• Säästöpankki Ympäristö

    Vaikuttavuusraportti maaliskuu 2024
Säästöpankin brändikuva.

Säästöpankki Ympäristö -erikoisisijoitusrahasto

Alkuvuoden osakemarkkina on jatkunut vahvana toimintaympäristön odotettua positiivi-semman kehityksen siivittämänä. Alkuvuonna markkinoita on ohjannut erityisesti "mo-mentum-osakkeet", kun taas defensiiviset ja suhdanneherkät yhtiöt jäivät jälkeen. Koti-maamme heikko kehitys johtui pääasiassa yhtiökohtaisista syistä.

Tuloskausi ei tuonut merkittäviä yllätyksiä, ja yleisesti ottaen loppumarkkinakysyntä on pysynyt vakaana. Varastosopeutus on lähestymässä loppuaan, ja toimitusketjujen nor-malisoituminen sekä hyödykkeiden hintojen tasaantuminen tukevat tuloskehitystä. Yhti-öiden kassavirrat ovat olleet hyvällä tasolla yhtiöiden optimoidessa käyttöpääomia ja keskittyessä kulukontrolliin. Yhtiöjohtojen kommenteissa tulevaisuudesta yhteinen viesti on se, että toimintaympäristö paranee ja kasvuun palattaisiin toisella vuosipuolikkaalla. Oletukset toki pohjautuvat pitkälti siihen, että korkotasossa nähdään selvää laskua vuo-den aikana.

Edellisen kvartaalin kommentissa totesimme, että viime vuoden lopun kurssikehitys vih-reissä sijoituksissa sai tukea korkojen laskusta ja sentimentin kääntyessä positiivisemmaksi. Tänä vuonna Yhdysvaltojen korkotaso on pysynyt melko korkealla, kun talous on ollut odotettua vahvempi. Korkojen nousu on ajuri, joka vaikuttaa negatiivisesti vihreän tee-man sijoituksiin. Onneksi pahin inflaatioshokki on ohi ja monet vihreän teeman yrityksistä ovat sopeuttaneet toimintojaan raaka-aineiden hintavaihteluille. Sähköhintojen lasku on myös tekijä, joka painaa osaa vihreän teeman yrityksistä. Inflaatio, puolustusmenojen kasvu, korkojen nousu ja maltillinen talouskasvu ovat seikkoja, jotka voivat heikentää maiden mahdollisuuksia panostaa vihreään siirtymään kunnianhimoisten suunnitelmien mukaisesti.

Mikäli ilmastotavoitteet onnistutaan saavuttamaan, niin vihreän teeman sijoittajilla on myötätuulta yritysten liiketoiminnassa. Saksan tavoitteet uusituvan energian tuotannossa osoittavat, mitkä mahdollisuudet ovat, ja tällä hetkellä kursseihin ei ole leivottua liiallisia kasvuodotuksia. Saksa tavoittelee ilmastoneutraaliutta vuoteen 2045 mennessä. Tätä varten sen tavoitteena on asentaa maatuulivoimaa 115 GW vuoteen 2030 mennessä, mikä on huomattava kasvu verrattuna vuoden 2023 lopun noin 61 GW asennettuun ka-pasiteettiin. Vuonna 2023 lisättiin vain noin 3,6 GW tuulivoimakapasiteettia, mikä tarkoit-taa, että vuosivauhdin pitäisi olla noin 8–9 GW, mikäli tavoitteiseen halutaan päästä. Au-rinkosähkön tavoitteet vuodelle 2030/2040 ovat 215 GW/400 GW, kun vuoden 2023 lo-pussa asennettu kapasiteetti oli 81,7 GW, mikä viittaa noin 19 GW:n vuosiasennusvauhtiin. Merituulivoiman osalta tavoitteena on saavuttaa 30 GW/40 GW/70 GW vuoteen 2030/2035/2045 mennessä. Vuonna 2023 asennettu merituulivoimakapasiteetti oli noin 8,5 GW, mikä viittaa noin 3 GW:n vuosiasennusvauhtiin.

Neste on yksi suurimmista omistuksistamme ja yrityksen viimeaikaiset ongelmat ovat myös olleet yksi syy sille, että Helsingin pörssin kehitys on ollut heikko verrattuna muihin maihin. Nesteellä on ollut haasteita Singaporen tuotannon ylös ajamisessa. Yhdysvalloissa yhteis-yrityksen tuotantolaitoksessa oli tulipalo. Uusiutuvan dieselin kapasiteetissä on ylitarjontaa ja joissakin maissa on jakeluvelvoitteita laskettu. Nesteen osakkeen hinnasta on suurim-mat tuloskasvuodotukset karisseet ja kuitenkin pitkän aikavälin näkymät ovat melko hy-vät. Uskomme, että heikoin vaihe voi jo olla takanapäin. Alankomaiden päätös jakelu-velvoitteen lisäämisestä toi toivottua tukea osakkeeseen ja se on jo selkeästi kääntänyt negatiivisen sentimentin. EU:n lentoasemilla asetettava lentopolttoaine sisältää aina vä-himmäisosuuden kestävää lentopolttoainetta vuodesta 2025 alkaen, jonka pitäisi paran-taa Nesteen kannattavuutta, koska uusiutuvan lentopolttoaineen kateprofiili odotetaan olevan selvästi parempi kuin uusiutuvan dieselin.

Ruotsalaisen Re:Newcell ongelmat jatkuivat ja lopulta yritys haki konkurssimenettelyä. Myimme omistuksemme ennen tätä, kun huomasimme että myynti ei kehittynyt suotui-sasti. Re:Newcellin ongelmat heijastuivat myös Spinnovan kurssikehitykseen. Uuden tuot-teen luomiseen ja kannattavan markkinoille lanseeraamiseen sisältyy suuria haasteita ja monesti se vaatii pidemmän ajan, kun mitä alussa arvioidaan.

Vuosi 2024 on suuri vaalivuosi. Tänä vuonna äänestäjät monessa maassa tulevat päät-tämään, miten vihreä siirtymä kehittyy lyhyellä ja keskipitkällä välillä.