Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Kestävän rahoituksen sääntelyyn, kestävyyteen ja kestävyysriskeihin liittyviä tietoja Säästöpankeissa.

Kestävyysriskejä koskevan lainsäädännön perimmäisenä tarkoituksena on edistää pääomien ohjautumista entistä kestävämpiin sijoituskohteisiin. Tähän pyritään muun muassa lisäämällä sijoitustuotteiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmasta.

Kestävyysriskiksi tiedonantoasetuksessa (EU) 2019/2088 katsotaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hallintotapaan liittyvä tapahtuma tai tilanne, joka voi toteutuessaan aiheuttaa olennaisen, negatiivisen vaikutuksen sijoituksen arvoon.

Säästöpankeissa asiakkaille sijoitusneuvonnassa suositeltavat ratkaisut toteutetaan pääasiassa Säästöpankkiryhmään kuuluvien yhteisöjen liikkeeseen laskemilla tuotteilla. Säästöpankkirahastojen osalta Sp-Rahastoyhtiön vastuullisuuden periaatteiden soveltaminen on integroitu suoraan osaksi sijoitusprosessia.

Säästöpankkiryhmä valmistelee ja tulee ilmoittamaan asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteista sijoitus- ja vakuutusneuvonnan haitallisten kestävyysvaikutusten osalta sen jälkeen, kun Euroopan valvontaviranomaisten tekniset sääntelystandardit tietojen sisällöstä, menetelmistä ja esitystavasta ovat valmistuneet ja käytettävissä. Sp-Rahastoyhtiön sijoitusprosesseissa arvioidaan haitallisia kestävyysvaikutuksia ja esimerkiksi poissuljetaan suorista sijoituksista tiettyjä toimialoja ja/tai yksittäisiä yrityksiä näiden perusteella. Lisäksi käyttämistämme Säästöpankkirahastoista julkaistaan erilaisia mittareita, kuten hiili-intensiteetti ja seurataan miten suorat sijoituskohdeyritykset toimivat kansainvälisten normien ja periaatteiden (nk. Global Compact) mukaisesti.

Säästöpankkiryhmä valmistelee toimintaperiaatteita ja tulee kehittämään sijoitusneuvonnan prosesseja ja tukityökaluja siten, että asiakkaat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä ympäristö-, sosiaali- ja hallintonäkökohdista sen jälkeen, kun sijoitusneuvontaa koskeva lainsäädäntö tämän osalta valmistuu ja on käytettävissä.

Palkitsemispolitiikka sisältää tiedot siitä, että palkitseminen on johdonmukaista kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa. Palkitseminen ei saa olla ristiriidassa vastuullisen toiminnan ja kestävyysriskien huomioonottamisen kanssa. Palkitsemisessa huomioidaan myös tiettyjä kestävyysriskejä, esimerkiksi sosiaalisten tekijöiden mittareita.

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin.