Ändringar av serviceavgifter, företags- och samfundskund

Bankverksamheten befinner sig i en tid av förändringar och vi vill även framöver betjäna dig med vårt bästa kunnande – i den servicekanal och vid den tidpunkt du önskar. Från och med den första oktober 2018 ändrar vi en del av våra serviceavgifter på grund av de stigande kostnaderna. Vi har också förstärkt våra resurser inom tjänsterna för företag och samfund så att de ska svara mot den ökande efterfrågan på dessa tjänster.

Bästa företags-/samfundskund hos Lundo Sparbank!

Från och med den första oktober 2018 ändrar vi en del av våra serviceavgifter på grund av de stigande kostnaderna. Ändringarna är rimliga och våra serviceavgifter är fortfarande mycket konkurrenskraftiga vid en jämförelse mellan bankerna. Du kan hitta både de nuvarande serviceavgifterna och de nya serviceavgifterna i bifogade prislista. Du behöver inte vidta några åtgärder om du godkänner ändringarna i prislistan. Om du inte godkänner ändringarna har du rätt att invända mot dem och säga upp de aktuella tjänsterna senast den 30 september 2018.

Vi utökar våra serviceresurser när antalet företags- och samfundskunder ökar

 På vårt företagskontor betjänas kunder, företag och företagarnas familjer framöver av 14 experter. Våra privatkundskontor sköter mindre företag, lantbruk och samfund. Vi har ett nära samarbete med vårt kapitalförvaltningskontor och våra notariattjänster, och kan därmed även tillhandahålla företagskunder experttjänster inom dessa områden. 

Den senaste tiden har vi även förstärkt våra resurser på kapitalförvaltningskontoret och inom juridiska tjänster för att sakkunnigt och inom rimlig tid kunna betjäna en allt större kundkrets. Inom notariattjänster fokuserar vi på familjerättsliga frågor. Särskilt företagare och lantbruksföretagare bör kontrollera att testaments- och intressebevakningsfrågorna har tagits om hand så att företagets verksamhet vid eventuella motgångar även i fortsättningen kan skötas planenligt.

Vi stärker våra experttjänster

Vi utvecklar som bäst det nuvarande servicekonceptet för företagsomstruktureringar och generationsväxlingar. Denna helhet sköter vi tillsammans med utvalda advokatbyråer och bland annat Finnvera och NTM-centralen. Det nya servicekonceptet för startande företagare ska framöver effektivisera tjänsterna för nya företag. 

Om de nya tjänsterna väcker frågor eller du vill diskutera dem med våra experter bistår vi dig mer än gärna. Enklast går det om du ringer vårt servicenummer 010 430 900*. Du hittar även direkta kontaktuppgifter till alla våra experter på webbplatsen www.saastopankki.fi/liedonsp

Med vänlig hälsning,
Lundo Sparbank

*) Samtalspriser till 010-nummer: 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. (moms 24 %) vid samtal från inhemska fasta eller mobila abonnemang. Vid samtal från utlandet gäller den lokala operatörens pris på samtal till Finland.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...