Välkommen, denna är organisationen Sb-Livförsäkring Ab:s elektroniska hälsodeklarations tillgänglighetsbeskrivning

Denna tillgänglighetsbeskrivning berör tjänsten Sb-Livförsäkring Ab:s elektroniska hälsodeklaration och är uppgjord/uppdaterats 22.12.2022. Tjänsten berörs av lagen om erbjudande av elektroniska tjänster, där det förutsätts, att offentliga webbtjänster bör vara tillgängliga. Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående expertorganisation.

Situationen med digitjänstens tillgänglighet

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke tillgängligt innehåll

3. Webbsidorna uppfyller inte till alla delar kraven

Pdf-dokumenten

Det finns brister i tillgängligheten till tjänstens pdf-dokument. Vi arbetar aktivt för att korrigera bristerna i pdf-dokumentens tillgänglighet.

WCAG 1.1.1, 1.4.5- Textmotsvarigheter och text som bilder

På de flesta sidorna har av företagets logo getts en tom textmotsvarighet. På utloggningssidan har logot ingen textmotsvarighet över huvudtaget och på samma sida finns en tom textmotsvarighet för en tom bild.

WCAG 3.1.2- Delarnas språk

Språkmenyns språkalternativ och utloggningssidans svenskspråkiga text har inte angetts enligt språkets lang-definition.

WCAG 1.3.1- Rubriker

På hälsodeklarationssidan har flera h1-nivåns rubriker använts, detta försvårar sidstrukturens och uppgifternas interna sambands gestaltning när man använder skärmläsare.

WCAG 1.3.1- Listor

På hälsodeklarationssidan har listor inte angetts till sin struktur som listor.

WCAG 4.1.1- HTML-kodens validering

Det är inte möjligt att kontrollera tillämpningens HTML-kods kvalitet med en validator.

WCAG 2.4.2- Sidrubriker

I tjänstens alla skeden är sidrubriken ”Sp-Henkivakuutus Oy”, även i tillämpningar med en sida (single-page application, SPA), varje sida borde ha en individualiserande sidrubrik, som skärmläsaren kan ange när innehållet uppdateras.

WCAG 2.1.1- Tangentbordsnavigering

Användaren kan navigera till nästan alla tjänstens interaktiva element med att använda endast tangentbordet. Enda undantaget är dialogen, som blir synlig, när sidan rullas så, att någon obligatorisk obesvarad fråga försvinner ur synfältet. Även vid användningen av kalendern finns det utmaningar med att använda endast tangentbordet.

WCAG 2.4.7- Synlig inriktning

Till sidan Kontrollera ditt svar har även bifogats icke-aktiva dragspelselement till inriktningsordningsföljden. Vid dragspelsläget finns ingen synlig inriktning, så användarna förlorar uppfattningen om var de är.

WCAG 2.4.3- Inriktningsordningsföljden

I denna tjänst används positiva his tabindex-värden. Dylika positiva värden fastställer den exakta inriktningsordningsföljden för sidans element, så något element kan förflyttas bort från sitt logiska läge. Av denna orsak borde användningen av positiva tabindex-värden undvikas.

Exempel:

 • Språkvalets välkomstsida använder positiva värden, med vilka inriktningsordningsföljden blir: Språkval> Tillåt webbkakor (OK) > Fortsätt. Motsvarande gäller sidan Hälsodeklarationens ifyllande (Consent): Språkval > Tillåt webbkakor (OK) > Logga ut > Bekräfta > Fortsätt.

WCAG 3.3.2- Obligatoriska fält

I tjänsten ingår endast frivilliga fält, inga obligatoriska fält.

WCAG 1.3.5- Inmatningens ändamål

Inmatningsfälten, där det efterfrågas uppgifter om användaren, borde programmässigt göras så, att de stödande teknologierna känner igen fältets ändamål och att återkommande fält kan ifyllas automatiskt.

I denna tjänst erbjuds automatisk ifyllning i fält, där den inte lämpar sig t.ex. längd och vikt.

WCAG 1.3.1, 4.1.2- ARIA-hänvisningarnas brister

I flera inmatningsfält på hälsodeklarationssidan finns hänvisning till texter, vars identifikation slutar på _errors. _desc, _subtext tai _hint, men endast en del av texterna har förverkligats i olika sammanhang.

Till exempel för fältet för längd finns endast texter som slutar _desc (cm) och _errors (Uppgiften är obligatorisk) samt _hint utan fastställt värde. Text som slutar _subtext hittades inte.

WCAG 4.1.3- Passiva knappar

Tjänsten använder en dialog för att påminna om obesvarade fält, när fältet rullar ur åsyn, men skärmläsaren berättar inte om denna dialog. För att Fortsätt-knappen är passiv, kan den som använder enbart tangentbord inte välja den. Skärmläsaren berättar följande om knappen: ”Fortsätt, dunkel knapp”. (användbarhet)

WCAG 4.1.2- Balk om framskridandet

Tjänsten har en balk om framskridandet, som beskriver processens längd och framskridandet för användaren. Balken om framskridandet är tämligen svår att märka i övre sidhuvudet. Skärmläsaren kan endast ange balkens roll och namn.

WCAG 1.3.1- Undre sidhuvudet

I undre sidhuvudets tredje kolumn finns en beskrivningslista (description list), som har flera tomma punkter. Detta kan förbrylla skärmläsaranvändaren, för skärmläsaren uppger att listans sista punkt är 3 / 6.

WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2- Språkval

I språkvalen finns flera olika tillgänglighetsutmaningar, för de innehåller ord på olika språk och man borde kunna välja rätt språk även med skärmläsaren utan att förstå språket som operativsystemet använder för tillfället.

Exempel:

 • Skärmläsaranvändare, som inte kan finska, måste känna igen språkvalet bara med ordet ”Suomi”.
 • Språkvalets status, är det öppet eller fast, förmedlas inte till skärmläsaren.

WCAG 2.4.3, 1.3.2, 1.1.1, 2.4.6- Kalender

Det är utmanande att använda kalendern med tangentbord och skärmläsare.

Exempel:

Med användning av enbart tangentbord:

 • Det är svårt och ologiskt att ändra datering, om året byts när du går igenom månader med piltangenter. Till exempel när du förflyttar dig från mars till januari med pil till höger ökar årtalet och när du förflyttar dig från januari till mars med pil till vänster minskar årtalet.
 • Även byte av årtal är besvärligt, för markören förflyttas efter varje ändring från pilsymbolerna (till januari, när årtalet minskas och till mars, när årtalet ökas).

Med skärmläsare:

 • Läsningsordningsföljden börjar från månader, användaren bör således backa för att komma till årtalet utan att se kalenderns struktur.
 • Vid användningen av pilsymboler uppstår motsvarande problem som vid tangentbordsanvändning.
 • Pilsymbolerna har inga namnskyltar, skärmläsaren visar således att de är ”åt vänster” och ”åt höger pekande vinkelmärke”.
 • Kalenderknappen har namngetts genom att hänvisa till frågan, skärmläsaren kan således inte uppge att knappen öppnar kalendern.

WCAG 4.1.2- Dragspelselementen

På hälsodeklarationssidan används dragspelselement för att ange och gömma tilläggsuppgifter om sjukdomar. Pilen som öppnar och stänger elementet har dock ingen namnskylt.

WCAG 2.4.6- Beskrivande namnskyltar

De inetraktiva elementens namnskyltar bör vara beskrivande och informativa.

Exempel:

 • Namnskylten ”Fortsätt” används för två på varandra följande knappar på Hälsodeklarationssidan. Framför allt har den som använder skärmläsarprogrammet det svårt att skilja på deras betydelse utan att se kontexten eller uppställningen.
 • Stängningsknappens namnskylt på utloggningssidan är ”x”. Det är enda informationen, som skärmläsaren berättar om knappen.

Schema för sanering av tillgänglighetsgap: Under 2023

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

 • När observerade du problemet (datum och klockslag)?
 • Vad försökte du göra och hur långt kommer du innan felet uppstår?
 • Visar tjänsten något felmeddelande? Försök beskriva felmeddelandet med egna ord.
 • Använde du tjänsten som privat- eller företagskund?

OBS: Skriv inte personlig information eller företagsinformation – t.ex. personbeteckning, FO-nummer, kontonummer eller kortnummer – i ditt responsmeddelande!

Skicka respons per e-post till adressen:

tillganglighet@saastopankki.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten