Intensivkurs för företagare, utlottningens regler

REGLER FÖR UTLOTTNINGEN

1. Utlottningens arrangör

Sparbanksförbundet anl
FO-nummer: 0117011-6
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
(Nedan "Arrangören")

2. Kampanjtid

Utlottningar ordnas varje månad och det går att delta i dem under kampanjtiden 1.1–31.12.2019.

3. Deltagande i utlottningen och förutsättningar för deltagandet

I utlottningen kan delta i Finland bosatta fysiska personer.

I utlottningen kan man delta genom att skicka ett meddelande per e-post.

För att delta i utlottningen ska personen skicka respons på Intensivkursen för företagare. Responsen skickas per e-post till uutiskirje.yrittajat@saastopankki.fi.

I utlottningen kan inte personalen i de företag eller organisationer som hör till samma bankgrupp som Arrangören eller deras familjer delta

Genom att delta i utlottningen godkänner deltagaren reglerna för den här utlottningen.

4. Priser och offentliggörande av vinnarna

Priser:

Enskilda priser är biljettpaket med två biobiljetter som lottas ut varje månad. Två paket per månad lottas ut.

Priset kan inte omvandlas till pengar eller bytas till någon annan vara/produkt. Vinnaren står själv för resorna till evenemangsplatsen.

Utlottningen äger rum: Utlottningen äger rum den 15 i varje månad. Utlottningen sker på Sparbankscentralen i Vallgård i Helsingfors på adressen Industrigatan 33.

Sparbanken har rätt att använda den respons som skickats i marknadsföringen av Intensivkursen för företagare på sin egen webbplats www.sparbanken.fi.

5. Arrangörens ansvar

Arrangören ansvarar för den lotteriskatt som utlottningen eventuellt medför.

Arrangören ansvarar inte för eventuella researrangemang i anslutning till priset, såsom reseförsäkring, rese- och hotellkostnader, eller för arrangerandet av inkvartering och resor och Arrangören deltar inte i dem på något sätt.

Deltagaren i utlottningen ansvarar för att de kontaktuppgifter som gavs vid deltagandet är riktiga.

6. Behandling av uppgifter

Deltagarnas personuppgifter behandlas på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter. Personuppgifter kan överlåtas till tredje part bara för leverans eller inlösen av priserna.

Utlottningen äger rum varje månad, alltid den 15 i månaden. Arrangören sparar inte personuppgifterna efter utlottningen utan alla personuppgifter förstörs när vinnarna har lottats ut bland dem som deltog i utlottningen, dessa har kontaktats och priserna har levererats. De givna personuppgifterna förstörs när kampanjtiden gått ut.

Arrangörens dataskyddsbeskrivning av utlottningen och tävlingen

DATASKYDDSBESKRIVNING

Personuppgiftsansvarig

Sparbanksförbundet anl
FO-nummer: 0117011-6
Besöksadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
(Nedan ”arrangören")

Kontaktperson för den personuppgiftsansvariga
Anna Karhu
Sparbanksförbundet anl
Industrigatan 33, 00510 Helsingfors
anna.karhu@saastopankki.fi

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:

Sparbanksgruppens dataskyddsombud Essi Ruokanen

Sparbanksförbundet anl

Postadress: Industrigatan 33, 00510 Helsingfors

E-postadress: tietosuoja@saastopankki.fi

Registrets namn

Respons på intensivkursen för företagare

Registrerade är de personer som anmält sig till utlottningen per e-post. Uppgifterna i registret används för hanteringen av kontaktuppgifter till dem som anmält sig till tävlingen/utlottningen, till dragningen av vinnarna i utlottningen, till att informera om priset samt för att leverera priserna till vinnarna i utlottningen.

Registrets datainnehåll
I registret kan samlas uppgifter som de personer som deltar i utlottningen själva har meddelat:

  • för- och tillnamn
  • födelseår
  • e-postadress.

Källor för personuppgifter

Personuppgifter samlas av den registrerade själv. Om den registrerade är under 13 år, är dessutom vårdnadshavarnas samtycke en förutsättning.

Användning och överlåtelse av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Personuppgifter används inte och överlåts inte i marknadsföringssyfte förutom med separat samtycke av vinnaren.

Överlåtelse av personuppgifter

Personuppgifter kan överlåtas till tredje part för leverans eller inlösen av priset.

Förvaring av personuppgifter

Personuppgifterna förvaras till dess att tävlingens/utlottningens pris har dragits, om vinsten har informerats enligt utlottningens regler, vinnarna i tävlingen/utlottningen har nåtts för leverans av priset och priset har levererats till tävlingens/utlottningens vinnare.

Personuppgifterna förstörs ändå senast 6 månader efter att utlottningen ägde rum.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvariga få en bekräftelse på huruvida den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter som rör honom eller henne eller inte. Om den personuppgiftsansvariga behandlar den registrerades uppgifter har den registrerade rätt att få uppgifterna i denna handling och en kopia de personuppgifter som behandlas eller har behandlats. Den personuppgiftsansvariga kan ta ut en rimlig administrativ avgift om den registrerade ber om flera kopior av de personuppgifter som behandlas eller har behandlats.

Den registrerade har rätt att be den personuppgiftsansvariga att rätta eller stryka sina personuppgifter. Den registrerade har dessutom rätt att återta sitt deltagande i tävlingen/utlottningen när som helst innan utlottningen äger rum. Dessutom har den registrerade rätt att be om de uppgifter han eller hon själv har gett i en allmänt maskinläsbar form för att förverkliga överföringsrätten i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Begäran ska lämnas till kontaktpersoner för den ovan angivna personuppgiftsansvariga.

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om han eller hon anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter inte är lagenlig.

Principer för skydd av personuppgifter

Den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter säkert och i enlighet med lagstiftningen. Den personuppgiftsansvariga har skyddat personuppgifterna korrekt med tekniska och organisatoriska åtgärder.

I skyddet av registret används följande metoder:

  • skydd av utrustning och filer
  • passagekontroll
  • identifiering av användare
  • behörigheter
  • regler och kontroll för behandlingen

Den personuppgiftsansvariga kräver ett korrekt skydd av personuppgifter också av sina underleverantörer.