Är ekonomi för dig glädje eller oro? Gör vårt test!

Till följd av coronakrisen förväntas hälsa och välfärd bli en trend i människornas liv och konsumtionsval. Vi är mer intresserade av välfärd än tidigare och det har blivit allt mer populärt att mäta detta med olika slags maskiner och manicker. Vi söker välfärd på många olika sätt; någon hittar den i skogens lugn, en annan med yoga, en tredje genom att motionera sig svettig osv. 

Ett sätt glömmer vi dock enkelt, nämligen den egna ekonomin. Ekonomisk välfärd utgör dock en del av människans övergripande välbefinnande. När ekonomin är i skick behöver vi inte slösa tid och psykisk kapacitet på att oroa oss över den. Det förekommer kanske till och med mindre gräl i familjer. Det kan hända att vi lägger märke till ekonomihanteringens inverkan på vårt välbefinnande först när vi stöter på problem. Pengar är en av de största orsakerna till stress, såväl i Finland som i andra länder.

OECD undersökte – vuxnas ekonomi på en svag nivå

OECD undersökte nyligen vuxnas ekonomikunskaper i 26 olika länder. Även om Finland tyvärr inte var med bland dessa länder, ger resultaten även oss något att fundera över – åtminstone en ekonom som jag som är intresserad av privatpersoners ekonomi. 

Ekonomikunskaper utgör en komplex helhet, som OECD undersökte ur fyra olika perspektiv: 

  • kan människor svara på grundläggande frågorna inom ekonomi (till exempel hur man beräknar ränta, förstår man sambandet mellan risker och avkastning)
  • hur hanterar de sin ekonomi (till exempel budget eller sparande)
  • vilken attityd har de till ekonomi (till exempel om pengar finns till för att konsumeras)  
  • har människornas ekonomiska situation en positiv eller negativ inverkan på deras välbefinnande 

Man kan generellt konstatera att vuxnas ekonomikunskaper (på finska eller engelska) enligt denna undersökning ligger på en överraskande låg nivå. I min blogg fokuserar jag dock ändå enbart på det sista delområdet inom ekonomikunskaper, det vill säga om ekonomi orsakar stress eller främjar människors välbefinnande. Temat utgör även kärnan i Sparbankens strategi, eftersom vi vill främja våra kunders ekonomiska välfärd. 
Gör vårt test – ta reda på hur din ekonomi ser ut

I OECD:s undersökning ställdes följande frågor om detta. Svara på frågorna och jämför dina resultat med OECD:s resultat.

 
Helt av samma åsikt Helt av annan åsikt
På grund av min ekonomiska situation upplever jag att jag aldrig får de saker jag vill ha i livet 0 1 2 3 4
Jag klarar mig nätt och jämnt ekonomiskt 0 1 2 3 4
Jag oroar mig över om mina pengar räcker 0 1 2 3 4
Ekonomin styr mitt liv 0 1 2 3 4

Obs! skalan nedan är omvänd

Helt av annan åsikt

Helt av samma åsikt

I slutet av månaden ahr jag ännu pengar kvar 0 1 2 3 4

MINA POÄNG:

OECD:s test är visserligen lätt, men resultaten har desto mera tyngd. Medeltalet i de undersökta länderna var 9,5 poäng, när maxpoäng är 20. Om detta hade varit ett prov skulle man med nöd och näppe har klarat sig. I de bästa länderna (Österrike, Tjeckien Hong Kong) var medeltalet endast något över 11. 

De låga poängen berättar om att människornas ekonomiska situation INTE främjar deras välbefinnande, utan tvärtom orsakar stress och oro. Resultaten är inte särskilt smickrande. Men å andra sidan innebär de även en möjlighet: genom att satsa på hanteringen av den egna ekonomin kan vi förbättra vårt välbefinnande. Hur klarade du dig?

Henna Mikkonen är Sparbanksgruppens chefsekonom och ekonomie magister, CFA. Utöver att följa med världsekonomin och Finlands ekonomi står människors ekonomiska välbefinnande hennes hjärta nära. Mikkonen upplever att hon särskilt har lyckats när hon kan ta de ekonomiska frågorna närmare människorna.

Texten har tidigare publicerats i Taloustaitos blogg (på finska).

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare

Intressant just nu