma koostuu ensisijaisista rajoituksettomista omista varoista sekä ydinpääomasta.
  Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuussuhde oli korkealla tasolla ollen vuoden lopussa 43,9 (41,4) %. Korkeaa vakavaraisuuslukua selittää osaltaan Finanssivalvonnan yhteenliittymälle antama poikkeuslupa, jonka mukaisesti Säästöpankkien yhteenliittymän sisäisten rahoituserien riskipainona käytetään vakavaraisuuslaskennassa 0 %.
 
 
  Vakavaraisuuslaskelma
 
  Omat varat  2023 2022
  (1 000 euroa)
 
  Ydinpääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 130 223 116 024
  Ydinpääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut -11 543 -9 536
  Ydinpääoma (CET1) yhteensä 118 680 106 488
 
  Ensisijainen lisäpääoma (AT1) yhteensä
 
  Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä 118 680 106 488
 
  Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)  118 680 106 488
 
  Riskipainotetut erät yhteensä 270 101 257 860
     josta luottoriskin osuus 200 340 212 713
     josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 11 794 824
     josta markkinariskin osuus  - -
     josta operatiivisen riskin osuus 57 967 44 323
 
  Omien varojen vähimmäisvaatimus 21 608 20 563
  Omien varojen vähimmäisvaatimuksen ylittävä määrä 97 072 85 925
 
  Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 43,9 41,4
  Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 43,9 41,4
  Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 43,9 41,4
 
  Pääomavaatimus
  Omat varat yhteensä 118 680 106 488
  Pääomavaatimus yhteensä* 28 368 26 992
  Pääomapuskuri 90 313 79 496
 
  *Pääomavaatimus muodostuu lakisääteisestä vähimmäisvakavaraisuusvaateesta 8 %, luottolaitoslain mukaisesta kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta 2,5 % ja ulkomaisten vastuiden maakohtaisista muuttuvista lisäpääomavaatimuksista.
 
 
  Vähimmäisomavaraisuusaste  
  Säästöpankkien Keskuspankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 6,1 (6,1) % ylittäen selvästi sitovan 3 % vähimmäisvaateen. Vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio) kuvaa luottolaitoksen velkaantumisastetta ja se lasketaan jakamalla ensisijainen pääoma vastuiden kokonaismäärällä. Merkittävin osa Säästöpankkien Keskuspankin kokonaisvastuista muodostuu ryhmän sisäisistä eristä, jotka vakavaraisuuslaskennassa käsitellään 0 %-riskipainolla eikä niitä vähimmäisomavaraisuutta laskettaessa oteta mukaan kokonaisvastuiden määrään. Pankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakavaraisuuden hallintaprosessia.
 
  (1 000 euroa) 2023 2022
  Ensisijainen pääoma 118 680 106 488
  Vastuiden kokonaismäärä  1 954 417 1 755 379
  Vähimmäisomavaraisuusaste 6,1 6,1
 
 
  Kriisinratkaisusuunnitelma  
  Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi 2014/59/ EU luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä tuotiin kansallisesti voimaan 1.1.2015 alkaen (Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta). Kriisinratkaisulain toteuttamiseksi perustettiin Rahoitusvakausvirasto (Laki rahoitusvakausvirastosta, 1995/2014). Rahoitusvakausvirasto päätti asettaa toukokuussa 2023 Säästöpankkien yhteenliittymälle sekä Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:lle omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimuksen (MREL-vaade). Aiemman päätöksen mukainen vaade on voimassa 31.12.2023 saakka. Vaadetta ei kohdisteta jäsenluottolaitoksiin tai Säästöpankkien Keskuspankkiin.
  MREL-vaade on luonteeltaan Pilari 2 -tyyppinen minimivaade, joka on täytettävä jatkuvasti. Rahoitusvakausviraston päätöksen mukaan Säästöpankkien yhteenliittymään sovellettava MREL-vaade on 19,49 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi, 31.12.2023 saakka ja 1.1.2024 alkaen MREL-vaade on 20,53 % kokonaisriskin määrästä tai 7,74 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi.
  Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n MREL-vaatimus on 14,4 % kokonaisriskin määrästä tai 5,1 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi, 31.12.2023 saakka ja 1.1.2024 alkaen 15,72 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi.
  Kokonaisriskin perusteella lasketun vaatimuksen lisäksi on jatkuvasti täytettävä kulloinkin voimassa oleva laitoskohtainen kokonaislisäpääomavaatimus.
 
  Riskiasema  
 
  Riskienhallinnan tavoite   
  Riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankin riskinkantokyky ja varmistaa toiminnan jatkuvuus. Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen suhteutetusta riittävästä ja tehokkaasta riskienhallinnasta sekä kannattavaan liiketoimintaan perustuvasta riittävästä maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta.
  Riskienhallinnan periaatteet ja organisointi  
  Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja seurantaa. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai uhkaa valvottavan maineelle ja siten varmistamaan ryhmästrategian toteuttamista. Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta on osa sisäistä valvontaa. Säästöpankkien Keskuspankilla on liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvonta, jota hoitaa Säästöpankkiliiton riskienvalvontatoiminto.
  Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita: maksujenvälitys- ja tilinhoitajatoimintoja kaikille säästöpankeille, yhteenliittymän jäsensäästöpankeille maksukorttien ja vakuudettomien kulutusluottojen liikkeeseenlaskupalveluita sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviä palveluita. Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden ylisuuria asiakas- tai sijoitusriskikeskittymiä eikä Säästöpankkien Keskuspankki niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota. Säästöpankkien Keskuspankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla.
  Säästöpankkien Keskuspankki altistuu toiminnassaan luotto-, markkina- ja operatiivisille riskeille sekä liiketoiminta- ja likviditeettiriskeille.
  Luotto- ja vastapuoliriskit   
  Luotto- ja vastapuoliriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei kykene täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien suurin lähde ovat luotot, mutta vastapuoliriskiä voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten pankkitalletuksista, sijoitussalkkuihin hankituista arvopapereista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja -limiiteistä ja takauksista.
  Keskittymäriskillä tarkoitetaan puolestaan sitä, että Säästöpankkien Keskuspankin yhdelle asiakkaalle ja/tai asiakaskokonaisuudelle, myöntämien luottojen kokonaismäärä ei saa ylittää luottolaitoslaissa, muissa säädöksissä tai Finanssivalvonnan tai muun valvontaviranomaisen antamissa määräyksissä ja ohjeissa vahvistettuja enimmäismääriä. Yksittäisten vastapuolien aiheuttamia keskittymäriskejä on säännelty limiiteillä ja enimmäisasiakasvastuuta koskevilla toimintaohjeilla sekä yhteenliittymä- että yksittäisellä jäsenluottolaitostasolla.
  Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen vahvistamat liiketoiminta- ja riskistrategiat määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat sijoitustoimintaa ja luotonannon suuntaamista.
  Likviditeettiriski  
  Likviditeettiriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että pankki ei pysty suoriutumaan nykyisistä tai tulevista odotetuista ja odottamattomista kassaulosvirtauksista ollenkaan tai vahingoittamatta merkittävästi pankin taloudellista asemaa. Likviditeettiriski voidaan tarkemmin jakaa lyhyen aikavälin maksuvalmiusriskiin ja pitkän aikavälin rahoitusriskiin.
  Maksuvalmiusriskiä hallitaan mm. pitämällä riittävästi likvidejä varoja maksuvalmiuden takaamiseksi. Säästöpankkien Keskuspankin maksuvalmius hyvänä koko vuoden. 
  Markkinariski  
  Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. Tilikaudella 2023 Säästöpankkien Keskuspankilla oli markkinariskeistä korko- ja valuuttariskiä alla kuvatusti.
  Korkoriski   
  Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien markkina-arvoon ja korkokatteeseen. Korkoriski aiheutuu saatavien ja velkojen toisistaan poikkeavista korkoperusteista sekä eriaikaisista korontarkistus- tai erääntymisajankohdista. Säästöpankkien Keskuspankki soveltaa käyvän arvon suojausta ja käyttää koronvaihtosopimuksia korkoriskiasemansa sopeuttamiseen. Säästöpankkien Keskuspankki käyttää korkoriskinsä seuraamiseksi nykyarvo- ja tuloriskimenetelmää.
  Valuuttariski  
  Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttakurssien muutosten vaikutusta tulokseen tai omaan pääomaan. Säästöpankkien Keskuspankille syntyy valuuttariskiä vähäisessä määrin sijoitussalkussa olevien, Visan jäsenyydestä johtuvien Visa Inc -osakkeiden vuoksi. Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten ottolainauksessa tai likviditeettisalkuissa ei saa olla avointa valuuttapositiota. Valuuttapositiota seurataan vakavaraisuuslaskennassa käytettävän menetelmän mukaisesti (pääomavaade lasketaan, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 %-yksikköä omien varojen yhteismäärästä).
  Operatiivinen riski  
  Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin.
  Säästöpankkien Keskuspankissa tunnistetaan ja dokumentoidaan tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset riskit. Operatiivisten riskien tunnistamisen kautta määritellään valvonta ja kontrollit. Osa operatiivisten riskien aiheuttamista tappioista suojataan vakuutusturvalla. Lisäksi jatkuvuussuunnitelmilla varaudutaan toiminnan merkittäviin häiriöihin. Säästöpankkien Keskuspankin operatiiviselle johdolle raportoidaan säännöllisesti operatiivisista riskeistä ja toteutuneista vahingoista sekä läheltä piti -tilanteista.
  Liiketoimintariski   
  Liiketoimintariskit kuvaavat liiketoimintaympäristöstä johtuvien epävarmuuksien vaikutuksia liiketoimintaan. Liiketoimintariskit syntyvät kilpailusta, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista sekä tuloksen muodostumisen odottamattomista heilahteluista. Liiketoimintariskit voivat syntyä myös väärän strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen strategia- ja liiketoimintasuunnitelmien avulla. Arvio liiketoimintariskeistä sisältyy hallituksen hyväksymään vakavaraisuuden hallintasuunnitelmaan (ICAAP).
 
 
  Luottoluokitus  
  S&P Global Ratings vahvisti 20.10.2023 Säästöpankkien Keskuspankin pitkäaikaisen luottoluokituksen tasolle A - ja lyhytaikaisen tasolle A-2. Näkymät ovat vakaat.
 
  Pankin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä  
  Säästöpankkien Keskuspankin varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, voitonjako, vastuuvapauden myöntäminen sekä valitaan hallituksen jäsenet. Päätökset Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnasta ja strategisista asioista tekee Säästöpankkien Keskuspankin hallitus. Lisäksi hallituksen tehtävänä on tehdä päätökset merkittävimmistä Säästöpankkien Keskuspankin liiketoimintaan liittyvistä asioista sekä valita Säästöpankkien Keskuspankille toimitusjohtaja. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös varmistaa, että Säästöpankkien Keskuspankilla on koko sen toiminnan kattava ja asiallisesti järjestetty kirjanpito, tilinpäätöskäytännöt ja taloudellinen raportointi. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että Säästöpankkien Keskuspankilla on riittävä ja asianmukaisesti järjestetty sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja tilintarkastus. Hallituksen työskentely perustuu vahvistettuihin ohjeisiin ja hallituksen työjärjestykseen. Säästöpankkien Keskuspankin toimitusjohtaja hoitaa Säästöpankkien Keskuspankin juoksevaa hallintoa hallitukselta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
  Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan riippumattomuuden selvittäminen tapahtuu Finanssivalvonnan antamien määräysten mukaisesti. Tehtävään valittaessa sekä vuosittain hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on annettava selvitys yhteisöistä, joissa he toimivat. Lisäksi hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on annettava Finanssivalvonnan määräyksen mukainen sopivuus- ja luotettavuusselvitys tehtävää vastaanottaessaan.
 
  Säästöpankkien Keskuspankin hallinto ja henkilöstö  
  Säästöpankkien Keskuspankin varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2023. Hallituksen esitys voitonjaosta hyväksyttiin. Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä valitsi yhtiölle uuden hallituksen.
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet:
 
  Nimi Asema 
  Mangs Monika jäsen, puheenjohtaja
  Alameri Karri jäsen
  Rouhe Samu jäsen
  Siviranta Petri jäsen
  Öhman Ossi jäsen, varapuheenjohtaja
 
  Hallituksen jäsenet ovat rahoitusalan johtotehtävissä toimivia. Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhteensä neljätoista (14) kertaa. Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen puhetta johti Närpiön Säästöpankki Oy:n toimitusjohtaja Monika Mangs. Varapuheenjohtajana toimi Säästöpankki Kalanti-Pyhärannan toimitusjohtaja Ossi Öhman.
  Säästöpankkien Keskuspankin toimitusjohtajana on tilikauden aikana toiminut Kai Brander ja toimitusjohtajan sijaisena Mervi Luurila. Varsinainen yhtiökokous valitsi Säästöpankkien Keskuspankin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Kylliäinen.
  Säästöpankkien Keskuspankin henkilöstömäärä kehittyi palveluiden tuottamisen ja kehityshankkeiden vaatimalla tavalla ja henkilöstön määrä tilikauden päättyessä 31.12.2023 oli 51 henkilöä.
 
  Palkitseminen  
  Säästöpankkien Keskuspankin henkilöstön ja johdon palkitsemisjärjestelmä perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön, finanssialaa koskeviin säännöksiin ja suosituksiin sekä soveltuvin osin hallinnointikoodi Corporate Governance -sääntöihin.
  Säästöpankkien Keskuspankki noudattaa päätettäessä toimivan johdon ja henkilökunnan palkitsemisjärjestelmästä luottolaitostoimintaa koskevan lain 8. lukua palkitsemisesta. Säästöpankkien Keskuspankissa ei kuitenkaan sovelleta luottolaitoslain 8. luvun 9, 11 ja 12 §:en säännöksiä niihin palkkionsaajiin, joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50 000 euroa. Muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolla ei myöskään ylitä 100 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä.
  Palkitsemisjärjestelmällä tarkoitetaan niitä päätöksiä, sopimuksia, toimintaperiaatteita ja menettelytapoja, joita noudatetaan johdon ja henkilöstön palkitsemisessa. Palkitsemisjärjestelmä sisältää sekä palkitsemistavan että sen kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvät prosessit. Palkitsemisjärjestelmää kehitetään aktiivisesti ja pitkäjänteisesti yhteenliittymän kilpailukyvyn, hyvän taloudellisen kehityksen, kannustavuuden, sitouttamisen sekä uusien pätevien henkilöiden saatavuuden turvaamiseksi. Säästöpankkien Keskuspankissa palkitsemisjärjestelmä nähdään laajana kokonaisuutena, jolla tuetaan henkilöstön motivaatiota ja työtyytyväisyyttä.
  Sen avulla ohjataan toimintaa kohti yhteisiä tavoitteita. Palkitsemisjärjestelmä sisältää osioita rahallisesta palkitsemisesta ja muista palkitsemisen muodoista, kuten ammatillisen osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä.
  Palkitsemisjärjestelmä on sopusoinnussa hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa, ja toteutetaan aina Säästöpankkien Keskuspankin voimassa olevien riskienhallintaperiaatteiden puitteissa. Palkitseminen ei kannusta toiminnassa riskinottoon, joka ylittää riskinkantokyvyn perusteella määritellyn tai muuten kestävän riskitason.  
  Yhtiökokous päätti 16.3.2023 hallituksen palkkioista seuraavasti:
 
  vuosipalkkio, puheenjohtaja, 7 000 euroa*  
  vuosipalkkio, varapuheenjohtaja, 3 000 euroa  
  vuosipalkkio, jäsen, 1 500 euroa  
  kokouspalkkio, 500 euroa**  
 
  *Palkkioita ei makseta Säästöpankkikeskuksen palveluksessa oleville henkilöille.
  **Kokouspalkkio maksetaan kustakin hallituksen varsinaisesta kokouksesta (pois lukien päätökset ilman kokousta).  
  Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot ja edut hyväksyy Säästöpankkien Keskuspankin hallitus. Säästöpankkien Keskuspankilla on käytössä palkitsemisjärjestelmä, jonka perusteella henkilökunnalle toimitusjohtaja mukaan lukien voidaan maksaa enintään neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Pankilla ei ole käytössä eläke- tai muita vastaavia järjestelyitä. 
  Säästöpankkien Keskuspankissa on tunnistettu merkittävät riskinottajahenkilöt, jotka voivat vaikuttaa pankin riskiprofiiliin tai toiminnallaan aiheuttaa Säästöpankkien Keskuspankille merkittävää taloudellista riskiä. Riskiprofiiliin vaikuttavaan henkilöryhmään kuuluvat Säästöpankkien Keskuspankissa toimitusjohtaja sekä muut toiminnan johtamiseen ja päätöksentekoon osallistuvat henkilöt sekä riippumattomien toimintojen henkilöt.
  Sisäinen tarkastus todentaa vähintään kerran vuodessa, että Säästöpankkiliitto osk:n hallintoneuvoston päättämiä palkitsemisjärjestelmiä on Säästöpankkien Keskuspankissa noudatettu.
  Pilari III:n mukaiset palkitsemista koskevat tiedot julkistetaan Säästöpankkiryhmän tilinpäätöksessä. Tilinpäätös on saatavissa Säästöpankkiryhmän kotisivuilla osoitteesta www.saastopankki.fi.
 
  Keskeisimmät ulkoistetut toiminnot
  Säästöpankkien Keskuspankin pankkijärjestelmä on ulkoistettu Oy Samlink Ab:hen. Korttien liikkeellelaskun sekä korttiluottojen sekä vakuudettomien kulutusluottojen myöntämiseen liittyvät tukipalvelut Säästöpankkien Keskuspankki ostaa pääosin Nets Denmark A/S, Filial i Finlandilta ja korttien valmistamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut EVRY Card Services Oy:ltä. Säästöpankkien Keskuspankki ostaa kirjanpitopalveluita Figure Taloushallinto Oy:ltä, jonka osakekannan Säästöpankkiliitto osk omistaa tasaosuuksin kolmen muun pankkiryhmän kanssa. Säästöpankkien Keskuspankki ostaa sisäisen tarkastuksen, riskienvalvonnan ja compliance-toimintojen palvelut Säästöpankkiliitto osk:n vastaavilta toiminnoilta.
   
  Yhteiskuntavastuu
  Säästöpankkien Keskuspankin tiedot yhteiskuntavastuusta sisältyvät Säästöpankkiryhmän konsolidoituun tilinpäätökseen sekä Säästöpankkiryhmän vuosittain julkaistavaan vastuullisuusraporttiin. Tahdomme toimia eettisesti kestävästi noudattaen hyvää hallintotapaa, avoimuutta ja Säästöpankkiryhmän hyvän liiketavan periaatteita. Keskeiset johtamiskäytännöt on kuvattu Säästöpankkiryhmän luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan periaatteissa. Säästöpankkiryhmän toiminnassa noudatetaan voimassa olevien lakien säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä, Finanssiala ry:ssä vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä ja kaupankäyntiohjetta sekä Säästöpankkiryhmän luotettavan hallinnon ja sisäisen valvonnan periaatteita samoin kuin muita sisäisiä ohjeita. Vastuullisuuden osalta keskeisimpiä ohjeita ja johtamisvälineitä ovat Säästöpankkiryhmän vastuullisuusstrategia -tiekartta ja -politiikka. Lisätietoja Säästöpankkiryhmän vastuullisuudesta sekä Säästöpankkiryhmän vuosittain julkaistava vastuullisuusraportti löytyy sivuilta www.saastopankki.fi.
 
  Olennaiset tapahtumat tilinpäätöspäivän jälkeen
  Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat Säästöpankkien Keskuspankin taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta. 
   
  Vuoden 2024 näkymät
   
  Toimintaympäristön näkymät
  Vuoden 2024 kasvunäkymät ovat vaisut. Eurooppa lähtee vuoteen taantumasta ja etenkin Suomelle tärkeiden kauppakumppanimaiden Saksan ja Ruotsin taloustilanne on totuttua heikompi. USA:n talouskasvun odotetaan hidastuvan, mutta ns. pehmeä lasku voi hyvinkin toteutua ja rajummalta talouden heikkenemiseltä onnistutaan välttymään nopeista koronnostoista huolimatta. Myös Kiinassa kasvu on hidastumassa.
  Suomen talous ajautui taantumaan vuoden 2023 jälkipuoliskolla ja vaisun kehityksen odotetaan jatkuvan myös vuonna 2024. Loppuvuotta kohden talouskasvu voi jälleen piristyä, kun koronlaskut alkavat vaikuttaa talouteen piristävästi. Kokonaisuutena odotamme Suomen talouden olevan noin nollakasvussa vuonna 2024.
  Kotitalouksien tilanne helpottaa vuonna 2024. Ostovoima kääntyy jälleen nousuun ja yksityinen kulutus piristyy hiljalleen. Viime vuosina moni kotitalous on joutunut käyttämään säästöjään hintojen ja korkojen nousun kompensoimiseksi. Odotamme, että näitä säästöjä aletaan taas kerryttää ja siten kotitalouksien säästämisaste nousee hieman.
  Asuntomarkkinoiden odotetaan hiljalleen piristyvän vuoden edetessä. Koronlaskut ja kuluttajien ostovoiman paraneminen nostavat luottamusta ja kuluttajat uskaltautuvat taas asuntokaupoille. Mitään suurta piristymistä tuskin nähdään, mutta pientä helpotusta viime vuoteen verrattuna kuitenkin.
  Vaisun talouskehityksen myötä odotamme työttömyyden nousevan vuonna 2024, mutta varsin maltillisesti. Keskimäärin työttömyys jää yhä alle 8 %:iin. Osaavista työntekijöistä on ollut pula jo pitkään ja yritykset haluavat pitää kiinni työntekijöistään taantumasta huolimatta.
  Yritysten näkymät ovat alkuvuonna vielä heikot. Etenkin rakennusteollisuudessa merkittävämpää elpymistä saadaan vielä odottaa, joskin korkojen lasku alkaa hiljalleen parantaa toimialan näkymiä vuoden loppupuolella. Teollisuus kärsii globaalin suhdanteen heikkoudesta.
  Inflaation odotetaan jatkavan rauhoittumistaan vuonna 2024, joskin inflaation nopein laskuvaihe on jo takana päin. Tämä mahdollistaa keskuspankkien koronlaskut, joita nähtäneenkin vuoden aikana useita. Tämä tuo helpotusta suomalaisille asuntovelallisille ja hiljalleen myös parantaa rakennusalan tulevaisuudennäkymiä. Riskejäkin toki inflaation liittyy, jos esimerkiksi Lähi-idän tilanne eskaloituisi ja öljyn hinta kääntyisi selvään nousuun.
   
  Liiketoiminnan näkymät
  Liiketoiminnan perusnäkymät kaikilla pankin toiminnan osa-alueilla ovat vakaat. Toiminnan pääpainopiste on tukea ja varmistaa Säästöpankkiryhmän strategian toteutumista.
  Säästöpankkien Keskuspankin tuloksen ennakoidaan olevan lievästi positiivinen vuonna 2024.
 
   
  Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä
   
  Säästöpankkien Keskuspankin jakokelpoiset varat ovat 25 086 590,57 euroa.
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 14 395 522,76 euroa kirjataan kertyneisiin voittovaroihin, eikä osinkoa jaeta.
  Lisätietoja
  Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Kai Brander
  kai.brander@saastopankki.fi
  puh. +358 5038 48220
 
  Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Säästöpankkien Keskuspankin kotisivuilta www.spkeskuspankki.fi
  Säästöpankkiryhmän vastaavat tiedot ovat saatavissa www.saastopankki.fi -verkkopalvelussa.

 

 

  Tunnuslukujen laskentakaavat 
 
 
  Liikevaihto:  Korkotuotot, palkkiotuotot, kaupankäynnin nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
 
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä:  Korkokate, palkkiotuotot ja -kulut netto, kaupankäynnin nettotuotot, liiketoiminnan muut tuotot
 
 
  Liiketoiminnan kulut yhteensä: Henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut, poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä
 
  Kulu-tuottosuhde:
 
  Liiketoiminnan kulut yhteensä  
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä  
 
 
  Oman pääoman tuotto (ROE), %:
 
  Tilikauden tulos   * 100
  Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)         
 
  Koko pääoman tuotto (ROA), %:
 
  Tilikauden tulos   * 100
  Taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)  
 
  Omavaraisuusaste, %:
 
  Oma pääoma   * 100
  Taseen loppusumma  
        
  Vakavaraisuussuhde, %:
 
  Omat varat yhteensä   * 100
  Riskipainotetut erät yhteensä  
 
 
  Vaihtoehtoiset tunnusluvut
  Vaihtoehtoisella tunnusluvulla tarkoitetaan taloudellista tunnuslukua, joka kuvaa mennyttä tai tulevaa taloudellista tulosta, taloudellista asemaa tai rahavirtoja ja joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään kuvaamaan liiketoiminnan taloudellista kehitystä ja parantamaan vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä.
  Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole käytössä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, jotka eivät olisi johdettavissa tilinpäätöksen tiedoista, eikä esitetyissä tunnusluvuissa ole tapahtunut muutoksia.

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankin IFRS-tilinpäätös
 
  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj
 
  (1 000 euroa) Liite  1-12/2023 1-12/2022
 
  Korkotuotot 123 123 33 409
  Korkokulut -91 889 -15 420
  Korkokate 31 234 17 990
  Palkkiotuotot ja -kulut, netto 6 804 9 835
  Kaupankäynnin nettotuotot 839 -2 820
  Liiketoiminnan muut tuotot 4 684 3 581
  Liiketoiminnan tuotot yhteensä 43 560 28 585
   
  Henkilöstökulut -4 713 -4 522
  Liiketoiminnan muut kulut -17 150 -14 373
  Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -2 026 -1 738
  Liiketoiminnan kulut yhteensä -23 889 -20 633
   
  Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista  -1 338 -846
  Liikevoitto 18 333 7 106
  Tuloverot -3 938 -1 443
  Tilikauden tulos 14 396 5 663
   

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n laaja tuloslaskelma
 
  (1 000 euroa) 1-12/2023 1-12/2022
 
  Tilikauden tulos 14 396 5 663
  Muut laajan tuloksen erät
  Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
  Uudelleenarvostusrahastosta johtuvat erät
  Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettujen rahoitusvarojen myyntivoitto 1 196 51
  Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä
  Yhteensä 1 196 51
   
  Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
  Käyvän arvon rahaston muutos
     Käypään arvoon arvostamisesta -1 741 -135
     Laskennalliset verot käypään arvoon arvostamisesta 348 27
  Yhteensä -1 393 -108
   
  Tilikauden laaja tulos 14 199 5 605
   
 
 

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n tase
  (1 000 euroa)
  Liite 31.12.2023 31.12.2022
  Varat
  Käteiset varat 1 424 785 1 200 500
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 1 624 576 1 930 649
  Lainat ja saamiset asiakkailta 148 911 140 616
  Johdannaiset 847 12
  Sijoitusomaisuus 105 040 107 950
  Aineelliset hyödykkeet 108 21
  Aineettomat hyödykkeet 11 284 8 479
  Verosaamiset 1 129 830
  Muut varat 71 067 32 890
  Varat yhteensä 3 387 747 3 421 948
   
  Velat ja oma pääoma
  Velat  
  Velat luottolaitoksille 1 503 452 1 753 917
  Velat asiakkaille 659 027 574 032
  Johdannaiset 40 691 54 120
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat 989 491 880 335
  Verovelat 3 752 1 356
  Muut velat 61 110 42 163
  Velat yhteensä 3 257 523 3 305 923
   
  Oma pääoma
  Osakepääoma 94 812 94 812
  Rahastot 18 041 19 434
  Kertyneet voittovarat 17 370 1 779
  Oma pääoma yhteensä 130 223 116 024
  Velat ja oma pääoma yhteensä 3 387 747 3 421 948
   
 

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n rahavirtalaskelma
 
  (1 000 euroa) 1-12/2023 1-12/2022
  Liiketoiminnan rahavirta
  Tilikauden tulos 14 396 5 663
  Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta 6 095 6 318
  Laskennallisen veron muutos -150 420
  Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen muutosta 20 341 12 402
 
  Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) 256 425 -548 946
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 301 412 -537 448
  Lainat ja saamiset asiakkailta -9 174 -44 535
  Sijoitusomaisuus, käypään arvoon laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 1 448 11
  Sijoitusomaisuus, jaksotettuun hankintamenoon 1 715 60 216
  Sijoitusomaisuus, käypään arvoon tuloksen kautta arvostettava -800 -1 200
  Muut varat -38 177 -25 989
 
  Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) -50 837 706 517
  Velat luottolaitoksille -251 123 509 917
  Velat asiakkaille 96 338 248 457
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat 84 995 -84 028
  Muut velat 18 954 32 171
 
  Maksetut tuloverot -1 493  
  Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 224 437 169 973
   
  Investointien rahavirta
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 925 51
  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 45 -2 660
  Investointien rahavirta yhteensä -4 880 -2 610
   
  Rahoituksen rahavirta
  Osakepääoman lisäykset 26 468
  Rahoituksen rahavirta yhteensä 26 468
   
  Rahavarojen muutos 219 557 193 831
 
  Rahavarat tilikauden alussa 1 213 286 1 019 455
  Rahavarat tilikauden lopussa 1 432 843 1 213 286
 
  Rahavarat muodostuvat seuraavista eristä:
  Käteiset varat 1 424 785 1 200 500
  Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 8 057 12 786
  Rahavarat yhteensä 1 432 843 1 213 286
   
 
  Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta
  Odotetut luottotappiot sekä arvonalentumistappiot 1 617 1 012
  Käyvän arvon muutokset -840 2 820
  Poistot ja arvonalentumiset sijoituskiinteisteistöistä sekä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 2 026 1 738
  Muut oikaisut 3 292 -275
  Yhteensä 6 095 5 296
   
  Saadut korot 109 745 25 453
  Maksetut korot 69 837 11 672

 

 

  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj:n oman pääoman muutoslaskelma
 
  Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Rahastot yhteensä Voittovarat Oma pääoma yhteensä
    (1 000 euroa)
  Oma pääoma 1.1.2022 68 344 19 000 542 19 542 -3 935 83 952
    Laaja tulos
    Tilikauden voitto 5 663 5 663
      Muut laajan tuloksen erät -108 -108 51 -58
    Laaja tulos yhteensä -108 -108 5 713 5 605
    Liiketoimet omistajien kanssa
    Uusmerkintä 26 468   26 468
  Oma pääoma yhteensä 31.12.2022 94 812 19 000 434 19 434 1 779 116 024
   
  Oma pääoma 1.1.2023 94 812 19 000 434 19 434 1 779 116 024
    Laaja tulos
    Tilikauden voitto 14 396 14 396
      Muut laajan tuloksen erät -1 393 -1 393 1 196 -196
    Laaja tulos yhteensä -1 393 -1 393 15 592 14 199
  Oma pääoma yhteensä 31.12.2023 94 812 19 000 -959 18 041 17 370 130 223

 

 

  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
 
 
  Liite 1. Tietoja raportoivasta yhtiöstä ja kuvaus Säästöpankkiryhmästä
  Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj (jäljempänä Säästöpankkien Keskuspankki) on suomalaisten Säästöpankkien omistama pankki, jonka ensisijaisena tehtävänä on hoitaa säästöpankkien ja Säästöpankkiryhmän erilaisia keskusluottolaitospalveluita. Keskusluottolaitospalvelut keskittyvät maksuliike- ja tilinhoitajapalveluihin sekä yhteenliittymän jäsenpankeille tarjottaviin maksukorttien liikkeellelaskupalveluihin sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviin palveluihin. Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja sen omistaa yhteenliittymään kuuluvat 14 Säästöpankkia.
  Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös yhdistellään Säästöpankkiryhmän yhdisteltyyn tilinpäätökseen.
  Säästöpankkiryhmä on Suomen vanhin pankkiryhmä, joka koostuu Säästöpankkien yhteenliittymän muodostaneista Säästöpankeista, Keskusyhteisönä toimivasta Säästöpankkiliitosta sekä pankkien yhdessä omistamista tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Säästöpankit ovat itsenäisiä alueellisia ja paikallisia pankkeja. Yhdessä Säästöpankit muodostavat pankkiryhmän, jossa yhdistyvät paikallisuus ja valtakunnallisuus. Säästöpankkien perustehtävä on edistää säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia lähellä asiakasta.
  Säästöpankit keskittyvät vähittäispankkitoimintaan, erityisesti päivittäisasioinnin, säästämisen ja sijoittamisen sekä lainaamisen palveluihin. Tuote- ja palveluvalikoimaa täydentävät Säästöpankkiryhmään kuuluvien tuoteyhtiöiden kanssa tuotettavat muut finanssialan palvelut ja tuotteet. Jäsensäästöpankkien omistamat tuote- ja palveluyhtiöt tukevat ja edistävät Säästöpankkiryhmän liiketoimintaa joko vastuullaan olevien tuotteiden tai keskitetyn palvelutuotannon kautta. Säästöpankkiryhmän merkittävimmät tuoteyhtiöt ovat Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj, Sp-Henkivakuutus Oy, Sp-Rahastoyhtiö Oy, Säästöpankkipalvelut Oy sekä Sp-Koti Oy.
  Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt muodostavat yhteenliittymästä annetussa laissa määritellyn taloudellisen kokonaisuuden, jossa Säästöpankkiliitto osk ja sen jäsenluottolaitokset vastaavat viime kädessä yhteisvastuullisesti toistensa veloista ja sitoumuksista. Säästöpankkien yhteenliittymän muodostavat Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva Säästöpankkiliitto osk, 14 Säästöpankkia, Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj sekä edellä mainittujen konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset, Säästöpankkipalvelut Oy ja Sp-Rahastoyhtiö Oy.
  Säästöpankkiryhmän laajuus eroaa Säästöpankkien yhteenliittymän laajuudesta siinä, että Säästöpankkiryhmään kuuluu myös muita yhteisöjä kuin luotto- ja rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä. Näistä merkittävimmät ovat Sp-Henkivakuutus Oy ja Sp-Koti Oy. Säästöpankkiryhmä ei muodosta konsernia eikä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa määriteltyä konsolidointiryhmää, sillä Säästöpankkiliitto osk:lla ja sen jäsensäästöpankeilla ei ole toisiinsa nähden konsernilaskentaperiaatteiden tarkoittamaa määräysvaltaa. Tämän vuoksi Säästöpankkiryhmälle ei voida määritellä emoyhtiötä.
  Säästöpankkiliitto osk toimii koko Säästöpankkiryhmän ryhmäohjauksesta ja valvonnasta vastaavana keskusyhteisönä. Laissa talletuspankkien yhteenliittymästä määrätään, että Säästöpankkien yhteenliittymän keskusyhteisön Säästöpankkiliitto osk:n on laadittava Säästöpankkiryhmän yhdistelty tilinpäätös, johon myös Säästöpankkien Keskuspankki yhdistetään yhteenliittymäpankkien omistusosuuden suhteessa. Tilinpäätös laaditaan Säästöpankkiryhmän muodostamasta taloudellisesta kokonaisuudesta, johon myös Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu.
  Katsauskauden aikana Liedon Säästöpankki on eronnut Säästöpankkiliitto osk:n jäsenyydestä ja Säästöpankkien yhteenliittymästä 1.3.2023 alkaen. Samassa yhteydessä Liedon Säästöpankki luovutti koko liiketoimintansa Oma Säästöpankki Oyj:lle, luovutuksen täytäntöönpanopäivä oli 28.2.2023. Irtaantumisen seurauksena Säästöpankkien Yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään kuuluvien säästöpankkien määrä väheni 15 pankista 14 pankkiin.
  Säästöpankkien Keskuspankin kotipaikka on Helsinki, kotivaltio Suomi ja sen rekisteröity osoite on Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki. Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös on saatavissa internetosoitteesta www.spkeskuspankki.fi. Vastaavasti Säästöpankkiryhmän tilinpäätös on saatavissa internetosoitteesta www.saastopankki.fi/saastopankkiryhma.
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitus on 13. helmikuuta 2024 hyväksynyt Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätöksen ajalta 1.1.–31.12.2023 ja tilinpäätös asetetaan yhtiökokouksen 2024 vahvistettavaksi. Yhtiökokouksella on mahdollisuus vahvistaa tilinpäätös tai jättää se vahvistamatta.

 

 

  Liite 2. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
 
  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet -liitetiedossa kerrotaan Säästöpankkien keskuspankin tilinpäätöksen yleiset laatimis- sekä yhdistelyperiaatteet. Rahoitusinstrumenteista, aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä sekä liiketoiminnan tuotoista on esitetty tässä liitetiedossa keskeisimmät periaatteet ja kunkin erän liitetiedossa tarkemmin kokonaisuudessaan. Muiden tulos- ja tase-erien laadintaperiaatteet on esitetty kunkin liitetiedon yhteydessä (liitteet 6-24).
  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet liitetiedon lopussa on esitetty päättyneellä tilikaudella voimaan astuneet uudet IFRS-standardit ja tulkinnat sekä tulevilla tilikausilla sovellettavat uudet standardit ja tulkinnat.
 
  1.     Yleistä
  Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja niitä koskevien tulkintojen (IFRIC) mukaisesti.
  Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja talletuspankkien yhteenliittymälain sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, kirjanpidollisten arvioiden muutoksia ja virheitä käsittelevän IAS 8 -standardin periaatteiden mukaisesti Säästöpankkiliitto osk:n hallitus vahvistaa sellaiset sovellettavat tilinpäätösperiaatteet, joihin ei ole saatavissa ohjausta kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista.
  Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös laaditaan euroina, joka on pankin kirjanpito- ja toiminnallinen valuutta.
  Euroalueeseen kuulumattomiin valuuttoihin sidotut ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat kirjataan tapahtumahetken kurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset varat ja velat on muutettu euroiksi Euroopan Keskuspankin noteeraamaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Arvostuksen yhteydessä syntyneet kurssierot on tuloslaskelmassa kirjattu valuuttatoiminnan nettotuotoiksi ”Sijoitustoiminnan nettotuotot” -erän alle.
  Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavia rahoitusvaroja ja -velkoja, sekä suojauskohteita käyvän arvon suojauksessa (suojatun riskin osalta), jotka on arvostettu käypään arvoon.
  Varat ja velat netotetaan ainoastaan, kun Säästöpankkien Keskuspankilla ja vastapuolella on sekä laillisesti toimeenpantavissa oleva oikeus, että aikomus netottaa summia tai realisoida omaisuuserän sekä suorittaa velan samanaikaisesti.
 
  2.     Rahoitusinstrumentit
  2.1.1       Rahoitusvarat ja -velat
  Säästöpankkien Keskuspankki soveltaa rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen ja arvostamiseen IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardia. Luokittelu taseessa on riippumaton IFRS 9:n mukaisista ryhmistä. Samalle riville taseeseen kirjatuille varoille ja veloille voidaan näin ollen soveltaa eri arvostusperusteita. Taseeseen kirjattujen rahoitusvarojen ja -velkojen jako arvostusluokkiin esitetään liitteessä 13.
 
  2.1.2 Alkuperäinen kirjaaminen
  Rahoitusvaroihin tai velkoihin kuuluva erä kirjataan taseeseen vain silloin, kun yhteisöstä tulee instrumentin sopimusehtojen osapuoli. Rahoitusvarojen selvityspäiväkäytännön mukainen osto tai myynti merkitään taseeseen tai kirjataan pois taseesta kaupantekopäivän perusteella.
  Rahoitusvarat ja -velat arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon, ja jos kyseessä on muu kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka, siihen lisätään tai siitä vähennetään hankkimisesta tai liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot. Myöhemmillä kausilla transaktiomenot kirjataan tuloslaskelmaan korkotuotoksi tai -kuluksi, osana rahoitusvaran tai -velan efektiivistä korkoa.
 
  2.1.3 Rahoitusvarojen luokittelu ja luokittelun määrittely
  Säästöpankkien Keskuspankki luokittelee rahoitusvarat myöhempää arvostamista varten seuraaviin arvostusluokkiin:
  - Jaksotettu hankintameno 
  - Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta (käyvän arvon rahasto)
  - Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat.
  Rahoitusvelat arvostetaan lähtökohtaisesti jaksotettuun hankintamenoon. Käypään arvoon tuloslaskelman kautta arvostetaan johdannaissopimukset sekä muiden sijoittajien osuudet konsolidoitavissa rahastoissa.
  Luokitteluperiaatteet sekä rahoitusvarojen ja -velkojen jakautuminen eri arvostusluokkiin on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 15.
  Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien vieraan pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutos kirjataan laskennallisella verolla oikaistuna muihin laajan tuloksen eriin sisältyvään käyvän arvon rahastoon. Rahoitusvarasta luovuttaessa tai myytäessä saatu voitto tai tappio kirjataan tuloslaskelmaan.
  Laajan tuloksen eriin kirjataan myös käyvän arvon muutokset koskien oman pääoman ehtoisia sijoituksia, joiden osalta Säästöpankkien Keskuspankki on tehnyt alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä peruuttamattoman valinnan esittää myöhemmät käyvän arvon muutokset muissa laajan tuloksen erissä. Edellä mainittu valinta on tehty esimerkiksi merkittävissä sijoituksissa yhteistyökumppaneihin tai yhtiöihin, joihin on liiketoiminnallinen suhde. Oman pääoman ehtoisesta sijoituksesta saatavat osingot kirjataan tuloslaskelmaan, kun oikeus maksuun saadaan, osakkeesta saatavat pääomanpalautukset kirjataan laajaan tuloslaskelmaan. Oman pääoman ehtoisten instrumenttien osalta käyvän arvon rahastoon kertynyttä voittoa tai tappiota ei siirretä tulosvaikutteiseksi missään vaiheessa.
  Jos rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimukseen perustuvat rahavirrat neuvotellaan uudelleen, tai niihin tehdään muutoin muutoksia ja tämä uudelleenneuvottelu tai muutosten tekeminen ei johda kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän kirjaamiseen pois taseesta, rahoitusvaroihin kuuluvan erän bruttomääräinen kirjanpitoarvo lasketaan uudelleen ja tehdystä muutoksesta aiheutuva voitto tai tappio kirjataan tuloslaskelmaan.
 
  2.1.4     Taseesta poiskirjaaminen
  Rahoitusvara kirjataan pois taseesta, kun sopimukseen perustuvat oikeudet rahoitusvaraan kuuluvan erän rahavirtoihin lakkaa olemasta voimassa tai kun erä siirretään toiselle osapuolelle näin täyttäen taseesta poiskirjaamisen edellytykset. Rahoitusvaroihin kuuluva erä on siirretty toiselle osapuolelle siinä ja vain siinä tapauksessa, että Säästöpankkien Keskuspankki joko:
  - siirtää sopimukseen perustuvat oikeudet rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtojen saamiseen toiselle osapuolelle; tai 
  - pitää itsellään sopimukseen perustuvat oikeudet rahoitusvaroihin kuuluvan erän rahavirtojen saamiseen, mutta ottaa vastatakseen sopimukseen perustuvan velvollisuuden maksaa kyseiset rahavirrat yhdelle tai useammalle vastaanottajalle ”läpikulkujärjestelyllä”. Sopimusta voidaan pitää ”läpikulkujärjestelynä” kun: 
  - velvollisuutta maksaa lopulliselle saajalle ei ole, mikäli ei saada kerättyä vastaavia määriä alkuperäisestä omaisuuserästä 
  - alkuperäisen omaisuuserän myynti tai panttaaminen on siirtosopimuksella estetty 
  Siirrettäessä rahoitusvaroihin kuuluva erä toiselle osapuolelle, taseesta poiskirjaamisen edellytykset täyttyvät vain kun: 
  - omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut on siirretty toiselle osapuolelle; tai 
  - omistamiseen liittyviä merkittäviä riskejä ja etuja ei ole siirretty toiselle osapuolelle tai pitänyt näitä itsellään, mutta määräysvalta on siirretty. 
  Rahoitusvelka kirjataan pois taseesta, kun velka on lakannut olemasta olemassa, kun sopimuksessa yksilöity velvoite on täytetty tai kumottu tai sen voimassaolo on lakannut. Jos jo lainanottajana ja lainanantajana olevien osapuolten välillä vaihdetaan vieraan pääoman ehtoisia instrumentteja, joiden ehdot poikkeavat huomattavasti toisistaan, vaihto käsitellään alkuperäisen rahoitusvelan kuoletuksena ja uuden rahoitusvelan kirjaamisena. Ero kirjanpitoarvon ja maksetun vastikkeen välillä kirjataan tuloslaskelmaan.
 
  2.2 Arvonalentuminen
  2.2.1 Odotettavissa olevat luottotappiot
  Säästöpankkien Keskuspankki määrittää arvonalentumisen perustuen rahoitusvaran odotettavissa oleviin luottotappioihin. Odotettavissa olevia luottotappiota koskeva vähennyserä lasketaan ja kirjataan rahoitusvaroille, jotka arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta sekä takaussopimuksille ja taseen ulkopuolisille luottositoumuksille.
  Odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettäviä menetelmiä ja parametreja kuvataan tarkemmin liitetiedossa 11.
  Odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä kirjataan taseeseen lainan kirjanpitoarvon vähennykseksi erilliselle tilille. Luottositoumusten ja takaussopimusten osalta tappiota koskeva vähennyserä kirjataan taseeseen varaukseksi. Käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta kirjattavien saamistodistusten odotettavissa oleva luottotappio kirjataan oikaisemaan käyvän arvon rahastoa. Taseeseen kirjattujen odotetavissa olevien luottotappioiden muutokset esitetään tuloslaskelman erässä Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista.
  2.2.2 Toteutuneet luottotappiot
  Lainat ja saatavat, joita ei pystytä perimään kirjataan lopulliseksi luottotappioksi, kun tavanomainen perintäprosessi on loppuunsaatettu ja yksittäisen lainan tai saatavan tappion lopullinen määrä pystytään laskemaan. Lopulliseksi todetut luottotappiot kirjataan pois taseesta vastaeränä tuloslaskelman erä Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista. Mahdolliset taseesta pois kirjaamisen jälkeen saadut suoritukset kirjataan oikaisuiksi tuloslaskelman erään Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista.
  2.3 Suojauslaskenta ja johdannaissopimukset
  Säästöpankkien Keskuspankki suojaa korkoriskiään käyvän arvon muutoksilta ja soveltaa suojaussuhteisiin suojauslaskentaa. Käyvän arvon suojauksen kohteena ovat kiinteäkorkoinen antolainaus Säästöpankeille sekä kiinteäkorkoiset liikkeeseen lasketut velkakirjat.
  Yleisen suojauslaskennan piirissä olevien suojaussuhteiden (käyvän arvon suojaus) osalta Säästöpankkien Keskuspankki soveltaa IFRS 9 -standardia.
  Johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon. Käypää arvoa suojaavien johdannaisten käypä arvo kirjataan taseeseen johdannaissaamiseksi tai -velaksi ja käyvän arvon muutos tuloslaskelman erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Käypää arvoa suojattaessa myös suojattava kohde arvostetaan suojauksen ajan käypään arvoon, vaikka se muuten arvostettaisiin jaksotettuun hankintamenoon. Suojattavan kohteen käyvän arvon muutos kirjataan kyseisen tase-erän oikaisuksi ja tuloslaskelmaan erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Suojaavien johdannaisten korot esitetään korkotuottoina ja -kuluina niiden luonteen mukaisesti.
  EMIR asetuksen (EU 648/2012) mukaisesti keskusvastapuoliselvitettävät johdannaiskaupat selvitetään London Clearing Housen kanssa. Toimintamallissa johdannaisten vastapuoleksi muuttuu päivittäisen selvitysprosessin päätteeksi selvitysyhteisönä (clearing-broker) toimiva SEB. Selvitystapana käytetään ns. settled-to-market (STM) käytäntöä, jossa johdannaisten päiväkohtaiset maksut netotetaan keskusvastapuolen kanssa ja päivittäin joko maksetaan tai saadaan johdannaisten käyvän arvon muutos (variation margin). STM-käytännössä päivittäinen suoritus on sopimusperusteisesti määritetty lopulliseksi maksuksi ja osaksi johdannaissopimuksen rahavirtoja. Tällöin johdannaissopimukselle ei jää taseeseen muuta käyvän arvon muutosta kuin Säästöpankkiryhmän ja CCP:n välinen arvostusero. Ero kirjataan taseeseen johdannaisvaroihin tai -velkoihin. Muut johdannaiset esitetään taseessa bruttoperiaatteella, jolloin positiiviset arvonmuutokset esitetään johdannaisvaroina ja negatiiviset arvonmuutokset johdannaisvelkoina.
  Suojauslaskennan aloittamisen hetkeltä dokumentoidaan suojattavan kohteen ja suojaavan johdannaisen suojaussuhde, kuten myös riskienhallinnan tavoitteet ja suojaukseen ryhtymisen strategia. Suojaussuhteen tehokkuutta arvioidaan säännöllisesti kuitenkin aina vähintään raportointihetkiltä.
   
  3.     Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
  Säästöpankkien Keskuspankin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ovat muun muassa omassa käytössä olevat koneet ja kalusto.
  Aineeton hyödyke on yksilöitävissä oleva omaisuuserä, jolla ei ole aineellista olomuotoa. Säästöpankkien Keskuspankin aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa kehittämishankkeiden aktivoituja kustannuksia. Aineeton hyödyke kirjataan taseeseen vain, jos on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu Säästöpankkien Keskuspankin hyväksi ja omaisuuserän hankintameno on luotettavasti määriteltävissä.
  Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet arvostetaan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Aineellisten hyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden laadintaperiaatteet on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 16.
   
  4.     Liiketoiminnan nettotuotot
  Säätöpankkiryhmän merkittävimmät tuottoerät ovat korkokate sekä palkkiotuotot ja -kulut, netto. Korkokatteeseen kirjataan korot rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvista tase-eristä arvostusluokittelusta riippumatta. Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajan mukaan. Korkokatteen laadintaperiaatteet on esitetty tarkemmin liitteessä 6.
  Palkkiotuotot ja -kulut, netto erään kirjataan asiakkaille tarjottujen palveluiden tuotot ja kulut siihen määrään, johon Säästöpankkiryhmä katsoo olevansa oikeutettu luovutettuja palveluita vastaan. Palkkio tuloutetaan pääsääntöisesti, kun palvelu on suoritettu ja määräysvalta siirtynyt asiakkaalle. Palkkiotuotot ja -kulut, netto erän laadintaperiaatteet on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 7.
  Liiketoiminnan muiden tuottoerien laadintaperiaatteet on esitetty kunkin erän liitetiedon yhteydessä.
   
  5.     Segmenttiraportointi
  Säästöpankkien Keskuspankin johto tarkastelee toimintaa yhtenä segmenttinä ja näin ollen erillistä IFRS 8 -standardin mukaista segmenttikohtaista tietoa ei esitetä. Säästöpankkien Keskuspankin toiminta on osa ryhmän toimintaa, tilinpäätös yhdistetään ryhmän tilinpäätökseen ja esitetään ryhmän pankkisegmentissä, joten tätäkään varten Säästöpankkien Keskuspankin toimintaa ei ole jaettu alasegmentteihin.
   
  6.    Tulevilla tilikausilla sovellettavat uudet ja muutetut standardit
  Säästöpankkien Keskuspankki on noudattanut vuoden 2023 alusta alkaen seuraavia voimaan tulleita uusia standardeja, mutta niillä ei katsottu olevan olennaista vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  IFRS 17 Vakuutussopimukset, mukaan lukien Vertailutiedot – Muutokset IFRS 17:ään Vakuutussopimukset: IFRS 17 ja IFRS 9 alkuperäinen soveltaminen
  (sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Uusi standardi koskee vakuutussopimuksia ja auttaa sijoittajia ja muita tahoja ymmärtämään paremmin vakuuttajien altistumista riskeille sekä niiden kannattavuutta ja taloudellista asemaa. Tämä standardi korvaa IFRS 4 -standardin.
  Muutoksilla vähennetään vertailutietojen ristiriitoja, jotka aiheutuvat IFRS 9:n ja IFRS 17:n erilaisista siirtymävaatimuksista. Muutokset mahdollistavat myös rahoitusvaroista annettavan vertailutiedon esittämisen tavalla, joka on yhdenmukaisempi IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin vaatimusten kanssa.
  Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden esittäminen – Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen ja IFRS Practice Statement 2:een Making Materiality Judgements
  (sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Muutokset selventävät olennaisuuden periaatteen soveltamista tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskevaan informaatioon.
  Kirjanpidollisten arvioiden määritelmä – Muutokset IAS 8:aan Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet
  (sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Muutokset selventävät, kuinka yhtiöiden tulisi erottaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset kirjanpidollisten arvioiden muutoksista, ja keskittyvät kirjanpidollisen arvion määritelmään ja sen selvennyksiin.
  Yhdestä liiketoimesta aiheutuviin varoihin ja velkoihin liittyvä laskennallinen vero – Muutokset IAS 12:een Tuloverot
  (sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Muutokset kaventavat alkuperäistä kirjaamista koskevan poikkeuksen soveltamisalaa ja selventävät, ettei poikkeus sovellu sellaisiin liiketoimiin, kuten vuokrasopimukset ja käytöstä poistamisesta johtuvat velvoitteet, joista syntyy yhtä suuret ja vastakkaiset väliaikaiset erot.
  Kansainvälinen verouudistus — Pilari 2:n mallisäännöt – Muutokset IAS 12:een Tuloverot
  (väliaikainen pakollinen poikkeus on voimassa välittömästi sen jälkeen, kun se on julkaistu 28.5.2023; tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja koskevia vaatimuksia on sovellettava 1.1.2023 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla)
  Muutoksilla annetaan helpotus OECD:n (Organization for Economic Cooperation and Development, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) kansainvälisestä verouudistuksesta johtuvien laskennallisten verojen kirjanpitokäsittelyyn ja edellytetään uusien liitetietojen esittämistä, joilla pyritään korvaamaan helpotuksesta mahdollisesti aiheutuva informaation menetys.
   
  Tulevilla tilikausilla sovellettavat uudet ja muutetut standardit
  Säästöpankkien Keskuspankki ei ole vielä soveltanut seuraavia, IASB:n jo julkistamia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja. Säästöpankkien Keskuspankki ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muut kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien.
  * Kyseistä säännöstä ei ole hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa 31.12.2023.
 
  Vuokrasopimusvelka myynnissä ja takaisinvuokrauksessa – Muutokset IFRS 16:een Vuokrasopimukset
  (sovellettava 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua)
  Muutokset lisäävät uuden, muuttuvia maksuja koskevan kirjanpitomallin ja edellyttävät myyjä-vuokralle ottajan arvioimaan uudelleen ja mahdollisesti oikaisemaan myynti- ja takaisinvuokrausliiketoimet, jotka on tehty vuonna 2019 tapahtuneen IFRS 16:n käyttöönoton jälkeen. Standardimuutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Muutokset IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen *: Classification of Liabilities as Current or Non-current Date; Classification of Liabilities as Current or Non-current – Deferral of Effective Date; Non-current Liabilities with Covenants
  (sovellettava 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua)
  Muutosten tavoitteena on yhdenmukaistaa soveltamiskäytäntöä sekä selventää vaatimuksia velkojen luokittelemisesta lyhyt- tai pitkäaikaisiksi. Muutokset täsmentävät, että sellaiset kovenanttiehdot, joiden on täytyttävä raportointikauden päättymispäivän jälkeen, eivät vaikuta velan luokitteluun lyhyt- tai pitkäaikaiseksi raportointikauden päättymispäivänä. Tällaisista kovenanteista on esitettävä tietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Muutoksilla selvennetään myös, että yhtiön omien oman pääoman ehtoisten instrumenttien siirto katsotaan velan suorittamiseksi. Jos velkaan liittyy vaihto-oikeus, tämä saattaa vaikuttaa velan luokittelemiseen lyhyt- tai pitkäaikaiseksi, ellei näitä vaihto-oikeuksia ole kirjattu IAS 32:n mukaisesti omaan pääomaan. Standardimuutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Supplier Finance Arrangements – Muutokset IAS 7:ään Rahavirtalaskelmat ja IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot *
  (sovellettava 1.1.2024 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua)
  Muutosten tavoitteena on parantaa toimittajarahoitusjärjestelyjen läpinäkyvyyttä ja selventää näiden vaikutuksia rahoitusvelkoihin, rahavirtoihin sekä maksuvalmiusriskin kokonaismäärään. Muutokset edellyttävät laadullisten ja määrällisten tietojen esittämistä toimittajarahoitusjärjestelyistä. Standardimuutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Vaihdettavuuden puuttuminen – muutokset IAS 21:een Valuuttakurssien muutosten vaikutukset *
  (sovellettava 1.1.2025 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla, aikaisempi soveltaminen on sallittua)
  Muutokset edellyttävät yhdenmukaisen lähestymistavan soveltamista arvioitaessa, milloin valuutta voidaan vaihtaa toiseen valuuttaan, ja jos se ei ole vaihdettavissa, määritettäessä mitä vaihtokurssia voidaan käyttää ja mitä liitetietoja on esitettävä. Standardimuutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.
  Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture – Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös ja IAS 28 Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin *
  (vapaaehtoinen soveltaminen on sallittua, voimaantulo lykätty toistaiseksi)
  Muutokset poistavat ristiriidan nykyisen konsolidointiin ja pääomaosuusmenetelmään liittyvien ohjeistusten välillä ja edellyttävät täysimääräisen voiton kirjaamista, kun siirretyt varat täyttävät IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin mukaisen liiketoiminnan määritelmän. Standardimuutoksilla ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Säästöpankkien Keskuspankin tilinpäätökseen.

 

 

  Liite 3. Merkittävimmät johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin sisältyvät keskeiset epävarmuustekijät
  IFRS-standardien mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii Säästöpankkien Keskuspankin johdolta harkintaa sekä arvioiden ja oletusten tekemistä, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettäviin varoihin ja velkoihin sekä muihin tietoihin kuten tuottojen ja kulujen määrään. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvioista.
  Säästöpankkien Keskuspankin keskeiset arviot koskevat tulevaisuutta ja tilinpäätöspäivän arvioihin liittyviä keskeisiä epävarmuustekijöitä ja ne liittyvät erityisesti käyvän arvon määrittämiseen, rahoitusvarojen arvonalentumisiin ja odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan.
  Tilinpäätöksessä 31.12.2023 merkittävin johdon arvioihin vaikuttava epävarmuustekijä on ollut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, siitä seurannut energiakriisi Euroopassa, kiihtynyt inflaatio ja markkinakorkotason nousu. Edellä mainittujen tekijöiden taloudellisten vaikutusten arviontiin liittyy huomattavaa epävarmuutta, joka vaikuttaa erityisesti rahoitusvarojen odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen.
  Odotettavissa olevien luottotappioiden määritys
  Säästöpankkien Keskuspankin odotettavissa olevien luottotappioiden laskentamallit sisältävät useita tekijöitä, jotka vaativat johdon harkintaa ja edellyttävät arvioiden ja oletusten tekemistä. Laskennassa käytettävien mallien valinta niin, että ne kuvaavat sopimuskannan odotettavissa olevia luottotappioita mahdollisimman hyvin.
  - Malleissa tehdyt oletukset ja asiantuntija-arviot
  - Luottoriskin merkittävän kasvun laadullisten ja määrällisten kriteerien määrittäminen
  - Laskennassa käytettävien talouden tulevaa kehitystä kuvaavien makroekonomisten tekijöiden valinta niin, että niiden muutokset korreloivat sopimusten maksukyvyttömyyden todennäköisyyden kanssa.
  - Talouden ennusteiden laatiminen ja niiden toteutumisen todennäköisyyksien ennustaminen tulevaisuuteen.
  Säästöpankkien Keskuspankki käyttää odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen malliperusteista laskentaa, mutta tarvittaessa mallien tuottamaa määrää muutetaan johdon arvioon perustuvalla oikaisulla. Oikaisun kirjaamisen perusteena on esimerkiksi sellainen saatavilla oleva uusi tieto tai tekijä, jota laskentamallissa käytettävät parametrit tai tiedot eivät sisällä. Tilikaudella jatkunut epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä ja makrotaloudellisten ennustemallien heikentynyt ennustuskyky on lisännyt johdon harkinnan ja arvioiden merkityksellisyyttä.
  Säästöpankkien Keskuspankki on arvioinut Ukrainan sodasta ja Venäjän vastaisista talouspakotteista seuranneita taloudellisia vaikutuksia asiakkaidensa luottoriskiin. Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole merkittäviä suoria vastuita Venäjälle, Ukrainaan tai Valko-Venäjälle. Muuttuneesta markkinatilanteesta aiheutuu kuitenkin välillisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat tiettyihin toimialoihin tai yksittäisiin asiakkuuksiin. Säästöpankkien Keskuspankki on lisännyt tunnistettujen, kriisin vuoksi mahdollisesti kohonneen riskin alojen seurantaa.
  Säästöpankkien Keskuspankki on päivittänyt odotettavissa olevien luottotappioiden laskentamallissa käytetyt talouden ennusteet loppuvuodesta 2023. Tarkemmat tiedot koskien talouden ennusteissa käytettyjä keskeisiä makrotalouden muuttujia ja skenaarioille asetetuttuja painoja esitettiin edellä kohdassa Odotettavissa olevat luottotappiot.
  Käyvän arvon määrittäminen
  Käypiä arvoja määritettäessä johdon tulee arvioida, onko markkinoilta saatavissa hintatietoja, joita voidaan pitää luotettavana indikaationa rahoitusinstrumentin käyvästä arvosta. Arvio perustuu näkemykseen markkinoiden toimivuudesta ja kaupankäynnin aktiivisuudesta yksittäisen rahoitusinstrumentin osalta.
  Säästöpankkien Keskuspankin käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit koostuvat tilinpäätöshetkellä pääosin noteeratuista rahoitusvaroista, joille on saatavissa julkinen hintanoteeraus tai rahoitusvaroista, joiden käyvän arvon määrittämisessä hyödynnetään todennettavissa olevaa markkinainformaatiota, kuten korkotietoja. Säästöpankkien Keskuspankin johto katsoo, että markkinoiden toimivuutta ja yksittäisten rahoitusinstrumenttien kaupankäynnin aktivisuutta koskevat edellytykset täyttyvät, jolloin markkinoilta saatavia hintatietoja voidaan pitää luotettavana indikaationa instrumenttien käyvästä arvosta.
  Johdon harkintaa edellytetään tilanteessa, jossa käypää arvoa koskevaa hintatietoa ei ole saatavissa markkinoilta, ja rahoitusinstrumentin käypä arvo on määritettävä arvostusmenetelmän avulla. Tällaisissa tilanteissa käypien arvojen määrittämisessä käytettävät arvostusmenetelmät ja niissä käytettävät syöttötiedot perustuvat johdon arvioon koskien kyseisten instrumenttien arvostamisessa käytettäviä markkinakäytänteitä.
  Muiden kuin rahoitusvarojen arvonalentumiset
  Jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä arvioidaan, onko olemassa viitteitä keskeneräisen omaisuuserän arvonalentumisesta. Arvonalentumistestaus on myös tehtävä aina, kun ilmenee viitteitä arvonalentumisesta. Keskeneräisten aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisen arviointi vaatii johdon harkintaa.

 

 

  RISKIENHALLINNAN JA VAKAVARAISUUDENHALLINNAN PERIAATTEET    
     
  Liite 4. Riskienhallinnan liitetiedot  
 
  Riskienhallinnan tavoite
 
  Riskienhallinnan tavoitteena on turvata pankin riskinkantokyky ja varmistaa toiminnan jatkuvuus. Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen suhteutetusta riittävästä ja tehokkaasta riskienhallinnasta sekä kannattavaan liiketoimintaan perustuvasta riittävästä maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta.
 
  Riskienhallinnan periaatteet ja organisointi
 
  Riskienhallinnalla tarkoitetaan liiketoiminnasta aiheutuvien sekä siihen olennaisesti liittyvien riskien tunnistamista, arviointia, mittaamista, rajoittamista ja seurantaa. Riskienhallinnalla pyritään vähentämään ennakoimattomien tappioiden todennäköisyyttä tai uhkaa valvottavan maineelle ja siten varmistamaan ryhmästrategian toteuttamista.
 
  Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta luo edellytykset riskien tunnistamiselle, arvioinnille, mittaamiselle ja riskien rajaamiselle Säästöpankkien Keskuspankin kannalta turvalliselle tasolle. Eri riskialueiden ja liiketoimintojen edellyttämät pääomatarpeet määritetään luotettavasti ja riippumattomasti ja pääoma kohdennetaan suunnitelmallisesti nykyisen ja suunnitellun riskinoton mukaan sekä Säästöpankkien Keskuspankin maksuvalmiuden hallinnan kannalta oikein.
 
  Riskienhallinta on osa Säästöpankkien Keskuspankin sisäistä valvontaa ja keskeinen osa Säästöpankkien Keskuspankin operatiivista toimintaa. Säästöpankkien Keskuspankilla on liiketoiminnoista riippumaton riskienvalvontatoiminto.
 
  Sisäinen valvonta käsittää taloudellisen ja muun valvonnan. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johtamisen ja toiminnan sitä osaa, jolla pyritään varmistamaan:
  -       asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen
  -      taloudelliset ja tehokkaat prosessit
  -       toimintaan liittyvien riskien hallinta
  -       taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus
  -      säännösten noudattamisen valvonta (compliance)
  -       toiminnan, tietojen sekä yhteisön omaisuuden ja asiakkaiden varojen riittävä turvaaminen, ja
  -       riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi.
 
  Säästöpankkien Keskuspankin sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankissa eri tasoille asetetut päämäärät ja tavoitteet saavutetaan sovittuja ja asetettuja sisäisen valvonnan ohjeita noudattaen. Sisäinen valvonta on sisältä käsin tapahtuvaa hallintoelinten ja organisaation itsensä hoitamaa tarkkailua ja kohdistuu ensi sijassa toiminnan tilaan, laatuun ja tuloksiin. Sisäistä valvontaa suorittavat hallitus, toimitusjohtaja, riskienvalvonta, esimiehet ja toimihenkilöt. Lisäksi toimihenkilöillä on velvollisuus ilmoittaa poikkeamista ja laittomuuksista ylemmälle organisaatiolle.
 
  Säästöpankkien Keskuspankin riskienhallinta perustuu hallituksen Säästöpankkien Keskuspankille vahvistamaan liiketoimintastrategiaan, riskienhallintaohjeisiin, valtuusjärjestelmään sekä keskeisimmistä liiketoiminnan osa-alueista tuotettavaan riski- ja poikkeamaraportointiin.
 
  Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole taloudelliseen kantokykyynsä nähden ylisuuria asiakas- tai sijoitusriskikeskittymiä eikä se niitä strategiansa mukaisesti myöskään ota.
 
  Säästöpankkien Keskuspankki pitää vakavaraisuutensa turvallisella tasolla. Luotto- ja muiden riskien muodostaman tappiouhan Säästöpankkien Keskuspankki huomioi tilinpäätöksessään riittävillä arvonalennuskirjauksilla ja muilla tappiokirjauksilla.
 
  Hallitukselle annetaan säännöllisesti tietoa Säästöpankkien Keskuspankin eri riskeistä ja niiden tasoista. Hallitus asettaa riskinhalukkuuden tason hyväksymällä riskialuekohtaiset riskistrategiat ja tarvittavat riskilimiitit ja seurantarajat. Riskistrategian toteutumista seurataan riskilimiittien ja seurantarajojen valvonnalla ja raportoinnilla, jota suoritetaan liiketoiminnasta riippumattomasti. Hallitus myös hyväksyy valtuudet ja puitteet riskinotolle määrittelemällä sallitut riskirajat eri riskilajeille. Valtuuksien puitteissa vastuu päivittäisestä riskienseurannasta ja valvonnasta kuuluu toimivalle johdolle. Riskien raportointiin ja seurantaan tarkoitetut järjestelmät sekä käytännöt täyttävät riskienhallinnalle asetetut edellytykset ottaen huomioon Säästöpankkien Keskuspankin toiminnan luonteen ja laajuuden.
  Säästöpankkien Keskuspankilla on seuraavat liiketoiminnasta riippumattomat toiminnot varmistamassa tehokas ja kattava sisäinen valvonta:
  -       riippumaton riskienvalvonta
  -       säännösten noudattamisen varmistamisesta vastaava toiminto (compliance)
  -       sisäisen tarkastuksen toiminto
 
  Riippumattoman riskienvalvonnan tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että pankin riskienhallinta on riittävällä tasolla suhteessa pankin liiketoiminnan laatuun, laajuuteen, monimuotoisuuteen ja riskeihin. Riskienvalvontatoiminnon tehtävänä on avustaa pankin hallitusta ja toimivaa johtoa riittävän riskienhallinnan järjestämisessä sekä toimivuuden ja tehokkuuden valvonnassa.
 
  Compliance-toiminto varmistaa, että Säästöpankkien Keskuspankissa noudatetaan lainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Compliance-toiminnon vastuulla on valvoa, että pankissa noudatetaan annettuja sisäisiä ohjeita, henkilöstöä sitovia eettisiä periaatteita sekä muita rahoitusmarkkinoilla vallitsevia ohjeita.
 
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitus on asettanut pankille sisäisen tarkastuksen ja vahvistanut sisäiselle tarkastukselle tarkastussuunnitelman sekä raportointiperiaatteet.
 
  Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on pankin toimintaorganisaation sisäisen valvonnan laajuuden ja riittävyyden arviointi sekä riskienhallintajärjestelmien toimivuuden valvonta ja arviointi. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan toimitusjohtajalle ja hallitukselle.
 
  Säästöpankkien Keskuspankin hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä lainsäädännön, viranomaisvaateiden ja keskusyhteisön hallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti.
 
  Säästöpankkien Keskuspankin toimitusjohtaja ja muu johto vastaavat sisäisen valvonnan operatiivisesta järjestämisestä lainsäädännön, viranomaisvaateiden sekä keskusyhteisön ja pankin oman hallituksen antamien tarkempien sisäisten toimintaohjeiden mukaisesti. Säästöpankkien yhteenliittymän riskienhallinnan menettelytapoja ylläpidetään ja kehitetään keskusyhteisön riippumattoman riskienvalvonnan toimesta, jotta varmistetaan että myös kaikki uudet, olennaiset, mutta aikaisemmin tunnistamattomat riskit tulevat liiketoimintojen riskienhallinnan piiriin.
 
  Merkittävät tai riskipitoiset sitoumukset tehdään kollegiaalisen päätöksentekomenettelyn mukaisesti ja valtuuksien käyttö on rajattu limiiteillä. Liiketoimintaa ja prosesseja ohjataan sisäisillä toimintaohjeilla, joiden noudattamista ja ajantasaisuutta valvotaan. Tehdyt päätökset ja merkittävät liiketoimet dokumentoidaan ja arkistoidaan. Olennainen osa riskienhallintaa suoritetaan päivittäisissä varmistuksissa. Tehtyjen päätösten toimeenpanoa seurataan hyväksymisillä, todentamisilla, varmistuksilla, täsmäytyksillä sekä seuranta- ja poikkeamisraporteilla.
 
  Säästöpankkien Keskuspankki altistuu toiminnassaan luotto-, markkina- ja operatiivisille riskeille sekä liiketoiminta- ja likviditeettiriskeille.
 
  Luotto- ja vastapuoliriskit 
 
  Pankkitoiminnan merkittävin riski on luottoriski. Luottoriskin hallinnalla ja valvonnalla on suuri merkitys varmistettaessa pääomien riittävyyttä suhteessa liiketoiminnan riskeihin ja riskien toteutumisen aiheuttamiin tappioihin.
 
  Luottoriskillä tarkoitetaan sitä, että vastapuoli ei todennäköisesti täytä sopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Luottoriskien suurin lähde ovat luotot, mutta luottoriskiä (vastapuoliriskiä) voi syntyä myös muunlaisista saamisista, kuten joukkovelkakirjalainoista, lyhytaikaisista saamistodistuksista ja johdannaissopimuksista sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista, kuten käyttämättömistä luottojärjestelyistä ja -limiiteistä ja takauksista.
 
  Vastapuoliriskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa asiakasvastuista syntyvien riskien tulos- ja vakavaraisuusvaikutukset hyväksyttävälle tasolle. Hallituksen vahvistama liiketoiminta- ja riskistrategiat määrittelevät enimmäismäärät riskikeskittymille ja ohjaavat sijoitustoimintaa ja luotonannon suuntaamista.
 
  Säästöpankkien Keskuspankki myönsi tarkastelukaudella luottoja yhteenliittymän jäsenluottolaitoksille. Säästöpankkiryhmälle myönnettävien luottojen luottopäätökset tehdään Säästöpankkien Keskuspankissa Säästöpankkiliitto osk:n ja Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Yhteenliittymän jäsenluottolaitoksille myönnettyjen luottojen osalta ei ole yhteisvastuun vuoksi laadittu erillistä suunnitelmaa arvonalennuksista.
 
  Säästöpankkiryhmän strategisille yhteistyökumppaneille myönnettävien luottojen luottopäätökset tekee Säästöpankkien Keskuspankin hallitus. Säästöpankkiryhmän strategisille yhteistyökumppaneille myönnettyjen vakuudettomien luottojen luottoriskin seuranta perustuu osin luottotilien käytön päivittäiseen seurantaan täsmäysprosessin osana.
 
  Säästöpankkien Keskuspankki toimii Säästöpankkiryhmän maksukorttien liikkeeseenlaskijana ja korttiluottojen sekä vakuudettomien kulutusluottojen myöntäjänä. Näiden luottojen myöntäminen perustuu luotto-ohjeeseen, jossa määritellään mm. luotonmyöntöperiaatteet, luottovaltuustasot ja vastuut. Luottoriskin kehittymistä seurataan säännöllisen raportoinnin ja luottoriskistrategiaan asetettujen riskilimiittien perusteella. Luottoriskistrategiassa on määritelty erilliset toimenpiteet riskilimiittien ylitystilanteissa.
 
  Säästöpankkien Keskuspankki on toimintavuonna tehnyt sijoituksia sekä keskuspankkirahoituksen vakuuksiksi hyväksyttäviin, että muihin saamistodistuksiin Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen vahvistaman vastapuoliriskistrategian mukaisesti.
 
  Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole muita kuin luottolaitosasiakaskokonaisuuksia, joiden vastuut ylittäisivät luottolaitoslain asettaman ilmoitusrajan 10 prosenttia pankin omista varoista (ns. suuret asiakasriskit). Säästöpankkien Keskuspankin luottokantaan sisältyvät riskit ovat tehtyjen selvitysten perusteella Säästöpankkien Keskuspankin vuositulostasoon ja riskinkantokykyyn nähden alhaisella tasolla.
 
  Ongelmasaamiset
 
  Ongelmasaamisia, viivästyneitä maksuja sekä odotettavissa olevien luottotappioiden määrää seurataan säännöllisesti. Ongelmasaamisilla tarkoitetaan vastuita, joissa asiakas on luokiteltu maksukyvyttömäksi joko yli 90 päivää erääntyneiden merkittävien saamisten vuoksi tai muista syistä pidetään epätodennäköisenä, että asiakas selviäisi velvoitteistaan. Viivästyneillä maksuilla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan saatavat ovat rästissä 30–89 päivää, samalla asiakas on jo ns. potentiaalinen ongelma-asiakas. Järjestämätön saaminen on yli 90 pv erääntyneenä saamisena raportoitu jäljellä oleva pääoma saamisesta, jonka korko tai pääoma on ollut erääntyneenä ja maksamatta yli kolme kuukautta. Järjestämättömien saamisten osuus vähittäisasiakasluotonannosta oli vuoden lopussa 1,93 % (1,41 %).
 
  Tietyissä olosuhteissa velallisen joutuessa taloudellisiin vaikeuksiin asiakkaalle annetaan myönnytys luoton uudelleenjärjestelyn muodossa ja tällä tavalla pyritään turvaamaan asiakkaan maksukyky ja välttämään mahdollisia luottotappioita. Lainanhoitojoustojen myöntämisen edellytyksenä on, että asiakkaan taloudelliset vaikeudet ovat lyhytaikaisia ja tilapäisiä.
 
  Alla on esitettynä kortti- ja vakuudeton kulutusluottokanta riskiluokittain:
 
  (1000 euroa) 31.12.2023   % kannasta
  Kuvaus Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä 31.12.2023 31.12.2022
  1 - Erinomainen luokka ######### 1 549 416    105 517 733 70,8 % 76,3 %
  2 - Hyvä luokka 5 259 969 88 052    5 348 021 3,6 % 3,0 %
  3 - Hyvä luokka 13 981 445 346 781    14 328 226 9,6 % 8,0 %
  4 - Keskimääräinen luokka 8 499 920 608 805    9 108 724 6,1 % 5,6 %
  5 - Keskimääräinen luokka 2 647 965 292 158    2 940 123 2,0 % 1,5 %
  6 - Heikohko luokka 3 079 368 505 734    3 585 102 2,4 % 1,5 %
  7 - Viiveitä, mutta ei arvonalentunut 1 209 312 686 957    1 896 269 1,3 % 1,0 %
  8 - Viiveitä, mutta ei arvonalentunut 523 043 2 593 148    3 116 191 2,1 % 1,6 %
  9 - Viiveitä, mutta ei arvonalentunut 182 846 575 975    758 821 0,5 % 0,2 %
  D - Arvonalentunut 0    2 463 823 2 463 823 1,7 % 1,4 %
  Yhteensä ######### 7 247 026 2 463 823 149 063 034 100,0 % 100,0 %
 
  Merkittävimmän osuuden Säästöpankkien Keskuspankin muusta luottokannasta muodostaa Yhteenliittymän Säästöpankeille myönnetyt luotot, jotka kuuluvat riskiluokkaan ja vaiheeseen 1.
Arvonalentuminen ja odotettavissa olevat luottotappiot on kuvattu tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.
 
  Likviditeettiriski
 
  Likviditeettiriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että pankki ei pysty suoriutumaan nykyisistä tai tulevista odotetuista ja odottamattomista kassaulosvirtauksista ollenkaan tai vahingoittamatta merkittävästi pankin taloudellista asemaa. Likviditeettiriski voidaan tarkemmin jakaa lyhyen aikavälin maksuvalmiusriskiin ja pitkän aikavälin rahoitusriskiin.
 
  Keskeisimmät likviditeettiriskin mittaus- ja seurantatavat ovat kassa-asema; likviditeettireservin riittävyys, jota mitataan stressitesteillä; maksuvalmiusvaatimus ja pysyvän varainhankinnan vaatimus. Maksuvalmiusriskiä seurataan Säästöpankkien Keskuspankissa päivittäin ja yhteenliittymän keskusyhteisön riskienvalvonnalle raportoidaan myös päivittäin yhteenliittymäpankkien maksuvalmiusasema.
 
  Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma:
 
  Rahoitusvarat 31.12.2023 (1 000 euroa) alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v > 5 v Yhteensä
  Käteiset varat 1 424 785   1 424 785
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 342 746 543 736 592 800 145 500 1 624 782
  Lainat ja saamiset asiakkailta 148 911   148 911
  Sijoitusomaisuus 103 999 4 002 108 001
  Yhteensä 1 916 442 543 736 696 799 149 502 3 306 479
 
  Rahoitusvelat 31.12.2023 (1 000 euroa) alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v > 5 v Yhteensä
  Velat luottolaitoksille 825 618 130 000 487 500   1 443 118
  Velat asiakkaille 99 476 537 000 22 550   659 027
  Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 113 000 239 000 443 500 234 000 1 029 500
  Yhteensä 1 038 095 906 000 953 550 234 000 3 131 645
 
  Taseen ulkopuoliset sitoumukset 348 421 202 800 -295 300   255 921
 
  Rahoitusvarat 31.12.2022 (1 000 euroa) alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v > 5 v Yhteensä
  Käteiset varat 1 200 500   1 200 500
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 370 929 578 900 671 600 178 500 1 799 929
  Lainat ja saamiset asiakkailta 140 616   140 616
  Sijoitusomaisuus 100 000 3 999 3 202 107 201
  Yhteensä 1 712 045 678 900 675 599 181 702 3 248 246
 
  Rahoitusvelat 31.12.2022 (1 000 euroa) alle 3 kk 3-12 kk 1-5 v > 5 v Yhteensä
  Velat luottolaitoksille 1 453 680 100 000 130 500   1 684 180
  Velat asiakkaille 89 534 409 497 75 000   574 032
  Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 103 000 236 000 391 500 201 000 931 500
  Yhteensä 1 646 214 745 497 597 000 201 000 3 189 712
 
  Taseen ulkopuoliset sitoumukset 383 315 43 000 -136 000   290 315
 
  Markkinariski
 
  Markkinariskillä tarkoitetaan korkojen ja markkinahintojen muutosten vaikutusta pankin tulokseen ja omiin varoihin. Markkinariskejä syntyy pankin rahoitustaseesta, joka koostuu antolainauksesta, markkinaehtoisesta jälleenrahoituksesta sekä sijoitussalkusta. Tilikaudella 2023 Säästöpankkien Keskuspankilla oli markkinariskeistä korko- ja valuuttariskiä alla kuvatusti.
 
  Korkoriski
 
  Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutosten vaikutusta pankin tase-erien ja taseen ulkopuolisten erien markkina-arvoon (nykyarvoriski) ja korkokatteeseen (tuloriski). Säästöpankkien Keskuspankki käyttää korkoriskinsä seuraamiseksi nykyarvo- ja tuloriskimenetelmää. Korkoriski voidaan edelleen jakaa seuraaviin riskilajeihin:
  - gap-riski tarkoittaa korkoherkkien instrumenttien aikarakenteesta aiheutuvaa riskiä, joka syntyy niiden korkomuutosten ajallisesta erosta ja joka käsittää korkojen aikarakenteen muutokset, joita aiheutuu tuottokäyrän tasomuutoksista (paralleeli riski) ja tuottokäyrän muodon muutoksista (ei-paralleeli riski);
  - korkoperusteriski aiheutuu korkojen välisissä suhteissa tapahtuvien muutosten vaikutuksesta korkoherkkiin instrumentteihin, joilla on samankaltaiset korkoajanjaksot, mutta jotka on hinnoiteltu käyttäen erilaisia korkoindeksejä. Korkoperusteriski aiheutuu sellaisten erilaisten korkoherkkien instrumenttien kertyneiden ja maksettujen korkojen mukautuksen epätäydellisestä korrelaatiosta, joilla on muutoin samanlaiset korkomuutospiirteet;
  - optioriski on optioista (kytketyistä ja nimenomaisista) aiheutuva riski, jos pankki tai sen asiakas voi muuttaa kassavirtansa tasoa ja jaksotusta; toisin sanoen korkoherkistä instrumenteista aiheutuva riski, jos haltija lähes varmasti käyttää optiotaan, jos sen taloudellinen etu on toimia niin (kytketyt tai nimenomaiset automaattiset optiot), ja riski, joka aiheutuu joustavuudesta, joka on kytketty epäsuorasti tai korkoherkkien instrumentteihin ajanjaksoihin siten, että korkomuutokset voivat vaikuttaa asiakkaan käyttäytymiseen (kytkettyyn käyttäytymisperusteiseen optioon liittyvä riski).
   
  Korkoriskien hallinnan tavoitteena on pankin korkokatteen ja nykyarvon vakauttaminen tasolle, jossa pankin liiketoiminta on kannattavaa, sekä niiden vaihtelun rajoittaminen siten, että pankin vakavaraisuus ei ole uhattuna voimakkaissakaan korkoympäristön muutoksissa. Pankin riskinottohalukkuus korkoriskin osalta kuvataan pankin hallituksen asettamilla korkoriskilimiiteillä. Korkoriskiä voidaan hallita muokkaamalla tuote- ja taserakennetta, suunnittelemalla sijoitusten ja liikkeeseenlaskujen korkosidonnaisuutta ja maturiteettia sekä tekemällä suojaavia korkojohdannaisia. Säästöpankkien Keskuspankki käyttää suojauslaskentaa ja vaihtaa koronvaihtosopimuksilla kiinteäkorkoista antolainausta sekä kiinteäkorkoisia joukkovelkakirjaemissiota vaihtuvakorkoisiksi.
 
  Pankin korkoriskiä mitataan kuukausittain sekä korkokatteen että taseen nykyarvon muutoksen kautta. Nykyarvomenetelmässä mitataan, kuinka paljon taseen käypä arvo muuttuu korkojen muuttuessa ja kunkin tase-erän markkina-arvon odotetaan muodostuvan kyseisen instrumentin rahavirtojen nykyarvona. Tuloriskimallissa ennustetaan tulevaa korkokatetta vuoden horisontilla markkinakorkojen muuttuessa.
   
  Alla olevassa taulukossa esitetään seuraavan 12 kuukauden kertyvän korkokatteen herkkyys korkokäyrän 1 %-yksikön paralleelin muutoksen yhteydessä. Luottoihin sovelletaan sopimusehtojen perusteella viitekorkojen nollan prosentin lattiaa. Taseen rakenne pidetään ennallaan korvaamalla erääntyvät erät vastaavilla korkosidonnaisuuksilla tai kiinteäkorkoisten juoksuajoilla.
 
  Korkoherkkyysanalyysi 1 % -yksikön paralleeli muutos korkokäyrään
  (1 000 euroa) Korkokatteen muutos
  31.12.2023
  Aika Alas Ylös  
  Muutos tulevaan 12 kuukauteen -5 004 4 928  
  Muutos 12-24 kuukauteen  -3 950 3 845  
 
  Pankin korkoriski raportoidaan säännöllisesti hallitukselle, joka on vahvistamissaan ohjeissa antanut enimmäismäärät pankin korkoriskille.
 
  Valuuttariski
 
  Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttakurssien muutosten vaikutusta tulokseen tai omaan pääomaan. Säästöpankkien Keskuspankille syntyy valuuttariskiä vähäisessä määrin sijoitussalkussa olevien osakesijoitusten vuoksi. Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten ottolainauksessa tai likviditeettisalkuissa ei saa olla avointa valuuttapositiota. Valuuttapositiota seurataan vakavaraisuuslaskennassa käytettävän menetelmän mukaisesti (pääomavaade lasketaan, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 %-yksikköä omien varojen yhteismäärästä).
 
  Operatiivinen riski
 
  Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan tappionvaaraa, joka aiheutuu riittämättömistä tai epäonnistuneista sisäisistä prosesseista, henkilöstöstä, järjestelmistä tai ulkoisista tekijöistä. Myös oikeudelliset riskit sisältyvät operatiivisiin riskeihin. Lisäksi maineriskiä hallintaan osana operatiivisia riskejä. Myös luotto- ja kaupankäyntiprosessien eri vaiheisiin sisältyy sekä operatiivisia riskejä että luotto-, likviditeetti- ja markkinariskejä, joita on arvioitu operatiivisten riskien arvioinnissa. Strategiset riskit on tässä rajattu operatiivisten riskien ulkopuolelle.
 
  Kaikessa Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnassa noudatetaan voimassa olevia lain säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä, Finanssialan Keskusliitossa vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä sekä operatiivisten riskien hallinnan periaatteita ja järjestämistä samoin kuin muita ryhmän sisäisiä ohjeita.
 
  Säästöpankkien Keskuspankissa tunnistetaan ja dokumentoidaan tuotteisiin, palveluihin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestelmiin liittyvät operatiiviset riskit. Operatiivisten riskien tunnistamisen kautta määritellään valvonta ja kontrollit. Osa operatiivisten riskien aiheuttamista tappioista suojataan vakuutusturvalla. Lisäksi jatkuvuussuunnitelmilla varaudutaan toiminnan merkittäviin häiriöihin. Säästöpankkien Keskuspankin operatiiviselle johdolle raportoidaan säännöllisesti operatiivisista riskeistä ja toteutuneista vahingoista sekä läheltä piti tilanteista.
 
  Tilikauden 2023 aikana ei toteutunut merkittäviä taloudellisia menetyksiä aiheuttaneita operatiivisia riskejä. Vuoden aikana laadittiin toteutuneista operatiivisista riskeistä häiriöraportit. Häiriöt johtuivat pääosin tietojärjestelmien virheellisestä toiminnasta ja prosessivirheistä ja aiheuttivat lähinnä manuaalista selvittelytyötä Säästöpankkien Keskuspankissa.
 
  Oikeudelliset riskit 
 
  Oikeudellisilla riskeillä tarkoitetaan pätemättömistä sopimuksista tai puutteellisesta dokumentaatiosta aiheutuvaa tappiota ja lain tai viranomaismääräysten rikkomisesta aiheutuvaa sanktioiden, korvausvelvollisuuden asiakasta kohtaan tai menetetyn liikearvon riskiä. Säästöpankkien Keskuspankin liiketoiminnassa noudatetaan pankki- ja vakuutusalan vakioehtoja. Muita kuin vakiomuotoisia sopimuksia laadittaessa käytetään lakiasiantuntijoita sekä tarvittaessa myös ulkopuolisia asiantuntijoita.
 
  Säännösten noudattamisesta ja koordinoinnista vastaa compliance-toiminto. Toiminnon tarkoituksena on varmistaa, että lainsäädäntöä, sekä viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan. Compliance-toiminnon vastuulla on myös valvoa, että annettuja sisäisiä ohjeita ja henkilöstöä sitovia eettisiä periaatteita sekä myös muita rahoitus- ja vakuutusmarkkinoilla vallitsevia ohjeita noudatetaan. Päämäärätavoitteena on välttää compliance-riskien toteutumista Säästöpankkien Keskuspankin toiminnassa.
 
  Liiketoimintariski
 
  Liiketoimintariskit kuvaavat liiketoimintaympäristöstä johtuvien epävarmuuksien vaikutuksia liiketoimintaan. Liiketoimintariskit syntyvät kilpailusta, markkinoiden ja asiakaskäyttäytymisen muutoksista sekä tuloksen muodostumisen odottamattomista heilahteluista. Liiketoimintariskit voivat syntyä myös väärän strategian valinnasta, puutteellisesta johtamisesta tai hitaasta reagoinnista toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
 
  Liiketoimintariskiä hallitaan ja minimoidaan strategia- ja liiketoimintasuunnittelun kautta.

 

 

  Liite 5. Vakavaraisuuden hallinta  
 
  Säästöpankkien Keskuspankki on määritellyt vakavaraisuuden hallintaprosessin, jonka tavoitteena on pankin riskinkantokyvyn riittävyyden turvaaminen suhteessa toiminnan kaikkiin olennaisiin riskeihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Säästöpankkien Keskuspankki tunnistaa ja arvioi toimintaansa liittyvät riskit kattavasti ja mitoittaa riskinkantokykynsä vastaamaan Säästöpankkien Keskuspankin riskien yhteismäärää. Vakavaraisuuden hallintaprosessin kautta määritettävät sisäiset pääomatarpeet perustuvat vakavaraisuussääntelyn Pilari I:n mukaisiin pääomavaateisiin ja sen ulkopuolisiin riskeihin kuten rahoitustaseen korkoriskiin, sijoitussalkun markkinariskiin ja liiketoimintariskiin. Sisäisessä arviointiprosessissa Säästöpankkien keskuspankki arvioi pääoman määrän, joka riittää kattamaan myös Pilari I:n ulkopuolisista riskeistä syntyvät odottamattomat tappiot.
  Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa strategiansa mukaisesti säästöpankeille erilaisia keskusluottolaitospalveluita: maksuliike- ja tilinhoitajapalveluita kaikille säästöpankeille ja yhteenliittymän jäsensäästöpankeille maksukorttien ja vakuudettomien kulutusluottojen liikkeellelaskupalveluita sekä likviditeetinhallintaan, jälleenrahoitukseen ja tasehallintaan liittyviä palveluita. Toimimalla vain näillä liiketoiminta-alueilla pankki kykenee pitämään toimintaansa sisältyvät riskit hallittavina.
  Pankin hallituksella on kokonaisvastuu vakavaraisuudenhallinnasta. Pankin hallitus hyväksyy vakavaraisuuden hallinnan lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet. Lisäksi hallitus vahvistaa yleiset vaatimukset vakavaraisuuden mittaus- ja arviointimenetelmille sekä yleiset periaatteet vakavaraisuuden hallintaprosessin järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hallitus vahvistaa riskistrategiat ja määrittää tavoitetasot pääomalle, joka kattaa kaikki liiketoiminnasta ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat olennaiset riskit. Säästöpankkien yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja asiakasriskejä valvotaan konsolidoidusti Yhteenliittymäntasolla. Keskusyhteisön hallitus on asettanut yhteenliittymän ja pankkien vakavaraisuudelle tavoitetasot, joita seurataan neljännesvuosittain.
  Stressitestit  
  Osana vakavaraisuuden hallintaprosessia Säästöpankkien Keskuspankki arvioi omaa riskiasemaansa ja pääoman riittävyyttä stressitesteillä. Stressitestejä käytetään arvioitaessa miten erilaiset poikkeuksellisen vakavat, mutta mahdolliset tilanteet voivat vaikuttaa tuloksentekokykyyn, vakavaraisuuteen ja pääomien riittävyyteen. Stressitestien avulla pyritään tunnistamaan Säästöpankkien Keskuspankin kannalta keskeisimmät riskit ja arvioimaan, miten haavoittuvainen pankin rakenne on näiden riskien toteutumisen suhteen. Vakavaraisuuden hallintaprosessin tavoitteena on myös ylläpitää ja kehittää laadukasta riskienhallintaa.
  Pääoman jatkuvuussuunnitelma  
  Säästöpankkien Keskuspankin pääoman jatkuvuussuunnitelma on tehty ennalta arvaamattomien tapahtumien varalle, jotka saattavat vaarantaa pankin vakavaraisuuden. Osana pääoman jatkuvuussuunnitelmaa ovat pääoman määrälle ja laadulle hallituksen asettamat tavoitetasot ja seurantarajat, joita seurataan neljännesvuosittain. Pääoman jatkuvuussuunnitelmassa on kuvattu toimenpiteet, joihin toimiva johto ja hallitus voivat ryhtyä, jos vakavaraisuussuhdeluvulle asetettu seurantaraja rikkoutuu.
  Pilari I -pääomavaateet  
  Säästöpankkien Keskuspankin suurimmat pääomavaateet muodostuvat korttiluottosaamisista sekä vakuudettomista kulutusluottosaamisista. Pankin luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetelmällä. Markkinariskin pääomavaade lasketaan perusmenetelmällä valuuttapositiolle, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 prosenttia omien varojen yhteismäärästä.
 
  Omat varat ja vakavaraisuus  
  Säästöpankkien Keskuspankin pääomavaatimus muodostuu seuraavista eristä:
  –  Vakavaraisuusasetukseen (CRR) perustuva vähimmäisvaade vakavaraisuussuhdeluvulle (8 %) 
  –  2,5 % luottolaitoslain mukainen kiinteä CET1-lisäpääomavaatimus,
  –  Ulkomaisten vastuiden maakohtaiset muuttuvat CET1-lisäpääomavaatimukset. 
  Finanssivalvonnan Säästöpankkien yhteenliittymälle asettama harkinnanvarainen Pilari II -pääomavaatimus on 1,5 prosenttia (1,25 %). Pilari II -pääomavaatimuksesta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ensisijaista pääomaa, josta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ydinpääomaa.
  Finanssivalvonta päätti maaliskuussa 2023 asettaa 1,0 prosentin suuruisen järjestelmäriskipuskurivaatimuksen Säästöpankkien yhteenliittymälle. Päätös tulee voimaan 1.4.2024.
  Finanssivalvonta ei ole asettanut vuonna 2023 muuttuvaa lisäpääomavaatimusta, jonka suuruus voi vaihdella 0–2,5 prosenttia riskipainotettujen saamisten yhteismäärästä. Finanssivalvonta ei ole asettanut Säästöpankkien yhteenliittymälle ns. OSII-lisäpääomavaatimusta.
  Finanssivalvonta on myöntänyt luvan olla vähentämättä Yhteenliittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen pankin tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta on myöntänyt luvan soveltaa 0 prosentin riskipainoa Yhteenliittymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusasetukseen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).
  Finanssivalvonta on antanut Yhteenliittymälain mukaisen luvan Säästöpankkien yhteenliittymän Keskusyhteisönä toimivalle Säästöpankkiliitto osk:lle päättää, ettei sen jäsenluottolaitoksiin sovelleta EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) kuudennen osan ja sen nojalla annetuissa Euroopan unionin säädöksissä säädettyjä luottolaitoksen maksuvalmiudelle asetettuja vaatimuksia. Keskusyhteisölle myönnetty lupa kattaa myös NSFR-vaateen.
  Säästöpankkien yhteenliittymän luottoriskin pääomavaade lasketaan standardimenetelmällä ja operatiivisen riskin pääomavaade perusmenetelmällä. Markkinariskin pääomavaade lasketaan perusmenetelmällä valuuttapositiolle, mikäli kokonaisnettovaluuttapositio on yli 2 prosenttia omien varojen yhteismäärästä. Säästöpankkien yhteenliittymällä ei ole kaupankäyntivarastoa ja Yhteenliittymän liiketoimintaan ei kuulu hyödykeriskin ottaminen.
  EU:n vakavaraisuusasetuksen CRR3-muutoksilla, joilla implementoidaan lopullinen Basel III sääntely EU:ssa, ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuuteen. Muutosten suunniteltu voimaantulo on 1.1.2025.
  Säästöpankkien Keskuspankki julkistaa vakavaraisuuslaskennan kannalta olennaiset tiedot vuosittain osana toimintakertomustaan ja tilinpäätöksen liitetietoja. Puolivuosikatsauksessa julkistetaan keskeiset vakavaraisuustiedot.
  Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja Pilari III:n mukaiset vakavaraisuustiedot ovat saatavissa internet osoitteesta www.saastopankki.fi.
  Säästöpankkien Keskuspankin omat varat olivat yhteensä 118,7 (106,5) miljoonaa euroa, kun yhteenlaskettu pääomavaatimus oli 28,4 (27,0) miljoonaa euroa. Ydinpääoma (CET1) muodostui kokonaan ensisijaisesta pääomasta ja sen määrä oli 118,7 (106,5) miljoonaa euroa. Oma pääoma koostuu ensisijaisista rajoituksettomista omista varoista sekä ydinpääomasta.
  Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuussuhde oli korkealla tasolla ollen vuoden lopussa 43,9 (41,4) %. Korkeaa vakavaraisuuslukua selittää osaltaan Finanssivalvonnan yhteenliittymälle antama poikkeuslupa, jonka mukaisesti Säästöpankkien yhteenliittymän sisäisten rahoituserien riskipainona käytetään vakavaraisuuslaskennassa 0 %.
 
 
  Vakavaraisuuslaskelma
 
  Omat varat  2023 2022
  (1 000 euroa)
 
  Ydinpääoma ennen lakisääteisiä oikaisuja 130 223 116 024
  Ydinpääomaan tehtävät lakisääteiset oikaisut -11 543 -9 536
  Ydinpääoma (CET1) yhteensä 118 680 106 488
 
  Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä 118 680 106 488
 
  Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)  118 680 106 488
 
  Riskipainotetut erät yhteensä 270 101 257 860
     josta luottoriskin osuus 200 340 212 713
     josta vastuun arvonoikaisuriski (CVA) 11 794 824
     josta markkinariskin osuus  - -
     josta operatiivisen riskin osuus 57 967 44 323
 
  Omien varojen vähimmäisvaatimus 21 608 20 563
  Omien varojen vähimmäisvaatimuksen ylittävä määrä 97 072 85 925
 
  Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 43,9 41,4
  Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 43,9 41,4
  Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin (%) 43,9 41,4
 
  Pääomavaatimus
  Omat varat yhteensä 118 680 106 488
  Pääomavaatimus yhteensä* 28 368 26 992
  Pääomapuskuri 90 313 79 496
 
  *Pääomavaatimus muodostuu lakisääteisestä vähimmäisvakavaraisuusvaateesta 8 %, luottolaitoslain mukaisesta kiinteästä lisäpääomavaatimuksesta 2,5 % ja ulkomaisten vastuiden maakohtaisista muuttuvista lisäpääomavaatimuksista.
 
 
  Vähimmäisomavaraisuusaste  
  Säästöpankkien Keskuspankin vähimmäisomavaraisuusaste oli 6,1 (6,1) % ylittäen selvästi sitovan 3 % vähimmäisvaateen. Vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio) kuvaa luottolaitoksen velkaantumisastetta ja se lasketaan jakamalla ensisijainen pääoma vastuiden kokonaismäärällä. Merkittävin osa Säästöpankkien Keskuspankin kokonaisvastuista muodostuu ryhmän sisäisistä eristä, jotka vakavaraisuuslaskennassa käsitellään 0 %-riskipainolla eikä niitä vähimmäisomavaraisuutta laskettaessa oteta mukaan kokonaisvastuiden määrään. Pankki seuraa liiallista velkaantumista osana vakavaraisuuden hallintaprosessia.
 
  (1 000 euroa) 2023 2022
  Ensisijainen pääoma 118 680 106 488
  Vastuiden kokonaismäärä  1 954 417 1 755 379
  Vähimmäisomavaraisuusaste 6,1 6,1
 
 
  Kriisinratkaisusuunnitelma  
  Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi 2014/59/ EU luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä tuotiin kansallisesti voimaan 1.1.2015 alkaen (Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta). Kriisinratkaisulain toteuttamiseksi perustettiin Rahoitusvakausvirasto (Laki rahoitusvakausvirastosta, 1995/2014). Rahoitusvakausvirasto päätti asettaa toukokuussa 2023 Säästöpankkien yhteenliittymälle sekä Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:lle omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimuksen (MREL-vaade). Aiemman päätöksen mukainen vaade on voimassa 31.12.2023 saakka. Vaadetta ei kohdisteta jäsenluottolaitoksiin tai Säästöpankkien Keskuspankkiin.
  MREL-vaade on luonteeltaan Pilari 2 -tyyppinen minimivaade, joka on täytettävä jatkuvasti. Rahoitusvakausviraston päätöksen mukaan Säästöpankkien yhteenliittymään sovellettava MREL-vaade on 19,49 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi, 31.12.2023 saakka ja 1.1.2024 alkaen MREL-vaade on 20,53 % kokonaisriskin määrästä tai 7,74 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi.
  Sp-Kiinnitysluottopankki Oyj:n MREL-vaatimus on 14,4 % kokonaisriskin määrästä tai 5,1 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi, 31.12.2023 saakka ja 1.1.2024 alkaen 15,72 % kokonaisriskin määrästä tai 5,91 % vastuiden kokonaismäärästä, kumpi suurempi.
  Kokonaisriskin perusteella lasketun vaatimuksen lisäksi on jatkuvasti täytettävä kulloinkin voimassa oleva laitoskohtainen kokonaislisäpääomavaatimus.

 

 

  Liite 6. Korkokate
 
  Korkotuotot ja -kulut jaksotetaan efektiivisen koron menetelmällä sopimuksen juoksuajan mukaan. Tällä menetelmällä instrumentin tuotot ja kulut jaksotetaan suhteessa taseessa jäljellä olevaan saamisen ja velan määrään eräpäivään saakka.
 
  Kun rahoitusvaroihin kuuluvasta sopimuksesta on kirjattu arvonalentumistappio, korkotuoton laskemisessa käytetään alkuperäistä efektiivistä korkoa ja korko lasketaan arvonalennuksella vähennetylle lainan saldolle.
 
  (1 000 euroa) 1-12/2023 1-12/2022
  Korkotuotot
  Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusvaroista
  Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavista saamistodistuksista 594 105
  Lainoista ja saamisista luottolaitoksilta 103 795 19 273
  Lainoista ja saamisista asiakkailta* 14 352 9 759
  Muista** 931 2 941
  Yhteensä 119 671 32 078
 
  Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavista rahoitusvaroista
  Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavista saamistodistuksista 1 697 629
  Saamistodistuksista 4 4
  Yhteensä 1 701 633
 
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 
  Johdannaissopimuksista
      Suojaavista johdannaisista 1 751 698
  Yhteensä 1 751 698
 
  Korkotuotot yhteensä 123 123 33 409
 
 
  Korkokulut
  Jaksotettun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista
  Veloista/talletuksista luottolaitoksille -40 719 -5 740
  Veloista asiakkaille -18 275 -1 781
  Liikkeeseenlasketuista velkakirjoista -24 468 -6 868
  Muut korkokulut -1 -3
  Yhteensä -83 463 -14 391
 
  Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavista rahoitusvaroista
  Veloista asiakkaille*** -69
  Yhteensä -69
 
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 
  Johdannaissopimuksista
      Suojaavista johdannaisista -8 426 -959
  Yhteensä -8 426 -959
 
  Korkokulut yhteensä -91 889 -15 420
 
  Korkokate 31 234 17 990
 
  * josta korkotuotot vaiheeseen 3 kirjatuista lainoista 63 (99) tuhatta euroa
  ** muodostuvat tilisopimuksiin perustuvista korkoveloituksista ja limiittiprovisioista
  *** negatiiviset korkotuotot

 

 

  Liite 7. Palkkiotuotot ja -kulut, netto
 
  Palkkiotuotot ja -kulut kirjataan pääsääntöisesti suoriteperiaatteen mukaisesti. Toimenpiteen tai palvelun suorittamisesta ansaitut palkkiot tuloutetaan, kun toimenpide tai palvelu on suoritettu. Useaa vuotta koskevista palkkioista tuloutetaan tilikaudelle kuuluva osuus. Palkkioita, joiden katsotaan olevan kiinteä osa rahoitusinstrumentin efektiivistä korkoa, käsitellään efektiivisen koron oikaisuina. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusinstrumentteihin liittyvät palkkiot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä.
 
  (1 000 euroa) 1-12/2023 1-12/2022
  Palkkiotuotot   
  Luotonannosta* 17 252 17 407
  Maksuliikenteestä 6 794 6 391
  Arvopapereista 1 214 1 557
  Muista 282 319
  Yhteensä 25 542 25 675
 
  Palkkiokulut
  Maksuliikenteestä -3 610 -3 638
  Arvopapereista -539 -655
  Muista** -14 590 -11 547
  Yhteensä -18 739 -15 840
 
  Palkkiotuotot ja -kulut, netto 6 804 9 835
 
  * josta merkittävin osa korttiluotonantoon liittyviä tuottoja
  ** josta merkittävin osa korttiluotonantoon liittyviä kuluja.

 

 

  Liite 8. Kaupankäynnin nettotuotot
 
  Kaupankäynnin nettotuottoihin kirjataan valuuttatoiminnan nettotuotot, käyvän arvon suojauslaskennan nettotuotot sekä osakkeiden myyntivoitot ja -tappiot. 
 
  (1 000 euroa) 1-12/2023 1-12/2022
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot
  Valuuttatoiminnan nettotuotot -1  
  Suojauslaskennan nettotuotot
     Suojaavien instrumenttien käyvän arvon muutos 14 303 -43 958
     Suojattavien kohteiden käyvän arvon muutos -13 464 41 138
  Yhteensä 839 -2 820
 
  Tarkemmat tiedot suojauslaskentaan määritetyistä johdannaissopimuksista on esitetty liitetiedossa 14.

 

 

  Liite 9. Muut tuotot ja kulut
 
  9.1 Liiketoiminnan muut tuotot
 
  (1000 euroa) 1-12/2023 1-12/2022
  Pankkitoiminnan muut tuotot * 4 684 3 581
  Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 4 684 3 581
 
  * Liiketoiminnan muut tuotot muodostuivat viime kauden tapaan korttiliiketoimintaan liittyvistä palkkioista korttijärjestöltä sekä Säästöpankkiryhmälle tuotettaviin palvelusopimuksiin perustuvista palveluista.
 
 
  9.2 Liiketoiminnan muut kulut
 
  (1 000 euroa) 1-12/2023 1-12/2022
  Muut hallintokulut
  Muut henkilöstökulut -270 -160
  Toimistokulut -8 754 -8 114
  ICT-kulut -5 118 -3 744
  Yhteyskulut -592 -519
  Edustuskulut -1
  Markkinointikulut -68 -13
  Muut kulut -6  
  Yhteensä -14 809 -12 551
 
  Muut liiketoiminnan kulut
  Vuokrakulut -372 -324
  Kulut oman käytön kiinteistöistä -13 -45
  Pankkivero
  Muut liiketoiminnan kulut * -1 957 -1 454
  Yhteensä -2 341 -1 822
 
  Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -17 150 -14 373
 
  * Tilintarkastuspalkkiot
  Lakisääteinen tilintarkastus -41 -36
  Tilintarkastukseen liittyvät palvelut -7
  Muut palvelut -28 -28
  Yhteensä -69 -71

 

 

  Liite 10. Henkilöstökulut
 
  Työsuhde-etuuksiin sisältyvät lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet, työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet sekä muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet. IAS 19 Työsuhde-etuudet -standardi määrää työsuhde-etuuksien kirjanpitokäsittelyn. Lyhytaikaisia työsuhde-etuuksia ovat esimerkiksi palkat ja luontaisedut, vuosilomat, tulospalkkiot ja lisävakuutukset. Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet odotetaan maksettavan kokonaisuudessaan 12 kuukauden kuluessa sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana työntekijät suorittavat asianomaisen työn. Työsuhteen päättämiseen liittyvät etuudet perustuvat työsuhteen päättymiseen eivätkä itse työsuoritukseen. Nämä etuudet koostuvat irtisanomiskorvauksista.   
 
  Henkilöstökuluihin kirjataan palkat ja palkkiot, maksupohjaisten ja etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden eläkekulut sekä muut henkilösivukulut. 
 
  (1000 euroa) 1-12/2023 1-12/2022
  Palkat ja palkkiot -3 871 -3 725
  Eläkekulut
      Maksupohjaiset järjestelyt -678 -649
  Muut henkilösivukulut -165 -148
  Henkilöstökulut yhteensä -4 713 -4 522
 
  Kokopäiväiset 50 40
  Osa-aikaiset* 1 1
  Määräaikaiset* 1 1
  Yhteensä 51 42
 
  Henkilöstön määrä kokonaisresursseiksi muutettuna 46 39
  Kokonaisresurssien määrä keskimäärin tilikaudella 48 46
 
  * Vuonna 2023 yksi henkilö työskennellyt osa-aikaisesti määräaikaisessa työsuhteessa
 
  Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet tulevat maksettavaksi työsuhteen päättymisen jälkeen. Ne koostuvat eläkkeistä tai muista työsuhteen päättymisen jälkeen maksettavista etuuksista, esimerkiksi henkivakuutuksesta tai terveydenhoidosta. Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevat eläkejärjestelyt luokitellaan etuuspohjaisiksi ja maksupohjaisiksi järjestelyiksi. 
 
  Maksuperusteisissa eläkejärjestelyissä Säästöpankkien Keskuspankki maksaa kiinteitä eläkevakuutusmaksuja eläkevakuutusyhtiöille eikä Säästöpankkien Keskuspankilla tämän jälkeen ole juridista tai todellista velvollisuutta lisämaksujen suorittamiseen, jos eläkevakuutusyhtiö ei pysty suoriutumaan kyseisten etuuksien maksamisesta. Merkittävin maksuperusteinen järjestely on työntekijän eläkelain mukainen perusvakuutus (TyEL). Ulkopuoliset eläkevakuutusyhtiöt vastaavat tästä eläketurvasta Säästöpankkien Keskuspankissa.
 
  Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet perustuvat pitkäaikaiseen työsuhteeseen. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi palkallinen loma, palkkio tai lahja, joka myönnetään palveluvuosien kertymän perusteella. 

 

 

  Liite 11. Lainat ja saamiset
 
  11.1 Lainat ja saamiset luottolaitoksilta asiakkailta
 
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta ja asiakkailta luokitellaan lähtökohtaisesti jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviksi, jolloin niille lasketaan odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä. Alla olevassa taulukossa on esitetty lainojen ja saamisten bruttoarvo, odotettavissa olevia luottotappoita koskeva vähennyserä ja taseravo tuotetyypeittäin.
 
  Lainat ja saamiset
 
  31.12.2023
  (1 000 euroa) Ei arvonalennettu (brutto) Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) Tasearvo
 
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
  Talletukset 119 183   119 183
  Luotot ja muut saamiset 1 505 599 -205 1 505 394
  Yhteensä 1 624 782 -205 1 624 576
 
 
  Lainat ja saamiset yhteensä 1 776 941 -3 454 1 773 487
 
 
  31.12.2022
  (1 000 euroa) Ei arvonalennettu (brutto) Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL) Tasearvo
 
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta
  Talletukset 143 777 -1 143 776
  Luotot ja muut saamiset 1 787 131 -258 1 786 873
  Yhteensä 1 930 909 -259 1 930 649
 
  Lainat ja saamiset asiakkailta
  Tuotteittain
  Käytetyt tililuotot 29 330 -136 29 194
  Korttiluotot 113 722 -2 300 111 422
  Yhteensä 143 052 -2 436 140 616
 
  Lainat ja saamiset yhteensä 2 073 961 -2 696 2 071 265

 

 

  Liite 11.2. Sijoitusomaisuus 
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat
    Saamistodistukset  52 125 52 870
    Osakkeet ja osuudet 809 2 055
  Yhteensä 52 934 54 926
 
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
    Osakkeet ja osuudet 4 000 3 200
  Yhteensä 4 000 3 200
 
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat sijoitukset
  Saamistodistukset 48 138 49 853
  Odotettavissa olevat luottotappiot -32 -29
  Yhteensä 48 106 49 825
 
  Sijoitusomaisuus yhteensä 105 040 107 950

 

 

  Erittely liikkeeseenlaskijan noteerauksen perusteella
 
  2023
  (1 000 euroa) Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat sijoitukset Yhteensä
  Noteeratut
  Muut 52 934 4 000 48 106 105 040
  Yhteensä 52 934 4 000 48 106 105 040
 
 
  2022
  (1 000 euroa) Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat sijoitukset Yhteensä
  Noteeratut
  Muut 54 926 3 200 49 825 107 950
  Yhteensä 54 926 3 200 49 825 107 950

 

 

  Liite 11.3 Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista
 
  Säästöpankkien Keskuspankki määrittää arvonalentumisen perustuen rahoitusvaran odotettavissa oleviin luottotappioihin. Odotettavissa olevia luottotappiota koskeva vähennyserä lasketaan ja kirjataan rahoitusvaroille, jotka arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta sekä takaussopimuksille ja taseen ulkopuolisille luottositoumuksille. 
  Odotettavissa olevan luottotappion määrittämisessä sovelletaan kolmivaiheista mallia, jossa laskentaan vaikuttava vaihe määräytyy rahoitusvaran taseeseen kirjaamishetken ja raportointipäivän välillä tapahtuneen luottoriskin muutoksen perusteella.
- Vaiheeseen 1 kuuluvat rahoitusvarat, joiden luottoriski ei ole kasvanut merkittävästi taseeseen kirjaamispäivän ja raportointipäivän välillä. Vaiheessa 1 olevien rahoitusvarojen odotettavissa olevan luottotappion laskenta perustuu todennäköisyyteen, että luottotappio toteutuu raportointipäivästä seuraavan 12 kuukauden kuluessa.
- Vaiheeseen 2 kuuluvat rahoitusvarat, joiden luottoriski on kasvanut merkittävästi taseeseen kirjaamishetken jälkeen. Vaiheessa 2 olevien rahoitusvarojen odotettavissa olevan luottotappion laskenta perustuu todennäköisyyteen, että luottotappio toteutuu rahoitusvaran jäljellä olevana voimassaoloaikana.
- Vaiheeseen 3 kuuluvat rahoitusvarat, joiden katsotaan olevan arvoltaan alentuneita. Vaiheessa 3 olevien rahoitusvarojen odotettavissa olevan luottotappion laskenta perustuu todennäköisyyteen, että luottotappio toteutuu rahoitusvaran jäljellä olevana voimassaoloaikana.
 
  Odotettavissa olevien luottotappioiden laskennan kohteena olevat rahoitusvarat arvonalentumisvaiheittain
 
  (1 000 EUR) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  Rahoitusvarat 31.12.2023
  Sijoitusomaisuus 52 267   52 267
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 1 574 839   1 574 839
  Lainat ja saamiset asiakkailta 139 352 7 247 2 464 149 063
  Taseen ulkopuoliset erät 557 569 11 774 66 569 409
  Yhteensä 2 324 026 19 021 2 530 2 345 578
 
 
  (1 000 EUR) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  Rahoitusvarat 31.12.2022
  Sijoitusomaisuus 53 102   53 102
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 1 792 145   1 792 145
  Lainat ja saamiset asiakkailta 134 244 6 056 1 996 142 295
  Taseen ulkopuoliset erät 399 700 10 967 87 410 755
  Yhteensä 2 379 191 17 023 2 083 2 398 297
 
  Säästöpankkien Keskuspankki käyttää luottoriskin muutoksen merkityksellisyyden arvioimiseen
muun muassa seuraavia laadullisia ja määrällisiä tietoja.
- Maksuviive: rahoitusvaran luottoriskin katsotaan kasvaneen merkittävästi ja se siirtyy vaiheesta
1 vaiheeseen 2, kun maksuviive ylittää 30 päivää. Kun kynnysarvot ylittävä maksuviive ylittää 90
päivää, rahoitusvaran katsotaan olevan arvoltaan alentunut ja se siirtyy vaiheeseen 3.
- PD%:n kasvu: rahoitusvaran luottoriskin katsotaan kasvaneen merkittävästi ja se siirtyy vaiheesta
1 vaiheeseen 2, jos PD%:n kasvulle määritetyt suhteelliset tai absoluuttiset kynnysarvot ylittyvät.
- Lainanhoitojousto: jos sopimus ei ole järjestämätön, lainanhoitojoustomerkintä tulkitaan merkittäväksi
luottoriskin kasvuksi ja sopimus siirtyy vaiheesta 1 vaiheeseen 2. Jos lainanhoitojousto
tehdään sopimukseen, joka on järjestämätön tai jos sopimuksella on hakemushetkellä kirjattu
lainanhoitojousto, sopimuksen katsotaan olevan arvoltaan alentunut ja se siirtyy vaiheeseen 3.
- Maksukyvyttömyysmerkintä: jos asiakas on todettu maksukyvyttömäksi, sopimuksen katsotaan
olevan arvoltaan alentunut ja se siirtyy vaiheeseen 3.
   
  Rahoitusvara voi palautua vaiheesta 2 tai 3 kun sen luottoriski on parantunut merkittävästi ja se on täyttänyt edellisen vaiheen kriteerit yhtäjaksoisesti siirtymälle määritetyn tarkkailujakson ajan. Vaiheiden 3 ja 2 sekä 2 ja 1 välinen tarkkailujakson pituus on 3 kuukautta.   
   
  Alla olevissa taulukoissa on esitetty odotettavissa olevien luottotappioiden kehitys tilikauden alusta.
  Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2023 265 297 1 934 2 496
  Siirto vaiheeseen 1 44 -98   -54
  Siirto vaiheeseen 2 -92 473 -21 360
  Siirto vaiheeseen 3 -273 1 989 1 716
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 112   5 118
  Erääntymiset ja lyhennykset 31 17 -910 -863
  Alaskirjaukset (toteutuneet luottotappiot) -827 -827
  Toteutuneiden luottotappioiden palautukset 281 281
  Luottoriskin muutos ilman vaihemuutosta 44 56 -21 79
  ECL:n nettomuutos 138 176 497 810
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2023 403 472 2 431 3 306
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset luottolaitoksilta sekä luottolaitoksiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2023 340   340
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 166   166
  Erääntymiset ja lyhennykset -187   -187
  Lopulliseksi luottotappioksi kirjatut -6   -6
  ECL:n nettomuutos -26   -26
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2023 313   313
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Sijoitusomaisuus jaksotettuun hankintamenoon Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2023 99   99
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 32   32
  Erääntymiset ja lyhennykset -29   -29
  Luottoriskin muutos ilman vaihemuutosta 5   5
  ECL:n nettomuutos 9   9
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2023 108   108
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2023 yhteensä 824 472 2 431 3 728
 
  Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos 1.1.-31.12.2023 yhteensä 120 176 497 793
 
 
  Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2022 183 214 1 407 1 804
  Siirto vaiheeseen 1 20 -70   -49
  Siirto vaiheeseen 2 -86 440 -11 343
  Siirto vaiheeseen 3 -229 1 383 1 154
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 109   5 114
  Erääntymiset ja lyhennykset -13 -16 -697 -727
  Alaskirjaukset (toteutuneet luottotappiot) 166 166
  Toteutuneiden luottotappioiden palautukset -275 -275
  Luottoriskin muutos ilman vaihemuutosta 51 -42 -44 -34
  ECL:n nettomuutos 82 83 527 692
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2022 265 297 1 934 2 496
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Lainat ja saamiset luottolaitoksilta sekä luottolaitoksiin kohdistuvat taseen ulkopuoliset erät Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2022 206   206
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 132   132
  Erääntymiset ja lyhennykset -58   -58
  ECL:n nettomuutos 73   73
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2022 279   279
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot (ECL), Sijoitusomaisuus jaksotettuun hankintamenoon Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
  (1 000 euroa) 12 kk ECL Koko voimassaoloajan ECL Koko voimassaoloajan ECL  
  Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2022 188   188
  Siirto vaiheeseen 3
  Uudet saamiset (uusluotonmyöntö) 29   29
  Erääntymiset ja lyhennykset -57   -57
  ECL:n nettomuutos -29   -29
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2022 160   160
 
  Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2022 yhteensä 704 297 1 934 2 935
 
  Odotettavissa olevien luottotappioiden muutos 1.1.-31.12.2022 yhteensä 127 83 527 737
 
 
  Odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävät menetelmät ja parametrit
 
  Säästöpankkien Keskuspankki käyttää asiakkaille myönnettyjen lainojen ja saamisten sekä nähin eriin liittyvien taseen ulkopuolisten erien odotettavissa olevien luottotappioiden laskentaan maksukyvyttömyyden todennäköisyys / tappio-osuus (PD*EAD*LGD) mallia. Laskenta tehdään sopimuskohtaisesti ja se perustuu seuraaviin parametreihin:
- PD%: maksukyvyttömyyden todennäköisyys, joka perustuu ulkoisiin ja sisäisiin luottoluokituksiin.
- LGD %: arvioitu tappion määrä maksukyvyttömyyshetkellä.
- EAD: vastuun määrä maksukyvyttömyyshetkellä, vastaa korttiluottojen osalta käytetyn luoton määrää, kertaluottojen osalta vastuun määrässä huomioidaan kiinteiden maksuerien perusteella mallinnetut pääoman lyheynnykset. Luoton nostamaton osuus huomioidaan laskelmissa hyödyntäen tuotekohtaisesti määritettyjä konversiokertoimia.

Laskennassa huomioidaan rahan aika-arvo diskonttaamalla sopimukselle laskettu odotettavissa oleva luottotappio. Efektiivisenä korkona käytetään sopimuksen korkoa ja se lasketaan vaiheissa 1 ja 2 bruttokirjanpitoarvolle ja vaiheessa 3 alentuneelle kirjatulle arvolle.
 
  Sijoitusomaisuuteen kuuluvien saamistodistusten ja luottolaitoksille myönnettyjen lainojen ja saamisten odotettavissa olevat luottotappiot lasketaan ostoeräkohtaisesti käyttämällä maksukyvyttömyyden todennäköisyys / tappio-osuus (PD/LGD) mallia. Maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (PD) perusteena käytetään Bloombergin tuottamia luottoluokituksia ja jos niitä ei ole saatavissa, ulkoisia luottoluokitustietoja, jotka konvertoidaan PD arvoiksi. Laskennassa käytetyt LGD arvot vastaavat tutkittuja historiallisia toteumia sijoituslajeittain, eikä niitä arvioida erikseen liikkeeseenlaskija- tai sijoituskohtaisesti.
 
  Luottokannan (lainat ja saamiset asiakkailta ja taseen ulkopuoliset erät) odotettavissa olevan luottotappion laskentaan sisällytetään tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa käyttämällä laskennassa kolmea eri talouden skenaariota, jotka perustuvat Säästöpankkiryhmän pääekonomistin laatimiin makrotalouden ennusteisiin. Makrotalouden ennusteiden muutosvaikutukset on mallinnettu odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävään PD parametriin. Laskennassa käytettävät skenaariot ja niille asetetut painot ovat: optimistinen 20%, perus 60% ja pessimistinen 20%. ECL laskennassa käytettävien talouden skenaarioiden ennustehorisontti on kolme vuotta, jonka jälkeisinä vuosina makrotalouden tekijöiden arvojen oletetaan pysyvän vakaina ja vastaavan ennustejakson kolmannen vuoden arvoja. Alla on esitetty mallissa käytettävät makrotaloudelliset selittävät tekijät ja niiden ennustetut arvot seuraavalle kolmelle vuodelle (arvojen vaihteluväli eri skenaarioiden välillä). 
 
  2023 2024 2025  
  - EuropeStoxx muutos% -8,4% / 12% -2,9% / 8% -0,5% / 10,0%  
  - BKT muutos -2 0,60 % 1,00 %  
  - Investoinnit 5 0,50 % 1,50 %  
 
 
  Ukrainan sodan ja Venäjän vastaisten talouspakotteiden vaikutukset
 
  Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole merkittäviä suoria tai välillisiä toimialakohtaisia, kuten esimerkiksi maatalous, logistiikka, rakentaminen tai energiahyödykkeistä riippuvat toimialat, Ukrainan, Venäjän tai Valko-Venäjän markkinoihin liittyviä riskikeskittymiä. Poikkeuksellisen tilanteen jatkuessa Säästöpankkien Keskuspankki seuraa ja raportoi asiakkaidensa luottoriskin kehittymistä ja kohdistaa odotettavissa olevien luottotappioiden määrään tarvittaessa johdon arvioon perustuvan oikaisun.

 

 

  Liite 12. Rahoitus
 
  Liite 12.1 Velat luottolaitoksille ja asiakkaille
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Velat luottolaitoksille
  Velat keskuspankeille 68 000 68 000
  Velat luottolaitoksille 1 435 452 1 685 917
  Yhteensä 1 503 452 1 753 917
 
  Velat asiakkaille
  Talletukset 6 057 44
  Muut rahoitusvelat* 652 969 573 988
  Yhteensä 659 027 574 032
 
  Velat luottolaitoksille ja asiakkaille yhteensä 2 162 479 2 327 948
 
  * Muut rahoitusvelat ovat valtioiden, monikansallisten organisaatioiden ja ulkomaisten rahastojen talletuksia.

 

 

  Liite 12.2 Liikkeeseenlasketut velkakirjat
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
  Joukkovelkakirjalainat 927 500 889 222
  Muut
    Sijoitustodistukset 102 000 100 269
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat yhteensä 1 029 500 989 491
 
  Joista
  Vaihtuvakorkoiset 497 500 495 403
  Kiinteäkorkoiset 532 000 494 088
  Yhteensä 1 029 500 989 491
 
 
  (1 000 euroa) 31.12.2022
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat Nimellisarvo Kirjanpitoarvo
  Joukkovelkakirjalainat 787 500 737 014
  Muut
    Sijoitustodistukset 144 000 143 321
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat yhteensä 931 500 880 335
 
  Joista
  Vaihtuvakorkoiset 350 000 350 885
  Kiinteäkorkoiset 581 500 529 450
  Yhteensä 931 500 880 335

 

 

  Liite 13. Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu 
 
  Rahoitusvarat ja -velat luokitellaan alkuperäisen taseeseen kirjaamisen yhteydessä arvostusluokkiin. Arvostusluokka määrittää rahoitusvaran tai -velan arvostusperiaatteen taseeseen kirjaamisen jälkeen.
 
  Rahoitusvarojen luokittelu ja arvostaminen
  Rahoitusvarojen luokittelu perustuu liiketoimintamalliin, jolla sitä rahoitusvarojen ryhmää, johon rahoitusvara kuuluu, hallinnoidaan sekä siihen, ovatko sopimukseen perustuvat rahavirrat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua.
 
  Liiketoimintamallin arviointi
  Liiketoimintamallilla tarkoitetaan sitä, kuinka rahoitusvarojen ryhmää hallinnoidaan rahavirtojen kerryttämiseksi. Liiketoimintamalli määrittää kertyvätkö rahavirrat sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämisestä, rahoitusvarojen myynnistä vai näistä molemmista. Jos rahavirrat realisoituvat tavalla, joka poikkeaa liiketoimintamallin arviointiajankohtana olleista odotuksista, tästä ei aiheudu tilinpäätökseen aiempia kausia koskevaa virhettä eikä se myöskään muuta jäljellä olevien kyseisen liiketoimintamallin mukaisesti pidettävien rahoitusvarojen luokittelua.
 
  Rahavirtaominaisuuksien arviointi
  Rahavirtaominaisuuksilla tarkoitetaan rahoitusvaran sopimuksen mukaisten rahavirtojen luonnetta. Rahavirtaominaisuuksia arvioitaessa tarkastellaan erityisesti, ovatko sopimukseen perustuvat rahavirrat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua, jolloin esim. korko sisältää vain korvauksen rahan aika-arvosta, luottoriskistä ja muista perustyyppiselle lainaamiselle tyypillisistä riskeistä. Rahavirtaominaisuudet arviodaan instrumenttikohtaisesti ja jos sopimusehdot sisältävät sellaisia tekijöitä, joita ei voida pitää lainaamiselle tyypillisinä ehtoina, luokitellaan rahoitusvara käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavaksi.
 
  Rahoitusvarojen luokat ja luokitteluperusteet
 
  Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat
  Rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon, kun molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät
- rahoitusvaroihin kuuluvaa erää pidetään hallussa sellaisen liiketoimintamallin mukaisesti, jonka tavoitteena on rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen perustuvien rahavirtojen keräämiseksi; ja
- rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksu.
 
  Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavat
  Rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta, kun molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät
- rahoitusvaroihin kuuluvaa erää pidetään hallussa sellaisen liiketoimintamallin mukaisesti, jonka tavoite saavutetaan sekä keräämällä sopimukseen perustuvat rahavirrat, että myymällä rahoitusvaroja; ja
- rahoitusvaroihin kuuluvan erän sopimusehdoissa määrätään tiettyinä ajankohtina toteutuvista rahavirroista, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan pääomamäärän koron maksua.
 
  Alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä Keskuspankki voi tehdä peruuttamattoman valinnan, jonka mukaan oman pääoman ehtoisen sijoituksen myöhemmät käyvän arvon muutokset esitetään muissa laajan tuloksen erissä. Valinta tehdään instrumenttikohtaisesti. Tällaiset sijoitukset arvostetaan kirjanpidossa käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan laskennallisella verolla vähennettynä laajaan tuloslaskelmaan. Oman pääoman ehtoisten instrumenttien osalta käyvän arvon rahastoon kertynyttä realisoitumatonta voittoa tai tappiota ei siirretä tulosvaikutteiseksi missään vaiheessa.
 
  Käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavat
  Kaikki sellaiset rahoitusvarat, jotka eivät ole jaksotettuun hankintamenoon tai käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavia, kuuluvat käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattaviin. Rahoitusvara voidaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä kuitenkin nimenomaisesti luokitella peruuttamattomasti käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettavaksi, jos näin toimimalla poistetaan arvostamiseen tai kirjaamiseen liittyvä epäjohdonmukaisuus tai vähennetään merkittävästi tällaista epäjohdonmukaisuuttaa, joka muutoin aiheutuisi varojen tai velkojen arvostamisesta tai niistä johtuvien voittojen tai tappioiden kirjaamista erilaisilla perusteilla.
 
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti luokitellaan myös sellaiset vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset, joissa kassavirtakriteereiden ei voida katsoa täyttyvän. Rahavirtakriteerit arvioidaan Säästöpankkien Keskuspankissa instrumenttikohtaisesti, sen määrittämiseksi onko kyseisen erän sopimusehdoissa määritettynä tiettyinä ajankohtina toistuvia rahavirtoja, jotka ovat yksinomaan pääoman ja jäljellä olevan koron maksua.
 
  Vieraan pääoman ehtoisten sijoitusten uudelleenluokittelu tehdään vain silloin, kun Säästöpankkiryhmän rahoitusvarojen hallinnoinnissa noudattamat liiketoimintamallit muuttuvat. Tällaisten muutosten odotetaan olevan erittäin harvinaisia, eikä Säästöpankkiryhmä ole tehnyt uudelleenluokitteluja kuluneella katsauskaudella.
 
  Rahoitusvelkojen luokittelu ja arvostaminen
  Rahoitusvelat luokitellaan myöhempää arvostamista varten seuraviin arvostusluokkiin:
- jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat
- käypään arvoon tuloslaskelman kautta kirjattavat.
 
  Rahoitusvelat arvostetaan lähtökohtaisesti jaksotettuun hankintamenoon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetaan johdannaissopimukset sekä muiden sijoittajien osuudet konsolidoitavista rahastoista.
 
  Alla on esitetty jatkuvien toimintojen rahoitusvarojen ja -velkojen jakautuminen arvostusluokkiin tase-erittäin.
 
 
  (1 000 euroa) Jaksotettu hankintameno Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat  Ei rahoitusvaroja/-velkoja Yhteensä 
  31.12.2023
  Käteiset varat 1 424 785   1 424 785
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 1 624 576   1 624 576
  Lainat ja saamiset asiakkailta 148 911   148 911
  Johdannaiset
      josta käyvän arvo suojausta 847 # 847
  Sijoitusomaisuus 48 106 52 934 4 000   105 040
  Varat yhteensä 1 821 593 52 934 1 429 633   3 304 160
 
  Velat luottolaitoksille 1 503 452   1 503 452
  Velat asiakkaille 659 027   659 027
  Johdannaiset
      josta käyvän arvon suojausta 40 652   40 652
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat 989 491   989 491
  Velat yhteensä 3 151 970   40 652   3 192 622
 
 
 
  (1 000 euroa) Jaksotettu hankintameno Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat  Ei rahoitusvaroja/-velkoja Yhteensä 
  31.12.2022
  Käteiset varat 1 200 500   1 200 500
  Lainat ja saamiset luottolaitoksilta 1 930 649   1 930 649
  Lainat ja saamiset asiakkailta 140 616   140 616
  Johdannaiset
   
      josta käyvän arvo suojausta 12   12
    muut kuin suojaavat johdannaiset
  Sijoitusomaisuus 49 825 54 926 3 200   107 950
  Varat yhteensä 2 121 102 54 926 1 203 713   3 379 728
 
  Velat luottolaitoksille 1 753 917   1 753 917
  Velat asiakkaille 574 032   574 032
  Johdannaiset
      josta käyvän arvon suojausta 54 120   54 120
  Liikkeeseenlasketut velkakirjat 880 335   880 335
  Velat yhteensä 3 208 284   54 120   3 262 404

 

 

  Liite 13.1 Rahoitusvarojen ja -velkojen nettoutus
 
  Säästöpankkien Keskuspankin johdannaissopimuksiin sovelletaan ISDA:n (International Swaps and Derivatives Association) sopimusta. Näiden sopimusten perusteella johdannaisten maksuja voidaan netottaa transaktiokohtaisesti maksupäivittäin ja vastapuolen maksukyvyttömyys- ja konkurssitilanteissa. Sopimusehdoissa voidaan lisäksi vastapuolikohtaisesti sopia vakuuksista. Nämä johdannaiset esitetään taseessa bruttoperusteisesti.
 
 
  31.12.2023 Määrät, joita ei ole netotettu mutta jotka sisältyvät päänetotussopimuksiin ja vastaaviin
  (1 000 euroa) Kirjatut rahoitusvarat, brutto Taseessa netotetut kirjatut rahoitusvelat, brutto Kirjanpitoarvo taseessa, netto Rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvo taseessa, netto Vakuudeksi saatu/annettu käteinen, taseessa netto Nettosumma
  Varat
  Johdannaissopimukset 2 482 50 2 532 2 532   0
  Yhteensä 2 532   0
 
  Velat
  Johdannaissopimukset 44 327 50 44 378 2 532 42 318 0
  Yhteensä 44 378   0
 
 
 
  31.12.2022 Määrät, joita ei ole netotettu mutta jotka sisältyvät päänetotussopimuksiin ja vastaaviin
  (1 000 euroa) Kirjatut rahoitusvarat, brutto Taseessa netotetut kirjatut rahoitusvelat, brutto Kirjanpitoarvo taseessa, netto Rahoitusinstrumenttien kirjanpitoarvo taseessa, netto Vakuudeksi saatu/annettu käteinen, taseessa netto Nettosumma
  Varat
  Johdannaissopimukset 84   84 84   0
  Yhteensä 84  
 
  Velat
  Johdannaissopimukset 54 821   54 821 84 54 650 0
  Yhteensä 54 821  

 

 

  Liite 14. Johdannaiset ja suojauslaskenta
 
  Säästöpankkien Keskuspankki suojaa korkoriskiään käyvän arvon muutoksilta ja soveltaa suojaussuhteisiin suojauslaskentaa. Käyvän arvon suojauksen kohteena ovat kiinteäkorkoinen ottolainaus sekä kiinteäkorkoinen liikkeelle laskettu joukkovelkakirjalaina.
 
  Käypää arvoa suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutos kirjataan tuloslaskelmassa erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Käypää arvoa suojattaessa myös suojattava kohde on suojauksen ajan arvostettu käypään arvoon, vaikka se muuten arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Suojattavan kohteen käyvän arvon muutos on kirjattu taseessa kyseisen tase-erän oikaisuksi ja tuloslaskelmassa erään ”Kaupankäynnin nettotuotot”. Suojaavien johdannaisten korot esitetään korkotuottoina ja –kuluina niiden luonteen mukaisesti.
 
  31.12.2023 Nimellisarvo/jäljellä oleva juoksuaika   Käyvät arvot
  (1 000 euroa) alle 1 vuosi 1 - 5 vuotta yli 5 vuotta Yhteensä Varat Velat
  Käyvän arvon suojaus*
    Korkojohdannaiset 100 000 130 000 168 000 398 000 847 40 691
  Yhteensä 100 000 130 000 168 000 398 000 847 40 691
 
 
  31.12.2022 Nimellisarvo/jäljellä oleva juoksuaika   Käyvät arvot
  (1 000 euroa) alle 1 vuosi 1 - 5 vuotta yli 5 vuotta Yhteensä Varat Velat
  Käyvän arvon suojaus
    Korkojohdannaiset 10 000 30 000 168 000 208 000 12 54 120
  Yhteensä 10 000 30 000 168 000 208 000 12 54 120
 
 
 
  * Käyvän arvon suojauksen kohteena olleiden kiinteäkorkoisten talletusten (Velat luottolaitoksille) nimelliarvo tilinpäätöshetkellä oli 200 000 tuhatta euroa ja kirjanpitoarvo 200 000 tuhatta euroa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot vastaavat suojauskohteiden nimellisarvoja. Suojauskohteena olevien talletusten tasearvoon kohdistuva käyvänarvon oikaisu oli 659 tuhatta euro, jonka myötä suojauksen kohteena olevien talletusten tasearvo oli 200 659 tuhatta euroa. Talletuksiin liittyvien koronvaihtosopimusten käypä arvo oli 847 tuhatta euroa.

Käyvän arvon suojauksen kohteena olleiden kiinteäkorkoisten liikkeelle laskettujen joukkovelkakirjalainojen (Liikkeeseenlasketut velkakirjat) nimellisarvo tilinpäätöshetkellä oli 198 000 tuhatta euroa ja kirjanpitoarvo 196 815 tuhatta euroa. Johdannaisinstrumenttien nimellisarvot vastaavat suojauskohteiden nimellisarvoja. Suojauskohteena olevien liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen tasearvoon kohdistuva käyvänarvon oikaisu oli -36 419 tuhatta euroa, jonka myötä suojauksen kohteena olevien velkakirjojen tasearvo oli 160 396 tuhatta euroa. Suojaavien koronvaihtosopimusten käypä arvo oli -40 652 tuhatta euroa.

 

 

  Liite 15. Käyvät arvot arvostusmenetelmän mukaisesti
 
  Käypään arvoon arvostus
  Säästöpankkien Keskuspankki arvostaa varat ja velat joko jaksottettuun hankintamenoon tai käypään arvoon. Käypään arvoon arvostetaan rahoitusvarat ja -velat, jotka on luokiteltu käypään arvoon arvostettaviksi. Rahoitusvarojen ja -velkojen jakautuminen arvostusluokkiin ja luokittelun periaatteet on esitetty liitetiedossa 13.
 
  Käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa. Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritetään ensisijaisesti toimivilta markkinoilta saatavien hintanoteerauksien avulla, tai jos toimivia markkinoita ei ole, omia arvostusmenetelmiä käyttäen. Markkinoiden katsotaan olevat toimivat, jos hintanoteerauksia on helposti ja säännönmukaisesti saatavissa ja ne kuvastavat todellisia ja säännönmukaisesti toistuvia, toisistaan riippumattomien osapuolten välisiä markkinatransaktioita. Noteerattujen rahoitusvarojen markkinahintana käytetään raportointipäivän ostokurssia.
   
  Säästöpankkien Keskuspankilla ei ole kertaluontoisesti käypään arvoon arvostettuja omaisuus- tai velkaeriä.
 
  Käyvän arvon hierarkiat
  Taso 1 sisältää rahoitusvarat, joiden arvo määräytyy likvideiltä markkinoilta saatavien noteerausten perusteella. Likvidiksi katsotaan markkina, jossa hinnat ovat saatavilla helposti ja riittävän säännöllisesti. Tasoon 1 kuuluvat noteeratut joukkovelkakirjalainat sekä muut arvopaperit, joille noteerataan julkisesti hinta.
 
  Taso 2 sisältää rahoitusvarat, joille ei ole saatavissa noteerausta suoraan toimivilta markkinoilta ja joiden käypä arvo arvioidaan käyttäen arvostusmenetelmiä tai -malleja. Nämä perustuvat oletuksiin, joita tukevat todennettavissa oleva markkinainformaatio, kuten vastaavanlaisten instrumenttien noteerattuja korkoja tai hintoja. Tähän ryhmään kuuluvat mm. korkojohdannaiset sekä yritys- ja sijoitustodistukset.
 
  Taso 3 sisältää rahoitusvarat, joiden käypää arvoa ei saada julkisesta markkinanoteerauksesta tai todennettavissa olevaan markkinainformaatioon perustuvien arvostusmenetelmien tai -mallien avulla. Tasoon 3 luetaan noteeraamattomat osakeinstrumentit, strukturoidut sijoitukset sekä muut arvopaperit, joille ei tällä hetkellä ole saatavissa sitovaa markkinanoteerausta. Usein tason 3 käypä arvo perustuu kolmannelta osapuolelta saatavaan hintatietoon.
  Siirrot tasojen välillä
  Siirrot käyvän arvon hierarkiatasojen välillä katsotaan tapahtuneen siirron aiheuttaman tapahtuman tai olosuhteiden muutoksen toteutumispäivänä.

 

 

  Siirrot tasojen välillä
  Siirrot käyvän arvon hierarkiatasojen välillä katsotaan tapahtuneen siirron aiheuttaman tapahtuman tai olosuhteiden muutoksen toteutumispäivänä.
  Siirtoja tasojen 1, 2 ja 3 välillä ei ollut tilikauden 1.1.-31.12.2022 aikana.  
  31.12.2023 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain  
  Rahoitusvarat (1 000 euroa) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
 
  Käypään arvoon arvostettavat
      Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 497 594 1 493 606   4 000 1 497 606
      Johdannaissopimukset 847   847   847
      Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 52 934   57 333 809 58 142
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 1 752 785 50 470 1 561 185 187 572 1 799 227
  Rahoitusvarat yhteensä 3 304 160 1 544 076 1 619 365 192 381 3 355 822
 
 
 
  31.12.2023 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain  
  Rahoitusvelat (1 000 euroa) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
 
  Käypään arvoon arvostettavat
      Johdannaiset 40 691   40 652   40 652
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 3 151 970 778 351 2 383 536   3 161 887
  Rahoitusvelat yhteensä 3 192 661 778 351 2 424 188   3 202 539
 
 
  Tapahtumat tasolla 3
  Täsmäytys muutoksille, jotka ovat tapahtuneet rahoitusinstrumenteille, jotka kuuluvat tasoon 3.
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
  Kirjanpitoarvo 1.1.2023 3 200  
  Hankinnat 800  
  Kirjanpitoarvo 31.12.2023 4 000  
 
  Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat
  Kirjanpitoarvo 1.1.2023 2 055  
  Myynnit -1 448  
  Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut arvonmuutokset 202  
  Kirjanpitoarvo 31.12.2023 809  
 
 
   
  Herkkyysanalyysi rahoitusinstrumenteille, jotka kuuluvat tasoon 3 Vaikutus oletetuille muutoksille
  31.12.2023 Kirjanpitoarvo
  (1 000 euroa) Positiivinen Negatiivinen
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 4 000   4 600 3 400
  Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 809   930 687
   
  Yllä olevassa taulukossa esitetään tason 3 instrumenttien käyvän arvon herkkyys oletetuille muutoksille. Käypää arvoa on testattu käyttämällä 15 % arvonmuutosta.  
 
 
 
 
  31.12.2022 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain  
  Rahoitusvarat (1 000 euroa) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
 
  Käypään arvoon arvostettavat
      Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 280 042 1 349 231   3 200 1 352 431
      Johdannaissopimukset 12   12   12
      Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat 54 926   53 436 2 055 55 491
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 2 044 748 2 060 1 805 296 139 760 1 947 116
  Rahoitusvarat yhteensä 3 379 728 1 351 291 1 858 744 145 015 3 355 050
 
 
 
  31.12.2022 Kirjanpitoarvo Käypä arvo hierarkiatasoittain  
  Rahoitusvelat (1 000 euroa) Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
 
  Käypään arvoon arvostettavat
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
      Johdannaiset 54 120   54 120   54 120
  Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat 3 208 284 1 367 461 1 795 159   3 162 619
  Rahoitusvelat yhteensä 3 262 404 1 367 461 1 849 279   3 216 739
 
 
 
 
  Tapahtumat tasolla 3
  Täsmäytys muutoksille, jotka ovat tapahtuneet rahoitusinstrumenteille, jotka kuuluvat tasoon 3.  
 
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
  Kirjanpitoarvo 1.1.2022 2 000  
  Myynnit 1 200  
  Kirjanpitoarvo 31.12.2022 3 200  
 
  Käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat  
  Kirjanpitoarvo 1.1.2022 1 237  
  Myynnit -61  
  Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut arvonmuutokset 879  
  Kirjanpitoarvo 31.12.2022 2 055  

 

 

  Liite 16. Käyttöomaisuus
 
  16.1. Aineettomat hyödykkeet
 
  Aineeton hyödyke on yksilöitävissä oleva omaisuuserä, jolla ei ole aineellista olomuotoa. Säästöpankkien Keskuspankin aineettomia hyödykkeitä ovat muun muassa ulkoisilta toimijoilta ostetut tietokoneohjelmistot ja ohjelmistolisenssit.

Aineeton hyödyke kirjataan taseeseen vain, jos on todennäköistä, että omaisuuserästä johtuva odotettavissa oleva taloudellinen hyöty koituu yhteisön hyväksi ja omaisuuserän hankintameno on luotettavasti määriteltävissä. Vastainen taloudellinen hyöty saattaa sisältää palvelujen tai tavaroiden myyntituottoja, kustannussäästöjä tai muuta hyötyä, joka syntyy Säästöpankkien Keskuspankin käyttäessä omaisuuserää.

Alkuperäinen arvostaminen tapahtuu hankintamenoon. Hankintameno käsittää ostohinnan sisältäen kaikki menot, jotka välittömästi johtuvat omaisuuserän saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen. Hankintamenoon ei lueta hyödykkeen käytöstä ja henkilökunnan koulutuksesta aiheutuneita menoja eikä hallinnon menoja ja muita yhteisiä yleismenoja. 
   
  Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen aineeton hyödyke kirjataan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Poistot kirjataan tasapoistoina kuluksi kunkin aineettoman hyödykkeen tunnetun tai arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomien hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vuosittain.

Hyödykettä poistetaan siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Aineeton hyödyke, joka ei ole vielä valmis käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. 
   
  Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat:

Ulkoisilta toimijoilta ostetut tietojärjestelmät...........................3-5 vuotta

Muut aineettomat hyödykkeet................................................ 5 vuotta


Aineettomat hyödykkeet kirjataan taseen Aineettomat hyödykkeet -erään. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelman erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä”.  
 
  Pilvipalveluhankkeet (SaaS hankkeet)
  Pilvipalvelujärjestelyt ovat järjestelyitä, joissa Säästöpankkien Keskuspankki ei omista käyttämäänsä ohjelmistoa, eikä ohjelmistoa ole asennettu Säästöpankkien Keskuspankin järjestelmäympäristöön tai palvelimille, vaan sitä käytetään tarveperusteisesti internetin tai muun määritetyn tietoliikenneyhteyden välityksellä. 

Käyttöönotosta aiheutuvat välittömät menot, esimerkiksi koskien pilvipalvelujärjestelyn kohteena olevan ohjelmiston tai järjestelmän konfigurointia ja räätälöintiä, ovat kirjattavissa taseeseen vain silloin, kun pilvipalvelujärjestelystä syntyy taseeseen kirjattava aineeton hyödyke. Pilvipalvelujärjestely ei tyypillisesti täytä aineettoman hyödykkeen kriteereitä, koska sopimus ei synnytä ostajalle IAS 38.13-16 edellyttämää määräysvaltaa.  
  Pilvipalvelujärjestelyistä aiheutuvien käyttöönottokustannusten kirjanpitokäsittelyä ohjaa johtopäätös siitä, ovatko palvelut erotettavissa pääsystä järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon ja syntyykö välittömistä käyttöönottokustannuksista erillinen aineeton hyödyke.

Käyttöönottokustannukset kirjataan menoksi ajanjaksolle, jolla Säästöpankkien keskuspankki on pääsy järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon, jos palvelut ovat erotettavissa pääsystä järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon eikä aineettomien hyödykkeiden kirjaamiskriteerit täyty. 
  Palveluiden voidaan katsoa olevan erillinen ohjelmistoon pääsystä, jos Säästöpankkien Keskuspankki tuottaa palvelut sisäisillä resursseillaan tai Säästöpankkien Keskuspankki ostaa palvelut kolmannelta osapuolelta, joka on riippumaton SaaS-palvelun toimittajasta. Mikäli palvelun tuottaa SaaS-palvelun toimittaja tai toimittaja ostaa palvelut alihankintana kolmannelta osapuolelta, palvelu on erotettavissa, jos sen kykenisi toimittamaan jokin muu palvelutarjoaja ilman, että se samalla antaa pääsyn järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon. 

Mikäli palvelun kykenee tuottamaan vain pilvipalvelun myyjä, palvelu ei ole erotettavissa järjestelmään pääsystä. Tällöin palvelusta maksettu käyttöönottoon liittyvä kulu kirjataan menoksi ajanjaksolle, jolla Säästöpankkien Keskuspankilla on pääsy järjestelyn kohteena olevaan ohjelmistoon.  

Menot, jotka aiheutuvat liittymien ja rajapintojen rakentamisesta Säästöpankkien Keskuspankin määräysvallassa olevien taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi kirjattujen ja pilvipalvelun kautta käytettävän ohjelmistojen välille, voivat täyttää aineettoman hyödykkeen kriteerit. 
 
 
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Aineettomat oikeudet 4 089 5 942
  Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet 7 194 2 537
  Aineettomat hyödykkeet yhteensä 11 284 8 479
 
  Aineettomat oikeudet ja keskeneräiset aineettomat hyödykkeet muodostuvat merkittäviltä osin ulkoisilta toimijoilta hankituista tietojärjestelmistä.

 

 

  31.12.2023
  (1 000 euroa)
  Aineettomien hyödykkeiden muutokset Aineettomat oikeudet Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Yhteensä
  Hankintameno 1.1 12 747 2 537 15 283
  Lisäykset 147 4 658 4 805
  Hankintameno 31.12. 12 894 7 194 20 088
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -6 805   -6 805
  Tilikauden poistot -2 000   -2 000
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -8 804   -8 804
  Kirjanpitoarvo 31.12. 4 089 7 194 11 284
 
 
  31.12.2022
  (1 000 euroa)
  Aineettomien hyödykkeiden muutokset Aineettomat oikeudet Keskeneräiset aineettomat hyödykkeet Yhteensä
  Hankintameno 1.1 10 313 2 312 12 625
  Lisäykset 2 434 224 2 658
  Hankintameno 31.12. 12 747 2 537 15 283
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -5 109   -5 109
  Tilikauden poistot -1 695   -1 695
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -6 805   -6 805
  Kirjanpitoarvo 31.12. 5 942 2 537 8 479

 

 

  Liite 16.2 Aineelliset hyödykkeet
  Säästöpankkien Keskuspankin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ovat koneet ja kalusto. Poistot ja arvonalentumistappiot kirjataan kaikista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä erään ”Poistot ja arvonalentumistappiot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä”.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostetaan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Hankintamenoon sisällytetään kaikki menot, jotka välittömästi aiheutuvat hyödykkeen hankinnasta. Hyödykkeet poistetaan tasapoistoin arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Hyödykkeeseen liittyvät alkuperäisen hankinnan jälkeen syntyvät menot aktivoidaan hyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, jos on todennäköistä, että hyödykkeestä kertyy alun perin arvioitua suurempaa taloudellista hyötyä.
   
  Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat pääosin seuraavat:

Koneet ja kalusto....................................................... 3-5 vuotta

Hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 
  Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käytöstä poistamisesta ja luovutuksista syntyvät myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti ja ne esitetään liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa. Myyntivoitto tai -tappio määräytyy myyntihinnan ja jäljellä olevan hankintamenon erotuksena.
 
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022  
  Koneet ja kalusto 108 21  
  Muut aineelliset hyödykkeet  
  Aineelliset hyödykkeet yhteensä 108 21  
 
 
  31.12.2023
  (1 000 euroa)
  Aineellisten hyödykkeiden muutokset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 268 72 340
  Lisäykset 121   121
  Vähennykset -96   -96
  Hankintameno 31.12 292 72 364
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -247 -72 -319
  Tilikauden poistot -26   -26
  Vähennykset 88   88
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -185 -72 -257
  Kirjanpitoarvo 31.12. 108 0 108
 
 
  31.12.2022
  (1 000 euroa)
  Aineellisten hyödykkeiden muutokset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä
  Hankintameno 1.1. 268 72 340
  Vähennykset
  Hankintameno 31.12 268 72 340
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -219 -59 -278
  Tilikauden poistot -28 -13 -41
  Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -247 -72 -319
  Kirjanpitoarvo 31.12. 21 0 21

 

 

  Liite 16.3 Vuokrasopimukset
 
 
  Säästöpankkien Keskuspankki vuokralleottajana 
  Sopimuksen syntymisajankohtana ja sopimuksen ehtojen muuttuessa Säästöpankkien Keskuspankki arvioi sisältyykö sopimukseen vuokrasopimus. Arviointi tehdään sopimuksen jokaiselle erilliselle vuokrasopimuskomponentille. Sopimus on vuokrasopimus, jos sopimus antaa oikeuden yksilöidyn omaisuuserän käyttöä koskevaan määräysvaltaan käyttöajaksi ja tiettyä vastiketta vastaan. Sopimus antaa määräysvallan mikäli:

- Sopimuksella on identifioitu ja erillinen/itsenäinen omaisuuserä.

- Sopimuksen myötä saadaan oikeus omaisuuserän käytöstä koko käyttöaikana koituva taloudellinen hyöty kaikilta olennaisilta osin.

- Sopimuksen myötä saadaan oikeus ohjata omaisuuserän käyttötapaa ja -tarkoitusta. 
 
  Sopimuksen alkamishetkellä vuokrasopimusvelka on vuokra-aikana maksettavien vuokrien nykyarvo. Vuokrat koostuvat kiinteistä maksuista sekä muuttuvista vuokrista, jotka riippuvat indeksistä. Vuokrasopimusvelka arvostetaan myöhemmin jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Vuokrasopimusvelan määrä uudelleen arvioidaan, mikäli tulevat vuokravastikkeet muuttuvat perustuen sopimuksella määriteltyyn indeksi- tai hinnanmuutokseen, vuokra-aika tai jäännösarvotakuun määrä muuttuu tai, jos sopimuksen osto-optio päätetään käyttää. Mikäli vuokrasopimusvelan määrä oikaistaan uudelleenarvioinnin yhteydessä, tehdään vastaavan suuruinen oikaisu myös käyttöoikeusomaisuuserään.
   
  Vuokra-aika alkaa vuokrasopimuksella määriteltynä aloitusajankohtana. Vuokrasopimuksen päättymisajankohta on sopimuksen mukainen päättymisajankohta. Vuokra-aika arvioidaan uudelleen, jos käytetään sopimuksen jatkamisoptio eri tavalla kuin alun perin arvioitu. Mikäli vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva, on päättymisajankohta sopimuksen mukainen aikaisin mahdollinen irtisanomisajankohta. Diskonttokorkona käytetään korkoa, jolla Säästöpankkien Keskuspankki antaa rahoitusta Säästöpankkiryhmän pankeille.  
  Käyttöoikeusomaisuuden arvo sopimuksen alkamishetkellä on vuokrasopimusvelka lisättynä vuokranantajalle suoritetut maksut alkamispäivään mennessä, arvion mukaiset ennallistamismenot vuokrakauden lopussa sekä alkuvaiheen välittömät menot. Käyttöoikeuserä arvostetaan myöhemmin hankintamenoon ja siitä kirjataan poistot vuokrakauden mukaan. Säästöpankkien Keskuspankki kirjaa vuokrasopimuksista käyttöoikeusomaisuuserän erään Aineelliset hyödykkeet ja velan erään Varaukset ja muut velat. 
 
  Lyhytaikaiset vuokrasopimukset ja arvoltaan vähäiset omaisuuserät 
   
  IFRS 16 -standardi sisältää kaksi kirjaamista ja arvostamista koskevaa helpotusta. Säästöpankkien Keskuspankki on valinnut, ettei enintään 12 kuukauden vuokrasopimuksia eikä arvoltaan korkeintaan 5 000 euron olevia omaisuuseriä kirjata käyttöoikeusomaisuudeksi eikä niiden perusteella kirjata vuokrasopimusvelkaa. Säästöpankkien Keskuspankki kirjaa nämä lyhytaikaiset vuokrasopimukset sekä arvoltaan vähäiset omaisuuserät kuluksi vuokra-aikana.
   
 
  Säästöpankkien Keskuspankki vuokranantajana 
   
  Säästöpankkien Keskuspankki ei toimi vuokralleantajana. 
   
  Vuokrasopimukset
 
  Säästöpankkien Keskuspankki vuokralleottajana
  Säästöpankkien Keskuspankki toimii vuokralleottajana tulostimien ja kannettavien tietokoneiden osalta. Säästöpankkien Keskuspankin vuokrasopimukset ovat lyhytaikaiseksi luokiteltavia ja käyttöoikeusomaisuutta tai siihen kohdistuvaa velkaa ei ole kirjattu.
 
  Tuloslaskelmaerät 2023 2022
  Lyhytaikaiseksi luokiteltujen vuokrasopimusten kulut  43 35
  Yhteensä 43 35
 
  Säästöpankkien Keskuspankki ei toimi vuokralleantajana.

 

 

  Liite 17. Oma pääoma
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Osakepääoma 94 812 94 812
  Rahastot
    Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 19 000 19 000
    Käyvän arvon rahasto -959 434
  Kertyneet voittovarat
    Edellisten tilikausien voitto (tappio) 2 975 -3 884
    Kauden voitto (tappio) 14 396 5 663
  Oma pääoma yhteensä 130 223 116 024
 
  Osakepääoma
  Erään kirjataan maksettu osakepääoma. Mikäli osakepääoma on kokonaan tai osittain merkitsemättä kaupparekisteriin, kaupparekisteriin merkitsemätön osuus on ilmoitettava taseessa omana eränään tämän erän alaeränä.
 
  Sp-Keskuspankilla on yhteensä 35 735 kappaletta nimellisarvottomia osakkeita.
 
  Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkitään se osa osakkeiden merkintähinnasta, jota ei merkitä osakepääomaan ja jota ei kirjanpitolain mukaan merkitä vieraaseen pääomaan, sekä sellainen muu oman pääoman sijoitus, jota ei merkitä muuhun rahastoon. Rahastoon merkitään myös se määrä, jolla osakepääomaa alennetaan ja jota ei käytetä tappion kattamiseen tai varojen jakamiseen.
 
  Käyvän arvon rahasto
  Käyvän arvon rahastoon kirjataan käypään arvoon arvostamisesta syntyneet erät.
 
  Kertyneet voittovarat
  Erään kirjataan tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos sekä tulos edellisiltä tilikausilta siltä osin, kuin sitä ei ole siirretty muihin oman pääoman eriin tai jaettu voitonjakona.
 
  (1 000 euroa)
  Erittely käyvän arvon rahaston muutoksista 2023 2022
  Käyvän arvon rahasto 1.1. 434 542
  Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta, osakkeet -994 829
  Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta, saamistodistukset -746 -957
  Laskennalliset verot käypään arvoon arvostamisesta 348 27
  Odotetut luottotappiot käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavista, saamistodistukset -1 -7
  Käyvän arvon rahasto 31.12 -959 434

 

 

  Liite 18. Verot
 
  18.1 Tuloverot
  Tuloveroihin kirjataan tilikauden tulokseen perustuvat verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut ja laskennallisten verojen muutos. Verot kirjataan tulosvaikutteisesti, paitsi silloin kun ne liittyvät suoraan omaan pääomaan tai muihin laajan tuloksen eriin. Tällöin myös vero kirjataan kyseisiin eriin.  
 
  (1 000 euroa) 1-12/2023 1-12/2022
  Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -4 056 -1 022
  Aikaisempien tilikausien verot -31  
  Laskennallisen verosaamisen muutos 150 -420
  Tuloverot  -3 938 -1 443
 
  Voimassaolevan verokannan mukaan laskettujen verojen täsmäytys tuloslaskelmassa esitettyihin veroihin
 
  Verokantatäsmäytys
  Kirjanpidon tulos ennen veroja 18 333 7 106
  Kirjanpidon ja verotuksen tuloksen erot 1 945 -1 994
  Verotettava tulos 20 279 5 112
 
  Tilikauden tulokseen ennen veroja perustuvat verot yksikön verokannalla -3 667 -1 421
  Tuloslaskelman verovapaat tuotot
  Tuloslaskelman vähennyskelvottomat kulut -159 -152
  Tuloslaskelman ulkopuoliset vähennyskelpoiset kulut 159 152
  Tuloslaskelmaan sisältymättömät veronalaiset tuotot -239 -10
  Aiempien vuosien vahvistettujen tappioiden käyttö -11
  Aikaisempien tilikausien verot -31  
  Ylläolevan erittelyn mukainen verokulu -3 938 -1 443
 
  Yhteisön tuloveroprosentti 20 % 20 %

 

 

  18.2 Laskennalliset verot
 
  Laskennalliset verot lasketaan kirjanpidon ja verotuksen välisistä veronalaisista väliaikaisista eroista. Laskennallinen vero arvostetaan IAS 12 -standardin perusteella ja niillä tilinpäätöspäivänä voimassa olevilla tai hyväksytyillä verokannoilla, joita sovelletaan silloin, kun laskennallisen veron odotetaan muuttuvan tuloveroksi. Verokantojen muutoksesta johtuva laskennallisen veron muutos kirjataan tuloslaskelmaan tai muihin laajan tuloksen eriin, jos vero oli kirjattu sinne aikaisemmilla tilikausilla.
   
  Käyttämättömiin verotuksessa vahvistettuihin tappioihin perustuvat verosaamiset kirjataan, mikäli verotettavan tulon kertyminen on todennäköistä ja saaminen voidaan hyödyntää.  
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Laskennallinen verosaaminen 1 129 830
  Verosaamiset 1 129 830
 
  Laskennalliset verovelat 135 334
  Verovelat 135 334
 
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Laskennalliset verosaamiset
  Arvonalentumiset 746 587
  Rahoitusvarat 375 226
  Aineettomat hyödykkeet 9 18
  Yhteensä 1 129 830
 
 
  (1000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Laskennalliset verovelat
  Rahoitusvarat 135 334
  Yhteensä 135 334

 

 

  (1000 euroa) 1.1.2023 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2023
  Laskennalliset verosaamiset
  Arvonalentumiset 587 159   746
  Rahoitusvarat 226   149 375
  Aineettomat hyödykkeet 18 -9   9
  Yhteensä 830 150 149 1 129
 
 
  (1000 euroa) 1.1.2023 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2023
  Laskennalliset verovelat
  Rahoitusvarat 334   -199 135
  Yhteensä 334   -199 135
 
  (1000 euroa) 1.1.2022 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2022
  Laskennalliset verosaamiset
  Arvonalentumiset 440 147   587
  Rahoitusvarat 138   88 226
  Aineettomat hyödykkeet 13 4   18
  Vahvistetut tappiot 572 -572  
  Yhteensä 1 163 -420 88 830
 
 
  (1000 euroa) 1.1.2022 Tuloslaskelman kautta kirjattu muutos Muut laajan tuloksen erät 31.12.2022
  Laskennalliset verovelat
  Rahoitusvarat 273   61 334
  Yhteensä 273   61 334

 

 

  Liite 19. Muut varat, velat ja varaukset
 
  19.1 Muut varat
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Siirtosaamiset 29 030 14 827
    Korot 22 323 10 733
    Muut siirtosaamiset 6 707 4 093
  Muut varat yhteensä 71 067 32 890
 
 
  19.2 Varaukset ja muut velat
 
  Varaus kirjataan, kun Keskuspankilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen tulee ajankohtaiseksi ja johto voi luotettavalla tavalla arvioida velvoitteen määrän. Jos osasta velvoitetta on mahdollisuus saada korvausta kolmannelta osapuolelta, kirjataan korvaus erillisenä eränä, kun korvauksen saaminen on käytännössä varmaa. Varaukset tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja oikaistaan tarvittaessa. Varaus arvostetaan sen määrän nykyarvoon, jota odotetaan velvoitteen täyttämiseksi.
  Mikäli yllä mainittu velvoite on olemassa, mutta varauksen kirjaamisedellytykset eivät täyty, on kyseessä ehdollinen velka. Ehdollista velkaa ei kirjata taseeseen vaan se esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Myös ehdollista velkaa tulee arvioida jokaisena tilinpäätöspäivänä erikseen.
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Muut velat 27 722 31 607
  Siirtovelat 33 277 10 477
    Korkovelat 27 904 5 852
    Saadut korkoennakot 657
    Muut siirtovelat 5 372 3 968
  Varaukset 111 79
    Muut varaukset* 111 79
  Muut velat yhteensä 61 110 42 163
 
  * Muut varaukset ovat taseen ulkopuolisista sitoumuksista laskettuja odotettuja luottotappioita (ECL).

 

 

  Liite 20. Käteiset varat
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta 1 424 785 1 200 500
  Käteiset varat yhteensä 1 424 785 1 200 500

 

 

  Liite 21. Vakuudet
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Annetut vakuudet  
  Omien velkojen ja sitoumusten puolesta annetut
    Saamistodistukset 93 729 90 055
    Muut 42 260 54 650
  Annetut vakuudet yhteensä 135 989 144 705
 
  Saadut vakuudet
    Saamistodistukset 35 201 40 413
  Saadut vakuudet yhteensä 35 201 40 413
 
  Annetut ja saadut vakuudet liittyvät Euroopan Keskuspankin rahoitusoperaatioon osallistumiseen sekä johdannaisiin liittyviin tilivakuuksiin.

 

 

  Liite 22. Taseen ulkopuoliset sitoumukset
 
  (1 000 euroa) 31.12.2023 31.12.2022
  Takaukset 10 000
  Luottolupaukset 255 921 280 592
  Muut* 312 300 141 000
  Taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 568 221 431 592
 
  * Muut taseen ulkopuoliset sitoumukset koostuvat Säästöpankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten kanssa sovituista rahoitussopimuksista, joissa kauppapäivä on vasta katsauskauden päättymisen jälkeen.

 

 

  Liite 23. Lähipiiritiedot
 
  Lähipiirillä tarkoitetaan Sp-Keskuspankissa johtavassa asemassa olevia avainhenkilöitä ja heidän perheenjäseniään. Sp-Keskuspankin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen.

Sp-Keskuspankki ei, vakuudettomia korttiluottoja lukuun ottamatta, ole myöntänyt lähipiirilainoja tai sijoituksia eikä sillä ole lähipiiriliiketoimia Lähipiirille myönnetyt korttiluotot on myönnetty samoin yleisin ehdoin, joita sovelletaan vastaaviin asiakasluottoihin.
 
 
  Johtoon kuuluvien avainhenkilöiden saama kompensaatio 2023 2022
  (1 000 euroa)
  Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 274 271
  Yhteensä 274 271
 
 
  Avainhenkilöiden kompensaatio *
 
  2023 Palkka ja palkkiot Lakisääteiset eläkekulut
  Brander Kai, toimitusjohtaja  239 42
  Mangs Monika, puheenjohtaja 13  
  Alameri Karri, hallituksen jäsen
  Siviranta Petri, hallituksen jäsen 7  
  Rouhe Samu, hallituksen jäsen 7  
  Öhman Ossi, varapuheenjohtaja 9  
  Yhteensä 274 42
 
  2022 Palkka ja palkkiot Lakisääteiset eläkekulut
  Brander Kai, toimitusjohtaja  232 39
  Mangs Monika, hallituksen varapuheenjohtaja 13  
  Koivunen Maija, jäsen, 10.3.2022 alkaen,
eronnut hallituksesta 19.5.2022
1  
  Niuro Jouni, hallituksen jäsen 10.3.2022 saakka 2  
  Siviranta Petri, hallituksen jäsen 8  
  Rouhe Samu, jäsen, 10.3.2022 alkaen 5  
  Toivonen Anne, hallituksen jäsen 10.3.2022 saakka 2  
  Öhman Ossi, hallituksen jäsen 9  
  Yhteensä 271 39

 

 

  Liite 24. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
 
  Säästöpankkien Keskuspankin hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat
Säästöpankkien Keskuspankin taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä
ajalta.

 

 

  Pilari III -liitetiedot
 
  Säästöpankkien Keskuspankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään. Säästöpankkien Keskuspankin vakavaraisuutta koskevat tiedot sisältyvät Säästöpankkien yhteenliittymän vakavaraisuutta koskeviin tietoihin, jotka Säästöpankkien yhteenliittymä julkaisee erikseen tilinpäätöksen yhteydessä. Finanssivalvonta on myöntänyt luvan olla vähentämättä yhteenliittymän jäsenluottolaitosten sisäisiä omistusosuuksia omien varojen instrumenteista laskettaessa omia varoja yksittäisen laitoksen tasolla ja alakonsolidointiryhmän tasolla. Lisäksi Finanssivalvonta on myöntänyt luvan soveltaa nolla (0) prosentin riskipainoa yhteenliittymän yhteisvastuun piirissä oleviin sisäisiin luottolaitosvastuisiin. Luvat perustuvat EU:n vakavaraisuusasetukseen (EU 575/2013) ja lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä (599/2010).
  Säästöpankkiryhmän tilinpäätös ja Säästöpankkien yhteenliittymän Pilari III -tiedot ovat luettavissa www.saastopankki.fi-verkkopalvelussa. 
Suomi 7437000I5X6LNQOW6U59 2020-01-012020-12-31