Hur skyddas dina uppgifter?

Att skydda uppgifter om våra kunder är kärnan i hela vår verksamhet. Vi har tillgång till vederbörliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsförfaranden för att skydda all information i vår besittning mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, överlåtande, ändringar och förstörelse.

Vi övervakar tillgången till och behandlingen av uppgifter genom bland annat tekniska informationssäkerhetsåtgärder, hantering av behörigheter och övervakning, åtkomstkontroll samt genom uppföljning av systemanvändningen.

Vi ingriper omedelbart i missbruk. Vi säkerställer vår personals kompetens genom kontinuerlig utbildning i dataskydd och informationssäkerhet.

Vi säkerställer genom avtal och andra arrangemang att underleverantörerna och tjänsteleverantörerna skyddar de personuppgifter som behandlas på lämpligt sätt och i enlighet med de krav som ställs av oss i enlighet med god databehandlingssed.