Välkommen, denna är organisationen Sb-Livförsäkring Ab:s elektroniska hälsodeklarations tillgänglighetsbeskrivning 

Denna tillgänglighetsbeskrivning berör tjänsten Sb-Livförsäkring Ab:s elektroniska hälsodeklaration och är uppgjord/uppdaterats 19.12.2023. Tjänsten berörs av lagen om erbjudande av elektroniska tjänster, där det förutsätts, att offentliga webbtjänster bör vara tillgängliga. Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående expertorganisation. 

Situationen med digitjänstens tillgänglighet 

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis. 

Icke tillgängligt innehåll

3. Webbsidorna uppfyller inte till alla delar kraven  

Pdf-dokumenten

Det finns brister i tillgängligheten till tjänstens pdf-dokument. Vi arbetar aktivt för att korrigera bristerna i pdf-dokumentens tillgänglighet.

WCAG 1.1.1, 1.4.5 - Textmotsvarigheter och text som bilder 

På de flesta sidorna har av företagets logo getts en tom textmotsvarighet. 

WCAG 3.1.2 - Delarnas språk 

Utloggningssidans svenskspråkiga text har inte angetts enligt språkets lang-definition. 

WCAG 1.3.1 - Listor 

På hälsodeklarationssidan har listor inte angetts till sin struktur som listor. 

WCAG 2.4.2 - Sidrubriker 

I tjänstens alla skeden är sidrubriken ”Sp-Henkivakuutus Oy”, även i tillämpningar med en sida (single-page application, SPA), varje sida borde ha en individualiserande sidrubrik, som skärmläsaren kan ange när innehållet uppdateras. 

WCAG 2.1.1 - Tangentbordsnavigering

Användaren kan navigera till nästan alla tjänstens interaktiva element med att använda endast tangentbordet. Man kan inte navigera till dialogen som visas när man skrollar sidan så att någon obligatorisk obesvarad fråga försvinner från skärmen. 

WCAG 2.4.3 - Inriktningsordningsföljden 

I denna tjänst används positiva his tabindex-värden. Dylika positiva värden fastställer den exakta inriktningsordningsföljden för sidans element, så något element kan förflyttas bort från sitt logiska läge. Av denna orsak borde användningen av positiva tabindex-värden undvikas. 

Exempel:

 • Språkvalets välkomstsida använder positiva värden, med vilka inriktningsordningsföljden blir: Språkval> Tillåt webbkakor (OK)> Fortsätt. Motsvarande gäller sidan Hälsodeklarationens ifyllande (Consent): Språkval> Tillåt webbkakor (OK)> Logga ut > Bekräfta > Fortsätt.

WCAG 3.3.2 - Obligatoriska fält

I tjänsten ingår endast frivilliga fält, inga obligatoriska fält. 

WCAG 1.3.1, 4.1.2 - ARIA-hänvisningarnas brister 

I flera inmatningsfält på hälsodeklarationssidan finns hänvisning till texter, vars identifikation slutar på _errors. _desc, _subtext tai _hint, men endast en del av texterna har förverkligats i olika sammanhang.  

Till exempel för fältet för längd finns endast texter som slutar _desc (cm) och _errors (Uppgiften är obligatorisk) samt _hint utan fastställt värde. Text som slutar _subtext hittades inte.

WCAG 4.1.3 - Passiva knappar 

Tjänsten använder en dialog för att påminna om obesvarade fält, när fältet rullar ur åsyn, men skärmläsaren berättar inte om denna dialog. För att Fortsätt-knappen är passiv, kan den som använder enbart tangentbord inte välja den. Skärmläsaren berättar följande om knappen: ”Fortsätt, dunkel knapp”. (användbarhet)

WCAG 4.1.2 - Balk om framskridandet 

Tjänsten har en balk om framskridandet, som beskriver processens längd och framskridandet för användaren. Balken om framskridandet är tämligen svår att märka i övre sidhuvudet. Skärmläsaren kan endast ange balkens roll och namn.

WCAG 1.3.1 - Undre sidhuvudet

I undre sidhuvudets tredje kolumn finns en beskrivningslista (description list), som har flera tomma punkter. 

WCAG 1.3.1, 2.4.4, 4.1.2 - Språkval

I språkvalen finns flera olika tillgänglighetsutmaningar.

Exempel:

 • Skärmläsaranvändare, som inte kan finska, måste känna igen språkvalet bara med ordet ”Suomi”.  
 • Språkvalets status, är det öppet eller fast, förmedlas inte till skärmläsaren.  

WCAG 2.4.3, 1.3.2, 1.1.1, 2.4.6 - Kalender

Det är utmanande att använda kalendern med tangentbord och skärmläsare. 

Exempel:

Med skärmläsare:

 • Läsningsordningsföljden börjar från månader, användaren bör således backa för att komma till årtalet utan att se kalenderns struktur.
 • Pilsymbolerna har inga namnskyltar, skärmläsaren visar således att de är ”åt vänster” och ”åt höger pekande vinkelmärke”.
 • Kalenderknappen har namngetts genom att hänvisa till frågan, skärmläsaren kan således inte uppge att knappen öppnar kalendern. 

WCAG 2.4.6 - Beskrivande namnskyltar

De interaktiva elementens namnskyltar bör vara beskrivande och informativa. 

Exempel:

 • Namnskylten ”Fortsätt” används för två på varandra följande knappar på Hälsodeklarationssidan. Framför allt har den som använder skärmläsarprogrammet det svårt att skilja på deras betydelse utan att se kontexten eller uppställningen.

Schema för sanering av tillgänglighetsgap: Under 2024

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

 • När observerade du problemet (datum och klockslag)?
 • Vad försökte du göra och hur långt kommer du innan felet uppstår?
 • Visar tjänsten något felmeddelande? Försök beskriva felmeddelandet med egna ord.
 • Använde du tjänsten som privat- eller företagskund?

OBS: Skriv inte personlig information eller företagsinformation – t.ex. personbeteckning, FO-nummer, kontonummer eller kortnummer – i ditt responsmeddelande!

Skicka respons per e-post till adressen:

tillganglighet@saastopankki.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummerväxeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten