Kvevlax Sparbanks resultat 2015

Inlåningen ökade under året med 1,4 % och uppgick vid årsskiftet till 142,2 M€. Förvaltade kundmedel uppgick till 163,1 M€ och ökade med 4,4 %. Utlåningen ökade även den, eller med 4,9 % till 143,2 M€.

Räntenetto för sparbanken steg något under året, eller med 5,3 %. Provisionsintäkterna steg ännu mera och utgjorde 1,17 M€. Provisionsintäkternas betydelse för resultatet ökar för varje år eftersom det rådande ränteläget gör att det är svårt att nå ett hyggligt resultat via räntenettot. Bankens rörelseresultat för 2015 är klart bättre än 2014, eller 1,26 M€ jmfr. med 0,89 M€ för år 2014. Resultatet kan under rådande omständigheter betraktas som gott.

  • Jag är mycket nöjd och stolt över resultatet och att det kunnat uppnås utan att vi sanerat i verksamheten, vaken i personalkostnader eller kontorens öppethållningstider eller kontorstjänster, konstaterar bankens VD Peter Finne. Vi har heller inga aktieägare som kräver maximerad vinst och dividendutdelning, en del av årets överskott används för utdelning till allmännyttiga ändamål samt till stipendier åt studerande. Banken är solid, kapitaltäckningsgraden uppgår till hela 22,3 %, så för den skull behöver vi inte heller maximera vinsten.
  • Under året hade banken god ökning i antalet nya kunder, närmare 600 st. Det tar vi som ett bevis på att kunderna uppskattar det som sparbanken står för; den personliga servicen samt det att besluten fattas på orten, snabbt och smidigt och så nära kunden som möjligt. Vi känner till våra kunders individuella behov och kan därigenom skapa unika kundmöten. Detta bekräftas av oberoende undersökningar som ger mycket bra betyg åt bankens kundbetjäning, klart över medeltalet i branschen. I en undersökning som gjorts bland alla sparbanker i Finland placerarar sig Kvevlax Sparbank på andra plats i gruppen mätt i ett s.k. rekommendationsindex. Det är något som vi konkret märker av i den dagliga verksamheten, nya kunder säger ofta att de blivit uppmanade av nära vänner att gå till sparbanken.
  • I början av år 2016 fick banken sin kund nr 10 000 vilket uppmärksammades med att kunden fick en cykel samt blommor.
31.12.2015 Kvevlax
Inlåning, M€ 142,2
Förändring i % 1,4 %
Förvaltade kundmedel, M€ 163,1
Förändring i % 4,4 %
Utlåning, M€ 143,2
Förändring i % 4,9 %
Balans, M€ 174,1
Förändring i % 8,4 %
Rörelseresultat, M€ 1,26
Kostnader/intäkter 0,72
Kapitaltäckning, % 22,3 %
Antal kunder 9 986

 

Ekonomiska utsikter för 2016


Oron över den kinesiska ekonomin och osäkerheten kring centralbankernas förändrade politik har långt styrt den internationella finansmarkanden under hösten. De extra stimulansåtgärder som Europeiska Centralbanken kommit med gör att det inte kommer att ske några stora förändringar gällande euribor-räntorna. Som vanligt finns det inga entydiga prognoser gällande tillväxten i ekonomin men en tippning är att den globala ekonomin kommer att växa med över 3 % under 2016. För Europa spås under 2 % tillväxt och en tillväxt som är mycket beroende av hushållens konsumtion.

För Finlands del kommer ekonomin knappast att växa alls eller bara med ca 0,5 % i BNP och den tillväxten är mycket beroende på om exporten ökar i väntad omfattning. Den privata och offentliga konsumtionen på hemmamarknaden växer inte över huvudtaget. För Finlands del är det viktigt att öka konkurrenskraften och öka sysselsättningsgraden med tanke på framtiden.

För Kvevlax Sparbanks del fortsätter verksamheten enligt tidigare mönster. Banken har kontor i kommunerna Korsholm, Vasa och Vörå. Vår målsättning är att vi skall vara en regional bank med en ansvarsfull verksamhet. Banken har gått från att vara en utpräglad lokal aktör till att vara en regional bank, vilket bekräftas av att t.ex. en del av nykundsanskaffningen kommer från orter såsom Malax och Vörå.

I de värderingar som bankens styrelse fastslagit sägs att banken skall vara självständig, lönsam, solid och kundägd. Vi skall agera som en aktiv part i närsamhället samtidigt som vi också vet vad som sker ute i stora världen. För oss är det viktigt att kunden får en sparbanksupplevelse som överträffar förväntningarna. Vår styrka är som tidigare att besluten fattas på orten, snabbt och smidigt. Hos oss behöver man inte köa i veckor.

Skriven
Typ
Rapporter och publikationer
Utgivare
...