Identifieringsprinciperna i Sparbanksgruppen 

Tjänst som erbjuds

Banken erbjuder sina kunder en identifieringstjänst med hjälp av vilken ett företag eller en sammanslutning som tillhandahåller elektroniska tjänster kan identifiera sina kunder. Identifieringen sker med bankens nätbankskoder.

Innehavaren av bankkoderna kan identifiera sig elektroniskt i tjänster som godkänner identifiering med Sparbankens bankkoder.

På uppdrag av innehavaren i tjänsten förmedlas identifieringsbegäran till Sparbankens identifieringstjänst där innehavaren av bankkoderna verifierar sin identitet. Identifieringstjänsten återsänder namn- och personuppgifterna till innehavaren som kontrollerar dem. Efter att ha kontrollerat uppgifterna om sig själv och konstaterat att de är riktiga godkänner innehavaren att identifieringen sänds till tjänsten. Sedan går innehavaren tillbaka till tjänsten för att utföra den inledda funktionen. Innehavaren av bankkoderna kan ångra eller avvisa identifieringstransaktionen och då förmedlas den inte till tjänsten.

Identifieringstransaktionen kan också förmedlas till tjänsten via en tjänst för identifieringsförmedling när Banken och leverantören av tjänsten för identifieringsförmedling har avtalat om det sinsemellan.

Privatkunders bankkoder är sådana identifieringsverktyg som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster. Banken är medlem i förtroendenätet och verkar som tjänsteleverantör för stark autentisering. Kunden kan få information om aktörer som hör till förtroendenätet av Transport- och kommunikationsverket Traficom som övervakar de företag som ingår i förtroendenätet.

I identifieringstjänsten har bankkoderna tillitsnivån väsentlig i enlighet med eIDAS-förordningen (EU 910/2014). 

Bankkoder som beviljats företags- och sammanslutningskunder är inte sådana identifieringsverktyg som avses i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

I verksamheten iakttas Sparbankens dataskyddsprinciper som finns på adressen www.saastopankki.fi/registrering-och-anvandning-av-personuppgifter

Villkor som tillämpas

  • Allmänna villkor för de tjänster som används med privatkundens bankkoder 09/2019
  • Allmänna villkor för de tjänster som används med företagskundens bankkoder 01/2018
  • Avtal om förmedling av transaktioner i anslutning till förtroendenätet.

Tjänstens pris

 Nättjänstens priser finns angivna i Bankens servicetariff på Bankens webbplats.

Inledande identifiering och överlåtelse av koder

Inledande identifiering av en person som ansöker om bankkoder sker personligen på Banken. Den sökande överenskommer om bankkoder med Banken genom ett avtal om nätbanken. De första bankkoderna överlämnas till kunden personligen. Följande uppsättning engångssäkerhetskoder eller ett annat identifieringsverktyg kan skickas till kunden per post eller elektroniskt.

När en kundrelation inleds elektroniskt identifieras kunden genom tillämpning av elektronisk identifiering som motsvarar minst tillitsnivån väsentlig. De första bankkoderna överlämnas till kunden som en kombination av webbtjänst och post efter att kunden har identifierats. Posten levereras till den hemadress som finns i befolkningsdatasystemet. Bankkoderna kan dock inte användas i Sparbankens identifieringstjänst innan kunden även har verifierat sin identitet vid Bankens verksamhetsställe.

Vid verifiering av en person som ansöker om bankkoder godkänner Banken endast sådana handlingar vars tillförlitlighet Banken kan uppskatta.

Banken godkänner följande identitetshandlingar som är giltiga och beviljade av finska myndigheter för verifiering av identitet:

  • pass (inte främlingspass)
  • identitetskort.

Av utländska handlingar godkänns giltigt:

  • pass eller identitetskort som utfärdats av myndighet i en medlemsstat inom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz eller San Marino

Om den sökande inte har ett godkännbart dokument för att verifiera sin identitet eller om sökandens identitet eller dokumentets riktighet inte kan verifieras på ett tillförlitligt sätt, utförs verifieringen av den sökandes identitet av polisen.

Elektronisk signatur

I den tjänst som Banken tillhandahåller motsvarar användningen av bankkoderna kundens underskrift. Andra tjänsteleverantörer kan använda identifieringsuppgifterna i identifieringstjänsten som del av den elektroniska signaturen om parterna så överenskommer.

Med bankkoder kan man inte göra sådana avancerade elektroniska underskrifter som avses i EU:s eIDAS-förordning.

De viktigaste samarbetspartnerna och utomstående värderingar

Oy Samlink Ab svarar för den tekniska administrationen av Bankens identifieringstjänst. Identifieringstjänstens överensstämmelse med kraven och datasäkerhet övervakas genom regelbundna utomstående auditeringar som lagen och myndigheter kräver.

Spärrlisttjänstens kontaktuppgifter

Kunden ska meddela om försvunna bankkoder så fort som möjligt utan onödigt dröjsmål. Meddelandet kan göras per telefon till spärrtjänsten på numret 020 333 (från utomlands +358 20 333), som är tillgängligt 24 h/dygn, eller under bankens öppettider till Bankens kontor. 

Övervakande myndigheter

  • Finansinspektionen (www.finanssivalvonta.fi/sv/) är den myndighet som övervakar Banken. Finansinspektionens kontaktuppgifter är: Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors.
  • Transport- och kommunikationsverket (www.traficom.fi/sv/) övervakar Bankens verksamhet i fråga om identifieringstjänsten. Transport- och kommunikationsverket Traficoms kontaktuppgifter är: Postadress: PB 313, 00561 HELSINGFORS
    Besöksadress: Dynamicum, Erik Palméns plats 1, 00560 HELSINGFORS