Information till konsumenten

Fastighetsförmedling är en lagstadgad och noggrant definierad verksamhet som övervakas av regionförvaltnings- och konsumentmyndigheterna. Alla Sb-Hem-mäklare följer God Förmedlingssed.

Förmedlingsrörelsens viktigaste skyldigheter mot kunderna är upplysningsplikten och skyldigheten att kontrollera information. Bestämmelser om dessa skyldigheter finns i lagen om förmedling av fastigheter och hyreslägenheter. Förmedlingsrörelsen kommer överens om ärendena med uppdragsgivaren genom ett uppdragsavtal. I avtalet samlas alla de uppgifter om föremålet för köpet som uppdragsgivaren har. Enligt lagen har förmedlingsrörelsen redan innan ett avtal ingås upplysningsplikt gentemot uppdragsgivaren gällande omständigheter som kan påverka ingåendet av avtalet, till exempel skattemässiga omständigheter. Upplysningsplikten gäller under hela avtalsförhållandet.

Förmedlingsrörelsen har upplysningsplikt även gentemot uppdragsgivarens motpart. Förmedlingsrörelsen ska informera uppdragsgivarens motpart om alla omständigheter som påverkar eller kan påverka motpartens beslut. Dessutom kan förmedlingsrörelsen ha skyldighet att kontrollera information, särskilt när det gäller sådana omständigheter om föremålet som har förblivit oklara.

Om förmedlingsrörelsen inte fullgör sina skyldigheter noggrant och detta orsakar skada för parterna i köpet har förmedlingsrörelsen skadeståndsansvar. Med tanke på eventuella skadefall ska förmedlingsrörelsen ha ansvarsförsäkring. Förmedlingsrörelsen har inte samma ansvar för köpeobjektet som säljaren som vanligen har prisavdragsansvar. I första hand gäller det att försöka nå en uppgörelse i godo. Parterna är dock inte alltid eniga om föremålet för tvisten eller skadebeloppet och kan vara tvungna att också anlita en extern part.

Om en tvist mellan en förmedlingsrörelse och en konsument inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande. Innan konsumenten för ett ärende till konsumenttvistenämnden ska denne kontakta magistraternas konsumentrådgivning.

Parterna kan naturligtvis lämna tvister för normal domstolsbehandling.

Intressant just nu

;