10 frågor om ansvarsfördelningen i ett husbolag

Sb-Hems jurist Erja Pulli svarar på de vanligaste frågorna om ansvar i bostadsaktiebolag.

Bostadsaktiebolagslagen som förnyades 2020 fastställer vem som har ansvaret för underhåll av fastigheten och lägenheterna. I princip är det alltid husbolaget som ansvarar för fastighetens ytterytor och konstruktioner, balkongerna medräknade. Insidan av lägenheten och ytorna, exempelvis golvmaterialen och hushållsmaskinerna omfattas däremot av aktieägarens ansvar. Det är lätt att kontrollera detaljerna i tabellen över ansvarsfördelning som fås av husbolagets disponent.

1. Är det nödvändigt att meddela husbolaget om man tänker tapetsera eller måla?

Tapetsering och målning hör till sådana arbeten som man inte behöver meddela till husbolaget. Om arbetet däremot kräver vatten-, avlopps- och elarbeten är aktieägaren skyldig att informera husbolaget om ändringsarbetena.

2. Är det nödvändigt att begära tillstånd av husbolaget för en renovering?

Renoveringsanmälan är registrerad i bostadsaktiebolagslagen, men husbolaget behöver ha uppdaterade uppgifter om när och vilken typ av renoveringar som har gjorts i respektive bostad. Om det framgår att någon till exempel utan tillstånd byggt en bastu i en tidigare garderob är det möjligt att man blir tvungen att återbörda utrymmet till dess ursprungliga syfte. I samband med ett bostadsbyte lönar det sig att kontrollera att bostadens bottenplan motsvarar uppgifterna om renoveringar. Det är möjligt att ändra på renoveringsanmälan, om planerna ändras under renoveringens gång. {0>Remonttia ei kuitenkaan voi aloittaa ennen kuin muutostyö on hyväksytty}0{>Det är dock inte möjligt att inleda en renovering innan ändringsarbetet har godkänts.<0}

3. Varför vill husbolaget göra en slutgranskning av renoveringen som jag låtit göra?

Husbolaget har rätt att övervaka aktieägarens ändringsarbeten när arbetet pågår och aktieägaren svarar för de övervakningskostnader som uppstår för bolaget. Övervakningen ska vara tillräckligt omfattande. När renoveringen är färdig utför husbolaget ännu en slutgranskning och kontrollerar att arbetena har gjorts i enlighet med anmälan om ändringsarbeten. I samband med granskningen kontrolleras bland annat vattenrören, avloppen och elektriciteten till de delar som de ingår i ändringsarbetena. I samband med en köks- eller badrumsrenovering kontrolleras att ett läckageskydd har installerats under diskmaskinen och kylmaskinerna och att bänkskåpet är ändamålsenligt tätat.

4. Kan husbolaget avvika från ansvarsfördelningen enligt lagen?

Om husbolaget vill avvika från den lagenliga ansvarsfördelningen ska bestämmelser om detta införas i bolagsordningen. Det är i sista hand aktieägarna som beslutar om detta. Bolagsordningen är bindande för alla aktieägare.

5. Till vems ansvar hör vattenlåset i lavoaren?

Aktieägaren ska se till att det inte hamnar hår eller något annat obehörigt i lavoaren. Om lavoaren drar dåligt lönar det sig att hälla avloppsrensare i den. Om detta inte hjälper kan man be husbolaget att öppna vattenlåset. Det är däremot fortfarande kunden som ansvarar för att rengöra golvbrunnen.

6. Vem har ansvaret för att avlägsna snö från balkongen?

Balkongen hör till lägenheten och är ett utrymme i aktieägarens besittning, om det finns en förbindelse till balkongen endast från aktielägenheten. Utöver underhåll av ytorna ansvarar aktieägaren även för rengöring av balkongen. Aktieägaren ska sköta om att is, snö och skräp avlägsnas på ett sådant sätt att de inte ger upphov till olägenheter för bolaget eller andra aktieägare. Snö som slängts ned får inte bli kvar i närheten av konstruktionerna eller ovanpå avloppen. Det gäller att vara extra omsorgsfull när man fäller snö så att det inte orsakar fara. I nya husbolag är inglasade balkonger populära även med tanke på underhåll eftersom de skyddar balkongen mot snö och skräp.

7. Till vems ansvar hör byte av ventilationsfiltren i bostaden?

I enlighet med de nya riktlinjerna för ansvarsfördelning är det nu husbolaget som ansvarar för byte av ventilationsfiltren. Invånaren har dock ansvaret för att rengöra frånluftsventilerna, med andra ord gäller ändringen endast friskluftsventilerna i lägenheten.

8. Är ansvaren olika i höghus- och radhusbolag eller husbolag med separata hus?

Bostadsaktiebolagslagen gäller alla husformer, men i husbolag med separata hus är det vanligt att varje aktieägare sörjer för underhållet av sin egen fastighet. I allmänhet är bolagsordningen så detaljerad att den noggrant täcker alla frågor gällande underhåll. I separata hus försöker man begränsa ansvaret för bolagets del så mycket som möjligt medan det däremot i höghusbolag är vanligt att aktieägaren har ett lättare ansvar.

9. Vem ansvarar för ändamålsenliga brandvarnare i lägenheten?

Aktieägaren ansvarar för batteridrivna brandvarnare. Det ska finnas åtminstone en brandvarnare för varje begynnande 60 kvadratmeter. Dessutom ska det finnas åtminstone en fungerande brandvarnare på varje våning i lägenheten. Rekommendationen är att den ska placeras mellan sovrummen och de övriga utrymmena och ovanför trapporna i de övre våningarna. Husbolaget kan skaffa brandvarnare för alla lägenheter och påminna om byte av batterier eller även erbjuda hjälp med att byta dem. På det här sättet kan bolaget bära ansvar för brandsäkerheten och öka invånarnas säkerhet.

10. Är det tillåtet att plantera ett träd på en egen gård som hör till lägenheten?

I regel är gårdarna i ett husbolag, även de som angränsar till lägenheterna, i husbolagets besittning och deras egendom. En aktieägare har bruks- och underhållsrätt till gården. Det betyder att bolaget svarar för konstruktionerna på gården, exempelvis staket eller träd, men invånaren svarar för att hålla den snygg. Aktieägaren ska vara uppmärksam på vilken typ av ändringsarbeten hen utför på sin gård. Det är möjligt att ett träd som planteras nu kan störa grannarna många år senare. Till exempel utbyggnad av en terrass hör till sådana ändringsarbeten som ska meddelas till husbolaget.

Skriven
Typ

Nyhet

Utgivare

Intressant just nu

;