Anvisningar för ändringsansökan

Ifall du är missnöjd med vårt beslut, har du möjlighet att få ärendet till ny behandling genom att ta kontakt med vårt bolags ersättningshandläggare, tel. 010 572 1001.

Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden och Konsumenttvistenämnden:

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger kostnadsfritt oberoende råd och anvisningar åt kunderna. Försäkrings- och finansrådgivningen och Försäkringsnämnden ger också lösningsrekommendationer i tvistefrågor. FINE behandlar inte en tvist, som är anhängiggjord eller behandlad i Konsumenttvistenämnden eller domstol.

Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS, TEL. (09) 685 0120. www.fine.fi

Konsumenttvistenämnden behandlar inte tvistefrågor som berör placeringsanknutna avtal.

Tavastvägen 3, PB 306, 00531 HELSINGFORS, tel. 029 rel="noopener noreferrer" 566 5200 (växel). www.kuluttajariita.fi

Du kan även föra ärendet till behandling i Helsingfors tingsrätt eller i din hemorts tingsrätt. Talan med anledning av ett beslut som gäller en ersättning skall väckas inom tre år från det, att du har fått beslutet, med risk för att förlora rätten.

Intressant just nu