Meddelande om stadgeändring till andelsgärna i Sparbanken High Yield-specialplaringsfonden

Oy Sp-Fondbolag Ab:s styrelse har 2.2.2017 beslutat ändra stadgarna för Sparbanken High Yield-specialplaceringsfonden så att fonden ändras från att ha varit en fondernas fond till att vara en placeringsfond som placerar enligt placeringsfondsdirektivets krav (UCITS) direkt i ränteinstrument, penningmarknadsinstrument samt andra räntebärande placeringsobjekt och derivatkontrakt emitterade av företag, finansiella institutioner, offentliga samfund samt andra samfund. Tidigare har fonden placerat sina medel i fondandelar i en placeringsfond som placerar i huvudsak på motsvarande räntemarknader.

I samband med stadgeändringen har fondens stadgar reviderats i sin helhet så att de till sin struktur motsvarar andra UCITS-placeringsfonder förvaltade av Sp-Fondbolag. Fonden heter i fortsättningen Sparbanken High Yield-placeringsfond.

Finansinspektionen har 27.4.2017 fastställt fondens ändrade stadgar. De nya stadgarna träder i kraft 5.6.2017.

Stadgeändringen föranleder inga åtgärder av andelsägarna och medför inte heller kostnader eller skattekonsekvenser.

Fondens nya stadgar samt faktabladet och fondprospektet finns tillgängliga på adressen www.sp-rahastoyhtio.fi samt på sparbankernas kontor.

Stadgar av Sparbanken High Yield -placeringsfond

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...