Regler för utlottningen

1. Utlottningens arrangör

Sparbankernas Centralbank Finland Abp
FO-nummer: 2238752-5
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
(Nedan "Arrangören")

2. Kampanjtid

I utlottningen kan man delta under kampanjtiden 29.6.–1.9.2020.

3. Deltagande i utlottningen och förutsättningar för deltagande

Alla i Finland fast bosatta myndiga innehavare av Sparbankens Visa Business Debit-kort (nedan ”Kortinnehavaren”) kan delta i utlottningen. Kortinnehavaren kan delta i utlottningen genom att registrera sig på adressen www.saastopankki.fi/foretagskampanj och göra minst tre (3) lyckade transaktioner med Sparbankens Visa Business Debit-kort under kampanjtiden.

För att delta i utlottningen ska Kortinnehavaren vara myndig när kampanjen börjar, dvs. 29.6.2020. Dessutom ska Kortinnehavaren ha ett gällande Sparbankens Visa Business Debit-kort när kampanjtiden går ut, dvs. 1.9.2020. Utlottningen sker bland de Kortinnehavare som registrerat sig under kampanjtiden och använt Sparbankens Visa Business Debit-kort för minst tre (3) lyckade transaktioner under kampanjtiden.

Kortinnehavaren kan delta i utlottningen endast en gång. Personalen i företag eller organisationer som hör till samma bankgrupp som Arrangören eller deras familjer kan inte delta i utlottningen.

Genom att registrera sig för tävlingen godkänner Kortinnehavaren reglerna för denna utlottning.

4. Priser och offentliggörande av vinnarna

Priset:

Fyra (4) presentkort värda femhundra (500) euro vardera till ett i Finland verksamt företag som Kortinnehavaren själv väljer.

OBS! Arrangören förbehåller sig rätten att av grundad anledning avvisa det företag som Kortinnehavaren föreslår att presentkortet ska gälla, om det valda företaget säljer/producerar produkter/tjänster som står i konflikt med Sparbanksgruppens värderingar (t.ex. droger, vapen, pornografiskt material eller hasardspel). Läs mer om Sparbanksgruppens värderingar här (på finska och engelska): https://www.saastopankki.fi/fi-fi/saastopankkiryhma/tietoa-saastopankkiryhmasta/strategia

Priset kan inte bytas till pengar eller någon annan vara/produkt. Den Kortinnehavare som vunnit i tävlingen ansvarar själv för alla eventuella kostnader i anslutning till inlösen/användningen av priset.

Utlottningen äger rum i Arrangörens lokaler i Helsingfors tre (3) dagar efter det att kampanjtiden har gått ut, dvs. 4.9.2020. De vinnande Kortinnehavarna meddelas personligen antingen per telefon eller per brev och informeras om de praktiska åtgärderna i anslutning till överlåtelsen av priset.

Arrangören har rätt att meddela vinnarens namn, e-postadress och andra behövliga kontaktuppgifter till det företag vars presentkort vinnaren väljer.

Arrangören har rätt att använda och publicera allt material som Kortinnehavaren sänder för att delta i utlottningen. Arrangören förbehåller sig rätten att fotografera de vinnande Kortinnehavarna efter att kampanjtiden gått ut t.ex. i anslutning till att vinsterna överlåts. Namnen på de Kortinnehavare som vunnit får publiceras och det går inte att delta i tävlingen anonymt.

5. Arrangörens ansvar

Arrangören betalar den lotteriskatt som utlottningen eventuellt medför. Arrangören ansvarar inte för eventuella researrangemang eller andra kostnader som knyter an till priset.

Kortinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som gavs vid registreringen är riktiga.

6. Behandling av uppgifter

Kortinnehavarnas personuppgifter behandlas på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter och de lämnas inte ut till någon utanför Sparbanksgruppen med undantag för de företag hos vilka Arrangören köper de presentkort som ska bli priser, och även till dessa företag kan personuppgifter lämnas ut endast till den del uppgifterna behövs för att lösa in och överlåta priserna.

Arrangören förvarar inte personuppgifter efter utlottningen utan alla givna personuppgifter förstörs efter det att vinnarna (sammanlagt fyra (4) vinnare) har lottats ut bland de Kortinnehavare som deltog och vinnarna har kontaktats. De givna personuppgifterna förstörs senast 30.9.2020.

1. Arrangörens utlottnings- och tävlingsregister

Personuppgiftsansvarig

Sparbankernas Centralbank Finland Abp
FO-nummer: 2238752-5
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors

Kontaktperson i frågor som gäller registret

Manu Kauppila
Sparbankernas Centralbank Finland Abp
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Sparbanksgruppen har utsett ett gemensamt dataskyddsombud för gruppen. Du kan kontakta dataskyddsombudet i frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och dataskyddslagstiftningen.

Sparbanksgruppens dataskyddsombud

Sparbanksförbundet anl
Postadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors 
E-post: tietosuoja@saastopankki.fi

Registrets namn

Business Debit-kampanj 2020 för företagare.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används inte i marknadsföringssyfte. De insamlade uppgifterna används endast för Arrangörens utlottning och dragningen av vinnarna, för meddelande om vinster och leverans/inlösen av vinster. Alla personuppgifter som lagrats i registret raderas genast när vinnarna har klarnat och de har nåtts för överlämnandet av vinsten och senast 30.9.2020. 

Registrets datainnehåll

I registret kan samlas de uppgifter som den person som deltar i utlottningen själv har meddelat: för- och efternamn, födelseår, adress, postnummer och ort, telefonnummer, e-postadress.

Källor som i regel används

I registret samlas personuppgifter endast via anmälningsblanketten.

Uppgifter som i regel lämnas ut

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part för andra ändamål än för inlösen av vinsten.

Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter i registret överförs inte till länder utanför EU eller EES.

Principer för skydd av registret

Registeruppgifterna förvaras på en tillbörligt skyddad server och kan användas endast av personer som fastställts av Arrangören i förväg. Uppgifterna förvaras till dess att dragningen av tävlingens vinster har ägt rum och vinnarna har meddelats i enlighet för utlottningens regler. De givna personuppgifterna förstörs i vilket fall som helst senast 30.9.2020.