Investerarinitiativ – varför medverkar vi i dem?

Investerare strävar efter avkastning på sina investeringar. Allt fler investerare är också intresserade av hur deras investeringsobjekt genererar avkastning. Flera investerare medverkar i olika internationella och nationella samarbetsinitiativ där man till exempel främjar ansvarsfulla investeringar eller hållbar utveckling. Eftersom det finns tiotals med initiativ ska investeraren välja vad hen vill påverka.

Ägarpåverkan är en viktig del Sparbankens kapitalförvaltning av ansvarsfulla investeringar. Genom att utöva sina ägarrättigheter kan investeraren vara med och främja en mer ansvarsfull verksamhet i företaget. Investerare och företag som tar hänsyn till faktorer med anknytning till ansvarsfullhet gynnas i det långa loppet. Genom att påverka tillsammans har man möjlighet att effektivt nå en eftertraktad förändring.

Ansvarsfulla investeringar allt mer populära

FN-stödda PRI (Principles for Responsible Investments) är världens största initiativ för ansvarsfulla investeringar. Det grundades 2006 och har för närvarande över 2 300 underskrifter med ett sammanlagt kapital på drygt 80 miljarder US dollar. Undertecknarna av initiativet förbinder sig till att följa sex principer avseende ansvarsfulla investeringar. Dessa är till exempel beaktande av ansvarsfaktorer vid investeringsbeslut, aktivt ägande, rapportering om den egna verksamheten för genomförande av ansvarsfullhet samt utveckling av ansvarsfulla investeringar tillsammans med andra aktörer. 

I Finland stöds ansvarsfulla investeringar av Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum) som grundades 2010. För närvarande har Finsif över 70 medlemmar och ett kapital som överskrider 530 miljarder euro. 

Stöd för hållbar utveckling

Investerarna kan vilja påverka företag så att deras verksamhet ska vara hållbarare i framtiden. Företag önskas till exempel minska på sina utsläpp eller ha en mer transparent rapportering om klimatförändringens effekter på företagets affärsverksamhet. Dialogen med företagen innebär också att investerarna får mer information för att bedöma investeringsobjektens risker och möjligheter. 

Även samarbetsinitiativen samlar in information om företag. Ett sådant exempel är CDP där investeraren kan ansluta sig till klimat-, vatten- och skogsinitiativ. CDP samlar in företagsspecifik information om bland annat hur företagen hanterar sina risker för att stävja klimatförändringen, vattenförbrukningen och utsläppen. Detta är för investerarna även ett bra analysverktyg.

Gemensam påverkan genererar förändring

Climate Action 100+ är ett initiativ som strävar efter att påverka över hundra företag med stora utsläpp inom olika sektorer. Initiativet har som mål att dessa företag minskar sina utsläpp, rapporterar på ett transparentare sätt och tar klimatförändringen bättre i beaktande i sin verksamhet. De 100 företag som man försöker påverka står för två tredjedelar av industrins årliga utsläpp. 

Ett konkret exempel på initiativets påverkan är Royal Dutch Shell, som var bland de första jättarna inom energisektorn med ambitionen att minska kolavtrycket. Företaget har meddelat att det eftersträvar att halvera sitt nettokolavtryck före år 2050 och att minska detta med 20 procent före år 2030. Ansvarsfullhet är kopplad till företagsledningens ersättning och företaget stödjer målen i Parisavtalet. 

Totalt 70 procent av initiativets företag har som mål att minska sina utsläpp. Några företag, till exempel Nestle, Daimler, Thyssenkrupp, ArcelorMittal, VW samt BHP Billiton, har meddelat att de kommer att vara koldioxidneutrala i framtiden. 

Sparbankernas kapitalförvaltning (Sp-Fondbolag) medverkar i alla ovan nämnda investerarinitiativ. Förverkligandet av ansvarsfullt placerande rapporteras årligen som en del av Sparbanksgruppens ansvarsrapportering och till PRI. Rapporterna finns på vår webbplats.  

Anna Varpula

Anna Varpula är expert på ansvarsfullt placerande hos Sp-Rahastoyhtiö Oy, som är en del av Sparbanksgruppen. Åsikterna i denna artikel är författarens egna, och motsvarar inte nödvändigtvis Sp-Rahastoyhtiös placeringssyn.

Textens innehåll ska inte betraktas som rekommendationer eller råd för placeringar. Ingenting av det som framförs i denna text ska betraktas som ett bindande erbjudande om köp eller försäljning av placeringsfondandelar eller andra värdepapper eller som en uppmaning att vidta någon annan åtgärd i fråga om placering. Investeraren ska självständigt och på eget ansvar fatta sina investeringsbeslut.

Skriven
Typ
Nyhet
Utgivare
Sp-Fondbolag

Intressant just nu