Faktabladet ersätter de förenklade fondprospekten

I och med revideringen av UCITS IV-direktivet och lagen om placeringsfonder har det förenklade fondprospektet ersatts med ett faktablad för investerare (Key Investor Information Document, KIID). För varje förvaltad placeringsfond ska fondbolaget upprätta ett kort dokument som innehåller basfakta om fonden.

För sparbankens fonder börjar faktabladen gälla den 1 juli 2012.

Faktabladet har ett noggrant definierat innehåll, vilket underlättar jämförelsen av olika fonder registrerade i Europa. Faktabladet är ett tvåsidigt dokument som fokuserar på information väsentlig för investeraren bl.a. fondens placeringsmål och placeringsinriktning, avkastnings- och riskprofil samt avgifter. I fortsättningen indelas fonderna i sju riskklasser. Klassificeringen grundar sig på fondernas historiska värdefluktuation.

De löpande kostnaderna i faktabladet är i praktiken desamma som det TER-tal som uppges för fonden.

De övriga lagstadgade dokumenten om fonden (fondstadgar, fondprospekt, årsberättelse och halvårsrapport) förblir oförändrade.

Mer information: Sp-Fondbolag Ab, tfn 010 436 6440.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag
...