Förvaltningsrådet

Till centralinstitutets förvaltningsråd hör minst 9 och högst 35 medlemmar som väljs
av andelsstämman. Varje medlem har en personlig ersättare. Mandatperioden för
förvaltningsrådets medlemmar är ett år.

I enlighet med gruppens verksamhetsperioder väljs respektive sparbanks styrelseordförande till ordinarie medlem och vice ordförande till ersättare i förvaltningsrådet. För närvarande hör 14 medlemmar till förvaltningsrådet. Nooa Sparbank Ab har ingen företrädare i förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka centralinstitutets förvaltning, som vilar på styrelsens och VD:ns ansvar, och att centralinstitutets verksamhet sköts sakkunnigt och omsorgsfullt i enlighet med lagen om andelslag samt centralinstitutets och sammanslutningens intresse. En särskild uppgift för förvaltningsrådet är att upprätthålla och främja det interna samarbetet. Förvaltningsrådet kan ge styrelsen anvisningar i ärenden som är vittomfattande eller principiellt viktiga. Förvaltningsrådet fastställer också på förslag av styrelsen Sparbanksgruppens verksamhetsprinciper, strategi, principerna för intern kapitalutvärdering, andra allmänna styrningsprinciper samt de principer för den bankspecifika styrningen som det solidariska ansvaret förutsätter.

Dessutom är det förvaltningsrådets uppgift att fastställa reglementet för sparbankernas sammanslutnings kontrollverksamhet och verksamhetsprinciper för kontrollen, samt yttra sig om bokslutet och verksamhetsberättelsen för den ordinarie andelsstämman.

Förvaltningsrådet fastställer en skriftlig arbetsordning för sig, där det bestäms närmare om dess praktiska uppgifter.

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av viceordföranden eller styrelsen och är beslutför när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Som beslut gäller den åsikt som mer än hälften av de närvarande har biträtt eller, om rösterna faller lika, den åsikt som ordföranden har omfattat. Vid sammanträdena förs protokoll, där de närvarande, besluten och eventuella omröstningsresultat antecknas.

Förvaltningsrådet sammanträder i regel 3–4 gånger om året. De ärenden som ska behandlas på sammanträdena bereds i regel av centralinstitutets styrelse och föredras av VD.

Förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande och medlemmar

ORDINARIE MEDLEM

SPARBANK

SUPPLEANT

Pauli Kurunmäki Aito Sparbank Ab Timo Saraketo
Markku Tyynismaa Avain Sparbank Erkki Laide
Peter Storsjö Ekenäs Sparbank Ab Kerstin Westerlund
Valtteri Simola Helmi Sparbank Ab Osmo Pieski
Björn West, vice ordförande Kvevlax Sparbank Anita Sundman
Juri Mattila Lampis Sparbank Sirpa Pietikäinen
Jaakko Ossa Lundo Sparbank Jari Sainio
Veli-Pekka Mattila Västra Nylands Sparbank Lauri Kivistö
Henry Bergman Mörskom Sparbank David Lindström
Dan Liljedal Närpes Sparbank Ab Torbjörn Nygård
Arto Seppänen, vice ordförande Somero Sparbank Esa Pajulo
Päivi Nuutila Sparbank Kalanti-Pyhäranta Taneli Ruohola
Antero Savolainen, ordförande Sparbank Optia Kirsi Hedman
Veli-Markku Nieminen Sparbank Sinetti Eija Arvaja

 

Läs mera: Administration och förvaltning