Kestävän rahoituksen sääntelyyn, kestävyyteen ja kestävyysriskeihin liittyviä tietoja Säästöpankeissa.

Kestävyysriskejä koskevan lainsäädännön perimmäisenä tarkoituksena on edistää pääomien ohjautumista entistä kestävämpiin sijoituskohteisiin. Tähän pyritään muun muassa lisäämällä sijoitustuotteiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmasta.

Kestävyysriskiksi tiedonantoasetuksessa (EU) 2019/2088 katsotaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai tilanne, joka voi toteutuessaan aiheuttaa olennaisen, negatiivisen vaikutuksen sijoituksen arvoon.

Sp-Rahastoyhtiö ja Sp-Henkiyhtiö ottavat kestävyysriskit huomioon sijoitustoiminnassa ja Säästöpankit ottavat kestävyysriskit huomioon sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa.

Palkitsemispolitiikka sisältää tiedot siitä, että palkitseminen on johdonmukaista kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa. Palkitseminen ei saa olla ristiriidassa vastuullisen toiminnan ja kestävyysriskien huomioonottamisen kanssa. Palkitsemisessa huomioidaan myös tiettyjä kestävyysriskejä, esimerkiksi sosiaalisten tekijöiden mittareita.

Kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet Säästöpankkiryhmässä

Ilmoitus sijoitus- ja vakuutusneuvonnan pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Säästöpankeissa asiakkaille sijoitusneuvonnassa suositeltavat ratkaisut toteutetaan pääasiassa Säästöpankkiryhmään kuuluvien yhteisöjen liikkeeseen laskemilla tuotteilla. Säästöpankkirahastojen osalta Sp-Rahastoyhtiön vastuullisuuden periaatteiden soveltaminen on integroitu suoraan osaksi sijoitusprosessia. Sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa huomioidaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.

Sijoituksia koskevassa päätöksentekoprosessissa sekä sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa pyritään aina mahdollisimman hyvin ymmärtämään kaikki taloudellisesti olennaiset riskit sekä mahdollisuudet, jotka liittyvät sijoituskohteisiin. Tämä koskee myös pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia. Sijoitus- ja vakuutusneuvonnassa asiakkaan saatavilla on Säästöpankkiryhmään kuuluvien finanssimarkkinatoimijoiden julkaisemat ilmoitukset pääasiallisista haitallisista vaikutuksista. Lähtökohtaisesti pyrimme muodostamaan käsityksen siitä, miten nämä kestävyysvaikutukset vaikuttavat sijoituskohteen kannattavuuteen ja tulevaisuudennäkymiin, ottaen myös huomioon aina kulloinkin kyseessä olevan omaisuusluokan ja sijoitushorisontin huomioimalla aina myös asiakkaan tai osuudenomistajan parhaan intressin.

Tietoa pääasiallisista haitallisista kestävyysvaikutuksista käytetään salkunhoidossa osana ESG-analyysia. Näihin pääasiallisiin haitallisiin kestävyysvaikutuksiin emme ole määritelleet mitään raja-arvoja, jotka suoraan esim. sulkisivat pois tietyn sijoituskohteen sijoitusuniversumistamme tai jotka vaikuttaisivat sijoitus- ja vakuutusneuvontaan. Näin ollen rahoitusneuvojat eivät aseta tuotteita paremmuusjärjestykseen tai valitse tuotteita pakollisten tai valinnaisten lisäindikaattorien perusteella pääasiallisiin haitallisiin kestävyysvaikutuksiin liittyen.