Välitysliikkeen vastuista

Kiinteistönvälitys on laillisesti ja tarkasti määriteltyä toimintaa, jota valvovat aluehallinto- ja kuluttajaviranomaiset. Kaikki Sp-Koti-välittäjät noudattavat Hyvää Välitystapaa.

Välitysliikkeen keskeisiä velvoitteita asiakkaitaan kohtaan ovat tiedonanto- ja selonottovelvollisuus, joista välityslaissa on säännökset. Toimeksiantajan kanssa asiat sovitaan toimeksiantosopimuksessa, johon on tarkoitus kerätä kaikki kaupan kohdetta koskevat tiedot, jotka toimeksiantajalla on. Välitysliikkeellä on lain perusteella tiedonantovelvollisuus toimeksiantajalle jo ennen sopimuksentekoa sellaisista seikoista, jotka voisivat vaikuttaa sopimuksentekoon, kuten esimerkiksi verotukselliset seikat. Tiedonantovelvollisuus jatkuu koko sopimussuhteen ajan.

Välitysliikkeellä on tiedonantovelvollisuus myös toimeksiantajan vastapuolelle, jolle tulee kertoa kaikki sellaiset kaupan kohdetta koskevat seikat, jotka vaikuttavat tai voisivat vaikuttaa tämän päätöksentekoon. Välitysliikkeelle voi syntyä myös selonottovelvollisuus erityisesti sellaisten kohdetta koskevien seikkojen osalta, jotka ovat jääneet epäselviksi.

Jos välitysliike ei täytä velvoitteitaan huolellisesti ja tästä aiheutuu vahinkoa kaupan osapuolille, on välitysliike vahingonkorvausvastuussa. Mahdollisia vahinkotilanteita ajatellen välitysliikkeellä tulee olla vastuuvakuutus. Välitysliikkeen vastuu kaupan kohteesta ei ole sama kuin myyjän, jonka vastuu tyypillisesti on hinnanalennusvastuu. Ensi sijassa asioihin kannattaa pyrkiä etsimään sovinnollinen ratkaisu, mutta aina ei yksimielistä näkemystä riidan kohteesta tai vahingon määrästä kuitenkaan löydy ja voidaan joutua turvautumaan myös ulkopuolisen näkemykseen.

Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Luonnollisesti myös normaali tuomioistuintie on osapuolten käytettävissä.

Ajankohtaista

;