Samhällsansvar

Sparbanksgruppens ansvarstagande syns i allt vi gör. Socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och ansvar för miljön är en del av affärsverksamheten och vårt dagliga arbete. Samhällsansvaret har varit en del av Sparbanksgruppens verksamhet sedan 1822.

Ekonomiskt ansvar

Sparbankerna betalar alla skatter direkt till Finland och sysslar inte med tvivelaktig skatteplanering.

Socialt ansvar

Sparbankerna har i närmare 200 år använt en del av sin vinst för att främja välfärden i det egna verksamhetsområdet. 

Nyckelflaggan

Sparbanksgruppen är finländsk till hundra procent, som ett tecken på det har Förbundet för Finländskt Arbete tilldelat Sparbanksgruppen Nyckelflaggan.

Samhällsansvar har varit en del av Sparbanksgruppens verksamhet sedan den första Sparbanken grundades i Finland 1822. Enligt Sparbanksideologin var Sparbankernas grunduppgift att hjälpa finländare att bli förmögna samt att sköta sin ekonomi bättre.

I dag är Sparbankernas ansvar synligt i allt vi gör. Det syns i sättet hur banken förhåller sig till sina kunder, partners, verksamhetsområdet, myndigheter, omgivning och andra intressentgrupper.

Sparbanksgrupperna följer god förvaltningssed, öppenhet och Sparbanksgruppens etiska spelregler.

Då Sparbanken grundades 1822 var en av målsättningarna att lära finländarna att bli sparsamma. Utöver att vi vill se våra kunder bli förmögna har utvecklandet av samfundets välmående alltid varit viktigt för oss. Det är en del av sparbanksideologin. Den här målsättningen finns också inskriven i Sparbankslagen. Enligt den kan sparbankerna använda en del av sin vinst ”för sparfrämjande eller andra allmännyttiga ändamål”.

Sparbankernas verksamhet grundar sig inte på snabba vinster eller på att utnyttja kunderna utan på att hjälpa kunder bli förmögna och sköta om sin egen ekonomi. Då kunderna blir förmögna och mår bra återspeglas det också till Sparbanken.

Socialt ansvar

Sparbanksgruppens sociala ansvar är framförallt lokalt. Sparbankerna har ända sedan start, snart i närmare 200 år, använt en del av sina vinster för att främja välfärden i det egna verksamhetsområdet. För Sparbankerna är det viktigt att Finlands städer, byar och förorter är livskraftiga och utvecklas.

Med Sparbankernas vinster har man genom årtionden stött barnfamiljer, underlättat åldringars vardag, främjat hobbyverksamhet för barn och unga och hjälpt marginaliserade och folk i nöd. De små välvilliga gärningarna har vuxit sig till en stor och stark flod.

Under 2017 stödde de Sparbanker som hör till Sparbanksgruppen bland annat barn- och ungdomsarbete, krigsinvalider, äldreomsorg, juniorarbete och hobbyföreningar med närmare 750 000 euro. Stödobjekten var långt över hundra stycken. Tillsammans med våra kunder väljer vi vilka föreningar och organisationer som ska få stödet. 
Sparbankernas Forskningsstiftelse beviljar årligen stipendier för universitetens forskare och forskningsprojekt. Utöver det är de sparbanksstiftelser som äger de Sparbanker som har aktiebolagsform betydande betydande bidragsgivare. De delar ut betydande summor för allmännyttig verksamhet.

Personalen

I Sparbanksgruppen är varje arbetstagare expert på sitt eget arbete. Därför betonas en konstant utveckling av personalens kunnande. Som stöd för utvecklingen har Sparbanksgruppen en intern Akademi som säkerställer en kontinuerlig utveckling bland personalen. Akademin bygger upp olika inlärningsstigar samt utbildningshelheter för olika roller.

Ekonimiskt ansvar

Det ekonomiska ansvaret innefattar bland annat god lönsamhet, soliditet och likviditet, god förvaltning och ansvarsfullt ledarskap.

Sparbanken vill att dess kunder och partners i alla situationer kan lita på bankens ansvar och förmåga att göra rättvisa bedömningar. Det ekonomiska ansvaret förutsätter att Sparbankerna har hand om sin egen soliditet och likviditet också under sämre konjunktur.

Speciellt för Sparbankerna är att Sparbankerna bär ansvar för att främja sparande och ekonomiskt välstånd för den lokala befolkningen. Sparbankerna beviljar till exempel inte för stora lån eller för stor kredit till sina kunder – för att undvika situationer som kunderna inte skulle klara av eller som skulle strama åt ekonomin alltför mycket.

Sparbanksgruppen känner också ett ansvar för Finlands ekonomi. Sparbankerna betalar alla skatter direkt till Finland och sysslar inte med tvivelaktig skatteplanering. Till exempel under 2016 betalade man 13,2 miljoner euro inkomstskatt.

Sparbanksgruppen sysselsätter närmare 1 300 finansierings- och servicebranschproffs. Dessutom är gruppen aktivt med i Finans Finlands utskott för att utveckla Finlands bankverksamhet.

För de företag som hör till Sparbankernas sammanslutning är det av största vikt att den egna verksamheten följer lagen. I Sparbankernas sammanslutning följer man alla de lagar och bestämmelser som gäller den egna verksamheten. Läs mer.

Ansvar i kreditbeviljandet

Konsumenternas skuldproblem har ökat. Med lagstiftning och prisreglering för konsumentkrediter vill man begränsa skuldsättningen, men för att minska överskuldsättningen behövs aktivitet också av den som beviljar kredit.

För oss i Sparbanken är ansvar ett grundläggande värde i all vår verksamhet, också i kreditbesluten. Våra kreditbeslut baserar sig till exempel på de uppgifter som begärs i kreditansökningen samt på de uppgifter som samlats om kundförhållandet. Vi använder också vår partner Suomen Asiakastietos tjänster i bedömningen av den lånesökandes totala lånesituation för såväl privatkunder som företagskunder. Resultatet är ett snabbt, men ändå ansvarsfullt och noggrant kreditbeslut.  

I bland kan det vara ett bättre beslut för alla parter att kredit inte beviljas. Läs mera om ansvarsfullt kreditbeviljande. 

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Sp-Fondbolag har 2014 skrivit under FN:s principer för ansvarsfull placering (PRI) och har förbundit sig till göra miljö, samhällsansvar och god förvaltningssed, alltså ESG-frågor (environmental, social, governance) till en del av sin placeringsverksamhet. Bolaget rapporterar årligen till PRI om främjandet av ansvarsfull placering. För ansvarsfullheten i Sparbankernas Kapitalförvaltnings och Sparbanksfondernas placeringsverksamhet sörjer Sp-Fondbolag.

Läs mer: Sp-Fondbolag

Miljöansvar

Som en ansvarsfull finländsk bankgrupp bär Sparbanksgruppen också sitt ansvar för miljön. Arbetsresor och möten ersätts ofta med telefon- och videomöten. Onödig användning av papper undviks och vid nyanskaffningar föredrar man miljövänliga alternativ.

Miljön beaktas också i våra lösningar för sparande och placerande. I centrum för fonden Sparbanken Miljös placeringsobjekt finns bekämpning av klimatförändringen och miljöinnovationer.

Läs mera om Sparbankens ansvarighet