Utlottningens regler

1. Utlottningens arrangör

Sparbankernas Centralbank Finland Abp
FO-nummer: 2238752-5
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
(Nedan ”Arrangören")

2. Kampanjtid

I utlottningen kan man delta under kampanjtiden som är 28.3.-6.5.2018.

3. Deltagande i utlottningen och förutsättningarna för deltagandet

I utlottningen kan alla myndiga innehavare av Sparbankens Visakort (nedan ”Kortinnehavaren”) som är permanent bosatta i Finland delta. Sparbankens Visakortprodukter är Visa Credit/Debit, Visa Debit, Visa Credit, Visa Business Debit och Visa Electron (nedan ”Sparbankens Visakort”). Kortinnehavaren kan delta i utlottningen genom att registrera sig för tävlingen på adressen www.saastopankki.fi/fotboll och använda Sparbankens Visakort framgångsrikt åtminstone en gång under kampanjtiden.

För att delta i utlottningen ska Kortinnehavaren vara myndig när kampanjen börjar, dvs. 28.3.2018. Dessutom ska Kortinnehavaren ha ett Sparbankens Visakort som är i kraft när kampanjtiden går ut, dvs. 6.5.2018. Utlottningen genomförs mellan de Kortinnehavare som har registrerat sig under kampanjtiden och använt Visakortet framgångsrikt. Som användning av kortet räknas vilken som helst lyckad kortdebitering på Kortinnehavarens brukskonto eller Visakreditkonto, såsom t.ex. ett kortköp eller kontantuttag.

Kortinnehavaren kan delta i utlottningen bara en gång. I utlottningen kan inte delta personalen i de företag eller organisationer som hör till samma bankgrupp som Arrangören eller deras familjer.
Genom att registrera sig i tävlingen godkänner Kortinnehavaren reglerna för utlottningen.

4. Priser och offentliggörande av vinnarna

Priser:

  1. Sex (6) biljettpaket till finalen i VM i fotboll 2018. Sex (6) paket med två (2) biljetter, dvs. sammanlagt 12 biljetter lottas ut. Finalen spelas i Moskva i Ryssland 15.7.2018.
  2. Tio (10) biljettpaket till gruppspelsmatchen Danmark-Frankrike i VM-i fotboll. Tio (10) paket med två (2) biljetter, dvs. sammanlagt 20 biljetter lottas ut. Matchen spelas i Moskva, Ryssland 26.6.2018.

 riset kan inte omvandlas till pengar eller bytas till någon annan vara/produkt. Priset täcker endast biljetterna till någondera av de ovan nämnda matcherna. Den Kortinnehavare som vinner i tävlingen ansvarar själv för att researrangemang som krävs för att lösa in/använda priset, såsom reseförsäkring, rese- och hotellkostnader, samt ordnandet av inkvarteringen och resorna och Arrangören deltar inte i dem på något sätt.

Utlottningen äger rum i Arrangörens lokaler i Helsingfors inom sju (7) dagar efter det att kampanjtiden har gått ut, dvs. 13.5.2018. De vinnande Kortinnehavarna meddelas personligen antingen per telefon eller per brev och informeras om de praktiska åtgärderna i anslutning till överlåtelsen av priset. Genom att delta i utlottningen godkänner Kortinnehavaren att hon eller han för att lösa in/använda vinsten på egen bekostnad och eget ansvar måste resa till matchplatsen i Moskva, Ryssland.

Arrangören har rätt att meddela namn och e-postadress på de Kortinnehavare som vunnit i utlottningen till FIFA och Visa. För att lösa in vinsten ska Kortinnehavaren följa också de engelskspråkiga anvisningar och regler de senare separat får av FIFA och Visa. 

Arrangören har rätt att använda och publicera allt material som Kortinnehavaren sänder för att delta i utlottningen. Arrangören förbehåller sig rätten att fotografera de vinnande Kortinnehavarna efter att kampanjtiden gått ut t.ex. i anslutning till att vinsterna överlåts. Namnen på de Kortinnehavare som vunnit kan publiceras och det går inte att delta i tävlingen anonymt. 

5. Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar för den lotteriskatt som utlottningen eventuellt medför. Arrangören ansvarar inte för de researrangemang som eventuellt hänför sig till vinsten, såsom reseförsäkring, rese-och hotellkostnader, samt ordnandet av inkvartering och resor och Arrangören deltar inte i dem på något sätt.

Kortinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som gavs vid deltagandet är riktiga.

6. Behandling av uppgifter

Kortinnehavarnas personuppgifter behandlas på det sätt som personuppgiftslagen förutsätter och de överlåts inte till någon utanför Sparbanksgruppen med undantag av Visa Inc och internationella fotbollsförbundet (FIFA) till vilka personuppgifter kan överlåtas endast till den del som de behövs för inlösningen och överlåtelsen av vinsterna.

Arrangören förvarar inte personuppgifter efter utlottningen utan alla givna personuppgifter förstörs efter det att vinnarna (sammanlagt 16 vinnare) har lottats ut bland de Kortinnehavare som deltog och vinnarna har kontaktats. De givna personuppgifterna förstörs senast 30.6.2018.

Arrangörens registerbeskrivning för utlottningen och tävlingen

REGISTERBESKRIVNING
Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen 22.4.1999/523

Registeransvarig
Sparbankernas Centralbank Finland Abp
FO-nummer: 2238752-5
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
(Nedan "arrangören")

Kontaktperson i frågor som gäller registret
Manu Kauppila
Sparbankernas Centralbank Finland Abp
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors

Registrets namn
VM i fotboll 2018 biljettutlottning

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna används inte i marknadsföringssyfte. De insamlade uppgifterna används endast för arrangörens utlottning och dragningen av vinnarna, för meddelandet om vinsten och leveransen av vinsterna. Alla personuppgifter som lagrats i registret raderas genast när vinnarna har klarnat och de har nåtts för överlämnandet av vinsten.

Registrets datainnehåll
I registret kan samlas de uppgifter som den person som deltar i utlottningen själv har meddelat: för- och tillnamn, födelseår, adress, postnummer och ort, telefonnummer, e-postadress.

Regelmässiga uppgiftskällor
I registret samlas personuppgifter endast via anmälningsblanketten.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part för andra ändamål än för inlösen av vinsten.

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Registrets uppgifter översänds inte utanför EU eller EES.

Principerna för skyddet av registret
Registeruppgifterna förvaras på en tillbörligt skyddad server och kan användas endast av personer som fastställts av Arrangören i förväg. Uppgifterna förvaras till dess att dragningen av tävlingens vinster har ägt rum och vinnarna har meddelats i enlighet för utlottningens regler. De givna personuppgifterna förstörs i vilket fall som helst senast 30.6.2018.