Pensionsförsäkring

Med en pensionsförsäkring säkerställer du behagliga pensionsdagar i framtiden.

check

Ett avtal avsett för långvarigt sparande med vilket du flexibelt kompletterar din lagstadgade pension.

check

Innehåller livförsäkring.

check

Du får skatteförmåner.

Utbetalning av pensionsförsäkringen 

På basis av pensionsförsäkringen börjar pension utbetalas under den överenskomna pensionstiden. Pensionen betalas som återkommande rater månatligen när du har uppnått den ålder som bestäms enligt ditt födelseår och enligt när avtalet har ingåtts.
 
Avtalet har ingåtts den 1 januari 2013 eller senare
 födelseår  pensionålder
 1957 eller tidigare  68
 1958-1961  69
 1962 eller senare  70

 På din pension betalar du skatt enligt skattesatsen för kapitalinkomster.
I vissa förändringar i din livssituation har du också möjlighet till återköp av pensionsförsäkringen innan din pension börjar.

Flexibla försäkringspremier

I en pensionsförsäkring sparar du genom att betala försäkringspremier flexibelt enligt din egen ekonomiska situation. Betalningsplanen kan vid behov smidigt ändras enligt din livssituation. De försäkringspremier som du betalar placeras i de placeringsobjekt du valt, på basis av vilka försäkringsbesparingens värde fastställs.

Placeringsobjekt

Du kan betala en större engångssumma eller spara regelbundet varje månad. I en placeringsanknuten pensionsförsäkring utvecklas din pension enligt värdeutvecklingen på de placeringsobjekt du valt. Du kan välja lämpliga placeringsobjekt med hjälp av Sparbankens expert.

Placeringsobjekt är:
• Placeringsfonder 
• Fondförvaltarens Bästa-portföljerna   

Förmåner för stora placerare:
• Fondplaceringar utan tecknings- och inlösenprovision
• Kapitalförvaltarens tjänster.

Läs mera om placeringsobjekten 

Pensionsförsäkringens skatteförmåner

Under spartiden kan du byta din försäkrings placeringsobjekt sex gånger per år kostnadsfritt och utan beskattning av eventuella försäljningsvinster. Byta placeringsobjekt kan du göra avgiftsfritt i nätbanken. Värdestegringen eller räntan som uppkommit i placeringsobjekten beskattas inte vid byte av objekt. Beskattningen verkställs först när besparingarna lyfts som pension.
Pensionsförsäkringens premier kan avdras i beskattningen upp till 5 000 euro.

Livförsäkring

Dina pensionsbesparingar tryggas av ett dödsfallsskydd. Vid dödsfall betalas dina försäkringsbesparingar till 100 procent till den förmånstagare du själv bestämt.

Vem kan ta en pensionsförsäkring?

Du måste när du tar försäkringen ha fyllt 18 år men ännu inte vara på lagstadgad ålderspension. Dessutom ska du bo stadigvarande i Finland. Ju yngre du är när du börjar spara desto mindre betalningar behöver du för att nå ditt mål.

Om den lagstadgade pensionen kan du läsa mera till exempel på adressen www.arbetspension.fi
 
Pensionsförsäkringen beviljas av Sb-Livförsäkring Ab som Sparbanken är ombud för.

Mer information:

Pensionsförsäkringens Produktfakta
Pensionsförsäkringens Försäkringsvillkot
Pensionsförsäkringens Prislista

Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Ränteviktad
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Balanserad
Faktablad - Fondförvaltarens Bästa Avkastningsinriktad

Läs också de här

Låneskydd för företag

Med hjälp av Sparbanken Balans-låneskyddet sköter du om återbetalning av lånet enligt förhandsplanerna. Även, om något otrevligt inträffar.

Livskraft

Ett unikt trygghetsspaket för en modern människa, som vill leva och inte bara spara. Med den unika försäkringen Livskraft kan du inleda sparandet och samtidigt få trygghet vid allvarlig sjukdom.

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning

Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är ett billigt och enkelt sätt att sköta ditt företags förmögenhet med expertis med den valda förväntade avkastningen och risktoleransen.

Låneskydd

Med Sparbanken Balans-låneskyddet ser du till att lånet amorteras enligt ursprungsplan. Också under överraskande situationer i livet.

kapitalförvaltningsförsäkring

Behöver du en säker plats för din placering på över 100 000 euro? En kapitalförvaltningsförsäkring är ett förmånligt och enkelt sätt att sköta en betydande förmögenhet.

Försäkring

Hemförsäkring, bilförsäkring, reseförsäkring och olycksfallsförsäkring. Via webbens försäkringstjänst hittar du passande försäkringar lätt och billigt.

Kapitaliseringsavtal

Ett kapitaliseringsavtal är ett tryggt, enkelt och flexibelt sätt att hantera företagets tillgångar. Avtalet är alltid tidsbestämt för 5–20 år.

Gruppensionsförsäkring

Gruppensionsförsäkringen ger företaget ett effektivt sätt binda upp och belöna personalen. I avtalet ingår livförsäkring och skydd vid bestående arbetsoförmåga.

Sparförsäkring

En sparförsäkring är ett säkert, enkelt och flexibelt sätt att spara. Du kommer lätt igång och kan ta ut pengar ur den när du behöver.

Du får fram PRISLISTAN och kontaktuppgifterna till din närmaste bank när du skriver staden, postnumret eller namnet på din Sparbank i fältet

Kontaktuppgifter till det valda kontoret

Byta kontor
Vår kundtjänst nås också per telefon eller via chatten vardagar kl. 8–22.
...