Halvårsrapport 1.1. – 30.6.2020

Närpes Sparbank Ab:s kundaffärsverksamhet utvecklades väl, kundströmmarna och antalet kunder som koncentrerar sina bankärenden ökade och lånestocken ökade enligt budget. Bankens kreditgivning ökade 7,3% under de senaste 12 månaderna och depositionerna växte senaste 12 månaderna med 3,3%. Som en följd av den globala pandemin sjönk bankens resultat under första halvåret. Resultatet för hela året förutspås vara lägre än året innan.

Effekterna av den globala pandemin slog också mot Närpes Sparbank Ab. Vi står dock på en stabil grund och vår kapitaltäckning och soliditet är ypperliga. Pandemikrisen inverkar på oss alla, och vår målsättning har varit att stöda våra kunder under denna utmanande tid” konstaterar Närpes Sparbank Ab:s verkställande direktör Monika Mangs.

Det har visat sig att vår roll med att bistå våra kunder i pandemin har varit stor. ”Vi har bistått våra kunder med planering av finansiering, och beviljat ett rekordantal amorteringsfriheter till krediter.

Trots den positiva utvecklingen i kundaffärsverksamheten, sjönk Närpes Sparbank Ab:s rörelsevinst för första halvåret 2020 och var 36 tusen euro (1.627) och resultat efter bokslutsdispositioner och skatter var 958 tusen euro (1.132 tusen under jämförelseperioden 1-6.2019). Coronaviruspandemin syntes särskilt i och med att nettointäkterna av värdepappershandeln blev negativ och var -541 tusen euro (715). I posten ingår orealiserade värderingsvinster/förluster. Under perioden beaktades även coronaviruspandemins påverkan på verksamhetsomgivningen med en ökning i bokningar för förväntade kreditförluster som uppgick till -132 tusen euro (-1). Ökningen av förväntade kreditförluster beror på det allmänna ekonomiska läget.

Bankens balansräkning växte jämfört med jämförelseperioden med 4,9 % och var 436 268 tusen euro (416 046). Med anledning av coronapandemin har banken bedömt om kreditportföljen nedskrivits i tillräcklig grad, och vi förutspår inga betydande ökningar i förverkligade kreditförluster

Resultatet för resten av året förväntas vara på samma nivå som föregående år. På utsikterna för resten av året inverkar placeringsverksamhetens resultat samt utvecklingen av kreditstockens kvalitet, vilka i sin tur är mycket beroende av hur Finlands nationalekonomi förmår återhämta sig från pandemikrisen.

Pandemikrisen har påskyndat förändringen i kundbeteende och kundbetjäning. Då coronaviruset spreds i mars, var bankerna tvungna att snabbt ändra sina verksamhetssätt, omallokera resurser och hitta nya sätt att möta sina kunder. ”Pandemin ledde till en förändring i kundbeteendet och utvecklingen av digitala tjänster till mera flexibla former, distansmöten och digitala tjänster var i fokus. Vi bedömer att en del av dessa förändringar kommer att kvarstå, och i framtiden kommer vi att kunna erbjuda våra kunder allt mera flexibla sätt att sköta bankärenden.” säger Mangs. ”Nätmöten och digital underskrift av avtal har fått en allt större roll i vår kundaffärsverksamhet.”

 
Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
...