Sparbankernas Centralbank – bolagsinformation

Sparbankernas Centralbank Finland Abp är en inhemsk inlåningsbank som ägs av de finska Sparbankerna. Sparbankernas Centralbank Finland Abp:s huvudsakliga uppgift är att fungera som Sparbanksgruppens centrala kreditinstitut. Därtill erbjuder vi nätfakturatjänster för storföretag. På Sparbankernas Centralbank jobbar cirka 20 professionella.

Vår uppgift är att säkerställa Sparbanksgruppens likviditet och upplåning. Vi anskaffar medel och opererar på gruppens vägnar på penningmarknaden och kapitalmarknaden och svarar för clearingen. Vi svarar också för utjämningen av likviditeten inom gruppen.

Centralbankens roll

Sparbankernas Centralbanks primära uppgift är att sköta Sparbankernas centralkreditinstitutstjänster. Centralkreditinstitutstjänsterna är till exempel uppgifter i anslutning till Sparbankernas kunders betalningsförmedling och uppgifter som stöder återfinansieringen hos de banker som hör till Sparbanksgruppen. Dessutom stöder Sparbankernas Centralbank Sparbankernas affärsverksamhet genom att producera tjänster i anslutning till räntestödslån och betalkort.

Organisationen och ledningen

Sparbankernas Centralbank Finland Abp:s högsta beslutande organ är den ordinarie bolagsstämman, som utser bolagets styrelse och revisor. Sparbankernas Centralbank leds av styrelsen och verkställande direktören.

Sparbankernas Centralbanks styrelse

Pirkko Ahonen 
Monika Mangs
Tomi Närhinen (ordförande)
Jarmo Rinta
Petri Siviranta
Hannu Syvänen (vice ordförande)

Sparbankernas Centralbanks ledningsrupp

Kai Brander, VD (vikarierande)
Mervi Luurila, Direktör, Betalningar och Värdepapper
Manu Kauppila, Head of Services, Kort
Taru Kruus, Head of ALM

Myndighetsövervakning

Sparbankernas Centralbank har Finansinspektionens koncession för depositionsbanker. Vår verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Finansinspektionens kontaktuppgifter:

Finansinspektionen
Snellmansgatan 6
PB 103
00101 Helsingfors
010 831 51 (växel)
www.finanssivalvonta.fi/se