Vad bör du veta innan du undertecknar hyresavtalet?

Ett klart och redigt hyresavtal utgör grunden till ett bra hyresförhållande. Tvister som rör hyresavtalet kan vanligtvis undvikas genom ett välformulerat hyresavtal, där nödvändiga detaljer har specificerats. Ett hyresavtal som skrivits av en professionell mäklare är omfattande och tar hand om såväl hyresvärdens som hyresgästens rättigheter och skyldigheter.

Hyresavtalet borde inte innehålla något du inte förstår. Fråga gärna bostadens mäklare eller hyresvärden om du inte förstår något. Sp-Kotis jurist Erja Pulli svarar på de vanligaste frågorna om att hyra en bostad. 

Vilka saker ska nämnas i ett hyresavtal?

I ett hyresavtal vore det bra att definiera åtminstone följande saker:

 • Är hyresavtalet tidsbegränsat eller gäller det tills vidare?
 • På vilken grund och när granskas hyran?
 • Vad ingår i hyran och vilka andra avgifter kan hyresvärden ta ut?
 • Är husdjur tillåtna och får man röka i bostaden?
 • Vilken utrustning hör till bostaden och vilken är dess kondition vid tidpunkten för uthyrning?
 • Vad ingår i slutstädningen?
 • Hur stor är hyresgarantin och vilket är dess betalningsdatum?
 • När är flyttdagen och dagen för överlämning av nycklar?
 • Hyresgästens skyldighet att ta ut hemförsäkring med ansvarsförsäkring

I vilket skick överlämnas bostaden till hyresgästen?

Vanligen sköter hyresvärden slutstädningen tillsammans med den tidigare hyresgästen. Det är dock en bra idé att dokumentera bostadens skick vid tidpunkten för överlämnandet och att komma överens om nivån på slutstädningen i början av hyresförhållandet. På så sätt är det inte i efterhand oklart i vilket skick bostaden bör vara i slutet av hyresförhållandet.

Vem informerar jag om problem som framkommer i bostaden?

Hyresgästen ska skriftligen underrätta hyresvärden om eventuella fel eller andra brister som framkommer i bostaden. Om ett fel eller en brist hotar bostadens eller fastighetens skick eller deras strukturer måste ärendet omedelbart anmälas. Det är bra om hyresvärden bekräftar att hen mottagit hyresgästens anmälan. Att ta reda på vem som är ansvarig för det framkomna problemet är hyresvärdens uppgift.

I vissa fall kan hyresgästen också kontakta fastighetsskötselbolaget direkt. Dylika ärenden kan vara till exempel att öppna ett stopp i avloppet och små underhållsarbeten gällande bostadens temperatur eller ventilation.

Vad händer om jag tappar bostadens nycklar?

I hyresavtalet är det bra att nämna antalet överlämnade nycklar. Om nycklarna försvinner är hyresgästen skyldig att ersätta kostnader som orsakas av förlusten, till exempel att låta göra en ny nyckel.

Vilka andra utgifter utöver hyra kan man debitera av mig?

 • Antingen har bostaden vattenmätare, varvid användningen av vatten betalas enligt förbrukning, eller så betalas vattenavgiften månatligen beroende å antalet personer (till exempel 20 €/person/månad).
 • Ett bostadsaktiebolags parkeringsplats är vanligen kostnadsbelagd.
 • En avgift kan även krävas för användning av bostadsaktiebolagets gemensamma utrymmen, såsom för användning av bastun enligt användning.
 • I de flesta fall ingås elavtalet av hyresgästen och betalas enligt förbrukning.
 • Beroende på hyresobjektet kan även andra betalningsplikter införas för hyresgästen.

Kan hyresvärden höja hyran?

Hyresvärden har rätt att höja hyran om ett villkor för detta skrivits in i hyresavtalet. Till vardags talar man ofta om en hyreshöjning när man avser en hyresgranskning som skrivits in i ett hyresavtal. I hyresavtalet avtalas om grunderna för hyresgranskning och dess tidpunkt. Vanligen granskas hyran en gång om året, till exempel utgående från en fast procentuell ökning eller levnadskostnadsindex. En indexökning baserar sig på allmänna prisförändringar och beräknas med en formel. Om hyresvärden vill höja hyran på en annan grund än den som föreskrivs i hyresavtalet måste hen inleda förhandlingar med hyresgästen sex (6) månader före den planerade höjningen.

Vad betyder hyresgaranti?

Till vardags talar man även om garantihyra när man avser hyresgaranti.

Med en hyresgaranti avses vanligtvis ett belopp som betalas till hyresvärden i förväg och fungerar som en pant. Om du inte betalar din hyra eller orsakar skada som måste ersättas har hyresvärden rätt att hålla inne eventuella hyres- eller reparationspengar från den garanti du har betalat. Garantibeloppet motsvarar vanligtvis 1–3 månadshyror. Numera kan hyresgarantin också skaffas av privata tjänsteleverantörer mot en månadsavgift. En personlig borgen kan också användas som hyresgaranti.

Kan ett hyresavtal som gäller tills vidare sägas upp när som helst?

Hyresavtal som gäller tills vidare kan sägas upp när som helst. Hyresgästens uppsägningstid är en månad (1) och uthyrarens tre (3) månader om hyresförhållandet inte varat mer än ett år och sex (6) månader, om hyresförhållandet har varat mer än ett år. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad, med andra ord beräknas den från sista dagen i den månad då bostaden sägs upp.

Ett alternativ till ett hyresavtal som gäller tills vidare är ett tidsbegränsat avtal, som binder parterna för en överenskommen period och inte kan sägas upp utan tillstånd av domstol.

Om parterna önskar teckna ett tidsbegränsat avtal utan att hyresavtalet till en början gäller under en viss tidsperiod kan hyresavtalet ingås tills vidare.  Härmed avtalar man i avtalet om första möjliga startdatum för uppsägningstiden, som kan vara till exempel om ett år. I praktiken är ett dylikt avtal mycket vanligt.

Visste du? Att teckna hemförsäkring är ofta en förutsättning för att teckna ett hyresavtal. Det är dock bra att omedelbart teckna en försäkring, även om det inte krävs enligt avtalet.

Intressant just nu

;