Sparbanken Kassa fusioneras med Sparbanken Kortränta

SPARBANKEN KASSA FUSIONERAS MED SPARBANKEN KORTRÄNTA

Till Sparbanken Kassas och Sparbankens Korträntas andelsägare

Sp-Fondbolag Ab:s styrelse beslutade den 10 december 2014 att fusionera Sparbanken Kassa–placeringsfond (Sparbanken Kassa) med Sparbanken Kortränta-placeringsfond (Sparbanken Kortränta). Finansinspektionen godkände fusionen den 12 januari 2015. Fusionen genomförs den 4 mars 2015. Handeln med Sparbanken Kassas andelar upphör den 3 mars 2015 kl. 15.00.

 

Bakgrund och orsaker till fusionen

Den huvudsakliga orsaken till fusionen av placeringsfonderna är det minskade antalet andelsägare i Sparbanken Kassa vilket ledde till att antalet den 25 september 2014 understeg det minimiantal om 50 andelsägare som lagen om placeringsfonder förutsätter. Fondens förmögenhet har också minskat till följd av inlösningarna.

En orsak till fusionen av placeringsfonderna är dessutom likheten i placeringsfondernas placeringsverksamhet. Det är inte ändamålsenligt att förvalta två nästan likadana placeringsfonder och det orsakar onödiga förvaltningskostnader.

Med fusionen minskar antalet placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget vilket gör skötseln av fondernas placeringsverksamhet effektivare. Fusionen gör också fondbolagets fondurval klarare.

 

Fondernas placeringspolitik

Sparbanken Kassa är en korträntefond som i huvudsak placerar i eurodenominerade ränteinstrument som emitterats av stater, statsgaranterade sammanslutningar, kommuner och övriga offentliga samfund i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt av banker. Fondens ränterisk kan mätt med durationen vara högst ett år och ränterisken mätt med WAM-nyckeltalet högst 6 månader. Fondens placeringar görs i huvudsak med hjälp av direkta ränteplaceringar.

Sparbanken Kortränta är en korträntefond som placerar medlen huvudsakligen i eurodenominerade obligationer och penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanterats av banker och företag, av stater inom Europeiska unionen, och av kommuner, samkommuner och motsvarande regionala offentliga samfund inom euroområdet, såsom företags- och kommuncertifikat, statliga skuldförbindelser samt bankcertifikat. Placeringsfondens ränterisk kan mätt i duration vara högst ett år. Fonden kan utnyttja derivatinstrument för att skydda portföljen och effektivisera hanteringen av likvida medel. Fondens placeringar görs i huvudsak med hjälp av direkta ränteplaceringar, men fonden kan utnyttja ränte- och kreditriskderivat för att säkra sig mot förändringar på marknaden och för att ersätta direkta placeringar. Fondens medel sprids brett på olika emittenters ränteinstrument.

 

Uppgifter om de fonder som deltar i fusionen per 31.12.2014

Kassa (överlåtande)             Kortränta (övertagande)

Fondens storlek M€               24,3                                   57,7

Antal andelsägare                 47                                      2461

Minimiplacering                    100 000 euro                       50 euro

Riskkategori (1-7)                1                                        2

Förvaltningsavgift                 0,10 % p.a.                        0,46 % p.a.

Löpande kostnader (TER)      0,12 % p.a.                        0,48 % p.a.

 

 

Konsekvenser för andelsägarna

Fusionen förutsätter inga åtgärder av andelsägarna och den orsakar inga kostnader.

Sparbanken Korträntas förvaltningsavgift och löpande kostnader är högre än Sparbanken Kassas förvaltningsavgift och löpande kostnader.

Den överlåtande fondens medel och engagemang överförs i sin helhet till den övertagande fonden och den överlåtande fonden upplöses. I anslutning till fusionen får den överlåtande fonden Sparbanken Kassas andelsägare som fusionsvederlag andelar i Sparbanken Kortränta för den eurosumma som motsvarar marknadsvärdet av kundens fondandelar i Sparbanken Kassa på fusionsdagen.

Fusionen orsakar inga stadgeändringar i den övertagande fonden Sparbanken Kortränta och dess placeringspolitik ändras inte i och med fusionen.

Fusionen medför inga skattepåföljder för allmänt skattskyldiga andelsägare i Finland. Om en kund löser in eller byter sina fondandelar till en annan fond före fusionen kan det eventuellt uppstå överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust i beskattningen.

Sparbanken Kassas andelar kan inte tecknas, lösas in eller bytas efter den 3 mars 2015 kl. 15.00.

 

Särskilda rättigheter som fusionen ger fondandelsägarna

En andelsägare kan utan avgift lösa in eller byta sina andelar i de ovan nämnda fonderna till en annan fond som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab. Ett uppdrag gällande fonderna ska vara hos Sp-Fondbolag senast den 3 mars 2015 kl. 15.00.

 

Ytterligare information om fusionen samt förvarsinstitutets och revisorernas utlåtanden

Vi rekommenderar att Sparbanken Kassas andelsägare före fusionen bekantar sig med den övertagande fonden Sparbanken Korträntas faktablad som finns tillgängligt på Sparbankernas kontor och hos Sp-Fondbolag Ab samt på internet på adressen www.sp-fondbolag.fi.

Fondprospektet, fondens stadgar samt förvaringsinstitutets och revisorernas utlåtanden finns tillgängliga på de platser som nämndes ovan. Revisorernas utlåtande publiceras ändå först när fondandelarnas faktiska bytesförhållande är klart.

 

Sp-Fondbolag lämnar gärna ytterligare information om fusionen, tfn 010 436 6440

 

Sp-Fondbolag Ab

Styrelsen

 

Sp-Rahastoyhtiö Oy, Tammasaarenkatu 1, 00180 Helsinki

Puh. 010 436 6440, Faksi 010 436 6449

Y-tunnus 1795631-6, www.sp-fondbolag.fi

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...