Bolagsvederlag, finansieringsvederlag, skötselvederlag och arrendevederlag? – Vår expert ger råd i att tolka vederlag

Bostadsaktiebolagets olika vederlag vållar ibland huvudbry. Vad är bolagsvederlag, skötselvederlag, finansieringsvederlag, hyresvederlag eller specialvederlag? Vår expert Pipsa Sarin berättar vad begreppen betyder och hur man bör granska dem.

Pipsa Sarin

Bolagsvederlaget

Bolagsvederlaget är summan av alla vederlag, dvs. bolagsvederlag = skötselvederlag + finansieringsvederlag. Om det anges i bostadsuppgifterna att bolagsvederlaget till exempel är 200 euro per månad, är detta det belopp som du betalar som vederlag till bostadsaktiebolaget varje månad.

Grunden för bolagsvederlaget definieras i bolagsordningen och anger om beloppet baseras på kvadratmeter eller aktier. Vederlagsbeloppet framgår av bostadsaktiebolagets budget och av disponentintyget. Aktieägarens skyldighet att betala bolagsvederlag fastställs i lagen om bostadsaktiebolag.

Bolagsvederlaget anges oftast i euro per kvadratmeter (till exempel 4,70 e/m²/månad). Eventuella förhöjningar av bolagsvederlag eller insamling av extra bolagsvederlag beslutas på den ordinarie bolagsstämman.

Pipsas tips:
Bolagsvederlaget täcker nästan alla utgifter som ingår i bostaden. Därtill kommer vattenavgift och elförbrukning. Vattenavgiften baserar sig antingen på faktisk förbrukning eller på antalet personer som bor i lägenheten, då den totala vattenavgiften som betalas varje månad är fast. Om elförbrukning ska aktieägaren själv avtala med elbolaget.

Skötselvederlaget

Skötselvederlaget täcker utgifter för skötsel och underhåll av fastigheten, såsom uppvärmnings-, avfalls- och renhållningstjänster, fastighetsskatt, disponentarvoden och utgifter för fastighetsskötselbolaget.

Pipsas tips:
Skötselvederlag beräknas öka i takt med att energipriserna och övriga förbrukningskostnader ökar. Man bör vara beredd på att vederlagen ökar i hela Finland.

Finansieringsvederlag

Finansieringsvederlag tas ut när bostadsaktiebolaget har tagit ett lån. Bostadsaktiebolagslånet delas upp mellan alla aktieägare efter bostadens kvadratmeter eller aktier. Finansieringsvederlag tas ut månadsvis som en del av bolagsvederlaget och kallas även kapitalvederlag. Finansieringsvederlaget täcker amorteringar och räntor på lån som tagits för byggande eller renovering.

Pipsas tips:

Ibland lönar det sig att betala av den lägenhetsspecifika bolagslåneandelen, eftersom lånevillkor är mer flexibla för privatpersoner och räntan kan vara lägre än bostadsaktiebolagslånet. För bostadsplacerare är det i stället mer förnuftigt att betala bolagslån varje månad och dra av finansieringsvederlag från hyresinkomster.

Tomtarrendevederlaget

Tomtarrendevederlaget är vanligen förknippat med nyproduktion och valfri/flexibel arrendetomt. Numera ägs bostadsaktiebolagets tomt allt oftare av en särskild fond som investerar i tomter. En valfri/flexibel arrendetomt betyder att bostadsaktiebolaget har ingått ett arrendeavtal för tomten med tomtens ägare, dvs. arrendegivaren. Aktieägarna i bostadsaktiebolaget har möjlighet att lösa in sin lägenhetsspecifika andel av arrendetomten som ett fastighetsköp från arrendegivaren och därigenom befrias från betalning av tomtarrendevederlaget som tas ut varje månad.

Pipsas tips:

En bostad som byggts på en valfri/flexibel arrendetomt förefaller vara ett lockande alternativ eftersom köpepriserna är lägre jämfört med bostäder på ägartomter. Om möjligt lönar det sig att lösa in tomtandelen. Tomtandelens inlösningspris justeras årligen i enlighet med levnadskostnadsindex. Tomtarrendevederlaget minskar inte tomtandelens inlösningspris.

Specialvederlaget

Specialvederlaget förekommer i vissa bostadsaktiebolag och definieras då i bolagsordningen. Med specialvederlag kan olika avgifter tas ut, såsom ersättning för användning av bredband, el eller gas.

Intressant just nu

;