Det finns efterfrågan på lokal bankverksamhet, nästan 1 000 nya kunder till So-mero Sparbank under det första halvåret

Somero Sparbank har haft två teman i början av året: rekordstor tillväxt i affärsverksamhet och saker som har hänt p.g.a. coronakrisen. Banken fortsatte att växa under första halv-året, då banken öppnade tre nya konturer.

Somero Sparbank - Verkställande direktör Petri Siviranta (vänster) och bankdirektör Joni Rintamaa.
Verkställande direktör Petri Siviranta (vänster) och bankchefen Joni Rintamaa, bild: Tiina Tervo

Verkställande direktör Petri Siviranta konstaterar att ”ur den lokalbankchefens synvinkel känner man sig ödmjuk när vi fick nästan 1000 nya kunder under det försa halvåret. Detta visar att även om digi-taliseringen har kommit fram allt tydligare i vardagens banktjänster finns det fortfarande en stor efter-frågan på personlig service. Vi är en lokal aktör som är tillräckligt stor för att finansiera även stora investeringar, tillräckligt liten för att varje kund är stor för banken. Vi tror att tillväxten fortsätter också på slutet av 2020.

I juni 2020 bröts gränsen på kundtillgångar och kreditbas en miljard euro. I juni 2020 bröts 1,1 miljar-der euro.

Personalen arbetade utmärkt under koronaperioden och visade föredömlig verksamhet under första halvåret. Tack till alla stenhårda proffs i vår organisation. Banken tackar också kunderna för deras förståelse under första halvåret. Förändringarna på grund av den exceptionella situationen mottogs mycket väl bland kunderna. I mars-april sträckte sig organisationen av hela banken bland annat på antalet kundkontakter, förändringsbeslut och förändringar i arbetsmetoder. Det viktigaste i alla ban-kens verksamhet var idén om säkerhet först, med hänsyn till säkerheten för både kunder och perso-nal. Detta säkerställde säker bankverksamhet hela tiden, både på kontoret och i elektroniska kana-ler.

Rekordmånga nya lån

Under första halvåret beviljade vi rekordmånga nya lån: 39,1 miljoner euro beviljades för nya bostadslån, vilket är 53,2 procent mer än förra året.  Nya lån till företagskunder beviljades 33,9 miljoner euro, vilket är 78,5% mer än förra år, och nya lån på 15,6 miljoner euro beviljades jord- och skogsbrukskunder vilket är 45,2 procent mer än förra år. Bostadslånstam ökade med +5,4 procent, företagskundernas lånestam ökade med +10,9 procent och jordbrukskundernas lånestam ökade med +8,1 procent.

Situationen för coronaviruset orsakade många förändringar i bankens jubileumsår

Situationen för coronaviruset orsakade många förändringar i bankens jubileumsår. Pre-cis när vi hann hålla de första 140-åriga jubileumevenemangen i januari och februari var vi tvungna att ställa in alla andra evenemang som var planerade för våren. Strax före sommaren ställde ban-ken också in höstens och slutet av årets evenemang p.g.a. corona situation. Bankens första bank-tjänstdag var 24.10.1880 – 140 år sedan. Ordet ”Someron Säästöpankki” är dock äldre. Det nämndes redan 30.3.1875 i protokoll från kommunmöte. Alltså 145 år sedan. Vi har en lång historia.

Kreditförluster och påverkan på resultat i början av året

Sparbanken som en lokal bank är en konservativ långivare. Banken har inte identifierat några betydande enskilda risksektorer eller koncentrationer, som är särskilt drabbade av den svåra situationen på grund av corona.  Ökningen av avsättningarna för kreditförluster gjordes dock under första halvåret med en resultateffekt på nästan -400 000 euro. Ökningen av reserven är dock måttlig. Under samma period föregående år kunde de förväntade kreditförlusterna frigöras för cirka +70 te. Detta resulterade i en skillnad på nästan en halv miljon euro i rörelseresultat jämfört med resultatet för början av året 2020, till samma period som 2019.

Bankens investeringsverksamhet och påverkan på resultat i början av året

Den värsta coronatiden i mars-april var helt exceptionell för alla. Som en följd av co-rona har värdet på börsen minskat kraftigt, och även om vissa av kurserna redan har återhämtat sig, finns det fortfarande en stor osäkerhet på marknaden. Bankens portfölj på cirka 100 miljoner euro är defensiv men nedgången i börskurser kändes också i värderingsnivåerna i bankens investe-ringsportfölj. På investeringsmarknaden sjönk värderingsnivåerna för företagsobligationer kraftigt under första halvåret och priserna ännu inte har återgått till nivån före corona.

Som ett resultat av detta har bankens rörelseresultat för första halvåret missat målet med halv miljon euro. Det som är belysande är att investeringsresultatet förra året under samma tidperiod var halv miljon euro positivt. Effekten var mer än 3 miljoner euro negativt jämfört med samma period 2019. 

Bankens investeringsverksamhet styrs av ansvarsfullhet. I linje med bankens värderingar har banken åtagit sig att följa ESG-normer och Finansbranschens grönfinansiering. Med ansvarsfulla investeringar avses integrering av miljö, samhälle och god förvaltning i kapitalförvaltarens egna fonder och inve-steringsportfölj genomfört genom direktportföljinvesteringar som en integrerad del av investerings-processen. Mer om grön finansiering på: https://www.finanssiala.fi/uutismajakka/vihrearahoitus.

En positiv rörelsevinstnivå väntas för året 2020.

Banken har en mycket stark solvens som har samlats in under bankens 140-åriga historia. Stark sol-vens skapar trygghet och kontinuitet i osäkra tider. På grund av minskningen av investeringsportföl-jen minskade solvens med c. en procentenhet jämfört förra året situation. Solvensen väntas stiga till samma nivå som före corona i slutet av 2020.

Affärsutveckling, privat kunder

Första halvåret var tvådelat i privatkundsverksamheten. Januari-mars började starkt och både kunder, samt nya lån kom in stadigt. I slutet av mars hade dock coronasituationen en snabb påverka på ökat försiktighet. Bostadshandeln avtog kraftigt i mars-aprill, då människor inte kunde röra sig normalt. I maj-juni normaliserades dock bostadsförsäljningen och kunderna återvände till marknaden. Bankchef Joni Rintamaa kommenterar att, ” Trots corona fortsatte vi att tjäna våra kun-der via telefon och via online-förhandlingar. Vår personal sträckte sig till topprestationer när vi gjorde ett rekordstort belopp av kreditåterbetalningsfriabeslut och därmed hjälpte våra kunder över den värsta uppsägningstiden.” Trots korona kunde Somero Sparbank fortsätta att växa, och nya kunder kom mer än förra året under samma tid. Rintamaa fortsätter ” Detta visar styrkan i den lokala tjänsten, i kombination med kunniga och engagerade personalen. Trots de exceptionella omstän-digheterna kunde vi hantera våra kunders affärer snabbt. Som ett resultat fick vi ett rekordstort antal nya kunder, upp till 43% mer än för ett år sedan.”

Affärsutveckling, företags- och lantbrukskunder

Ansvar, tillförlitlighet och partnerskap mäts ofta under kristider. I sparbanken avspegla-des detta under i coronakrisen, med aktiv dialog och samverkan med kunder. Vi  beslutade att övervinna krisen genom gemensamt överenskomna flexibiliteter. Bankchef Rintamaa konstaterar att, ” Sparbankens verksamhet bygger på partnerskap mellan företags- och lantbrukskunder. Vi känner våra kunder och de kan lita på de överenskomna sakerna. Våra gamla kunder har känt till detta värde under lång tid, och de rekommenderar oss gärna till sina intressenter.” I början av året detta avspeglades i stark tillväxt. Somero Sparbanks företagskunders låneportfölj ökade med 11 %, det vill säga knappt 12 miljoner euro och lantbrukskundernas ca. åtta procent, 6,4 m€. Rintamaa kommen-terar, ” vår strategi att stärka antalet experter nära kunderna bär frukt.  Vi har fått många nya kunder baserat på rekommendationer - kunderna värdesätter kompetens och personlig service. Speciellt under utmanande tider är det viktigt att kunna ringa direkt sin kontaktperson och väga olika alter-nativ.

Affärsutveckling, sparande och investeringar

Det fanns gott om fart och farliga situationer i spararens portfölj i början av året. Både nedfarter och stigningar var snabba. Bankchefen Rintamaa säger ” Under första halvåret sattes in-vesterarens risktolerans på prov. Om investeringsprofilen var i ordning, stödde kunden inte den hårda nedfart, tvärtom om man hoppade med i den snabba ökningen, kommer det sannolikt att finnas god avkastning i portföljen redan för det första halvåret. Naturligtvis visade denna marknads-svängning också fördelarna med långsiktig och tidsförfalskande investeringar. Om man var en må-natlig sparare, köpte en för både lägre och högre kurser. På lång sikt är resultatet alltid det bästa möjliga.” Sparbankens kundtillgångar ökade med 9,9 miljoner euro trots turbulensen på marknaden och allt fler kunder började regelbunden månatlig besparing under våren.

Affärsutveckling, juridiska tjänster

Människor är allt mer medvetna om sina rättsliga angelägenheter. Speciellt under co-rona tiden är dessa saker ännu viktigare. Förvaltning och överföring av förmögenhets-, familje- och egendomsfrågor och i allmänhet beredskap inför framtiden får kunder att vända sig till bankens Juridiska tjänster -  team. När till exempel en person eller ett företag genomför en kreditförhandling försker vi identifiera de potentiella behoven hos juridiska tjänster. Mikko Mäkelä, bankens ledande jurist, konstaterar,” Vi tar hänsyn till juridiska överväganden när kunden till exempel ansöker för ett bostadslån. Det ligger i både kundens och bankens intresse att till intressebevakning fullmakt, äkten-skapsförord eller testamenten är i sin ordning vid förhandlingar om andra frågor.” I Sparbanken kan man därför, på ett tillförlitligt och till ett rimligt pris, hantera sina viktiga rättsliga frågorna.

Affärsutveckling, Sp-Isännöintipalvelut Oy

Förvaltning service har etablerat sig som en del av Sparbanken produktfamilj, särskilt eftersom banken har haft en lång tid  Sb-Hem fastighetsförmedling. Förvaltning stöder bostadsrelate-rade helhet. Sparbanken erbjuder kunderna hela livscykeln för boendet: inköp av en lägenhet, dess finansiering, vård av lägenheten och bostadsbolaget, försäljning av lägenheten.  "Genom stark lo-kal kompetens och kompetens i Sp-Isännöintipalvelut Oy gör det möjligt för bostadsbolag och fas-tigheter att förbli i gott skick. Förvaltning service kommer se till att reparationer utförs på ett systema-tiskt sätt för att garantera rimliga bostadskostnader för kunderna", säger VD Jyrki Makkonen.

Sp-Isännöintipalvelut Oy verkar enligt samma principer som Sparbanken. Vi jobbar för bostadsbola-gets, aktieägarnas och invånarnas bästa. Förvaltningsverksamhet har utvecklats mycket under första halvåret och företaget har ansökt för ISA-auktorisering. 

Personalen

I motsats till nuvarande trend rekryterade Somero Sparbanken mer personal under året för att stärka de olika verksamheterna och förutse framtida tillväxt. Under 2020 har 8 nya sparbanksanställda startat hos banken. I slutet av juni 2020 hade Somero Sparbanken 59 anställda. Dessutom är Sparbankskoncer-nen en stark till sysselsättare i hela bankens område - Förutom Sparbanken arbetar 40 per-soner på Säästöpankkipalvelut Oy, 9 personer i Sb-Hem och 12 personer på Sp-Isännöintipalvelut Oy. Totalt sysselsätter Sparbankskoncernen 120 personer inom området! Dessutom sysselsätter bankkoncernen många sommaranställda och prak-tikanter i varje företag under året.

Ett varmt tack till våra kunder och personal! Vi kommer att fortsätta med ett stort hjärta genom att erbjuda ett av Finlands bästa bank-, fastighets- och förvaltning service även under vårt jubileumsår 2020.

Sparbankens kundservice är tillgänglig vardagar mellan 08.00 - 22.00 via telefon, chatt och online-meddelanden. Bankernas konturer är öppna mellan 10.00 - 16.30, samt som överenskommits på morgonen, såväl som på kvällen. Dessutom betjänas kunderna via online-förhandling, med en chans att använda elektronisk signatur.

Början av 2020 (1.1-30.6.) i sammanfattning

  • Dörrarna till  kontoret i Kimito öppnades den 10 februari 2020
  • I mars-april beviljade banken cirka 630 ansökningar om amorteringsledighet 
  • Sparbanken och Sb-Hem introducerade den digitala bostadshandeln DIAS den 1 juni.
  • Kontoret i Lovisa öppnades den 9 juni 2020 
  • Dörrarna till kontoret i Akaa öppnades den 22 juni 2020 
  • Det elektroniska undertecknandet av avtalen infördes också för företagskunder i slutet av juni 
  • Sp-Isännöintipalvelut Oy köpte Tili och Isännöinti Vaahtera Oy:s affärsverksamhet i slutet av juni
  • Sb-Hem fastigheter expanderade sin verksamhet med banken till Kimitoön och Akaa. Sb-Hem kommer också till Lovisa

Banksiffrorna för 2020 i sammandrag och jämförelse med samma period 2019

 

   6/2020   6/2019
solvens 22,47 % 23,46 %
rörelsevinst -0,5 milj. eur 3,2 milj. eur
den totala utlåningen 518,9 milj. eur 462,1 milj. eur
kundtillgångar 584,6 milj. eur 555,7 milj. eur
affärsvolym 1.103,6 milj. eur 1.017,8 milj. eur
balansräkning 511,7 milj. eur 473,8 milj. eur


Mer info:

Petri Siviranta | verkställande direktör | petri.siviranta@saastopankki.fi | 050 511 8550
Joni Rintamaa |bankchefen | joni.rintamaa@saastopankki.fi | 050 511 8557

 
Skriven
Typ
Rapporter och publikationer
Utgivare
...