Kvevlax Sparbanks resultat 2016

Förvaltade kundmedel ökade under året med 3,8 % och uppgick vid årsskiftet till 169,3 M€. Utlåningen, inkl. förmedlade hypoteksbankskrediter, ökade även den eller med 3,3 % till 149,2 M€.

Trots att euribor-räntorna fortsatte att sjunka under året så lyckades banken bibehålla räntenetto på samma nivå som året innan, räntenetto var 2,6 M€. Orsaken beror främst på ökade volymer. Provisionsintäkterna steg något och utgjorde 1,25 M€. Provisionsintäkternas betydelse för resultatet ökar för varje år eftersom det rådande ränteläget gör att det är svårt att nå ett hyggligt resultat via räntenettot. Bankens rörelseresultat för 2016 är på en lägre nivå än 2015, eller 1,03 M€ jmfr. med 1,26 M€ för år 2015. Orsaken beror på att banken under senaste verksamhetsår bokförde kreditförluster om 0,2 M€. Resultatet kan ändå under rådande omständigheter betraktas som gott.

  • Jag är mycket nöjd och stolt över resultatet och att det kunnat uppnås utan att vi sanerat i verksamheten, vaken i personalkostnader eller kontorens öppethållningstider eller kontorstjänster, konstaterar bankens VD Peter Finne. Vi har heller inga aktieägare som kräver maximerad vinst och dividendutdelning, en del av årets överskott används för utdelning till allmännyttiga ändamål samt till stipendier åt studerande. Banken är solid, kapitaltäckningsgraden uppgår till hela 23,2 %, så för den skull behöver vi inte heller maximera vinsten.
  • Under året hade banken god ökning i antalet nya kunder, 634 st. Det tar vi som ett bevis på att kunderna uppskattar det som sparbanken står för; den personliga servicen samt det att besluten fattas på orten, snabbt och smidigt och så nära kunden som möjligt. Vi känner till våra kunders individuella behov och kan därigenom skapa unika kundmöten. Detta bekräftas av oberoende undersökningar som ger mycket bra betyg åt bankens kundbetjäning, klart över medeltalet i branschen. I en undersökning som gjorts bland alla sparbanker i Finland placerarar sig Kvevlax Sparbank på tredje plats i gruppen mätt i ett s.k. rekommendationsindex. Det är något som vi konkret märker av i den dagliga verksamheten, nya kunder säger ofta att de blivit uppmanade av nära vänner att gå till sparbanken.
  • I början av år 2016 fick banken sin kund nr 10 000 vilket uppmärksammades med att kunden fick en cykel samt blommor.
31.12.2016  Kvevlax
 Inlåning inkl. förvaltade kundmedel, M€  169,3
 Förändring i %  3,8 %
 Utlåning inkl. förmedlade hypokrediter, M€  149,2
 Förändring i %  3,3 %
 Balans, M€ 175,2 
 Förändring i %  0,6 %
 Rörelseresultat, M€ 1,03 
 Kostnader/intäkter 0,72 
 Kapitaltäckning, % 23,2 % 
 Antal kunder  10 040

 

Den globala ekonomin

Under år 2016 såg vi många politiskt betydande förändringar. Folkomröstningen i Storbritannien om att
lämna EU var en fortsättning på de återkommande politiska kriserna i EU. Presidentvalet i USA var en
annan betydande förändring vars inverkan på världshandeln och geopolitiken vi kommer att se de
närmaste åren. Trots de stora förändringarna förblev tron på placerings-marknaden att ekonomin ska
återhämta sig stark och under andra hälften av året fortsatte den globala ekonomin att återhämta sig
väl i jämförelse med vad man väntade sig.

I Europa varierade tillväxtutsikterna och skillnaderna mellan staterna var ibland stora. De långsamma
strukturomvandlingarna och svårigheterna i banksektorn påverkade för sin del återhämtningstakten.
Särskilt osäkerheten om vilken effekt röstningsresultatet i Storbritannien ska få bromsade
investeringstakten men det bättre sysselsättningsläget och den positiva utvecklingen i servicesektorn
höll siffrorna positiva. I USA har läget för arbetsmarknaden blivit bättre redan i flera år och utvecklingen
fortsatte också år 2016. Den låga tillväxten i industriella investeringar pressade för sin del tillväxtsiffrorna
men det att oljepriset steg i slutet av året skapade tro på en positiv utveckling också för investeringarna.
En betydande faktor ur den globala ekonomins synvinkel var att läget i Kina förbättrades till följd av
stimulansåtgärderna. Den kinesiska samhällsekonomins stora skuldbörda och den långsammare
ekonomiska tillväxten är för sin det betydande riskfaktorer de närmaste åren. Tillväxt-utsikterna på
tillväxtmarknaderna är fortfarande förknippade med stora risker, men återhämtningen av
råvarupriserna och den ekonomiska tillväxten i västländerna är stabiliserande faktorer. Den globala
ekonomiska tillväxten kommer att återhämta sig till en nivå på nästan 3 procent nästa år och den mest
betydande effekten kommer utvecklingen av den amerikanska ekonomin att ha.
Kvevlax Sparbank

För Kvevlax Sparbanks del fortsätter verksamheten enligt tidigare mönster. Banken har kontor i
kommunerna Korsholm, Vasa och Vörå. Vår målsättning är att vi skall vara en regional bank med en
ansvarsfull verksamhet. Banken har gått från att vara en utpräglad lokal aktör till att vara en regional
bank, vilket bekräftas av att t.ex. en del av nykundsanskaffningen kommer från orter såsom Malax och
Vörå. I de värderingar som bankens styrelse fastslagit sägs att banken skall vara självständig, lönsam,
solid och kundägd. Vi skall agera som en aktiv part i närsamhället samtidigt som vi också vet vad som
sker ute i stora världen. För oss är det viktigt att kunden får en sparbanksupplevelse som överträffar
förväntningarna. Vår styrka är som tidigare att besluten fattas på orten, snabbt och smidigt. Hos oss
behöver man inte köa i veckor

Skriven
Typ
Rapporter och publikationer
Utgivare
...