• Ansvarsstrategi

  Vår ansvarsstrategi strävar efter att stärka positiva och minska negativa konsekvenser för miljön och samhället, bland annat genom våra produkter, tjänster, processer och partnerskap.
Sparbankens varumärke bild.

Som en ansvarsfull aktör inom finansbranschen inser vi att vår verksamhet har olika effekter på både våra intressentgrupper och vår omvärld. Vår ansvarsstrategi strävar efter att stärka positiva och minska negativa konsekvenser för miljön och samhället, bland annat genom våra produkter, tjänster, processer och partnerskap.

Ansvarsstrategins huvudteman

Ansvarsstrategins fem huvudteman är: ansvar för kundens ekonomiska välfärd, ansvar för gemenskapens välbefinnande, ansvar för hållbar finansiering och hållbara produkter, ansvar för hållbar tillväxt och god förvaltning samt ansvar för miljö och klimat. I ansvarsstrategin fastställs också FN:s mål för hållbar utveckling som stöds av vårt ansvarsarbete.

FN:s medlemsstater har avtalat om mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) och om ett handlingsprogram som ska vägleda de globala utvecklingsinsatserna fram till 2030. FN har sammanlagt 17 mål. Styrelsen och ledningsgruppen för Sparbanksförbundet har godkänt de fem viktigaste FN-målen för hållbar utveckling när det gäller vårt ansvarsarbete i Sparbanksgruppens ansvarsstrategi. Dessa är 12 (hållbar konsumtion och produktion), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (hållbar industri, innovation och infrastruktur), 16 (fredliga och inkluderande samhällen) och 13 (bekämpa klimatförändringarna).

Customer’s financial wellbeing.

Ansvarsstrategins huvudteman bygger på Sparbanksgruppens centrala ansvarsteman och färdplan för ansvar.

Sparbanksgruppen väsentlighetsanalys och väsentliga ansvarsteman

För intressentgrupperna genomfördes uppdateringen av väsentlighetsanalysen med en omfattande intressentgruppsenkät våren 2023, där respondenterna ombads utvärdera de ansvarsteman som är väsentliga för effekterna av Sparbankens affärsverksamhet. Temana kan ha en väsentlig inverkan på Sparbankens egen verksamhet eller verksamhet utanför Sparbanken. Temana baserade sig på de teman för vår ansvarsrapportering som baserar sig på referensramen Global Reporting Initiative som vi använt tidigare, och kompletterades med teman enligt det kommande direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD). Enkäten, som gjordes via nätet, besvarades av 4 808 representanter för företagskunder, Sparbankens förvaltning, anställda, varu- och tjänsteleverantörer samt andra externa intressenter och Sparbanksgruppen ledning. Intressenterna har inte konsulterats på andra sätt utöver enkäten.

Ansvarstemana granskades genom att utvärdera frågor kring ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar i fråga om särdragen i Sparbanksgruppens affärsverksamhet, inklusive affärsrelationer. I enkäten för intressenter där man utvärderade teman som är väsentliga i fråga om effekter deltog i fråga om affärsrelationer exempelvis samarbetspartner, kunder och placerare för att ge perspektiv.

Våren 2023 gick vi tillsammans med Sparbanksförbundets ledningsgrupp igenom ansvarstemanas samt de relaterade hållbarhetsriskernas och möjligheternas väsentlighet. Som bakgrundsinformation för identifieringen och utvärderingen av väsentliga effekter använder vi bland annat en enkät för intressenter och allmän information om finansbranschen, såsom Sustainability Accounting Standards Boards bedömning av ekonomiskt väsentliga ansvarsteman inom finansbranschen. 

De teman för Sparbanksgruppens väsentliga ansvarseffekter som valts utifrån väsentlighetsanalysen är:

 • Ansvarsfull och hållbar finansiering: utlåning, investeringar och lösningar
 • Kundens dataskydd och datasäkerhet samt fysisk säkerhet
 • Kundnöjdhet, förståelse för behov och sakkunskap
 • Välbefinnande i arbetet, jämställdhet och mångfald
 • God ledning, företagskultur och kompetent egen personal
 • Främjande av kundens ekonomiska välbefinnande, tillväxt och ekonomiska färdigheter
 • Soliditet och hållbar tillväxt
 • Ansvar i de principer och tillvägagångssätt som styr affärsverksamheten
 • Begränsning av och anpassning till klimatförändringen

De väsentliga frågorna för Sparbanksgruppen presenteras i väsentlighetsmatrisen nedan, där den vertikala axeln beskriver konsekvensernas väsentlighet för externa intressentgrupper och den horisontella axeln beskriver väsentligheten av de nuvarande eller potentiella konsekvenserna för Sparbanksgruppen och dess verksamhetsmiljö. Betydelsen för intressentgrupperna har bedömts som en helhet och vikten av enskilda intressentgrupper återspeglas inte i matrisen.

Materiality analysis of the Savings Banks Groups impacts