Registrering och användning av personuppgifter

Sparbanken (härefter Banken) behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och lagstiftningen om kreditinstitut och sörjer för övrigt för att integritetsskyddet och banksekretessen iakttas vid behandlingen av personuppgifter. Banken behöver personuppgifter för att kunna utföra tjänsterna och idka verksamheten. Dessutom använder Banken sina kundregister vid marknadsföring som riktas till kunderna.
 
Uppgifterna inhämtas från kunden själv eller hans representanter, offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysnings- och kundstörningsregister samt Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Om en affärs- och tjänstetransaktion så kräver kan Banken spela in samtal och spara meddelanden i syfte att säkerställa innehållet i meddelandena. Banksekretessen begränsar överlåtelsen av de uppgifter som Banken besitter förutom om den person som uppgifterna gäller har gett sitt samtycke till att uppgifter överlåts eller i fall där lagen kräver detta.
 
Om en person som finns i registret vill kontrollera vilka uppgifter som har registrerats om honom skall han lägga fram en skriftlig, egenhändigt undertecknad kontrollbegäran till registerföraren. Den registrerade har rätt att kräva att en felaktig uppgift om honom i registret rättas till, tas bort eller kompletteras. Den registrerade har rätt att förbjuda registerföraren att behandla uppgifterna om honom för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknadsforskning och gallupar.
 

Register över kunder

Identifieringsprinciper

Banken erbjuder sina kunder en identifieringstjänst med hjälp av vilken ett företag eller en sammanslutning som tillhandahåller elektroniska tjänster kan identifiera sina kunder. Identifieringen sker med hjälp av Bankens nätbankskoder. 
 
I sina identifieringstjänster efterlyder Banken de av Finansbranschens Centralförbund publicerade identifieringsprinciperna för bankernas Tupas-identifieringstjänst och tjänstebeskrivningen för bankernas Tupas-identifieringstjänst. Identifieringsprinciperna och tjänstebeskrivningen finns att läsa på Finansbranschens Centralförbunds webbplats www.finanssiala.fi
 
Du kan läsa mer om Sparbankernas identifieringsprinciper i den blankett som finns på bankens webbplats.