Företagets dokument

Vill du registrera ditt företag som kund hos Sparbanken? Välkommen! Vi har, som hjälp, sammanställt en dokumentlista av behövliga dokument.

Olika bolagsformer kräver olika dokument, som behövs för att företaget kan bli kund i Sparbanken. Nedan hittar du en lista över olika dokument som företag behöver enligt bolagsform.

När de behövliga dokumenten är redan färdiga då du går till banken försnabbas uträttandet av ärenden.

Aktiebolag och fastighetsaktiebolag

 • handelsregisterutdrag (högst 1 månader gammalt)
 • bolagsordning 
 • styrelsens protokoll eller protokollsutdrag

Av styrelsens protokoll ska framgå beslut att öppna tjänster i Sparbanken samt vem som t.ex. har rätt att använda kontot och eventuell fullmakt för underteckning av kontoavtal.

Bostadsaktiebolag

 • handelsregisterutdrag (högst 1 månader gammalt)
 • bolagsordning
 • styrelsens protokoll eller protokollsutdrag
  • oo ur styrelsens protokoll ska framgå beslut att öppna dagliga tjänster, konto eller kontoanvändingsmedel i Sparbanken samt vem som t.ex. har rätt att använda kontot och eventuell fullmakt för underteckning av kontoavtal.
  • oo ur styrelseprotokoll kan också framgå lån som är små i hänsyn till bolagets storlek och innebörd
 •  Bolagstämmans protokoll i andra, inte ovan nämnda ärenden

Kommanditbolag

 • handelsregisterutdrag (högst 1 månader gammalt)
 • bolagsavtal
 • minst en ansvarig bolagsman ska underteckna företagens avtal om dagliga ärenden, såvitt bolagsavtalet inte förutsätter underteckning av alla eller flera ansvariga bolagsmän.
 • alla ansvariga bolagsmän ska underteckna de avtal som gäller finansiering
 • -om en utomstående ges dispositionsrätt till kontot behövs godkännande av alla ansvariga bolagsmän

Öppet bolag

 • handelsregisterutdrag (högst 1 månader gammalt)
 • bolagsavtal
 • minst en ansvarig bolagsman ska underteckna företagens avtal om dagliga ärenden, såvitt bolagsavtalet inte förutsätter underteckning av alla eller flera ansvariga bolagsmän.
 • alla ansvariga bolagsmän ska underteckna de avtal som gäller finansiering
 • -om en utomstående ges dispositionsrätt till kontot behövs godkännande av alla ansvariga bolagsmän

 Privat näringsidgare/Firma

 • handelsregisterutdrag (högst 1 månader gammalt) Om din firma inte finns i handelsregistret kan du öppna tjänsterna som privatperson

Registrerad förening

 • utdrag ur föreningsregistret
 • föreningens stadgar
 • styrelsens protokoll eller protokollsutdrag

Av styrelsens protokoll ska framgå beslut att öppna tjänster i Sparbanken samt vem som t.ex. har rätt att använda kontot och eventuell fullmakt för underteckning av kontoavtal.

Bolag som grundas

 • För ett bolag som etableras, behövs ett FO-numret, FO-numret fås genast från Företags- och organisatiosdatasystemet (YTJ) när bolagets grundas. https://www.ytj.fi/sv/index/ilmoittaminen/perustamisilmoitus.html Registreringen i handelsregistret och registreringen av bolagsordningen/bolagsavtalet i handelsregistret tar ungefär en vecka.

 • Då du grundar ett Aktiebolag, behöver du etableringsanmälan, etableringsavtal, bolagsordning och ett styrelsens protokoll eller protokollsutdrag. Av styrelsens protokoll ska framgå beslut att öppna tjänster i Sparbanken samt vem som t.ex. har rätt att använda kontot och eventuell fullmakt för underteckning av kontoavtal.
 • Då du etablerar ett Öppet bolag eller Kommanditbolag, behöver du etableringsanmälan och bolagsavtal, av vilket framgår bolagsmännen i det öppna bolaget och de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget 

Registrerad stiftelse

 • stiftelseregisterutdrag (högst 1 månader gammalt)
 • stiftelsens stadgar
 • styrelsens protokoll eller protokollsutdrag
 • av styrelsens protokoll ska framgå beslut att öppna tjänster i Sparbanken samt vem som t.ex. har rätt att använda kontot och eventuell fullmakt för underteckning av kontoavtal. 

Registrerat andelslag

 • handelsregisterutdrag (högst 1 månader gammalt)
 • av styrelsens protokoll ska framgå beslut att öppna tjänster i Sparbanken samt vem som t.ex. har rätt att använda kontot och eventuell fullmakt för underteckning av kontoavtal.
 • Kommun och stad (förenklad identifiering)

 • Beslutsprotokoll i enlighet med kommunens eller stadens instruktion, med fullmakt

Registrerad samfälld skog

 • stadgar för den samfällda skogen (delägarlaget) och delägarlagets beslutsprotokoll (kontoöppning etc.)
 • utdrag ur skogscentralens register

Registrerat fiskelag

 • fiskelagets (delägarlagets) stadgar
 • bestyrelsens (styrelse) beslutsprotokoll

Registrerat väglag (privat väglag, konstituerat)

 • utdrag ur lantmäteribyråns register (= registrerat)
 • bestyrelsens beslutsprotokoll (kontoöppning, dispositionsrätter etc.)

Jord- och skogsbruk

 • kunden öppnas som privatkund om gårdsbruket inte har registrerats i handelsregistret

Vi hjälper dig gärna i alla frågor gällande företagsverksamhet. Skicka till oss en  kontaktförfrågan