Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Sp-Koti Oy (y-tunnus 2377240-9)

Teollisuuskatu 33

00510 Helsinki

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Erja Pulli

Sp-Koti Oy

Sähköposti: erja.pulli@spkoti.fi

 

3. Rekisterin nimi

Sp-Koti Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi. Asiakastietoja voidaan käyttää myös asiakasviestintään, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oman liiketoiminnan ja sen kanssa sopimussuhteessa olevien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin kehittämiseen kuten Sp-Koti-ketjuun kuuluvien kiinteistönvälitysyritysten ohjaukseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän ja Sp-Koti-ketjuun kuuluvien kiinteistönvälitysyritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Nämä tutkimukset voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Sp-Koti Oy hallinnoi valtakunnallista, itsenäisistä franchising-yrittäjistä muodostuvaa Sp-Koti-ketjua. Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Sp-Koti-ketjuun kuuluvalle kiinteistönvälitysyritykselle, on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy kiinteistönvälitysyrityksen hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää rekisterinpitäjän palveluita muulla tavalla.

 

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia tietoja:

Perustiedot

Asiakkaan etu- ja sukunimi, yhteystiedot (postiosoite, puhelin, sähköpostiosoite), syntymäaika tai henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi, kieli, yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot.

Rekisteröidyn kiinteistönvälitysyritykselle antamaan toimeksiantoon ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot

Toimeksiannon kohteen osoite, toimeksiannon päiväys ja sen voimassaoloaika, toimeksiannon ehdot, välitettävää kohdetta koskevat tiedot, kuten omistusta ja saantoa sekä mahdollista vuokrasuhdetta koskevat tiedot. Lisäksi toimeksiannosta tallennetaan kaikki hyvän välitystavan ja välitysliikkeitä koskevan lainsäädännön edellyttämät tiedot, jotka ovat välttämättömiä oikean tiedon käyttämiseen ja luovuttamiseen asunnonostajalle kaupanteon yhteydessä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita.

Rekisterinpitäjä voi päivittää rekisterissään olevia henkilöihin liittyviä tietojaan sekä hankkia niitä omaan tai ketjuunsa kuuluvan kiinteistönvälitysyrityksen käyttöön viranomaisilta tai henkilötietoja palvelunaan tarjoavilta yrityksiltä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietojen luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja luovuttaminen tapahtuu lainsäädännön sallimissa rajoissa ja sen velvoittamin ehdoin.

Henkilötietoja luovutetaan Sp-Koti-ketjuun kuuluville kiinteistönvälitysyrityksille, jotta nämä kykenevät hoitamaan rekisteröidyn antamia toimeksiantoja sekä muita hänen pyytämiään palveluita. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Sp-Koti-ketjuun kuuluville ja vastuullisesti valituille yhteistyökumppaneille sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta.

Sp-Koti voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai henkilötietojen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

 

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Käyttöoikeudet tietoihin on rajattu siten, että käyttöoikeus on pääsääntöisesti vain henkilöillä, joiden työtehtävänä on rekisteröidyn antamien toimeksiantojen tai tilaamien palveluiden hoitaminen rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti.

 

9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna  rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.