Andelslagets möte

Sparbanksförbundets ordinarie andelsstämma ordnas
årligen före utgången av maj på andelslagets hemort Helsingfors eller i Esbo
eller Vanda. Enligt vedertagen sed hålls stämman i mars. Stämman sammankallas
av styrelsen. Extra andelsstämma hålls då styrelsen anser att det finns behov
för det eller då lagen kräver det.

andelslagets ordinarie stämma behandlas de ärenden som nämns i centralinstitutets stadgar, bland annat fastställande av centralinstitutets resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsperiod, fastställande av gruppens IFRS-bokslut samt val av förvaltningsråd, styrelsemedlemmar och revisor.

Stämmokallelsen ska skickas till medlemmarna tidigast fyra och senast en vecka före stämman till den postadress som centralinstitutet har eller till den e-postadress som medlemmen har meddelat centralinstitutet för sändande av kallelsen eller med annan datakommunikation eller genom att meddela om stämman på centralinstitutets intranät.

Under andelsstämman har en medlem lika många röster som andelar i centralinstitutet. Sparbankerna får tilläggsröster enligt centralinstitutets stadgar så att tilläggsrösterna kan vara högst hälften av de röster som kommer enligt andelarna. En medlem har endast en röst på andelsstämman om den på grund av sina egna ekonomiska svårigheter fått ekonomiskt stöd som grundar sig på ett beslut av an-delslaget och som fyller de kriterier som specificeras i centralinstitutets stadgar.

De av centralinstitutets dotterföretag som är medlemmar i centralinstitutet och de företag som ägs av centralinstitutets medlemmar eller av medlemmarna och centralinstitutet gemensamt får delta i andelsstämman så att de har yttranderätt men inte rösträtt.

Läs mera: Administration och förvaltning