Varför borde alla upprätta ett äktenskapsförord? Juristen svarar på denna och 4 andra frågor

Sparbankens jurist påminner om att man kan undgå tråkiga överraskningar om man ser till att de familje- och arvsrättsliga handlingarna är i ordning i god tid.

Det finns flera missuppfattningar kring många familjerättsliga ärenden. Till exempel är det en överraskning för många att den efterlevande makens ställning är mer tryggad i ett äktenskap än i ett samboförhållande. Det är enkelt och behändigt att gå igenom de viktigaste handlingarna i livet med bankens jurist.
Människorna är redan ganska välmedvetna om att de kan få juridiska tjänster i familje- och arvsrättsliga frågor på banken. Jurister hjälper kunderna att hitta den bästa lösningen vare sig det handlar om att köpa en första bostad, avsluta ett äktenskap eller bli intressebevakare för en förälder. 

Vi ställde fem vanliga frågor till Sparbankens jurist om familjejuridik

1. Jag tänker gifta mig i sommar. Lönar det sig att upprätta ett äktenskapsförord om ingen av makarna har någon betydande förmögenhet? Varför kan det ibland vara så svårt att prata om pengar?

Många tvekar att prata om äktenskapsförord, trots att det finns all anledning att göra det. Enligt statistik från Institutet för befolkningsforskning slutar uppskattningsvis nästan hälften av äktenskapen i skilsmässa. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan man trygga sin egen ekonomi och egendom, för säkerhets skull.

Det finns skäl att överväga ett äktenskapsförord, även om man inte har någon betydande förmögenhet när man ingår äktenskap. Ofta sker förändringar under livets gång: man kan få egendom exempelvis genom arv eller värdet på förmögenheten i ett företag kan växa.

Att upprätta ett äktenskapsförord är också ett sätt att hantera risker. Om man inte har något äktenskapsförord ska egendomen delas upp när äktenskapet upphör, och den som äger mer ska i regel avstå från egendom som utjämning till den andra.

Skilsmässor är ofta psykiskt mycket tunga, men också ekonomiskt svåra – makarna som skiljer sig måste bland annat överväga delning av egendomen, vad som sker med den gemensamma bostaden och skulderna, om den andra kommer att lösa in egendom och om den förmögnare maken är skyldig att betala utjämning.

Många tycker också att de inte behöver något äktenskapsförord, eftersom de aldrig kommer att skilja sig. Givetvis önskar jag detta till alla mina kunder för vilka jag upprättar äktenskapsförord. Det är emellertid mycket viktigt att komma ihåg att alla äktenskap upphör någon gång – antingen genom skilsmässa eller dödsfall.

2. Jag är i princip emot äktenskap, men jag har förstått att det är förnuftigare ekonomiskt än att vara sambo. Stämmer det?

Ibland har jag haft kunder som har varit sambor länge och som har beslutat att ingå äktenskap av ekonomiska skäl. Ett samboförhållande och ett äktenskap skiljer sig fortfarande juridiskt från varandra.

För det första är det viktigt att sambor kommer ihåg att en samboende person över huvud taget inte ärver något utan testamente, även om de flesta ofta tror att så är fallet. Om ett barnlöst samboende par vill upprätta ett inbördes testamente som ger äganderätt, är den samboende parten inte tillnärmelsevis i samma ställning som en efterlevande make/maka i fråga om arvsbeskattningen. Vid arvsbeskattningen beviljas en efterlevande make/maka ett makeavdrag (90 000 euro) och dessutom hör make/maka i egenskap av närstående till den första arvsklassen.

En efterlevande sambo räknas inte som närstående i beskattningen, såvida inte det samboende paret har gemensamma barn eller har varit gifta tidigare. Ett barnlöst samboende par som alltså vill upprätta ett testamente till förmån för varandra, skulle få betydande fördelar i arvsbeskattningen genom att ingå äktenskap.

Det är dessutom viktigt att samboende par funderar över det gemensamma hemmet. Samboende par kan till exempel ingå ett inbördes testamente, där de ger den efterlevande sambon livslång boenderätt i det gemensamma hemmet. Om den sambo som först går bort hade barn, skyddar ett testamente inte nödvändigtvis den efterlevande sambons rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet lika väl som om de hade varit äkta makar. Om den avlidnas barn godkänner testamentet, går allt oftast bra. Även om det samboende paret skulle ha ett testamente som ger boenderätt i den gemensamma bostaden, kan det ändå gå så att den avlidnas barn kräver sin laglott och då kan den efterlevande sambon mitt i sorgen bli tvungen att söka sig ett nytt hem. En äkta makes/makas rätt att besitta det sista gemensamma hemmet är däremot en mycket stark rättighet och grundar sig på bestämmelserna i ärvdabalken.

3. Vad händer med den gemensamma egendomen om den äkta maken/makan plötsligt avlider?

Svaret beror i första hand på om den avlidna maken/makan har upprättat ett testamente. Om det inte finns något testamente, fastställs arvingarna enligt ärvdabalken. Många äkta makar har en felaktig föreställning om att änklingen/änkan automatiskt ärver hälften av den avlidnas egendom, då den ena går bort. Så är emellertid inte fallet om den avlidna har gemensamma barn med änklingen/änkan eller barn från ett tidigare förhållande.

Om den avlidna har barn, ärver inte änklingen/änkan den avlidna utan testamente, utan barnen ärver den avlidnas hela egendom. Således ärver alltså barnen i regel den först avlidna makens/makans del av det gemensamma hemmet och även av den gemensamma sommarstugan. Detta är en tråkig överraskning för många efterlevande makar och saken aktualiseras tyvärr ofta först vid bouppteckningen.

Missuppfattningen beror ofta på att människor lätt blandar ihop avvittring och arvskifte. Även om makarna inte har upprättat äktenskapsförord och giftorätten inte heller i övrigt är begränsad, får änklingen/änkan i regel ändå inte hälften av den avlidnas behållna egendom. Ofta önskar människor ett jämlikt och rättvist arvskifte där både barnens och änklingens/änkans rättigheter tryggas. För att detta ska bli verklighet behövs ofta ett testamente, där man fäster särskild vikt vid den efterlevande makens ställning.

4. Varför borde jag upprätta ett testamente? Jag har inte ens mycket egendom.

Upprättande av ett testamente har ingenting att göra med hur mycket man äger eller testamentsgivarens ålder. Ofta finns det mycket felaktig information kring arv och därför borde var och en gå igenom sin egen situation med en jurist som är specialiserad på familje- och arvsrätt.

Genom ett omsorgsfullt upprättat testamente säkerställer man att ens egen vilja efterföljs och undviker arvstvister. Genom att upprätta ett testamente är det till exempel möjligt att trygga makens/makans ställning, komma ihåg välgörenhetsorganisationer eller trygga fortsatt företagsverksamhet.

Dessutom är det möjligt att påverka skattepåföljderna genom olika bestämmelser i testamentet. Skatteplanering är en väsentlig del av upprättandet av ett testamente och över huvud taget av arvsplaneringen. 

Många tror att det bara är mycket rika personer eller äldre personer som arvsplanerar. Emellertid kan ett samboförhållande, en ombildad familj eller helt enkelt ökat välstånd vara orsaker till arvsplanering. Jag anser att varje vuxen person borde ha ett testamente som upprättats utifrån individuella behov. Testamentet kan alltid uppdateras vid förändringar i livssituationen.  

5. Min gamla mamma har börjat bli förvirrad, hur kan jag trygga hennes ekonomi?

Om mamman fortfarande kan förstå innebörden av att upprätta en intressebevakningsfullmakt, finns det skäl att agera snabbt. Det är viktigt att mamman överväger vilken person hon har förtroende för som får sköta ärenden i anknytning till hennes ekonomi och egendom och hennes personliga ärenden, om hon själv förlorar förmågan att sköta om dessa. Det är också viktigt att frågeställaren förstår att han eller hon inte kan sköta mammans ärenden utan en korrekt fullmakt, oavsett hur nära de står varandra.

Det finns en allmän uppfattning om att en öppen fullmakt räcker, men detta är alltså inte korrekt, utan var och en borde överväga upprättandet av en intressebevakningsfullmakt. En väsentlig fördel med en intressebevakningsfullmakt är att den är ett mer personligt och flexibelt samt byråkratiskt enklare sätt att ordna skötseln av en persons angelägenheter, jämfört med regelrätt intressebevakning enligt lagen om förmyndarverksamhet.

Eftersom livet kan överraska oss när som helst, till exempel genom en olycka eller en allvarlig sjukdom, bör alla vuxna förbereda sig genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt.


Ordning på handlingarna

Vill du få ordning på ditt livs viktigaste handlingar? Lämna en kontaktbegäran till Sparbanken.

Den ursprungliga artikeln publicerades i MeNaiset -tidningen 24.1.2020. Ändringar i innehållet har gjorts sen dess.

Kategorier

Intressant just nu