Hallinnointiperiaatteet

Säästöpankkiryhmän hallinnointiperiaatteet

Säästöpankkiryhmän toiminnassa noudatetaan voimassa olevien lakien säännöksiä, viranomaisten antamia määräyksiä,  Finanssiala ry:ssä vahvistettuja hyvän pankkitavan säännöksiä ja kaupankäyntiohjetta sekä säästöpankkien yhteenliittymän hallinnointiperiaatteita samoin kuin muita yhteenliittymän sisäisiä ohjeita.

Hallinnointiperiaatteet vahvistaa yhteenliittymän keskusyhteisön hallitus ja periaatteet päivitetään vähintään vuosittain tai aina yhteenliittymän toimintaympäristön, liiketoimintamallin, sääntelyn ja/tai viranomaisvaateiden muuttuessa.

Säästöpankkien yhteenliittymän hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteissa kuvataan säästöpankkien yhteenliittymän ja sen keskeisten osien rakenne ja tehtävät, keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet sekä sisäinen valvonta ja taloudellinen raportointi. Hallinnointiperiaatteiden avulla yhteenliittymä varmistaa toimintansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Säästöpankkien yhteenliittymän ja sen keskusyhteisön Säästöpankkiliitto osk:n toimintaa säätelevät Euroopan unionin ja kansallinen lainsäädäntö ja sääntely sekä viranomaismääräykset. Keskeiset kansalliset lait ovat laki luottolaitostoiminnasta, laki talletuspankkien yhteenliittymästä (yhteenliittymälaki), säästöpankkilaki, vakuutusyhtiölaki ja osuuskuntalaki. Lisäksi yhteenliittymä noudattaa toiminnassaan hyvää pankkitapaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia käytännesääntöjä.

Hallintoperiaatteiden mukainen luotettava hallinto (corporate governance) käsittää johdon ja toimivan johdon, sen omistajien ja muiden sidosryhmien väliset suhteet, tavoitteiden asettamisen, niiden saavuttamiskeinoista päättämisen ja tavoitteiden saavuttamisen seurannan. Luotettavan hallinnon toteuttamista varmistavat selkeä viitekehys, johdonmukaisesti ja kattavasti dokumentoitu ohjeistus sekä selkeästi määritellyt päätöksentekotasot.

Selvitys Säästöpankkiryhmän hallinnointiperiaatteista (pdf)

Lue lisää: Hallinto ja johtaminen