Sparbanksförbundet anl

I enlighet med gruppens verksamhetsperioder väljs respektive sparbanks styrelseordförande till ordinarie medlem och vice ordförande till ersättare i förvaltningsrådet. För närvarande hör 18 medlemmar till förvaltningsrådet. Nooa Sparbank har ingen företrädare i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka centralinstitutets förvaltning, som vilar på styrelsens och VD:ns ansvar, och att centralinstitutets verksamhet sköts sakkunnigt och omsorgsfullt i enlighet med lagen om andelslag samt centralinstitutets och sammanslutningens intresse. En särskild uppgift för förvaltningsrådet är att upprätthålla och främja det interna samarbetet. Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i ärenden som är vittomfattande eller principiellt viktiga.

Dessutom är det förvaltningsrådets uppgift att yttra sig om Sparbanksgruppens strategi samt andra gemensamma mål och riktlinjer för verksamheten för andelsstämman, fastställa reglementet för sparbankernas sammanslutnings kontrollverksamhet och verksamhetsprinciper för kontrollen, samt yttra sig om bokslutet och verksamhetsberättelsen för den ordinarie andelsstämman.

Förvaltningsrådet fastställer en skriftlig arbetsordning för sig, där det bestäms närmare om dess praktiska uppgifter.

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av viceordföranden eller styrelsen och är beslutför när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Som beslut gäller den åsikt som mer än hälften av de närvarande har biträtt eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat. Vid sammanträdena förs protokoll, där de närvarande, besluten och eventuella omröstningsresultat antecknas.

Förvaltningsrådet sammanträder i regel 3–4 gånger om året. De ärenden som ska behandlas på sammanträdena bereds i regel av centralinstitutets styrelse och föredras av VD.

Förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande och medlemmar


Läs mera: Administration och förvaltning