Sparbanken Trend fusioneras med Sparbanken Världen

Till Sparbanken Trends och Sparbanken Världens andelsägare

Sp-Fondbolag Ab:s styrelse beslutade den 29 mars 2017 att fusionera Sparbanken Trend-specialplaceringsfond (Sparbanken Trend) med Sparbanken Världen-placeringsfond (Sparbanken Världen). Finansinspektionen godkände fusionen den 25 april 2017. Fusionen genomförs den 19 juni 2017. Handeln med Sparbanken Trends andelar upphör den 16 juni 2017 kl. 15.00.

Bakgrund och orsaker till fusionen

Den huvudsakliga orsaken till fusionen av placeringsfonderna är den minskade kapitalbasen i specialplaceringsfonden Sparbanken Trend. Som en följd av detta underskred fondens tillgångar den 16 mars 2017 miniminivån på 2 000 000 euro enligt lagen om placeringsfonder. Enligt fondbolagets bedömning kommer situationen inte att förändras inom en snar framtid.

Fondernas placeringspolitik

Sparbanken Trend-specialplaceringsfond är en fondernas fond som placerar sina tillgångar i huvudsak i specialplaceringsfonden Estlander & Partners Freedom (målfond).

Målfonden har som mål att på lång sikt uppnå en hög riskjusterad avkastning oberoende av den allmänna riktningen på aktie- eller räntemarknaderna. På lång sikt strävar fonden efter positiv avkastning oberoende av marknadssituationen och jämförelseindexet. Målfonden bedriver aktiv derivathandel på olika derivatmarknader och strävar efter att utnyttja prisskillnaderna mellan olika marknader (arbitrage) samt använder hävstång.

Sparbanken Världen-placeringsfond är en blandfond som placerar sina tillgångar internationellt i aktier, aktiebundna instrument, ränteinstrument och fondandelar. Fonden kan använda derivatinstrument i sin placeringsverksamhet i syfte att främja en effektiv portföljförvaltning. I ett neutralt läge har 60 procent av fondens tillgångar placerats i finländska och internationella aktiefonder och 40 procent i ränteinstrument i euroområdet. Minimivikten för aktiefondsplaceringar är 20 procent och maximivikten är 90 procent i portföljen. Återstoden är alltid placerad i räntefonder och likvida medel. Fonden strävar efter att uppnå målen för placeringsverksamheten genom aktiv kapitalförvaltning.

Enligt faktabladen tillhör Sparbanken Trend riskklass 5 och Sparbanken Världen riskklass 4 på en skala från 1–7.

Konsekvenser för andelsägarna

Fusionen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och den orsakar inga kostnader.

Sparbanken Världen-placeringsfondens förvaltningsavgift och löpande kostnader (1,00 % / 1,67 %) är mindre än Sparbanken Trend-specialplaceringfondens förvaltningsavgift och löpande kostnader (1,80 % / 2,61 %).

Den överlåtande fondens medel och engagemang överförs i sin helhet till den övertagande fonden och den överlåtande fonden upplöses. I anslutning till fusionen får den överlåtande fonden Sparbanken Trends andelsägare som fusionsvederlag andelar i Sparbanken Världen för den eurosumma som motsvarar marknadsvärdet av kundens fondandelar i Sparbanken Trend på fusionsdagen.

Fusionen orsakar inga stadgeändringar i den övertagande fonden Sparbanken Världen och dess placeringspolitik ändras inte i och med fusionen.

Fusionen medför inga skattepåföljder för allmänt skattskyldiga andelsägare i Finland. Om en kund löser in eller byter sina fondandelar till en annan fond före fusionen kan det eventuellt uppstå överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust i beskattningen.

Andelar i Sparbanken Trend kan inte tecknas, lösas in eller bytas efter den 16 juni 2017 kl. 15.00.

Särskilda rättigheter som fusionen ger fondandelsägarna

En andelsägare kan utan avgift lösa in eller byta sina andelar i de ovan nämnda fonderna till en annan fond som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Ett uppdrag gällande fonderna ska vara Sp-Fondbolag tillhanda senast den 16 juni 2017 kl. 15.00.

Ytterligare information om fusionen samt förvarsinstitutets och revisorernas utlåtanden

Vi rekommenderar att Sparbanken Trends andelsägare bekantar sig med den övertagande fonden Sparbanken Världens faktablad som finns tillgängligt på Sparbankernas kontor och hos Sp-Fondbolag Ab samt på internet på adressen www.sp-fondbolag.fi.

Fondprospektet, fondens stadgar samt förvaringsinstitutets och revisorernas utlåtanden om fusionen finns tillgängliga på de platser som nämns ovan.

 

Sp-Fondbolag ger gärna ytterligare information om fusionen, tel. 010 436 6440.

Sp-Fondbolag Ab

Styrelsen

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...