Minneslista för fastighetsköpare

När du köper en fastighet, till exempel ett egnahemshus eller ett separat hus, ska du noggrant ta reda på åtminstone följande innan du gör ett köpeanbud.

Minneslista för fastighetsköpare

När du köper en fastighet, till exempel ett egnahemshus eller ett separat hus, ska du noggrant ta reda på åtminstone följande innan du gör ett köpeanbud. Var inte rädd för att fråga om allt som oroar dig.

Läs noga igenom fastighetens försäljningsprospekt samt lagfartsbevis, gravationsbevis och fastighetsregisterutdrag

  • Lagfart avser registrering av äganderätten till en fastighet och av beviset framgår ägaruppgiften
  • Belastningsintyget innehåller uppgifter om rättigheter och servitut som hänför sig till fastigheten, till exempel vägservitut/vägrätt. En fastighet kan vara intecknad som säkerhet för någon skuld eller en fastighet eller en del av den kan ha beviljats hyres- eller nyttjanderätt. Också antalet eventuella pantsättningar av fastigheten anges i gravationsbeviset.
  • Fastighetsregisterutdraget innehåller uppgifter om fastigheten, till exempel uppgifter om arealen, plansituationen (general-, detaljplan), servituten eller nyttjanderätterna

Ta reda på om bostaden har genomgått eller behöver genomgå en besiktning eller fuktmätning. Ta vid besiktningen i synnerhet reda på behovet av ytterligare undersökningar och riskkonstruktioner

Undersök noggrant byggnaden från insidan och utsidan

  • Vilka material har använts i byggnaden? Hur är byggnaden utrustad, hurdant är byggnadens allmänna skick och vilka eventuella reparationsbehov kan förväntas?
  • Läs igenom byggnadens handlingar 

Ta reda på om fastigheten är belägen på egen eller hyrestomt och när hyresavtalet upphör. Vid förnyande av avtal om arrendetomt höjs i allmänhet arrendebeloppet för tomten och kan höjas avsevärt.

Var går tomtens gränser exakt?

Hurdana planer finns det för området och dess omgivning när det gäller planläggningen?

;