FöPL-lagen reformerades – detta ska företagare ta hänsyn till

Reformen av FöPL-lagen om arbetspensionsförsäkring för företagare trädde i kraft 1.1.2023. Vi berättar vad FöPL-reformen handlar om och vad företagaren behöver veta.

Sparbankens varumärke bild.
Som företagare är du på bästa möjliga sätt förberedd inför framtida förändringar när du håller din FöPL-arbetsinkomst uppdaterad. Rätt nivå för arbetsinkomst bör bedömas minst en gång per år och alltid om det sker långsiktiga förändringar i företagandet som varar minst tre månader. Arbetsinkomsterna ändras vanligtvis när företagsverksamheten ökar eller minskar eller när deltidsarbete ändras till heltid och vice versa. Det lönar sig för nya företagare att kontrollera arbetsinkomsten i det skede då den blir etablerad. Då företagaren håller sin arbetsinkomst uppdaterad är utkomstskyddet också bättre.

Arbetsinkomsterna motsvarar lönen

Pensionsbolagets beslut om arbetsinkomst är betydelsefullt för företagaren, eftersom det påverkar inkomsten och FöPL-avgiften. När ett beslut kräver övervägande betonas vikten av dess motivering. Lagändringen kräver att beslut om arbetsinkomster är bättre motiverade för att öka insynen. Den största förändringen gäller pensionsbolagens nya skyldighet att regelbundet kontrollera arbetsinkomsterna vart tredje år. Det här görs för att säkerställa att arbetsinkomsten är på rätt nivå just nu. Vi rekommenderar dock att du kontrollerar din arbetsinkomst en gång om året för att säkerställa din egen säkerhet.

Syftet med reformen är att förbättra företagarnas säkerhet och harmonisera definitionen av FöPL-arbetsinkomst i olika pensionsbolag. Reformen har inriktats på att fastställa och kontrollera arbetsinkomsten, eftersom det är vanligt att företagare själva försäkrar sig. Studier har visat att många företagares arbetsinkomster är lägre än vad som krävs enligt gällande lag, vilket gör att företagarens social- och pensionsskydd ligger på en låg nivå och att den släpar efter i utvecklingen i jämförelse med andra befolkningsgrupper.

Begreppet inkomst kommer inte att förändras, men de uppgifter som används för att bestämma det kommer att specificeras. Arbetsinkomsten motsvarar fortfarande den lön som ska betalas till en annan person som utför företagarens arbete. Arbetsinkomsten kommer att definieras i proportion till medianlönenivån för anställda inom samma sektor som företagaren. Vid fastställandet av arbetsinkomsten beaktas även andra faktorer som beskriver värdet av arbetsinsatsen. Det finns fortfarande gott om utrymme för individuell hänsyn och variation gällande den egna arbetsinkomsten, vilket även lagen kräver.

Tips för företagare

1. Ange bransch och omsättning

Du ska själv informera pensionsbolaget om bransch och ge dem en omsättningsberäkning. På grundval av denna information beräknas åt företagaren en rekommendation om arbetsinkomst och tillhörande marginal (+/- 30%) med hjälp av en gemensam kalkylator för pensionssektorn. Rekommendationen för arbetsinkomst finns redan i FöPL-ansökningen och vid årsskiftet finns den även i ändringsansökan.

2. Beräkna inkomstbeloppet själv

Bedöm inkomstbeloppet genom att själv överväga vad som skulle vara en rimlig årslön om ditt entreprenörsarbete sköttes av en lika skicklig person. Bedömningen behöver inte ta hänsyn till företagarens faktiska intäkter och kapitalinkomster eller företagets resultat.

3. Ansök vid behov om ändring

Arbetspensionsbolaget fastställer beloppet av FöPL-arbetsinkomsten med ett beslut. Företagaren kan under en månads till göra en skriftlig ansökan om ändring av den fastställda arbetsinkomsten utan att ådra sig några kostnader efter att han eller hon har fått beslutet. Varje beslut åtföljs av mer detaljerade anvisningar om hur man ansöker om ändring. Från och med den 1 januari 2023 kommer även motiveringarna för beslutet att skrivas ut på ett tydligare sätt än förut.

När kan jag avvika från rekommendationen för arbetsinkomst?

Om rekommendationen om arbetsinkomst inte är mer än 30 procent högre eller lägre eller om marginalen inte i tillräcklig utsträckning tar hänsyn till värdet av företagarens arbetsinsats, får man avvika från rekommendationen med motiverade skäl. Pensionsbolagen följer riktlinjerna för tillämpning av FöPL-lagen, som beskriver situationer där avvikelser från inkomstrekommendationen kan göras.

Sådana orsaker kan vara t.ex. följande:

  • Deltids-, säsongs- eller deltidsentreprenörskap
  • Lågt antal arbetstimmar eller ett antal som överskrider medeltal av arbetstimmar för företagaren
  • Avvikande arbetsuppgifter (t.ex. medhjälpande arbetsuppgifter, företagarens familjemedlemmar)
  • Antalet arbetstagare
  • Högsta lön som betalats till underordnade
  • Löner, förmåner eller andra faktiska inkomster som beskattas som företagarens förvärvsinkomst när de är högre än rekommendation för arbetsinkomst

Pensionsbolaget fortsätter att höja arbetsinkomsterna i början av varje år med hjälp av en lönemultiplikator (+3,8 % ökning år 2023) så att inkomsterna inte släpar efter den allmänna löneutvecklingen. Dessutom kommer pensionsbolaget att ha en ny skyldighet att kontrollera inkomsterna från arbetet vart tredje år. Ändringarna gäller företagare som har FöPL-försäkring med giltighet från och med den 1 januari 2023. Befintliga FöPL-försäkringar omfattas av en begränsning: ändringen som görs gällande arbetsinkomsten får inte överskrida 4 000 euro åt gången.

 

Vi i Sparbanken hjälper dig gärna i alla frågor som gäller ditt företags bankärenden och finansiering. Ta kontakt.

Kategorier

Intressant just nu