Äktenskapsförord

Det lönar sig att upprätta ett äktenskapsförord redan innan äktenskapet ingås. Ni kan enkelt upprätta det med bankens jurist. Då avtalspapperen är i ordning kan ni helt fokusera på livet och er gemensamma resa.
check

Ett äktenskapsförord är en försäkring, som underlättar skötseln av ärenden vid äktenskapsskillnad eller om den ena av er avlider.

check

Ett äktenskapsförord kan ni upprätta så att det lämpar sig för er situation.

check

Det är förnuftigt att låta en jurist som är insatt i familjeförmögenhetsrätt upprätta äktenskapsförordet – då är det säkert lagligt giltigt och motsvarar er vilja.

Hur upprättas ett äktenskapsförord?

Då ni vill upprätta ett äktenskapsförord ska ni lämna en kontaktbegäran till banken, så kontaktar vi er så snabbt som möjligt. Bankens jurist upprättar äktenskapsförordet.

I äktenskapsförordet fastställs existensen av och omfattningen på giftorätten mellan makarna eller mellan dödsboet efter den först avlidna maken och den efterlevande änkan/änklingen. I äktenskapsförordet anges alltså vad som ska göras med parets gemensamma och personliga egendom, om paret skiljer sig eller den ena parten i ett äktenskap eller ett registrerat partnerskap avlider. Omfattningen på giftorätten kan fastställas olika beroende på om äktenskapet slutar på grund av äktenskapsskillnad eller död.

Äktenskapsförordspapperen kan ni sätta i ordning redan före äktenskapet, men avtalet kan registreras i magistraten först efter det att äktenskapet ingåtts. Det gör inget om det redan har gått en tid sedan ni gifte er: ett äktenskapsförord kan ingås när som helst under ett äktenskap eller ett registrerat parförhållande – det enda som krävs är att båda parter undertecknar avtalet.

När äktenskapsförordet är klart och båda parterna samt två ojäviga vittnen har undertecknat det, förs det till magistraten för registrering för att det ska träda i kraft.   

När lönar det sig att upprätta ett äktenskapsförord? 

Det vanligaste orsakerna till att upprätta ett äktenskapsförord är om makarna har stora förmögenhetsskillnader, eller om man vill säkerställa att en företagarmake får behålla sin företagsegendom om äktenskapet upphör eller om man vill säkerställa att den egendom som en make ärvt bibehålls i släkten.

Äktenskapsförord upprättas allt oftare, men fortfarande ingås äktenskapsförord endast i vart tredje äktenskap. När ni upprättar ett äktenskapsförord slipper ni många problem vid en skilsmässa – och ni slipper mitt i sorgen också fundera på oklara ekonomiska frågor om den ena parten avlider. Redan av faktaorsaker borde äkta par ta reda på omständigheterna kring giftorätt och fundera på att upprätta ett äktenskapsförord: Enligt Statistikcentralen slutar över hälften av äktenskapen i äktenskapsskillnad.

Ofta avgränsas ett äktenskapsförord att endast gälla vid äktenskapsskillnad. Samtidigt är det också klokt att upprätta ett äktenskapsförord för den händelse att äktenskapet slutar i den ena makens död och man vill trygga den efterlevande makens ekonomi på bästa möjliga sätt. 

Även om ni anser att ni inte behöver ett äktenskapsförord, finns det orsak att öppet diskutera äktenskapets ekonomiska effekter innan ni gifter er. Också i detta skede kan bankens jurist hjälpa er och ni kan tillsammans gå igenom hur nödvändigt ett äktenskapsförord är just i ert fall, trots att ni inte fattat något egentligt beslut om att upprätta ett äktenskapsförord.

På webben finns många färdiga mallar gratis för ett äktenskapsförord, men det lönar sig ändå att anlita en expert på familjerätt för att upprätta ett äktenskapsförord. Därigenom säkerställer ni att äktenskapsförordet motsvarar er vilja och uppfyller alla de formella kraven i lagen. 

Hur går det vid en äktenskapsskillnad, om makarna inte har ett äktenskapsförord?

Enligt finsk äktenskapslag träder giftorätten i kraft om äktenskapet upphör i äktenskapsskillnad eller om den ena maken avlider. Om det äkta paret inte har ett äktenskapsförord, ska i regel den egendom som makarna äger ensamma eller tillsammans – och som skaffats före eller under äktenskapet – vid avvittring värdemässigt delas jämnt mellan makarna.

Det är bra att komma ihåg att utan äktenskapsförord omfattar giftorätten också ärvd egendom, till exempel släktens sommarstuga som den ena maken ärvt, om inte sommarstugan i testamentsgivarens testamente har förordnats vara egendom som inte omfattas av giftorätten. Även en makes företagsförmögenhet ingår i den egendom som omfattas av principen om jämn fördelning.

Det blev skilsmässa. Vad händer utan äktenskapsförord?

Om det inte finns något äktenskapsförord, ska den förmögnare maken i regel betala utjämning till den make som äger mindre, så att makarnas tillgångar är lika stora. Med andra ord delas makarnas nettoförmögenhet i två delar.

En make kan för att betala utjämningen använda sin egen egendom, men utjämningen kan också betalas med pengar som står utanför utjämningen, till exempel med ett banklån. Utan äktenskapsförord kan den förmögnare maken i värsta fall bli tvungen att avstå från sitt företag vid en skilsmässa, och därför kan det i synnerhet för att säkerställa kontinuiteten i företagsverksamheten ofta vara nödvändigt att avtala att företagsegendom lämnas utanför giftorätten.

 

Är det aktuellt att upprätta ett äktenskapsförord? Lämna oss en kontaktbegäran.

Bankens jurist hjälper dig att få kontroll över din egendom och i familjerättsliga ärenden i olika livssituationer. Läs mer om Sparbankens juridiska tjänster.