Stiftelserna

Sparbanksstiftelserna i Kristinestad, Närpes och Yttermark har under våren 2021 beviljat understöd till ett belopp av 127 100 euro. Mottagarna är aktörer som finns på Sparbankens verksamhetsområde, dvs. i kommunerna Bötom, Kaskö, Kristinestad eller Närpes, eller genomför sin verksamhet inom detta område. Sparbanksstiftelsen i Närpes som är den största av de tre stiftelserna beviljade understöd till ett belopp av 95 400 euro, Sparbanksstiftelsen i Kristinestad för 17 700 euro och Sparbankstiftelsen i Yttermark till ett belopp av 14 000 euro. Via respektive stiftelses sida kan du se vilka mottagarna är.

Stiftelsernas ändamål är att inom respektive verksamhetsområde befrämja sparandet och den ekonomiska fostran, stöda områdets livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt värna om sparbanksverksamhetens tradition inom området.

Stiftelserna genomför sina ändamål genom att ge understöd och stipendier och i övrigt ekonomiskt stöda befrämjandet av sparsamheten och den ekonomiska fostran samt forskningen, utbildningen och annan verksamhet för respektive områdes livskraft, välmåga och ekonomiska utveckling samt bekantgöra resultaten av dessa. För att värna om sparbanksverksamhetens tradition samlar stiftelserna och tar vara på sparbankstraditionen inom sina verksamhetsområden.

Bakgrund

Närpes Sparbank Ab bildades 2015 i och med sammanslagningen mellan Närpes Sparbank, Kristinestads Sparbank och Yttermark Sparbank. Den nya banken, Närpes Sparbank Ab, är en direkt fortsättning på de fusionerade bankerna.

Närpes Sparbank Ab ägs av Sparbanksstiftelsen i Närpes (73 %), Sparbanksstiftelsen i Kristinestad (18,8 %) och Sparbanksstiftelsen i Yttermark (8,2 %). Stiftelserna delar årligen ut en del av de dividender som erhålls av Närpes Sparbank Ab:s vinstmedel. Utdelningen sker i form av stipendier och understöd. Sparbanksideologin ligger alltjämt i bakgrunden till verksamheten - att främja individens och samhällets välfärd.

Mer information om stiftelserna och ansökningsförfarandena på respektive stiftelses sida

Sparbanksstiftelsen i Närpes

Sparbanksstiftelsen i Kristinestad

Sparbanksstiftelsen i Yttermark