Information om Hållbarhet och Hållbarhetsrisker i Sparbanker

Information om regleringen av hållbar finansiering.

Det ultimata syftet med lagstiftningen om hållbarhetsrisker är att främja kanalisering av kapital mot mer hållbara investeringar. Man strävar efter att uppnå detta bland annat genom att öka öppenheten och transparensen i investeringsprodukter ur ett hållbarhets- och ansvarsperspektiv.

I upplysningsförordningen (EU) 2019/2088 avses med hållbarhetsrisk en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Rekommenderad investeringsrådgivning till Sparbankens kunder är uppfylld i huvudsak med produkter som Sparbanksgruppens samfund har emitterat. Principerna för ansvarsskyldighet i Sp-Fondbolaget är direkt integrerade i investeringsprocesserna i Sparbankens fonder.

Sparbanksgruppen förbereder och kommer att offentliggöra förvärvsgranskning om verksamhet för principer om negativa konsekvenser för hållbar utveckling i sin investerings- och försäkringsrådgivning efter att de europeiska tillsynsmyndigheterna har utarbetat tekniska standarder om innehållet, metoder och presentation av den information och när de blivit tillgängliga. Sp-Fondbolag bedömer de negativa konsekvenserna i sin investeringsbeslutprocess för hållbar utveckling och enligt dessa utesluter till exempel några sektorer och/eller enskilda företag från deras direkta investeringar. Sp-Fondbolag publicerar även information gällande fonders mätningar, så som kolintensitet och följer med hur direkta placeringsmål fungerar och följer de internationella normerna och avtalen (s.k. Global Compact -avtal).

Sparbanken förbereder och kommer att utveckla investeringsrådgivningsprocesser och stödverktyg så att kunderna kan fatta välgrundade beslut om miljömässiga, sociala och administrativa aspekter av produkter och tjänster efter att lagstiftningen om investeringsrådgivning i detta avseende är klar och tillgänglig.

Ersättningspolicyer inkluderar information om hur ersättning är förenliga med integreringen av hållbarhetsrisker. Ersättningen kan inte stå i konflikt med ansvarsfull verksamhet och integreringen av hållbarhetsrisker. I ersättningen beaktar vi hållbarhetsrisker, till exempel sociala mätare.