Användning av personuppgifter och dataskydd

Behandling av personuppgifter i Sparbanksgruppen

Vi verkar i en bransch som kräver särskilt förtroende och säkerställer att integritetsskyddet förverkligas i all behandling av personuppgifter. Att säkerställa en hög nivå av dataskydd och informationssäkerhet är av största vikt i all vår verksamhet.

Vi behandlar dina uppgifter noggrant och enligt skyldigheterna i lagstiftningen med iakttagande av god databehandlingssed. Vi använder endast dina uppgifter i syften som har fastställts i förväg eller som är förenliga med dessa. Vi ser också till att det finns en rättslig grund för behandlingen, såsom ett avtal, lagstiftning som är bindande för oss, berättigat intresse eller samtycke.

Dina uppgifter är uppgifter som omfattas av banksekretess, försäkringssekretess eller andra motsvarande sekretesskyldigheter. Dina uppgifter behandlas endast av de anställda hos den Personuppgiftsansvarige till vars arbetsuppgifter det hör eller av andra personer som med stöd av avtal, uppdrag eller lag har rätt att behandla uppgifterna.

Se mer information om behandlingen av dina personuppgifter