Sparbankens ansvarsrapport

Ansvarigheten syns i allt vi gör – i hur vi förhåller oss till kunder, partner, verksamhetsområdet, myndigheterna och andra intressegrupper. Vi presenterar uppgifter och nyckeltal i anslutning till ansvarigheten genom att till tillämpliga delar använda de internationella GRI G4-rapporteringsanvisningarna, med beaktande av de rekommendationer som gäller finansbranschen.

Läs ansvarsrapporten (på finska)

Ansvarsrapportens huvudpunkter

Socialt ansvar är ett av våra viktigaste och synligaste värden 

Verksamheten i våra banker baserar sig på att vi hjälper våra kunder att sköta sin ekonomi och bli förmögnare. Vi främjar såväl våra kunders som lokala aktörers välstånd. Allt sedan Sparbanksgruppen grundades har vi använt en del av vinsten till att främja det lokala välståndet. 

Exempel på våra donationsobjekt:

  • Vi stödde bland annat barn- och ungdomsarbete, seniorarbete, junioridrott och hobbyföreningar. 
  • Via Sparbankernas Forskningsstiftelse beviljade vi stipendier till forskare och forskningsprojekt vid universiteten.
  • Via de sparbanksstiftelser som äger sparbankerna i aktiebolagsform delade vi ut betydande summor till allmännyttiga ändamål landet runt.

Hur det sociala ansvaret syns för våra kunder

Våra kunder ser hur vi tar vårt sociala ansvar på satsningarna på sparbanksupplevelsen och datasäkerhet samt på kundernas likvärdighet.  

De nyckelvärden som följs i Sparbanksgruppens rådgivningstjänster är ärlighet, tillgänglighet och transparens. Våra anställda har ett särskilt ansvar för att se till att våra kunder får information i enlighet med korrekta affärsmetoder. Vi strävar efter att säkerställa att våra kunder känner till följderna av sina ekonomiska beslut, också eventuella förlustrisker.

Miljöansvar genom personal och investeringsverksamhet

Vi tar vårt ansvar också för miljön. Vi uppmuntrar våra anställda att använda kollektivtrafik, vi ersätter arbetsresor och möten med telefon- och videomöten samt gynnar miljövänliga anskaffningar. 

Indirekta verkningar på miljön kan ändå uppstå via investeringar. Ansvarsfullt investerande syns i beaktandet av ESG-frågor (environmental, social, governance). 

Ekonomiskt ansvar

Ekonomiskt ansvar inbegriper bland annat god lönsamhet, kapitaltäckning och likviditet, god förvaltningssed och ansvarsfullt ledande. Vi vill att såväl våra kunder som våra partner ska kunna lita på vår omdömesförmåga och ansvarighet i alla situationer.

En förutsättning för ekonomiskt ansvar är att alla företag i Sparbanksgruppen tar god hand om sin egen kapitaltäckning och likviditet också under dåliga konjunkturer. 

Ansvar för att främja våra kunders ekonomiska välstånd

Speciellt för sparbankerna är att vi bär ansvar för att främja den lokala befolkningens sparande och ekonomiska välstånd. Vi beviljar till exempel inte våra kunder för stora lån eller krediter som de inte skulle klara av eller som skulle ge dem problem att få ekonomin att gå ihop. 

Ansvar för Finlands ekonomi – alla skatter betalas direkt till Finland 

Vi är en helt inhemsk bankgrupp. Till Sparbanksgruppen hör sparbanker som betalar alla skatter direkt till Finland och inte bedriver tvivelaktig skatteplanering. 

Sysselsättning och aktivt utvecklande av bankverksamheten 

Som Sparbanksgrupp sysselsätter vi proffs inom finansierings- och servicebranschen på olika håll i landet och vi deltar i Finans Finlands kommittéer för att utveckla bankverksamheten i Finland. Utöver vår egen personal sysselsätter vi i Finland bl.a. genom anskaffningar.

De rapporterade teman som valts till rapportens specialinnehåll har valts på basis av en väsentlighetsanalys. Rapporten innehåller de uppgifter om andra uppgifter än ekonomiska som bokföringslagen kräver.

Läs ansvarsrapporten (på finska)