Information om reglering av hållbar finansiering, hållbarhet och hållbarhetsrisker vid Sparbankerna.

Det ultimata syftet med lagstiftningen om hållbarhetsrisker är att främja kanalisering av kapital mot mer hållbara investeringar. Man strävar efter att uppnå detta bland annat genom att öka öppenheten och transparensen i investeringsprodukter ur ett hållbarhets- och ansvarsperspektiv.

I upplysningsförordningen (EU) 2019/2088 avses med hållbarhetsrisk en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Strategier avseende hållbarhetsrisker i Sparbanksgruppen

Redogörelse för de huvudsakliga negativa konsekvenserna av investerings- och försäkringsrådgivning för hållbarhetsfaktorer

De lösningar som rekommenderas för kunderna i samband med sparbankernas investeringsrådgivning genomförs huvudsakligen med produkter som de sammanslutningar som ingår i Sparbanksgruppen har släppt ut på marknaden. Vid investerings- och försäkringsrådgivningen tas hänsyn till de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer.

I beslutsprocessen gällande placeringar och i investerings- och försäkringsrådgivningen är syftet alltid att så väl som möjligt förstå alla ekonomiskt betydande risker och möjligheter som hänger samman med investeringsobjekten. Detta gäller även de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna. Inom investerings- och försäkringsrådgivningen har kunden tillgång till de huvudsakliga negativa konsekvenserna som offentliggjorts av de finansmarknadsaktörer som ingår i Sparbanksgruppen. I princip strävar vi efter att skapa en uppfattning av hur dessa hållbarhetskonsekvenser påverkar lönsamheten och framtidsutsikterna för investeringsobjektet, även med hänsyn till den aktuella tillgångsklassen och investeringshorisonten samt med tanke på kundens eller andelsägarens bästa.

Information om de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna används i portföljförvaltningen som en del av ESG-analysen. För dessa huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenser har vi inte definierat några tröskelvärden som direkt skulle utesluta till exempel ett specifikt investeringsobjekt från vårt investeringsuniversum eller påverka investerings- och försäkringsrådgivningen. Finansiella rådgivare rangordnar således inte produkter eller väljer ut produkter på grundval av ytterligare obligatoriska eller frivilliga indikatorer i förhållande till de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna.