Sparbankernas sammanslutning

Sparbankernas sammanslutning

Sparbankernas sammanslutning bildas av Sparbanksförbundet anl. som fungerar som Sammanslutningens centrala företagsenhet, 23 Sparbanker, Sparbankernas Centralbank Finland Abp, Sp Mortgage Bank Plc samt de nämnda företagen som hör till företagsgruppen och Sp-Fondbolag 

Sparbanksgruppens omfattning skiljer sig från sparbankernas sammanslutnings omfattning på så vis att till Sparbanksgruppen hör även andra företag än kredit- och finansinstitut eller tjänsteföretag. De viktigaste av dem är Sb-Livförsäkring och Sb-Hem.

Till Sparbankernas sammanslutning hörande företag bildar en sammanslutning enligt lagen angiven ekonomisk helhet, i vilken Sparbanksförbundet anl. och dess kreditinstitut har i sista hand solidariskt ansvar för varandras skulder och förpliktelser.