Ansvarsfull placeringsverksamhet

Sp-Fondbolag placerar de förvaltade medlen ansvarsfullt. Vårt primära ansvar är att sköta om kundernas tillgångar och uppnå bra och långsiktig avkastning.

2014 undertecknade Sp-Fondbolag FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och har också förbundit sig till att beakta miljön, samhälleligt ansvar och god förvaltningssed (ESG – environmental, social, governance) i sin placeringsverksamhet. Vi rapporterar årligen till PRI om främjandet av ansvarsfull placering och om vår verksamhet.

Vi tror att ansvarsfullt placerande förbättrar våra placeringsportföljers långsiktiga tillväxtpotential. Att beakta ESG-faktorerna hjälper att kontrollera eventuella risker med placeringsobjekten samt med att hitta nya möjligheter. Dessutom vill vi främja en förändring mot ett mer ansvarstagande företagande och samhälle. Vi strävar efter att öka öppenheten och transparensen i målföretagens verksamhet, att främja förverkligandet av ansvarsfullheten i affärsverksamheten samt att förbättra funktionaliteten på kapitalmarknaden. Sp-Fondbolag är medlem i föreningen för ansvarsfullt placerande, Finsif rf.

I och med att Sp-Fondbolag undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar har bolaget förbundit sig till följande punkter:

1. ESG-frågor är en del av vår investeringsprocess.

2. Vi kommer att vara aktiva ägare och inkorporera ESG-frågor i våra ägarpolicies och agerande.

3. Vi kommer att söka upplysningar om ESG-frågor i de verksamheter vi investerar i.

4. Vi kommer att bidra till acceptans och genomförande av principerna av ansvarsfullhet i investeringsbranschen.

5. Vi samarbetar med andra för att förbättra placeringsverksamhetens ansvarsfullhet.

6. Vi rapporterar våra aktiviteter och framsteg i att implementera principerna om ansvarsfull placering samt utveckling av verksamhetens tillvägagångssätt.

Ansvarsfullhet som en del av placeringsbesluten

I Sp-Fondbolag är tillämpningen av ansvarsfulla principer integrerad som en direkt del av placeringsprocessen. Att beakta och utvärdera ESG-faktorerna är alltså en del av placeringsbeslutet. Vi utvecklar vår placeringsprocess konstant utgående ur en ansvarsfull synvinkel.

Fondförvaltaren har ansvar för den egna portföljens avkastning, risker samt tillämpning av ansvarfull placering i placeringsverksamheten. Fondförvaltaren utvärderar också risker och möjligheter i placeringsobjektets ansvarsfullhet. Fondförvaltaren följer också med ansvarsfullheten som en del av den övriga analysen av placeringsobjektet.

Personen som har ansvar för koordineringen av ESG-frågor följer upp förverkligandet av ansvarsfullheten, gör en intern analys, ansvarar för rapporteringen samt utvecklar ständigt Sp-Fondbolagets tillvägagångssätt kring ansvarsfull placeringsverkamhet. Personen främjar också placeringsverksamhetens ansvarsfullhet i samarbete med de övriga placerarna till exempel under möten med intressenter och via nätverk.

Vi följer utvecklingen av de bolag vars aktier finns i våra portföljer. Vid behov har vi direkt kontakt med bolagen i fråga och strävar efter att se till att god sed efterföljs. Under företagsträffar diskuterar vi också förverkligandet av ansvarsfullhetens principer och betonar dess betydelse.

Genom att granska normer undviker vi företag som har problem att följa internationella normer. De granskade normerna baserar sig på FN:s Global Compact-avtal, på OECD:s anvisningar för multinationella bolag samt ILO:s internationella deklaration kring arbetsrätt. Vi utesluter också aktörer som tillverkar, säljer eller marknadsför klusterbomber och landminor som förbjudits med internationella avtal. Vi följer ständigt upp nya normförbrytelser och går regelbundet igenom allt vårt ägande. Om vi upptäcker en ny normförbrytelse strävar vi efter att utreda företagets möjligheter och vilja att rätta till de faktorer som ligger bakom förbrytelsen. En affärsverksamhetsmodell som upprepade gånger bryter mot normerna leder till att vi avstår från placeringen. Analysen kring normuppföljningen verkställs både internt och externt via köpta analystjänster.

Vi använder våra internationella samarbetsparters fonder för att komplettera omfattningen av vår placeringsverksamhet. Vi väljer ansvarsfulla, solida och pålitliga samarbetsparter vars placeringsfilosofi motsvarar vår egen. Vi favoriserar aktörer som har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull placeringsverksamhet.

Ansvarsfull placeringsverksamhet är en fast del av ägarstyrningspolitiken. Sp-Fondbolagets styrelse har godkänt ägarstyrningens principer i vilka vi definierar vår ägarpolitik i de bolag där vi innehar placeringar.

Läs mer:

Samhällsansvar i Sparbanksgruppen

ÄgarpolitikSp-Fondbolagets årsrapport till UNPRI

UNPRI

Finsif